/Vetenskap

I vårt arkiv över vetenskapliga publikationer finns just nu 860 artiklar

Samband mellan marginal parodontit och medicinska sjukdomar

Vetenskap Här presenteras den senaste och viktigaste kunskapen om sambandet mellan marginal parodontit (MP) och ett antal medicinska sjukdomar, bland annat hjärt-kärlsjukdomar, diabetes mellitus, reumatoid artrit, osteoporos, Parkinsons sjukdom, Alzheimers sjukdom, psoriasis och vissa lunginfektioner. Ett antal studier pekar på att parodontal behandling kan ha gynnsam effekt på förloppet av ischemisk hjärtsjukdom, diabetes, reumatoid artrit och på risken för pneumoni hos särskilt utsatta personer.
2017
Palle Holmstrup et al.

Psykologiska funktionsförändringar – beskrivning, kommunikation, etik

Vetenskap Allt fler äldre med demenssymtom kommer att bli en del av tandvården. I Danmark beräknas antalet dementa att öka med 50 procent under de kommande 15 åren. En optimal kommunikation till den här patientgruppen kräver individuell omsorg och tid. En behandlingsplan kan ofta vara förknippad med omfattande etiska överväganden.
2017
Erik Friis-Hasché, Gunilla Nordenram

Tandsjukdomar hos äldre – ett stort och växande problem

Vetenskap I takt med att antalet äldre blir allt fler kan man förutspå en ökad efterfrågan av tandvårdstjänster, inte bara av grundläggande karaktär utan även av mer avancerade behandlingar. Den största utmaning som tandvården redan nu står inför, och som även blir ett växande problem framöver, är den grupp äldre som inte längre kan använda det allmänna tandvårdssystemet.
2017
Lisa Bøge Christensen et al.

Nordiskt tema: Gerodonti

Vetenskap Årets vetenskapliga nordiska tema handlar om gerodonti. Sammanlagt kommer nio artiklar att publiceras, fördelade på årets tre första nummer av Tandläkartidningen.
2017
Gunhild Strand, Inger Wårdh, Timo Närhi, Flemming Isidor

Belastningssymtom och sviktande arbetsförmåga – en utmaning för tandvården

Vetenskap Anställda inom folktandvården, i synnerhet obefordrade tandläkare inom allmäntandvård, har en påfrestande arbetsmiljö. Den upplevda stressen har ett tydligt samband med den självskattade arbetsförmågan och inställningen till arbetsplatsen, visar denna studie.
2016
Eva Nyqvist et al

De är odontologins nya forskare

Vetenskap Uppföljning av implantatbehandling, behandling av käkmuskelsmärta, nya sätt att identifiera frakturrisk. Det är några av ämnena som deltagarna i andra omgången av den nationella kliniska forskarskolan fördjupar sig i.
2016
Björn Klinge

Världens vanligaste sjukdomar finns i munnen

Vetenskap Vanligast av alla redovisade icke smittsamma sjukdomar i världen är obehandlad karies i permanenta tänder.
2016
Björn Klinge

Endokarditprofylax – LMV rekommenderar nu antibiotikaprofylax i särskilda fall

Vetenskap Läkemedelsverket (LMV) har gjort ett tillägg i sin rekommendation gällande endokarditprofylax. 2012 rekommenderades att sådan inte skulle ges över huvud taget, nu är rådet att antibiotikaprofylax kan övervägas till patienter med mycket hög risk för endokardit.
2016
Ulf Thilén

Zirkoniadistanser på Astra Tech-implantat

Vetenskap För att kunna erbjuda patienter estetiska, implantatstödda konstruktioner har man ökat användningen av keramiska distanser i zirkoniumdioxid. Dock bör inte Astra Tech-implantat förses med zirkoniumdioxiddistanser i incisiv- och cuspidregionen, och risken för fraktur ökar om kronan är utformad som en skruvretinerad krona. Det visar ett examensarbete vid Örebro universitet utfört under ST-utbildningen.
2016
Anna Kalicinski et al.

Fluorlack i skolorna har minskat kariesutvecklingen

Vetenskap Ungdomarna har fått betydligt färre hål och fluorlackning i skolorna tycks vara kostnadseffektivt både på lång och kort sikt. Det visar en avhandling där det skolbaserade fluorlackningsprogrammet för ungdomar i Västra Götaland studerats.
2016
Eva-Karin Bergström

Dåliga rotfyllningar kan bero på stress och frustration

Vetenskap Trots ny teknik blir hälften av alla rotfyllningar defekta. En orsak är att tandläkare ibland upplever endodontiska behandlingar som komplexa och svåra. Behandlingarna förknippas ofta med negativa känslor som stress och frustration, och är många gånger utförda med en känsla av att sakna kontroll. Det visar en avhandling vid Göteborgs universitet.
2016
Lisbeth Dahlström

Metod testad för tidig upptäckt av högt blodtryck i tandläkarpraktik

Vetenskap En studie har genomförts för att utvärdera en screeningmetod för tidig upptäckt av högt blodtryck på patienter i en tandläkarmottagning. Resultatet visar att antalet patienter som blev falskt positivt screenade för högt blodtryck minskade.
2016
Lennart Hedström

Var observant på äldre retainers

Vetenskap Ortodontiska retainertrådar får ofta sitta kvar under många år efter en tandreglering. Hur trådarna påverkar tänderna på lång sikt är ännu oklart, men enstaka fall med allvarliga bieffekter har dykt upp. Var därför observant på lägesförändringar av tänder som sitter fixerade i äldre bondade retainers.
2016
Ken Hansen

Mikroinvasiv teknik för behandling av karies på approximalytor

Vetenskap En systematisk kunskapsöversikt om mikroinvasiv teknik för behandling av kariesskador på tändernas approximalytor hos barn och ungdomar publicerades i Cochrane Collaboration år 2015. Evidensen för effekten av tekniken bedöms dock som begränsad av HTA-O, som här sammanfattar och kommenterar översikten.
2016
Ingegerd Mejàre et al

Multiresistenta bakterier problem för tandvården

Vetenskap Multiresistenta bakterier är ett växande problem. Antalet orala infektioner med dessa bakterier är ännu relativt lågt, men vi kan förvänta en ökning. Att iaktta basala hygienrutiner är därför en absolut nödvändighet inom tandvården.
2016
Gunnar Dahlén et al

Ny ST för tandläkare – så tas de nya reglerna fram

Vetenskap Socialstyrelsen arbetar med att ta fram nya föreskrifter och allmänna råd om tandläkarnas specialiseringstjänstgöring (ST). De nya bestämmelserna avser specialitetsindelning, övergripande regler och målbeskrivningar. Föreskrifterna beräknas skickas ut på remiss i höst.
2016
Helene Klackenberg Ingrao, Ragnhild Mogren

Mindre risk för karies med frisktandvård

Vetenskap Patienter som ansluter sig till systemet med frisktandvård har efter sex år en statistiskt signifikant lägre risk för manifest karies jämfört med dem som är kvar i systemet med betalning per åtgärd. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.
2016
Charlotte Andrén Andås

Tandvårdens evidens idag och imorgon

Vetenskap Vi gör ett försök att blicka in i framtiden inom odontologin: Hur kan det vara på tandläkarmottagningen, på universiteten och i utvecklingen av HTA*? Och hur långt har vi kommit inom tandvården i dag?
2016
Sofia Tranæus et al

Viktigt verktyg som kräver hög kvalitet

Vetenskap Antalet publicerade systematiska översikter har ökat kraftigt. Det är avgörande att dessa utförs med hög kvalitet, och det finns flera metoder för att bedöma dem. Här redovisas ett färskt exempel på en komplex systematisk översikt om vetenskapligt underlag för antibiotikaprofylax vid implantatkirurgi.
2016
Bodil Lund et al

Så gör du en systematisk översikt

Vetenskap Ett sätt att hålla sig uppdaterad inom sitt verksamhetsområde kan vara att läsa en systematisk litteraturöversikt. I artikeln redogörs hur en sådan tas fram. Syftet med en systematisk litteraturöversikt är bland annat att underlätta evidensbaserad vård, minska praxisskillnader och påvisa kunskapsluckor.
2016
Mikael Nilsson, Pernilla Östlund

På väg mot något bättre – evidensbaserad tandvård är framtiden

Vetenskap Sedan 1987 har SBU och dess systerorganisationer som uppgift att sammanställa det vetenskapliga stödet för olika metoder inom vård och omsorg. Mycket har hänt sedan starten och tro har alltmer ersatts av vetande.
2016
Susanna Axelsson et al

Stort tema om evidens

Vetenskap Enligt Nationalencyklopedins ordbok förekommer ordet ”evidens” i svenskt språkbruk sedan 1716, medan ”evident” återfinns redan mer än 50 år tidigare – 1664.
2016
Björn Klinge

Rekommendation för antibiotika till patienter som strålbehandlats mot munhålan

Vetenskap Representanter från Svensk förening för Orofacial Medicin, Svensk Käkkirurgisk förening och Tandvårds-Strama* har tagit fram en konsensusrekommendation gällande antibiotika till strålbehandlade patienter i samband med tandextraktioner och andra käkbenspåverkande ingrepp.
2016
Helen Harnesk Nygren et al

Värdering av behandling med tandimplantat i Sverige

Vetenskap I en avhandling vid Göteborgs universitet har implantatbehandling utförd under vardagliga rutiner utvärderats. En majoritet av patienterna var efter sex år nöjda med behandlingen. Efter nio år hade 7,6 procent av patienterna förlorat minst ett implantat och 14,5 procent av patienterna hade drabbats av periimplantit med uttalad benförlust.
2016
Jan Derks

Allvarlig blödning efter avlägsnande av visdomstand

Vetenskap Operativt avlägsnande av visdomstand är ett vanligt kirurgiskt ingrepp och förefaller vara förknippat med få risker. Ibland kan dock allvarliga komplikationer uppstå. Här beskrivs en livshotande postoperativ blödning, som uppstod efter en okomplicerad extraktion.
2016
Magnus Hillergård, Fredrik Holmqvist

Glaskeramiska etsbroar retinerade till en tand

Vetenskap Avsaknad av tänder i den estetiska zonen har ofta en negativ social och psykologisk påverkan på individen. I denna studie görs en minimal avverkan av tandsubstans för att kunna ersätta anteriora tänder, och syftet med studien är att utvärdera hur glaskeramiska etsbroar, som är retinerade till endast en stödtand i den estetiska zonen, fungerar in vivo.
2016
Ali Salehi et al