/Vetenskap

I vårt arkiv över vetenskapliga publikationer finns just nu 892 artiklar

Vattnet allt renare i VG-regionens unitar

Vetenskap Bakteriehalten i vattnet från dentala unitar har kontrollerats i en långtidsuppföljning inom Folktandvården Västra Götaland. Resultatet visar att beslutet att införa vattenrening på samtliga unitar i VG-regionen har varit lyckosam – över 90 procent av klinikernas unitar godkändes 2016.
2017-11-18
Gunnar Dahlén, Gunilla Hjort

Fluorlack billigare än  fissurförsegling

Vetenskap Effekterna och kostnaderna för fluorlack respektive  fissurförsegling som förebyggande kariesbehandling för nyerupterade 6-årständer har undersökts i en studie i Wales. Resultatet tyder på att metoderna är likvärdiga, men att  fluorlackning är något mer kostnadseffektivt.
2017-09-27
Svante Twetman och Thomas Davidson

Avtagbara proteser

Vetenskap Det finns fortfarande en hel del patienter som är beroende av avtagbara proteser under kortare eller längre tid. En rad möjliga komplikationer är förbundna med de material som traditionellt används, men det finns flera nya, alternativa material för hel- och delproteser som kan användas för behandling av patienter med särskilda behov. Sådana material diskuteras i denna översikt.
2016-06-01
Anders Berglund, Harald Gjengedal, Marit Øilo

Kostnad och nytta av kariesprofylax hos förskolebarn

Vetenskap Effekterna av ett kariesförebyggande program för 2–3-åringar på Nordirland har undersökts i en studie. Resultatet visar att programmet leder till en ökad kostnad, och väcker tvivel kring effekten av kariesprevention hos förskolebarn med låg kariesrisk.
2017-09-27
Thomas Davidson och Svante Twetman

Oädla legeringar för fast protetik

Vetenskap Kobolt-kromlegeringar används ofta vid tillverkning av kronor och broar. Materialen har goda mekaniska egenskaper; det gäller i synnerhet den höga elasticitetsmodulen (styvhet). Titan eller titanlegeringar kan vara ett annat oädelt alternativ, som dock har lägre elasticitetsmodul.
2016-06-01
Nils Roar Gjerdet

Dentala keramer – estetik och klinisk användning

Vetenskap Det finns många olika keramer som lämpar sig väl för tandrestaureringar. Vid korrekt användning kan dessa ge synnerligen goda resultat, både estetiskt och funktionellt, med en bra långtidsprognos. Denna artikel fokuserar på när man ska använda de olika materialen, och vad man bör ta hänsyn till vid val av material.
Marit Øilo, Christian Schriwer

Dentala keramer – typer och egenskaper

Vetenskap Utvecklingen på området dentala keramer har va­rit snabb under senare år. Vi har nu en rad produk­ter till vårt förfogande. Materialen är tämligen av­ancerade, och det kräver kunskap att hantera dem på korrekt sätt, inte minst för att välja det material som är bäst lämpat i olika situationer. Denna artikel ger en översikt över olika typer av dentala keramer samt en beskrivning av klassificering, mekaniska egenskaper och tillverkningsmetoder. De nya zir­koniamaterialen beskrivs särskilt.
Marit Øilo, Ketil Kvam

Diagnostik av sekundärkaries – en kostnadseffektivitetsanalys

Vetenskap En rapport om diagnostisk träffsäkerhet samt en rapport om kostnadseffektiviteten hos de vanligaste kliniska metoderna för att upptäcka sekundärkaries publicerades i Journal of Dental Research år 2016. Rapporterna visar att underdiagnostik är vanligare än överdiagnostik och att laserfluorescens verifierat genom röntgen verkar ge bästa resultat till en något ökad kostnad. Dock efterlyser HTA-O, som här sammanfattar och kommenterar rapporterna, fler kliniska studier.
2017-09
HTA-O Kommenterar

Biologiska reaktioner på dentala material

Vetenskap Tandrestaureringsmaterial innehåller en mängd ämnen med olika biologiska egenskaper. I mun­hålan utsätts de för mekanisk, kemisk, mikrobiell och enzymatisk påverkan, och substanser kan fri­sättas från materialen. Frisatta substanser kan medföra biologiska effekter i munslemhinnan el­ler absorberas och distribueras systemiskt och ge allmänna reaktioner. Patienter med reaktioner som antas vara relaterade till tandmaterial bör ge­nomgå en systematisk utredning.
Lars Björkman et al

Inrapporteringen till tandhälsoregistret är bra – men kan bli bättre

Vetenskap Hur utvecklas svenskarnas tandhälsa? Den frågan kan i dag bara delvis besvaras med hjälp av Socialstyrelsens tandhälsoregister. Kvaliteten på registeruppgifterna över tandvård inom det statliga tandvårdsstödet är god, men uppgifterna om tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift håller i dag inte tillräckligt hög kvalitet för att användas till statistik och forskning. Därmed blir det svårare att följa utvecklingen av tandhälsan hos särskilt utsatta grupper.
2017-09
Frida Lundgren

Borttagning av tandanlag på spädbarn

Vetenskap Det behövs bättre kunskap om det traditionella ingreppet borttagning av tandanlag hos spädbarn. Det gäller både de personer i Sverige som kommer från länder där det sker och personal inom tandvård och sjukvård. Det visar Jir Barzangis doktorsavhandling.
2017-09
Jir Barzangi

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Vetenskap Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling
Johnsen et al

Tveksamt värde av sockerskatt för att minska karies

Vetenskap En modellstudie av hur införande av en skatt för söta drycker påverkar kariesutveckling och behandlingskostnader publicerades i Journal of Dental Research år 2016. Skatten förväntas endast i liten utsträckning minska antalet nya kariesskador och beräknas få störst positiv effekt hos unga med låg inkomst. Modellstudien baseras på en rad antaganden och resultaten måste därför tolkas med försiktighet, bedömer HTA-O, som här sammanfattar och kommenterar studien.
2017-08
HTA-O Kommenterar

Nordisk Odontologisk Förening firar 100 år

Vetenskap Nordisk Odontologisk Förening (NOF) bildades för 100 år sedan och firar det vid en konferens i Wien i september. Målet för föreningen är att främja utvecklingen av odontologisk vetenskap och tandläkarutbildning.
2017-08
Yrsa Le Bell, Jukka Meurman

Screening kan minska insjuknande i munhålecancer

Vetenskap Oral cancer har hög morbiditet och mortalitet om den inte upptäcks i tid och antalet sjukdomsfall ökar. Ett nationellt program för screening av munhålan skulle kunna minska antalet cancerfall betydligt, eftersom en stor del av cancerfallen orsakas av miljö- och livsstilsfaktorer. Tobak, alkohol och dålig tandhälsa är några av riskfaktorerna.
Hirsch et al

Tema: Äldres munhälsa och tandvård

Vetenskap HTA-O har kartlagt kunskapen om äldres munhälsa.
Temat innehåller 2 artiklar

Olika material för direkt pulpaöverkappning

Vetenskap En systematisk kunskapsöversikt om den kliniska effekten av olika material för pulpaöverkappning publicerades i Clinical Oral Investigations år 2016. Det vetenskapliga underlaget har dock stora brister, bedömer HTA-O, som här sammanfattar och kommenterar översikten.
2017

Äldres munhälsa och tandvård del 2

Vetenskap HTA-O har kartlagt kunskapen om äldres munhälsa och tandvård. Undersökningen visar att bara två av tolv undersökta områden har vetenskaplig kunskap: Interaktionen mellan oral status och övrig medicinsk status samt Organisation.
2017

Bindningssystem och deras användning

Vetenskap Plastmaterialens bindning till tandhårdvävnad har revolutionerat tandläkarens arbete under de senaste 50 åren. Etch & rinse och självetsande bindningssystem har funnits längst på marknaden, och för vissa av dessa system visar kliniska data på god retentionsförmåga. Eftersom de universella bindningssystemen är relativt nya, är kliniska studier med längre uppföljningstid begränsade, men de få studier som finns har visat lovande resultat.
Ana Raquel Benetti, Anne Peutzfeldt

Äldres munhälsa och tandvård del 1

Vetenskap HTA-O har kartlagt kunskapen om äldres munhälsa och tandvård. Undersökningen visar att bara två av tolv undersökta områden har vetenskaplig kunskap: Interaktionen mellan oral status och övrig medicinsk status samt Organisation. Här presenteras den första artikeln av två, den andra delen publiceras i nästa nummer.
2017