/Vetenskap

I vårt arkiv över vetenskapliga publikationer finns just nu 876 artiklar

Olika material för direkt pulpaöverkappning

Vetenskap En systematisk kunskapsöversikt om den kliniska effekten av olika material för pulpaöverkappning publicerades i Clinical Oral Investigations år 2016. Det vetenskapliga underlaget har dock stora brister, bedömer HTA-O, som här sammanfattar och kommenterar översikten.
2017

Äldres munhälsa och tandvård del 2

Vetenskap HTA-O har kartlagt kunskapen om äldres munhälsa och tandvård. Undersökningen visar att bara två av tolv undersökta områden har vetenskaplig kunskap: Interaktionen mellan oral status och övrig medicinsk status samt Organisation.
2017

Bindningssystem och deras användning

Vetenskap Plastmaterialens bindning till tandhårdvävnad har revolutionerat tandläkarens arbete under de senaste 50 åren. Etch & rinse och självetsande bindningssystem har funnits längst på marknaden, och för vissa av dessa system visar kliniska data på god retentionsförmåga. Eftersom de universella bindningssystemen är relativt nya, är kliniska studier med längre uppföljningstid begränsade, men de få studier som finns har visat lovande resultat.
2017
Ana Raquel Benetti, Anne Peutzfeldt

Äldres munhälsa och tandvård del 1

Vetenskap HTA-O har kartlagt kunskapen om äldres munhälsa och tandvård. Undersökningen visar att bara två av tolv undersökta områden har vetenskaplig kunskap: Interaktionen mellan oral status och övrig medicinsk status samt Organisation. Här presenteras den första artikeln av två, den andra delen publiceras i nästa nummer.
2017

Osteocyten – en cell med flera funktioner

Vetenskap Osteocyten är den till antalet helt dominerande cellen i benvävnad, men dess funktion har till stora delar varit höljd i dunkel. Forskning har nu visat hur belastning påverkar osteocyters förmåga att reglera benbildning och att osteocyter är involverade vid remodellering av gammalt ben till nytt ben, fosfatutsöndring i njurar, kalciumreglering vid amning och reglering av såväl vitt som beige fett.
2017
Ulf H Lerner

Fyllningars hållbarhet mest beroende av patient och operatör

Vetenskap På marknaden finns ett brett urval av komposit­ material, och utvecklingen av nya produkter går snabbt. Dagens kompositer är generellt bra, fyll­ningarnas hållbarhet är framför allt beroende av förhållanden som är relaterade till patienten och operatören. Ett antal systematiska översikts­artiklar har sammanfattat och värderat studier om fyllningars överlevnad i den kliniska situatio­nen. Sekundär karies och frakturer är de vanli­gaste orsakerna till byte av kompositfyllningar.
2017
Simen E Kopperud et al

Endodontisk behandling av traumaskadad ök incisiv

Vetenskap En 16-årig pojke har trångställning i båda käkarna och ska utredas inför ortodontibehandlingen. På röntgen uppvisar tand 21 en vidgning av pulparummet samt en apikal radioluscens och en remiss skickas till avdelningen för endodonti. Tanden diagnostiseras som nekrotisk med apikal parodontit och med tillägget intern resorption.
2017
Mikael Silfverberg et al

TEMA: Dentala material

Vetenskap Under 2017 kommer Tandläkartidningen att publicera tio artiklar i ett tema om dentala material. Temat är ursprungligen publicerat i danska Tandlægebladet* och framtaget i samarbete med NIOM i Oslo. Forskare från Danmark, Norge och Sverige har bidragit med manuskript. Dentala material har stor betydelse i allmänpraxis. Syftet med temat är att ge våra läsare en uppdatering inom ett flertal områden, som exempelvis kompositmaterial, bonding, keramer, legeringar och material inom endodonti. Vi vill avslutningvis tacka Tandlægebladets chefredaktör Nils-Erik Fiehn och samtliga författare för möjligheten att återpublicera dessa artiklar. Trevlig läsning! Thomas Jacobsen vetenskapsredaktör
Temat innehåller 4 artiklar

Kompositmaterial – basala egenskaper

Vetenskap Kompositmaterialen har utvecklats kontinuerligt, om än bitvis långsamt, sedan introduktionen på sextiotalet. Det har till exempel utvecklats nya monomerer för förbättrad hantering och mindre krympning, fillers av nya slag och i nya storlekar för bättre mekaniska egenskaper och polerbarhet samt alternativa material och sammansättningar för bättre biokompatibilitet. Den senaste forskningen verkar vara koncentrerad till utveckling av självadhererande kompositer och kompositer med terapeutisk effekt.
2017
Hilde Beate Molvig Kopperud, Anne Peutzfeldt

NIOM – 45 år för nordisk tandhälsa

Vetenskap Alla tandläkare i Norden kan använda NIOM – Nordiska institutet för odontologiska material – som källa till oberoende information om dentala material. NIOM har i uppdrag att säkerställa att medicintekniska tandvårdsprodukter i Norden uppfyller hälsomässiga och tekniska krav. Insti­ tutet är engagerat i internationellt och europe­ iskt standardiseringsarbete och i projekt inom områdena toxikologi, mikrobiologi och materi­ alegenskaper.
2017
Jon E Dahl et al

Nordiskt tema – Gerodonti

Vetenskap Årets vetenskapliga nordiska tema handlar om gerodonti. Här samlar vi alla de vetenskapliga artiklarna som ingår i temat. Sammanlagt kommer nio artiklar att publiceras, fördelade på årets tre första nummer av Tandläkartidningen.
Temat innehåller 9 artiklar

Gerodonti – ett nordiskt perspektiv på utbildning, organisation och finansiering

Vetenskap Gerodonti är ett ungt ämnesområde med ökande betydelse då målgruppen utgör en allt större del av befolkningen. Ämnesområdet har ännu inte funnit sina bestämda former avseende utbildning, organisation eller finansiering och variationen mellan olika länder är stor. Även inom länderna varierar utbildningen mellan olika lärosäten och organisationen inom olika områden, så också i viss mån finansieringen.
2017
Inger Wårdh et al

Munvård på sjukhem

Vetenskap Det är en utmaning, både för tandvårdspersonal och vårdpersonal, att ge optimal behandling av tänder och slemhinnor hos sjuka äldre. Denna grupp behöver ha ett individuellt anpassat profylaxupplägg som utökas i takt med att sjukdomen progredierar. När livet går mot sitt slut utgör palliativ munvård en god vård och omsorg. Denna artikel omfattar en översikt över fysiska och psykiska barriärer som kan förhindra ett väl fungerande vårdutbud.
2017
Gunhild Vesterhus Strand et al

Mind the gap – förlora inte din äldre patient!

Vetenskap Många äldre förlorar sina tandvårdskontakter vid tilltagande sjuklighet och omsorgsberoende. Arbetet med att förebygga den tappade tandvårdskontakten involverar flera yrkeskategorier inom såväl tandvård som sjukvård och omsorg. Artikeln ger en inblick i olika omständigheter, både individuella och allmänna, som kan vara orsak till de äldres förlorade tandvårdskontakter och tar upp förslag till åtgärder. Författarna har ett svenskt perspektiv, men stora delar av innehållet kan generellt tillämpas på en åldrande befolkning med många kvarvarande tänder.
2017
Pia Skott, Inger Wårdh

Att förebygga rotkaries, gingivit och oral candidos

Vetenskap En individrelaterad, förebyggande och non-operativt inriktad tandvård baserad på bästa tillgängliga evidens är grunden för att minska konsekvenserna av vanliga tillstånd hos äldre såsom rotkaries, gingivit och oral candidos. Särskilda insatser behöver göras i samverkan med anhöriga, stödpersoner och övrig vårdpersonal för att upprätthålla en god munhygien, stimulera salivsekretionen, anpassa måltidssituationerna och förstärka fluorbehandlingen.
2017
Pia Gabre, Svante Twetman

Tandsjukdomar hos de äldre och deras behandling

Vetenskap I denna artikel ges en överblick av mun- och tandsjukdomar bland äldre med fokus på rotkaries och marginal parodontit – de tandsjukdomar som vanligtvis drabbar ett stort antal betandade äldre. Artikeln beskriver också hanteringsstrategier och belyser minimalinvasiva behandlingsmöjligheter för äldre.
2017
Timo Närhi, Anna-Malja Syrjälä

Protetik för den åldrande patienten

Vetenskap I denna artikel diskuteras behovet av att ersät­ta förlorade tänder hos sköra äldre som behand­las i allmäntandvården. Dessa patienter kan vara svåra att informera och osäkerhet kan uppstå om de förstått och är klara över konsekvenser­na av valet av behandling. Detta kräver medve­tenhet om gränserna för vad som är godtagbar vård. Till exempel kan ersättning av förlorade ”viktiga” tänder behöva göras även om optimal förbehandling och full kontroll av orala sjukdo­mar inte uppnås.
2017
Einar berg et al

Samband mellan marginal parodontit och medicinska sjukdomar

Vetenskap Här presenteras den senaste och viktigaste kunskapen om sambandet mellan marginal parodontit (MP) och ett antal medicinska sjukdomar, bland annat hjärt-kärlsjukdomar, diabetes mellitus, reumatoid artrit, osteoporos, Parkinsons sjukdom, Alzheimers sjukdom, psoriasis och vissa lunginfektioner. Ett antal studier pekar på att parodontal behandling kan ha gynnsam effekt på förloppet av ischemisk hjärtsjukdom, diabetes, reumatoid artrit och på risken för pneumoni hos särskilt utsatta personer.
2017
Palle Holmstrup et al.

Psykologiska funktionsförändringar – beskrivning, kommunikation, etik

Vetenskap Allt fler äldre med demenssymtom kommer att bli en del av tandvården. I Danmark beräknas antalet dementa att öka med 50 procent under de kommande 15 åren. En optimal kommunikation till den här patientgruppen kräver individuell omsorg och tid. En behandlingsplan kan ofta vara förknippad med omfattande etiska överväganden.
2017
Erik Friis-Hasché, Gunilla Nordenram

Tandsjukdomar hos äldre – ett stort och växande problem

Vetenskap I takt med att antalet äldre blir allt fler kan man förutspå en ökad efterfrågan av tandvårdstjänster, inte bara av grundläggande karaktär utan även av mer avancerade behandlingar. Den största utmaning som tandvården redan nu står inför, och som även blir ett växande problem framöver, är den grupp äldre som inte längre kan använda det allmänna tandvårdssystemet.
2017
Lisa Bøge Christensen et al.

Belastningssymtom och sviktande arbetsförmåga – en utmaning för tandvården

Vetenskap Anställda inom folktandvården, i synnerhet obefordrade tandläkare inom allmäntandvård, har en påfrestande arbetsmiljö. Den upplevda stressen har ett tydligt samband med den självskattade arbetsförmågan och inställningen till arbetsplatsen, visar denna studie.
2016
Eva Nyqvist et al

De är odontologins nya forskare

Vetenskap Uppföljning av implantatbehandling, behandling av käkmuskelsmärta, nya sätt att identifiera frakturrisk. Det är några av ämnena som deltagarna i andra omgången av den nationella kliniska forskarskolan fördjupar sig i.
2016
Björn Klinge

Världens vanligaste sjukdomar finns i munnen

Vetenskap Vanligast av alla redovisade icke smittsamma sjukdomar i världen är obehandlad karies i permanenta tänder.
2016
Björn Klinge

Endokarditprofylax – LMV rekommenderar nu antibiotikaprofylax i särskilda fall

Vetenskap Läkemedelsverket (LMV) har gjort ett tillägg i sin rekommendation gällande endokarditprofylax. 2012 rekommenderades att sådan inte skulle ges över huvud taget, nu är rådet att antibiotikaprofylax kan övervägas till patienter med mycket hög risk för endokardit.
2016
Ulf Thilén

Zirkoniadistanser på Astra Tech-implantat

Vetenskap För att kunna erbjuda patienter estetiska, implantatstödda konstruktioner har man ökat användningen av keramiska distanser i zirkoniumdioxid. Dock bör inte Astra Tech-implantat förses med zirkoniumdioxiddistanser i incisiv- och cuspidregionen, och risken för fraktur ökar om kronan är utformad som en skruvretinerad krona. Det visar ett examensarbete vid Örebro universitet utfört under ST-utbildningen.
2016
Anna Kalicinski et al.

Fluorlack i skolorna har minskat kariesutvecklingen

Vetenskap Ungdomarna har fått betydligt färre hål och fluorlackning i skolorna tycks vara kostnadseffektivt både på lång och kort sikt. Det visar en avhandling där det skolbaserade fluorlackningsprogrammet för ungdomar i Västra Götaland studerats.
2016
Eva-Karin Bergström