Annons

Annons

Arbetsmiljö 2022-10-05

Så jobbar tandvården med hbtq-frågor

Foto: Colourbox

Folktandvården i tolv av tjugo­en regioner, alltså drygt hälften, får grönt ljus i Tandläkartidningens kartläggning av hur arbetsgivare inom tandvården arbetar med hbtq-frågor. Dessa har antingen en egen utbildning inom hbtq, har påbörjat eller planerat diplomering, eller är certifierade.

Folktandvården i Region Uppsala har hbtq-certifierat hela verksamheten och är därmed bland de bästa i klassen. De genomförde en första certifiering år 2012 för att höja kunskapsnivån om diskrimineringslagstiftning och normkritik. Siktet var inställt på att få en likvärdig vård för alla.

För att skapa en mer inkluderande arbetsplats kan man till exempel tänka på det här:
 • Förutsätt inte att en person har en viss läggning eller köns­identitet.
 • Använd könsneutrala ord, till exempel partner i stället för flickvän/pojkvän/fru/man.
 • Tilltala personer med det namn och det pronomen de själva önskar.
 • Reagera vid negativ jargong och säg ifrån vid till exempel homofobiska eller transfobiska skämt.
 • Var medveten om hur stereotypa föreställningar påverkar vem som anses passa på olika tjänster.
 • Skapa riktlinjer och handlingsplaner som används och är levande.
 • Utbilda personalen i hbtq-­frågor.

Källa: Sunt­arbetsliv

Anna-Cari Lindh

– Det vi lärde oss var dels rena fakta. Men även hur vi med små medel kunde förbättra vårt bemötande mot den här gruppen för att underlätta både för dem och deras anhöriga. Ett konkret exempel är att fråga barn om de får hjälp av en vuxen att bors­ta tänderna, inte fråga om mamma eller pappa hjälper till, säger Anna-­Cari Lindh, cheftandläkare, Folktandvården i Uppsala län.

De har sedan omcertifierat verksamheten vid ett tillfälle, och lyfter hbtq-frågor återkommande när man arbetar med Region Uppsalas likabehandlingspolicy.

Att öka kunskapen om hbtq handlar om att bemöta patienter på ett bra sätt, och att skapa en inkluderande arbetsplats. Det är alltså en fråga både om vård på lika villkor och om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Här finns alltså lagstiftning att följa.

Status inom Folktandvården

Utbildning inom hbtq-frågor kan göras i olika stor omfattning och med olika hög ambitions­nivå. Mest komplett är en certifiering eller diplomering, som också ger en kvalitetsstämpel för verksamheten.

Hbtqi-certifiering, som den heter sedan år 2019, ges av RFSL. Den ska förnyas vart tredje år, vilket kostar från 50 000 kronor och uppåt beroende på antalet deltagare. Målet är att ge alla anställda i verksamheten ”ökad kunskap om hbtqi, normer och hbtqi-personers livsvillkor samt ha förhållningssätt för ett inkluderande bemötande”.

Under certifieringen arbetar man med normer kopplat till alla diskrimineringsgrunder, alltså även etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, kön, religion och ålder.

Hbtq-utbildning för personalen

Många regioner har en egen hbtq-­diplomering för verksamheter, och hbtq-utbildning i olika format för personalen. Det varierar dock i hur stor utsträckning just tandvården i regionerna har genomfört detta. Inom till exempel Folktandvården Stockholm är regionens webbutbildning obligatorisk för all personal. I Kalmar har man som mål att alla kliniker ska diplo­meras, men ännu har ingen gjort det.

Inom folktandvården i hela landet tycks hbtq-frågan finnas på agendan.

Inom privattandvården är det svårare att sammanfatta läget. Hos både Praktikertjänst och Oral care finns hbtq-perspektivet med i samband med andra utbildningar. Distriktstandvården skriver på sin webbplats om likabehandling och bemötande av medarbetare och patienter, och nämner bland annat hbtqia-identitet. MyDentist svarar att de ser det som självklart att behandla alla människor, patienter som medarbetare, på samma sätt oavsett vem man är. Övriga tillfrågade privata kedjor saknar information på sin webbplats och har inte svarat på mejlförfrågningar.

Så gjordes kartläggningen
 • Tandläkartidningen har undersökt hur folktandvården i 21 regioner, och nio privata tandvårdskedjor, arbetar med hbtq-frågor.
 • Först gjordes en sökning efter hbtq på verksam­hetens webbplats under augusti 2022.
 • Om det inte tydligt framgått på webbplatsen hur de arbetar med hbtq-frågor har vi frågat via mejl. Detta gällde den absoluta majoriteten av verksamheterna. Samtliga tillfrågade har fått minst två veckor på sig att svara.
 • I vissa fall fanns info om att regionen erbjuder hbtq-diplomering, men vi har inte fått svar på hur det ser ut inom folktandvården. Det gäller:
  • Folktandvården Västerbotten
  • Folktandvården Kronoberg
  • Folktandvården Värmland
 • Här fanns ingen information på webbplatsen, och vi har inte fått svar på frågan:
  • Folktandvården Västernorrland
  • Smile
  • Happident
  • Aqua Dental
  • Dentalum
  • Tandea
HBTQ-begreppet
 • HBTQ är ett paraplybegrepp för homosexuella, bi­sexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter. Queer innebär att på något sätt bryta mot normer kring kön, sexualitet och/eller relationer. Det kan även innebära att inte vilja eller kunna definiera sitt kön eller sin sexuella läggning.
 • Sedan år 2019 använder RFSL begreppet HBTQI där I:et står för intersexpersoner, alltså en person som har fötts med en inre eller yttre anatomi som inte stämmer överens med hur en typiskt kvinnlig eller typiskt manlig kropp förväntas vara.
 • Andra aktörer använder HBTQIA+ som även inkluderar asexuella och andra identiteter och läggningar.
 • Alla varianter av paraplybegreppen innefattar alltså både sexuell läggning och könsidentitet.

Källa: RFSL

Upptäck mer