”Förbundets bästa måste vara ledamöternas mål”

2 dec 2013
Dela artikeln
Ledamöterna i förbundsstyrelsen måste stå fria från sina partsintressen när de agerar som förbundets röst, skriver Sol-representanterna Stein Björkman och Per Vult von Steyern.

I en kommentar till revisorernas debattinlägg om förbundsstyrelsens arbete föreslår Stein Björkman och Per Vult von Steyern bland annat att de tre fria mandaten (STF:s ordförande, vice ordförande och efterutbildningsrådets ordförande) ska väljas utifrån förslag på kandidater som primärt är kompetenta att leda förbundet och står fria från riksföreningarnas partsintressen.

De ser också gärna att förbundsmötet beslutar om en organisationsöversyn av förbundet.

Läs hela kommentaren här:

I en debattartikel i TLT 14/2013 uttrycker STF:s två förtroendevalda revisorer, Kaj Bergström och Bert Jonasson, oro över att arbetet i FS i vissa frågor hämmas och påverkas av att riksföreningarnas intressen överordnas STF:s intressen.

Undertecknade, som är ordinarie ledamot respektive suppleant för Sveriges odontologiska lärare (SOL), vill på detta sätt ge sin syn på arbetet i FS. SOL är en av de fyra riksföreningarna vid sidan av Tjänstetandläkarna (TT), Tandläkare egen verksamhet (TEV) och Studerandeföreningen (STF/Stud) som utgör STF:s medlemmar.

Den nuvarande organisationsmodellen för STF innebär för den enskilda tandläkaren primärt medlemskap i en riksförening och genom detta enskilt medlemskap i STF. STF:s organisationsmodell uppfattas av många som svårförståelig och kan leda till att förbundets intressen kommer i skuggan av riksföreningarnas då majoriteten av FS ledamöter nomineras av riksföreningarna. Detta faktum undantar dock ej FS ledamöter från ansvaret att uppfylla sitt sysslomannaansvar.

I samband med att den tidigare privattandläkarföreningen lämnade förbundet för några år sedan diskuterades en ny organisationsmodell vilket vissa riksföreningar motsatte sig. Möjligheten att en ny organisationsmodell (som skulle kunna öka tandläkarnas intresse för att vara medlemmar i STF) ansågs alltför mycket påverka riksföreningarna. Även förslaget att göra en organisationsöversyn motsatte sig vissa riksföreningar.

Med TEV:s bildande och anslutning till förbundet i januari 2013 återkom en viss förhoppning om ett starkt STF, där FS skulle agera på ett kraftfullt sätt med att bland annat verkställa förbundsmötets beslut.

Trots att bland andra STF:s ordförande och vice ordförande agerat på ett föredömligt sätt har partsintressen och uppgörelser utanför FS ordinarie möten konkurrerat med STF:s intressen och den demokratiska beslutsprocessen.

Om STF ska kunna agera som professionens röst för Sveriges tandläkare i odontologiska frågor måste FS ledamöter, när man beslutar i dessa frågor, stå fria från sina partsintressen. Undertecknade anser därför:

  • att Sveriges tandläkarförbunds förbundsmöte bör besluta om en organisationsöversyn för STF.
  • att de tre fria mandaten (STF:s ordförande, vice ordförande och efterutbildningsrådets ordförande) ska väljas utifrån förslag på kandidater som primärt är kompetenta att leda förbundet och står fria från riksföreningarnas partsintressen.
  • att FS arbete måste präglas av demokratiska värderingar och förbundets bästa måste vara ledamöternas mål.

Stein Björkman, SOL-ledamot i FS, ledamot i SOL:s styrelse
Per Vult von Steyern, suppleant för SOL i FS, ordförande i SOL

 

Text: Linda Persson

Dela artikeln
  1. Kommentar från Susanne Smedberg 3 december 2013:

    Tack Stein och Per för ert kloka inlägg. Jag sitter själv som ordinarie ledamot i FS och kan bara bekräfta den bild ni ger. Trots att ordförande och vice ordförande gjort sitt yttersta har förbundets arbete förlamats av att de stora riksföreningarna satt sina särintressen främst. Som ledamot i STF’s styrelse är det förbundets bästa som skall vara ledstjärnan.
    Att förbundet ska styras av TT och TEV’s styrelser är helt absurt. Ska förbundet förbli trovärdigt måste det ledas av individer som står fria från riksföreningarnas ledningar.

    • Kommentar från Louise Ericson 4 december 2013:

      Mycket bra inlägg av Stein och Per och mycket bra kommentar av Susanne! Jag är också ledamot av förbundsstyrelsen och samtidigt ordförande i Efterutbildningsrådet sedan 9 år. Därmed har jag varit med om de turbulenta åren i förbundet. Jag trodde att det skulle lugna ner sig, hoppades att man skulle lyssna med öppna sinnen, att man skulle diskutera med förbundets bästa för ögonen och att man självfallet skulle följa de demokratiska processerna. Det blev inte så!
      Genom att dessutom föreslå, på ett kupp-artat sätt, andra kandidater till styrelsen än valnämndens förslag – om de väljs så får TEV och främst TT total makt i förbundsstyrelsen! Det är helt emot syftet i stadgarna hur mandaten ska fördelas. Jag anser att man nu kommit till vägs ände. För att ha ett starkt förbund för alla tandläkare och för att få med alla tandläkare i förbundet MÅSTE en förutsättningslös organisationsöversyn göras där professionen och den enskilde tandläkaren är målet.

  2. Kommentar från Majid Ebrahimi 5 december 2013:

    Tack för ett genomtänkt, förnuftigt och sakligt inlägg. Tandläkarförbundets uppgift är att tillvarata och utveckla våra medlemmars professionella intressen i nära samarbete med förbundets riksföreningar. Fackliga frågor ska behandlas i riksföreningarna och här verkar det idag ske en sammanblandning. Som medlem i Tandläkarförbundet är jag bekymrad över den utveckling som förbundet haft senaste tiden. Har aldrig reflekterat över styrelsemedlemmarnas facktillhörighet förrän nu. Har alltid utgått ifrån att styrelsemedlemmarna har arbetat för förbundets bästa och inte för sina egna fackförbunds egenintresse. En ledamot i Volvos styrelse måste naturligtvis jobba för Volvos bästa och inte för något annat företags bästa. Av de oberoende revisorernas kritiska rapport att bedöma, verkar detta inte ha skett i vårt förbunds styrelse. Hoppas på att delar av styrelse tar sitt förnuft till fånga och att inte ytterligare skadar förbundet genom att öka fackförbundens grepp om styrelsearbetet.
    TT och TEVs förslag är att byta ut de tre avgående kvinnorna som sitter på fria mandat mot män från sina egna förbund. Man avser att gå från en jämn könsfördelning i styrelsen till 12% kvinnor vilket inte speglar könsfördelningen bland förbundets medlemmar.
    Fortsätter denna olyckliga utveckling ser jag stora risker för att vårt tandläkarförbund med gamla anor kommer att brytas sönder……..

  3. Kommentar från Håkan Dewill 5 december 2013:

    Bra inlägg i STF debatten.
    Jag som medlem i TEV och som företagsmedlem i privattandläkarna anser att en organisationsöversyn är ett måste.
    Medlemsskapet i förbundet måste knytas till tandläkaren som person. Jag som tandläkare skall kunna välja att vilja vara med i förbundet!
    Styrelsen väljs sedan aqv medlemmarna ur medlemsgruppen efter egna meriter och ett intresse av att föra förbundet framåt.
    Håkan Dewill

  4. Kommentar från Christer Jonsson 10 december 2013:

    Det främsta syftet med förbundet torde vara att finnas till som kunskapscentrum vilket levererar information om nyheter inom odontologin och erbjuder utbildning.
    Frågan är hur väl man lyckas med detta i nuvarande organisationsmodell där flera års skiftande maktkamper överskuggar det som borde vara förbundets centrala verksamhet.
    Svaret är att man borde kunna bättre eftersom ett stort antal tandläkare väljer att stå utanför förbundet samt att deltagandet i kursverksamheten förefaller att minska.
    Ytterst är det de individuella medlemmarnas förbund eftersom det är de som betalar avgiften till det.
    Det är kanske därför dags att gå till de individuella medlemmarna för att inhämta deras åsikt i frågor som rör organisationens utformning och medlemsdemokrati.
    Detta kan göras i form av en enkät eller medlemsomröstning. Man bör då även vända sig till potentiella icke-medlemmar för att försöka utöka medlemsantalet.
    /medlem i Tandläkarförbundet

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch