Färre fall för IVO med nytt system
Antalet anmälningar från patienter har som väntat minskat sedan IVO införde ett nytt klagomålssystem i januari 2018. Under samma period har även antalet lex Maria-anmälningar minskat, trots att reglerna för lex Maria inte har ändrats.

Färre fall för IVO med nytt system

Patientsäkerhet 11 mar 2020
Dela artikeln
IVO:s klagomålssystem ändrades 2018. Sedan dess har antalet patientklagomål om tandvård till myndigheten minskat markant. En överraskning är att även antalet lex Maria-anmälningar har minskat under samma period. Påverkar det patientsäkerheten?

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) införde ett nytt klagomålssystem i januari 2018. Sedan dess ska miss­nöjda patienter i första hand vända sig till vårdgivarna, som nu är ­skyldiga att utreda patient­klagomål.

Tidigare kunde alla patienter som hade synpunkter på tandvård anmäla negativa händelser till IVO. I dag tar myndigheten endast upp klagomål från patienter som har fått bestående skador eller ett väsentligt ökat behov av vård.

Hur påverkas patientsäkerheten av det nya systemet?

– Jag tror inte att förändringen påverkar patientsäkerheten alls, säger Johan Blomgren, tillsynstandläkare i Göteborg och IVO:s nationella samordnare för tandvård.

Alla vårdgivare ska ha en av­vikelse­hantering, och allvarligare skador ska lex Maria-anmälas. Det tryggar patientsäkerheten, menar han.

Johan Blomgren

Att antalet patientanmälningar har minskat är väntat – det var ett av målen med reformen. Men statistik som IVO har tagit fram på Tandläkartidningens begäran visar att även antalet anmälningar enligt lex Maria har minskat. Det överraskar.

”Det är oväntat att det har blivit färre lex Maria-anmälningar. Reglerna för lex Maria har inte ändrats.”

– Det är oväntat att det har blivit färre lex Maria-anmälningar. Reglerna för lex Maria har inte ändrats, säger Johan Blomgren.

IVO:s siffror visar att 367 patientklagomål inom tandvården registrerades 2017. Efter reformen minskade antalet till 275 år 2018. Förra året var antalet patientklagomål 256. 17 procent överlämnades till vårdgivare.

Minskat antal utredningar

Siffrorna på ärenden som har utretts visar att antalet har minskat från 213 år 2017 till 99 år 2018. Fram till 3 oktober förra året var antalet bara 24, ­eller uppskattningsvis drygt 30 på hela 2019.

– Antalet utredningar har gått ner ordentligt, konstaterar ­Johan Blomgren.

Minskningen hänger ihop med det nya klagomålssystemet. Färre klagomål till myndigheten innebär att det blir färre fall att utreda.

Lex Maria-anmälningar

Under samma period har antalet lex Maria-anmälningar från tandvården också minskat. 2017 kom 73 stycken till IVO. 2018 hade antalet minskat till 60 och 2019 fram till 3 oktober var antalet 31 (uppskattningsvis runt 40 för hela 2019).

– 40 lex Maria-anmälningar på ett år är ganska lite, medger Johan Blomgren.

Han ser ingen ”naturlig” förklaring, utan antar att det finns en underrapportering.

Allvarliga och bestående vårdskador

Johan Blomgren

Johan Blomgren tycker att de nya rutinerna innebär en stor förbättring.

”Förr var det så många klagomål till IVO att vi höll på att drunkna.”

– Förr var det så många klago­mål till IVO att vi höll på att drunkna. Många av anmälningarna handlade om småsaker. Nu utreder IVO bara allvarliga och bestående vårdskador.

Tiden som går åt till att utreda patientklagomål har inte minskat lika mycket som antalet klagomål.

– Det beror på att vi har kvar de klagomålen som tar mest tid, men eftersom antalet småärenden har minskat kraftigt blir det ändå mer tid till tillsyner.

Riskbaserad tillsyn

All tillsyn är i dag riskbaserad. Besöken görs där IVO har anledning att tro att det kan finnas brister. Ofta kommer det signaler från flera håll.

– Vi väger samman olika signaler när det gäller verksamhetstillsyn och individtillsyn av tandläkare och tandhygienister. Vi har ett gott samarbete med Försäkringskassan och vi får tips, ibland anonyma, från patienter och vårdgivare.

Johan Blomgren kan inte säga hur länge det dröjer från att IVO har uppfattat att det finns en risk för brister i verksamheten till att det görs en tillsyn.

– Det har hänt att vi gör ett besök samma dag, men det kan också dröja. Det pågår en ständig omprioritering.

Oanmälda besök

Tillsyn av vårdgivare (verksamhetstillsyn) innebär ofta ett besök på kliniken. De flesta besök som Johan Blomgren gör är oanmälda. När han kommer till kliniken ber han att få tala med den som har ansvar för verksamheten. Även om chefen inte är på plats, ska det alltid finnas någon som är ansvarig.

– Besöket ska inte ta mer än tio, tjugo minuter och ska helst vara så pass diskret att patienten i behandlingsstolen inte märker att en tillsyn sker, även om det är en ensam tandläkare som är ansvarig, berättar han.

Vid besöket tar han bilder på sterilen och ställer frågor om sådant som vårdgivaren ansvarar för. Om den skriftliga dokumentationen han ber om inte finns tillgänglig går det bra att skicka det med post senare. Det kan röra sig om exempelvis journaler och patientsäkerhetsberättelsen.

Avvikelsehantering

När svaren, journalerna och bilderna har granskats, händer det att det tas ett beslut att följa upp verksamhetstillsynen med en individtillsyn. Då blir det oftast inte något nytt besök, utan tillsynen utgår från några utvalda journaler från tandläkaren eller tandhygienisten.

– Syftet är att göra tandvården säkrare, inte att jaga syndabockar. De flesta tar verkligen till sig våra synpunkter, vilket betyder att tillsynen gör nytta, säger ­Johan Blomgren.

När det gäller avvikelse­rapportering gör vård­givarna väldigt olika. Syftet är att lära sig av misstagen. Vårdgivarna bestämmer själva hur de definierar vad en av­vikelse är och när den ska betraktas som allvarlig, men alla ska ha ett system för avvikelsehantering.

Klagomål från patienter

Även klagomål från ­patienter är avvikelser, påpekar Johan Blomgren.

– Vi ser ofta att de som saknar systematisk avvikelsehantering också har flera andra brister.

De flesta avvikelser behöver inte rapporteras till IVO, men händelser som har lett till allvarliga eller bestående vårdskador ska anmälas enligt lex Maria. Det går inte att definiera en exakt gräns, men om en patient till exempel har behövt uppsöka sjukvården till följd av något som har hänt inom tandvården bör detta alltid hanteras som en allvarlig avvikelse.

Helikopterperspektiv

Anvisningar om hur en lex Maria-anmälan ska göras finns på blanketten, som finns bland annat på IVO:s webbplats.

Syftet med att skicka in allvarliga avvikelser till IVO är att det ibland kan upptäckas mönster.

– Vi som har ett helikopterperspektiv kan se när liknande händelser upprepar sig.

IVO:s årliga rapport

Återkommande fel tas upp i IVO:s årliga rapport. Läs mer i Tandläkartidningens artikel ”Koppling mellan brott och brister inom tandvården”.

Under förra året anmälde IVO nio tandläkare till ­Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) på grund av grov oskicklighet i sitt yrkes­utövande.
Janet Suslick

Fakta

Text: Janet Suslick

Foton/Illustrationer: Janet Suslick

Dela artikeln

Andra artiklar i temat "IVO-fall 2020"

Farliga tandläkare till ansvarsnämnden

Etik Det finns mellan 50 och 100 farliga tandläkare i Sverige, uppskattar ­Johan Blomgren, tillsynstandläkare på Inspek­tionen för vård och omsorg (IVO). I september blev två av dem av med legitimationen.
16 dec 2020
Plusmaterial

Tandläkare slipper prövotid

Etik En tandläkare i Västra Götaland får IVO-kritik för brister i sin journalföring, röntgenhantering och patientomhändertagande, men slipper prövotid. Bakom anmälan ligger en konflikt med en kollega, enligt den anmälda tand­läkaren.
24 nov 2020
Plusmaterial

Klinik får kritik för dålig vattenkvalitet

Etik Vattnet i unitarna innehöll för mycket bakterier och kliniken saknade rutiner för att kontrollera vattenkvaliteten. Därför har en privat tandvårdsklinik i Malmö fått kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
19 nov 2020
Plusmaterial

Bristande bedövning kan ha bidragit till tandvårdsrädsla

Etik Tvååringen fick inte bedövning när en tand skulle tas bort. Det kan ha bidragit till flickans tandvårdsrädsla, enligt Inspek­tionen för vård och omsorg (IVO).
30 sep 2020
Plusmaterial

