”Vart är vi på väg?”

12 dec 2013
Dela artikeln
Vilken riktning tar Sveriges Tandläkarförbund med den nya styrelsen? Det frågar sig Stein Björkman och Per Vult von Steyern från riksföreningen Sveriges odontologiska lärare (Sol) i ett nytt debattinlägg.

”Låt oss se vad våra stora riksföreningar vill göra med vårt STF – professionens röst som ska stå fritt från fackliga frågor.”, skriver de bland annat.

Läs hela inlägget här nedan:

Vart är vi på väg?

Sveriges Tandläkarförbund hade i fredags sitt årliga Förbundsmöte – det högsta beslutande organet för förbundet – där ombud från riksföreningarnas lokalavdelningar beslutar om förbundets framtid. Ombuden representerar olika antal medlemsröster beroende på hur många medlemmar man har i respektive lokalavdelning. Totalt representeras TT av 23 ombud, TEV 3, SOL 4 och STUD av 4.

Vid mötet förrättades bl.a. fyllnadsval av förbundsstyrelsens (FS) ledamöter som ska verkställa de av förbundsmötet fattade besluten. Frågor som hanteras av FS är professionsfrågor och FS ska därför representera alla tandläkare oavsett facklig tillhörighet och därmed vara professionens röst utåt. FS ska inte hantera några frågor av facklig karaktär, detta ansvarar respektive riksförening för.

Nu, efter att Förbundsmötet är avslutat måste vi ställa oss frågan om STF:s kommande inriktning och undertecknade, representanter för SOL vill därför ge några fakta och våra reflektioner.

1. Vid förbundsmötet skulle tre ledamöter i FS väljas (ordförande, vice ordförande samt efterutbildningsrådet ordförande). Dessa tre platser representerar de s.k. ”fria” mandaten, att jämföras med övriga fem ledamöter som nomineras av TT, TEV resp. SOL och som inte väljs utan bara fastställs av förbundsmötet. Till årets val hade valberedningen presenterat ett förslag på tre namn (Virdeborn, Klingberg och Bratel). Samtidigt hade ordförande för TEV och TT-styrelsen fört fram sitt eget förslag till ordförande och vice ordförande (Göransson och Schulz), vilka båda två kommer från de egna styrelserna. Orsaken till detta var att man ”ville rädda STF” då man i oktober ännu inte fått besked från valberedningen om att det fanns ett förslag. Valberedningen presenterade, i enlighet med sina instruktioner, i november ett förslag på kandidater, men trots detta vidhöll TT och TEV sitt eget förslag.

2. Ansvariga för granskning av STF:s verksamhet är tre, av förbundsmötet valda revisorer. I Tandläkartidningen 14/2013 (2 december 2013) skriver två av STFs lekmannarevisorer (Bergström & Jonasson); ”De stora riksföreningarna tenderar att blockera arbetet med vissa ärenden i förbundsstyrelsen och ser mer till sina respektive föreningsintressen..”  Att revisorerna öppet publicerar sin kritik i en debattartikel understryker allvaret i deras uttalande.

3. Två dagar innan förbundsmötet avsäger sig valberedningens kandidater på ordförande- och viceposten sin kandidatur (Virdeborn & Klingberg), bl.a. med hänvisning till revisorernas kritik mot de två stora riksföreningarnas företrädare i FS.

4. I samband med FS möte dagen innan förbundsmötet (5/12 2013) där revisorerna var närvarande, gör dessa ett förnyat uttalande (bilaga till FS protokoll 8/2013) där man upprepar sin kritik mot att de stora riksföreningarna fortsätter att blockera arbetet i FS. Trots detta vidhåller de två stora riksföreningarna sin nominering av dessa två personer från sina styrelser till STF:s viktigaste poster. Båda dessa personer är och har varit delaktiga i FS arbete och kan alltså anses utpekade i revisionernas kritik av det bristande styrelsearbetet i FS.

5. I samband med förbundsmötet utfrågas ordförandekandidaten (Göransson) om sin målsättning för STF avseende bl.a. den svåra ekonomiska situationen. Tre förslag är tidigare framlyfta för att få balans i STFs ekonomi (a; en höjning av medlemsavgifter till STF som idag är c:a 1.500:-/år, b; en gemensam insats från STF kansli och riksföreningar för att öka medlemsantalet, c; en nedskärning av STFs verksamhet). Göransson avfärdar nu eller genom tidigare uttalanden alternativ a och b vilket bara lämnar en möjlig väg kvar; nedskärning av STFs verksamhet.

6. Vice ordförande (Schulz) företräder åsikten att den kommande sammansättningen av STFs förbundsstyrelse kommer att ge ett förbund fritt från konflikter.

7. Vid valet till FS under förbundsmötet väljs det enligt förslaget från TT och TEV samt nomineras enligt riksföreningarnas önskemål, trots vädjanden från STUD:s ordförande om att se på konsekvenserna av detta val. I STUD finns mer än 1.300 tandläkarstudenter

8. Efter förbundsmötet kan man konstatera att STFs förbundsstyrelse består av:

– fyra ordinarie ledamöter och två suppleanter från Tjänstetandläkarna som dessutom samtliga ingår i Tjänstetandläkarnas styrelse

– tre ordinarie ledamöter och två suppleanter från Tandläkare Egen Verksamhet-TEV som samtliga ingår i TEVs styrelse.

Förutom att TT och TEV nominerar sina egna representanter till två fasta mandat var så har man nu även besatt de ”fria” mandaten (FS ordförande och vice ordförande samt efterutbildningsrådets ordförande) med personer från sina riksföreningsstyrelser.FS består också av en ledamot + en suppleant från SOL och en representant från STUD (utan rösträtt) på fasta mandat.

Tandläkarförbundet som ska representera alla tandläkare styrs alltså av tjänstetandläkarna som har ensam majoritet i FS.

Så bästa medlem (eller blivande medlem) i Sveriges TandläkarFörbund – VART ÄR VI PÅ VÄG? Låt oss se vad våra stora riksföreningar vill göra med vårt STF – professionens röst som ska stå fritt från fackliga frågor. Det är många löften som uttalats som man nu har att infria.

Stein Björkman, SOL-ledamot i FS, ledamot i SOL:s styrelse
Per Vult von Steyern, suppleant för SOL i FS, ordförande i SOL

 

Text: Linda Persson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch