Nationella kliniska forskarskolan i odontologi
Den nationella kliniska forskarskolan i odontologi har utvecklats och genomförts i direkt samverkan mellan landets forskande odontologiska enheter och den kliniska tandvårdens aktörer. Foto: Colourbox

Nationella kliniska forskarskolan i odontologi

Nationella forskarskolan 15 Mar 2018
Dela artikeln
Här presenterar deltagarna i den Nationella kliniska forskarskolan i odontologi själva sina projekt med så kallade autoreferat.

Detta är den andra gruppen som antagits till denna forskarskola och deltagarna avslutar sin utbildning under innevarande termin, efter tre års strukturerad forskarutbildning. Själva avhandlingsarbetet och disputationen återstår.

Den Nationella kliniska forskarskolan inom odontologi har sin organisatoriska hemvist på Karolinska institutet och finansieras med anslag från Vetenskapsrådet. De deltagande doktorandernas tjänster bekostas av respektive universitet eller tandvårdshuvudmän.

Vi hoppas att autoreferaten ska inspirera intresserade att ansöka till forskarutbildning inom andra organisatoriska ramar och också ge en aktuell bild av pågående odontologisk forskning.

Dela artikeln

Temat innehåller följande artiklar

Ungdomar som undviker tandvården

Vetenskap Trots kostnadsfri barn- och ungdomstandvård i Sverige är det inte ovanligt att ungdomar uteblir från sina tandvårdsbesök. Syftet med projektet är att kartlägga och få en djupare förståelse för varför ungdomar ibland undviker tandvården.
15 Mar 2018

Ledarskap inom folktandvården

Vetenskap Fokus i detta forskningsprojekt är ledarskapets betydelse för folktandvårdens starka position inom svensk tandvård. En av studierna undersöker hur den högsta tandvårdsledningen inom folktandvården har hanterat visioner, strategier samt lång- och kortsiktiga mål under en tid av förändring.
15 Mar 2018

Bakteriella biomarkörer vid aggressiv parodontit

Vetenskap I dagsläget är det till stora delar okänt varför vissa drabbas av de mer aggressiva formerna av parodontit. Målsättningen med detta projekt är att utreda prevalensen av aggressiv parodontit i Västerbotten och att hitta biomarkörer i bakterier för prediktion av risk för bäraren att drabbas av aggressiva former av parodontit.
15 Mar 2018

Singelimplantat på unga vuxna

Vetenskap Syftet med denna studie är att undersöka singelimplantat i överkäksfronten hos unga vuxna efter 17 år samt mäta deras förmåga att kontrollera bitkrafter.
15 Mar 2018

Långtidsuppföljning av tandimplantat

Vetenskap Vad kan vi förvänta oss av tandimplantat som har varit i funktion i mer än tio år? Hur vanligt är det med komplikationer? Om vi tidigt kan identifiera risker för komplikationer, skulle vi då kunna förebygga och förhindra dem? Och hur skattar patienterna själva sin implantatbehandling? Det är frågor som jag vill belysa med mina studier.
10 Apr 2018

CBCT på barn med retinerade hörntänder

Vetenskap Hörntänder är de tänder som oftast är retinerade, bortsett från visdomständer. En tidig diagnostik är av yttersta vikt. Om inte hörntänderna kan palperas vid 10–11 års ålder bör röntgenbilder tas för att säkerställa tändernas läge. Syftet med projektet är att kartlägga huruvida terapiplaneringen ändras när CBCT-bilder finns tillgängliga, och bedöma strålningsdosens nytta i förhållande till risken.
10 Apr 2018

Objektiv och subjektiv tuggförmåga hos äldre

Vetenskap Hos många äldre patienter finns behov utav väl övervägd protetisk terapi, med avsikt att åter-ställa eller bevara god oral funktion. Syftet med detta forskningsprojekt är att klarlägga vilka faktorer som är betydelsefulla för en äldre individs objektiva och subjektiva tuggförmåga.
10 Apr 2018

Van der Woude syndrom

Vetenskap Van der Woude syndrom (VWS) är det vanligaste syndromet där läpp-, käk- och gomspalt (LKG) ingår och karaktäriseras framför allt av ”lip pits” i underläppen. Syftet med studien är att studera skillnaden mellan individer med VWS respektive non-syndrom (NS) LKG gällande kraniofacial utveckling, sårläkning samt gen- och protein-uttryck i oral slemhinna. Detta för att patienter födda med VWS inklusive spalt ska kunna få optimal och evidensbaserad vård.
10 Apr 2018