Sex tandläkare blir av med legitimationen

Etik Sex tandläkare har blivit av med legitimationen under våren. Samtliga visar stora kunskapsbrister i odontologi och grov oskicklighet, enligt Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).
9 sep 2020
Plusmaterial

Påkörd av städfordon – tänderna skadades

Lex Maria Tänderna skadades när en patient blev påkörd av ett skenande städmaskin på Sahlgrenska universitetssjukhuset.
19 aug 2020

Kritik för planlös behandling

Etik Under två års tid gjorde tandläkaren aldrig någon fullständig undersökning med efterföljande terapiplanering. I stället för struktur och noggrannhet blev det provisoriska lösningar. Flera tänder förlorades när behandlingen drog ut på tiden.
12 aug 2020
Plusmaterial

Implantatbehandling får kritik

Etik En trasig hörntand ersattes med implantat, men patienten var missnöjd och kontaktade Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Tandläkaren får kritik för undermåligt förarbete.
25 jun 2020
Plusmaterial

Bettutvecklingsmiss kostar tioåring två framtänder

Etik Tandläkaren missade att flickans hörntänder hade fel läge. När patienten kom tillbaka som tioåring var framtänderna intill så pass skadade att de måste dras ut.
17 jun 2020
Plusmaterial

Fel av tandläkaren att neka antibiotika

Etik Ett par dagar efter en extraktion kom patienten in akut med en kraftig svullnad. Patienten hade inte feber och därför ordinerade tandläkaren inte antibiotika. Han gjorde fel, enligt Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
27 maj 2020
Plusmaterial

Klinik utan kvalitetsarbete får kritik från IVO

Etik Varje tandvårdsmottagning ska arbeta med kvalitet och utföra vård på ett patient­säkert sätt. Att fastställa och dokumentera vilka processer och rutiner som gäller är ett viktigt led i det – även på små kliniker.
13 maj 2020
Plusmaterial

Tandläkare mister legitimation

Etik En tandläkare i Skåne har blivit av med sin legitimation efter ett beslut från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). Samtliga 16 granskade patientfall visar stora brister, enligt HSAN.
25 mar 2020
Plusmaterial

Tandhygienist missade cysta i flera år

Etik En ung kvinna hade en stor cystisk förändring som missades i åratal på tandvårdskliniken. Patienten skulle kallas till tandläkare, men träffade i stället tandhygienist i flera år. Avvikelsen var synlig på röntgenbilderna, men uppmärksammades inte.
18 mar 2020
Plusmaterial

Ödmjukhet bra strategi efter kritik

Etik Det lönar sig att inse sina brister och vara ödmjuk inför Inspektionen för vård och omsorg (IVO). En tandläkare i Skåne som har fått omfattande kritik har visat att han förstår kritiken och vad han behöver göra för att komma till rätta med bristerna. IVO:s bedömning är att tandläkarens förslag är rimliga.
3 mar 2020
Plusmaterial

Koppling mellan brott och brister inom tandvården

VAD HAR IVO SETT? Det finns kopplingar mellan brottslighet och brister i patientsäkerheten inom tandvården, enligt Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Bristfälliga rotfyllningar är ett annat problemområde, enligt Johan Blomgren, IVO:s nationella samordnare för tandvård.
2 mar 2020

Bettkorrigeringen blev bra, men karies förstörde tänderna

Lex Maria Patienter som behandlas av olika specialister och behandlare under lång tid får inte alltid den ”vanliga” tandvården som de också behöver.
26 feb 2020
Plusmaterial

Kritik efter strul med remisser

Etik En tandvårdsrädd patient hade besvär med en visdomstand och skulle remitteras till käkkirurg, men remissen kom aldrig iväg. Vårdgivaren behöver se över rutinerna för remisshantering, anser Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
4 feb 2020
Plusmaterial

Tandläkare förstörde friska tänder

Etik Privattandläkaren förstörde flera nästan helt friska tänder och använde borr för att ta bort överväxt av tandkött. Tandläkaren får kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för omfattande brister.
30 jan 2020
Plusmaterial

Tandhygienist gav sken av att vara tandläkare

Etik Den som driver en tandläkarpraktik behöver inte vara legitimerad tandläkare, men vårdgivaren måste vara tydlig i sin information. Det anser Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
9 jan 2020
Plusmaterial

Nytt sätt att klaga stärker inte patientsäkerheten

NY RAPPORT Klagomål hanteras effektivare inom tandvården och övriga hälso- och sjukvården sedan ett nytt klagomålssystem infördes 2018, men systemet har inte stärkt patientsäkerheten. Det anser Statskontoret, som har utvärderat reformen.
8 jan 2020

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch