Förbundet underkänner utredningens analys

Tandvårdsutredning 6 apr 2021
Dela artikeln
Utredningen ger ett bra underlag, men förslaget löser inte problem med tillgänglighet och förutsägbarhet. Det säger Chaim Zlotnik, ordförande för Sveriges Tandläkarförbund. Han ser också risker för en underfinansierad tandvård och en ökad administration för vårdgivarna.

– Det är glädjande att utredningen konstaterar att skillnaderna i tandhälsa har minskat; det visar att vi är på rätt väg. Men vi ser inte att utredningens förslag gör att man kommer till rätta med de skillnader som finns, det säger Chaim Zlotnik, ordförande för Sveriges Tand­läkar­förbund.

Chaim Zlotnik

Chaim Zlotnik

Han tycker att man har förenklat beskrivningen av vilka grupper som inte nås, genom att enbart peka på socioekonomiska faktorer. Han pekar till exempel på tandvårdsrädda och personer som inte kommer av kulturella, traditionella skäl, och inte minst utmaningen att nå de äldre och att möta behoven i glesbygden.

– Veronica Palm sa att förutsägbarhet och tillgänglighet är viktigt. Utredningen saknar dock förslag som kan förbättra tillgängligheten i glesbygd. Det blir heller inte mer förutsägbart vad terapierna kostar efter att man fått sin undersökning för 200 kronor. Vi underkänner utredningen på den punkten, efter­som vi tycker att den bara skrapar på ytan.

”Det behöver bli tydligare hur det ska finansieras.”

Han poängterar att han som ordförande för Sveriges Tand­läkar­förbund företräder flera riksorganisationer med delvis olika uppfattning. Men det alla är överens om är att den tandvård som bedrivs måste ha kostnadstäckning, och man vill måna om fri prissättning och fri etableringsrätt.

– Det finns en risk för under­finansi­ering och försämrad tandvård om man inför en prisreglering. Det behöver bli tydligare hur det ska finansieras.

Han uttrycker också en oro över vad som avgör om man kvalar in till det statliga selektiva tandvårdsstödet som föreslås ersätta dagens regionala särskilda tandvårdsstöd.

Bra nulägesbild av tandvården

Utredningen i stort beskriver han som ett väldigt intressant material att ta del av, som ger både en bra nulägesbild och en retrospektiv bild av tandvården.

– Men spontant tänker jag ”hur kunde de dra den här slutsatsen av det här materialet?” Det känns som en valaffisch som säger att ”200 spänn kostar allt”.

En invändning som han har mot utredningen är att han tycker att systemet fungerar ganska bra redan i dag. Att det visser­ligen är bra om de regionala tandvårdsstöden blir mer enhetliga, men att ett förändrat huvudmannaskap inte förändrar så mycket för patienten. Och att det föreslagna riskbedömningsprogrammet riskerar att leda till mer administrativt arbete.

– Det har varit många duktiga människor med i utredningen, men i expertgruppen fanns inte så många som har erfarenhet av hur det är att jobba som tandläkare i dag. Det är till exempel inte så enkelt längre att göra en undersökning. Vardagen är mer komplex, och det tar tid om det ska bli bra. Jag upplever inte att man tagit hänsyn till den förändring som skett.

Ersättning från första åtgärden

Chaim Zlotnik känner inte igen sig i utredningens verklighetsbeskrivning. Till exempel tycker han att man kan ifrågasätta utredningens slutsats att det finns tillräckligt många behandlare, och att tandvården går ekonomiskt bra.

– Det kanske gäller några, men inte alla.

Han föreslår att man ska behålla de bitar av dagens tandvårdssystem som fungerar bra, men förenkla både de statliga och de regionala stöden.

– Låt folk få ersättning från första åtgärden i stället.

Utredningens referensgrupp

Sveriges Tandläkarförbund var inte inbjudna att delta i utredningen från början, men representanter från riksföreningarna har deltagit i utredningens referensgrupper som träffades vid stormöten.

– Efter att jag skrev om utredningen i min ledare i Tandläkartidningen blev vi inbjudna och erbjöd utredningen att vi kunde vara behjälpliga. Men på de stora möten där vi satt med har man inte möjlighet att resonera.

”Vems behov ska råda? Det behöver vara tydligt när man träffar patienten.”

Huvudrubriken för förslaget från utredningen är ”När behovet får styra”. Något som Chaim Zlotnik tycker behöver förtydligas.

– Behov i relation till vad? Funktion, estetik, hur det låter när man talar, hur bettet ser ut, självkänsla … Om patienten känner att det inte känns bra, ska tandläkaren då väga risker för subjektiva och objektiva behov? Vems behov ska råda? Det behöver vara tydligt när man träffar patienten.

Sveriges Tandläkarförbund kommer nu att fortsätta att analysera det förslag som utredningen har lagt fram. Chaim Zlotnik betonar att utredningen är väldigt inriktad på ersättningssystemen, vilket är frågor som hanteras i riksföreningarna.

Det här anser Sveriges Tandläkarförbund
  • Utredningen beskriver inte hur tandvården ska få kostnadstäckning. Förslagen löser inte heller de regionala tillgänglighetsproblemen. Fri prissättning och fri etableringsrätt är avgörande för detta.
  • Att flytta ansvaret för det särskilda tandvårdsstödet från regionen till staten kommer inte att öka kvalitet och ­kontinuitet för personer utanför regionernas centralorter.
  • Att unga vuxna ska ingå i det statliga tandvårdsstödet är ett bra förslag.
  • Förslaget om förändrat statligt högkostnadsskydd kan leda till ökad administration för tandläkarna utan ökad nytta för patienterna.
  • Utredningen borde ha involverat Sveriges Tandläkarförbund mer för att ta del av kunskap från aktiva tand­läkare med erfarenhet både som anställda och som egna företagare.

Källa: Sveriges tandläkarförbunds debattartikel publicerad i DN den 5 mars

Text: Anna Norberg

Dela artikeln

Andra artiklar i temat "Utredningen om jämlik tandhälsa"

Prisregleringar kritiseras i remissvar

Tandvårdsutredning De flesta som har skrivit remissvar till utredningen om jämlik tandhälsa som presenterades i våras är positiva till det mesta i den, men Försäkringskassan tror att reformer kan införas först år 2027, och flera instanser vill inte ha någon prisreglering.
6 okt 2021
Plusmaterial

Budgetproposition utan nya tandvårdssatsningar

Budget Utredningen om jämlik tandhälsa sätter inga spår i förslaget till statens budget för 2022, som regeringen lämnade till riksdagen i dag.
20 sep 2021

Sveriges Tandläkarförbund svarar på tandvårdsutredningen

Tandvårdsutredning En förenklad problembild och ett förslag som inte leder till målet om en jämlik tandhälsa. Det är några av Sveriges Tandläkarförbunds synpunkter på tandvårdsutredningen. Man anser också att tandläkarprofessionen borde ha fått komma till tals i större utsträckning.
2 sep 2021
Plusmaterial

Mannen bakom utredningen

Mötet Efter tre års arbete har den statliga utredningen om jämlik tandhälsa levererat sitt slutbetänkande. Utredningens huvud­sekreterare Martin Färnsten har uppskattat att få lära sig ett system så grundligt, och kan nu äntligen prata om förslagen.
3 maj 2021
Plusmaterial

Nytt stödförslag för vuxna med särskilda behov

Tandvårdsutredning Utredningen om jämlik tandvård föreslår ett nytt statligt, selektivt tandvårdsstöd för vuxna med särskilda behov. Om riksdagen säger ja kommer runt 5 procent av alla vuxna patienter ha rätt till det.
27 apr 2021
Plusmaterial

Debatt: Tillvarata tandvårdens resurser bättre

Debatt Vi, folktandvårdens tandvårdschefer, välkomnar den nya tandvårdsutredningen som tydligt lyfter behovs- och solidaritetsprincipen och är ett steg på vägen mot en mer tillgänglig tandvård. Vi är dock oroliga för att utredningens förslag inte räcker till för att lösa de regionala problem som påverkar tillgången till tandvård för stora delar av befolkningen.
3 maj 2021

Debatt: Hälsoaspekten saknas i tandvårdsutredningen

Debatt Fortfarande ligger ekonomin för patienten och samhällsorganisationerna i centrum i utredningen. Hälsoaspekten har inte prioriterats. Man får inte en mer jämlik tandvård genom att bara införa en patientavgift på 200 kronor för undersökningar och behandlingsplan. Det skriver tandläkaren Per Toss på Tandläkartidningens debattsida.
10 maj 2021

TEV oroliga för sämre kostnadstäckning

Tandvårdsutredning Patrik Andrén, ordförande för Tandläkare – Egen verksamhet, TEV, tycker att utredningen för jämlik tandhälsa har gjort en bra genomlysning av svensk tandvård, men ser flera oroande förslag.
28 apr 2021

Hur var arbetet i referensgrupperna?

Tandvårdsutredning I en av den nya tandvårdsutredningens referensgrupper fanns flera representanter från riksföreningarna inom Sveriges Tandläkarförbund. Här berättar några av dem hur de upplevde arbetet.
29 apr 2021

Privattandläkarna ogillar förslag om prisreglering

Tandvårdsutredning Branschorganisationen Privattandläkarna har haft en expert med i utredningen om jämlik tandhälsa, och ser positivt på delar av de förslag som läggs. De invänder dock mot de förslag som innebär en prisreglering av delar av tandvården.
6 apr 2021

Utredaren har lämnat över

Intervju Veronica Palm har lång erfarenhet som riksdags­ledamot, och har ett stort intresse för rättvisefrågor. I tre år har hon arbetat med utredningen om jämlik ­tandhälsa, nu är det upp till regeringen att lägga fram en proposition.
31 mar 2021
Plusmaterial

Utredningen om jämlik tandhälsa ute på remiss

REMISS Regeringen vill ha synpunkter på utredningen ”När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa”. Därför har den skickats på remiss till tandvårdsorganisationer, föreningar och andra intressenter.
29 mar 2021

Veronica Palm: tandundersökning ska kosta 200 kronor

TANDVÅRDSUTREDNING Alla vuxna ska erbjudas undersökning och viss förebyggande tandvård till en fast patientavgift på 200 kronor per besök, föreslår Veronica Palm, särskild utredare, i en debattartikel i Dagens Nyheter i dag.
1 mar 2021

Tandläkarna vill ha kvar fri prissättning

Högkostnadsskyddet Tandvårdens högkostnadsskydd ska utredas. Regeringen vill att det ska bli mer likt hälso- och sjukvårdens system. Tandläkarnas representanter är oroliga för att det kan hota fri prissättning och fri etableringsrätt och att patienterna kan bli förlorarna.
7 dec 2020

Förslag att tandvård ska bekostas mer kollektivt

JÄMLIK HÄLSA Det statliga högkostnadsskyddet ska bli mer likt hälso- och sjukvårdens system, anser regeringen.
6 nov 2020

Tandvårdsutredning försenas

JÄMLIK TANDHÄLSA Utredning om jämlik tandhälsa försenas. Utredningstiden förlängs med ett år och arbetet ska nu redovisas till socialdepartementet senast 1 mars 2021.
13 jan 2020

Viss tandvård kanske kan bli sjukvård

Ojämlik tandhälsa Tandvård som är ett led i en sjukvårdsbehandling kan komma att ingå i hälso- och sjukvårdens finansieringssystem. Det säger Veronica Palm, som leder utredningen ”Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa”.
27 maj 2019

Många förslag till Veronica Palm

Jämlik tandhälsa Regeringens tandvårdsutredare Veronica Palm mötte en engagerad publik när hon på årets odontologiska riksstämma i Göteborg berättade om det pågående utredningsarbetet.
12 dec 2018

Nu utreds hela tandvårds­systemet

Ojämlik tandhälsa Prissättning, kostnader och styrning är tre delar som kommer att vara under lupp de närmaste åren. Syftet är att få en mer jämlik tandvård där fler går till tandläkaren för förebyggande undersökningar.
17 maj 2018

Utredning ska göra tandvården mer jämlik

Ojämlik tandhälsa För allra första gången presenterade i dag Veronica Palm utredningen ”Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa” inför tandläkarprofessionen.
18 apr 2018

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch