Hon samlar kunskap om samers hälsa
Christina Storm Mienna leder forskningsprojektet Haldi, en unik hälsostudie om samisk hälsa som bygger på urfolksmetodik. Foto: Johan Gunséus

Hon samlar kunskap om samers hälsa

Porträttet 29 sep 2020
Dela artikeln
Bristande kunskap om samers hälsa har länge gett ­Sverige internationell kritik. Christina Storm ­Miennas egen samiska bakgrund har väckt hennes intresse för forsknings­fältet – finns det skillnader i hälsa mellan samer och övrig befolkning?

I en unik hälsostudie som använder sig av urfolksmetodik kommer Umeåforskaren Christina Storm Mienna att undersöka om det finns hälsoskillnader mellan samer och övrig befolkning.

– Med min bakgrund inom odontologin ser jag ett stort behov av att även lyfta oral hälsa som en del av kartläggningen kring samisk hälsa. Det finns knappt någon kunskap inom det området sedan tidigare, säger Christina Storm Mienna, som är specialist i bettfysiologi.

Hon disputerade 2014 med en epidemiologisk studie om smärta och funktionsstörningar i käksystemet bland samiska kvinnor.

Christina Storm Mienna
Ålder: 46 år.
Bor: Umeå.
Yrke: Universitetslektor i odontologi vid Umeå universitet med förenad klinisk anställning som övertandläkare vid Klinisk oral fysiologi, Region Västerbotten. Anknuten till Várdduo – Centrum för samisk forskning. Forskningsprojektledare för Haldi.
Bakgrund/karriär: Uppvuxen i Kiruna. Tandläkarexamen i Umeå 2001, specialistexamen i bettfysiologi 2013, doktorsexamen 2014.
Familj: Man och 17-årig son.
Fritidsintressen: Fjäll- och friluftsliv, fotboll (numera enbart som supporter), böcker (alltid flera på gång).

Avhandlingen kunde visa tydliga samband mellan besvär i huvud, käke, nacke och skuldra.

– Just den delen om käksystemet kopplat till allmän hälsa ser jag som en naturlig del av den hälsostudie som vi kommer att genomföra i Jokkmokk, men vi tänker även undersöka andra faktorer kopplade till den orala hälsan. Initialt främst via enkäter, men i förlängningen hoppas vi få finansiella möjligheter till även kliniska undersökningar inom tandvården, säger Christina Storm Mienna.

Forskningsprojektet Haldi utgår delvis från Várdduo – Centrum för samisk forskning vid Umeå universitet, men även andra institutioner är involverade.

Christina Storm Mienna leder arbetet tillsammans med historikern Per Axelsson, som har forskat om urfolkshälsa i ett internationellt perspektiv.

– Våra vägar korsades av en slump, men vi hade båda på varsitt håll sett behovet av kunskap om samernas hälsa. För min del blev det tydligt under forskarutbildningen. Så utifrån det började vi skissa på hur en större studie kunde läggas upp och med erfarenheter från en motsvarande norsk studie, Saminor, som förebild.

Förankring med Sametinget

Saminor – med Universitetet i Tromsø som forskarbas – är numera en samverkanspartner i Haldi och forskningen bygger även på samverkan med Folkhälsomyndigheten och Länsstyrelsen Norrbotten.

I grunden finns också ett kollektivt samtycke för att genomföra Haldi efter förankring med Sametinget i Sverige.

– Hade Sametinget inte sett behovet så är jag tveksam till om vi hade drivit projektidén vidare.

”Allt detta ­ligger ändå inte så långt tillbaka i tiden och är historiska trauman som följer med i generationer och fortfarande innebär en stor tveksamhet mot forskning.”

Haldi är tvärvetenskapligt med forskare från olika discipliner, och till forskargruppen har även forskare med samisk bakgrund rekryterats.

Sammansättningen kan ha betydelse för att skapa förtroende bland den samiska befolkning samt bidra med kulturkompetens och kultur­förståelse till projektet.

– Historiska oförrätter har fortfarande stor betydelse i det samiska samhället: rasbiologin, nomad­skolorna där barn skildes från sina föräldrar, tvångsförflyttningarna. Allt detta ­ligger ändå inte så långt tillbaka i tiden och är historiska trauman som följer med i generationer och fortfarande innebär en stor tveksamhet mot forskning.

Jokkmokk lämplig pilot

Haldis långsiktiga mål är att bygga upp en form av ramverk för hälsoforskning kring den samiska befolkningen i Sverige

Jokkmokks befolkningsmängd – omkring 5 000 invånare – i kombination med en relativt hög andel samiska invånare och samisktalande vårdpersonal har gjort kommunen lämplig som ”pilot” och en grund för framtida, bredare satsningar om samisk hälsa.

I Haldi har både frågeinriktningen och den kliniska hälsoundersökningens upplägg till stor del hämtats från den norska ”moderstudien”.

Fokusgrupper i Sápmi

Men dessutom har fokusgruppsdiskussioner genomförts i delar av det som är samernas traditionella, geografiska bosättningsområde – ­Sápmi. Syftet har varit att fånga upp områden som samerna själva tycker är viktiga att inkludera i en forskningshälsostudie.

Saminors frågeformulär kommer därför att modifieras med delar som den samiska befolkningen i Sverige har efterfrågat.

– Totalt har elva gruppdiskussioner med samer genomförts i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland-Härjedalen. Det är en viktig del i vårt upplägg med urfolksmetodik. Att arbeta med befolkningen – inte på.

Kliniska hälsoundersökningar

– En annan viktig del är återrapportering av resul­tat. Vi har nu återrapporterat preliminära resultat från gruppdiskussionerna, och deltagarna har getts möjlighet till frågor och att komma med synpunkter. Strategin kommer även att få stort fokus framledes med populär­veten­skaplig återrapportering både skriftligen och muntligen, säger Christina Storm Mienna.

I nuläget planeras de kliniska hälso­under­sökningarna på Jokkmokks hälsocentral i sam­arbete med Region Norrbotten.

– Saminor omfattade flertalet kommuner och det finns väldigt tydliga exempel på hur man genom forskningen kunnat identifiera områden där samer är överrepresenterade och efter återrapportering till berörda kommuner haft framgångar med förebyggande folkhälsoinsatser. Dia­betes är ett sådant exempel.

Hur kommer ni att jobba i Jokkmokk?

– Alla vuxna kommuninvånare erbjuds att delta i en enkätstudie som följs av en hälso­under­sökning. Vi jobbar i den delen med en annan unik inriktning genom att man i likhet med den norska studien får självidentifiera sig – om man identifierar sig som same eller inte. Utifrån det kan vi sedan jämföra hälsan mellan samer och en icke-samisk befolkning – man kan självfallet identifiera sig som multietnisk också.

Den egna samiska bakgrunden har skapat Christina Storm Miennas intresse för forskningsfältet. Men drivkraften beskriver hon som en annan.

– Jag lever med sjukdom sedan 30 år tillbaka, och bestämde mig redan som 16-åring att det inte ska hindra mig från ett så vardagligt liv som möjligt utifrån förutsättningarna. Det har ­varit en drivkraft för karriären som tandläkare och forskare. Trots att jag inte kunnat jobba heltid på många år så har det ändå fungerat skapligt.

Lungtransplantation

Någon månad före disputationen hösten 2014 kom beskedet att hon skulle börja förbereda sig för en lungtransplantation.

– När jag sedan aktiverades på väntelistan för transplantation så blev forskningen snarare en hanteringsstrategi för all oro. Mitt i natten under hösten 2018 kom så samtalet att de funnit en donator som matchade mig. Därefter har det så klart varit mycket rehab, och är fortfarande. Men drygt ett år efter transplantation kunde jag börja jobba igen.

Under våren har hon också växlat över från en regiontjänst till ett universitetslektorat för att anpassa yrkeslivet.

– Cirka fem månader efter transplantationen utlystes ett lektorat här i Umeå. Där och då trodde jag att jag aldrig någonsin skulle kunna komma tillbaka till yrkeslivet igen, men gjorde ändå en ansökan. Beredningsprocessen var lång och när jag sedan fick erbjudandet i våras så hade jag återhämtat mig ganska väl.

”Jag kommer sakna den delen som är orsaken till att jag en gång i tiden blev tandläkare.”

– Det är klart att efter transplantationen, när jag står på mycket immunosupprimerande medi­cine­ring och kommer att få göra så resten av livet med stor infektionskänslighet som följd, så såg jag ett behov av att reducera min kliniska tid. Jag kommer sakna den delen som är orsaken till att jag en gång i tiden blev tandläkare, men samtidigt känns det väldigt inspirerande och roligt med nya utmaningar. Jag är ändå kvar på samma klinik som tidigare, Klinisk oral fysiologi, men med mindre patienttid.

Pandemin ställer förstås särskilda krav på hur Christina Storm Mienna kan arbeta, men även Haldi påverkas.

– Vi tar ställning i sexmånadersintervaller. Enkätstudien hoppas vi kunna börja med enligt tidsplanen i början av nästa år, den kliniska delen skulle genomföras samtidigt men kan tidigast bli under hösten 2021.

Haldi
  • Haldi används som förkortning för projektnamnet Health And Living conditions in Sápmi, Sweden. Namnet kan även associeras till nord­samiskans háldi som har betydelsen skyddsande.
  • I projektet ska hälsodata från den vuxna befolkningen i Jokkmokks kommun jämföras mellan samer och icke-samer. Sverige har fått inter­nationell kritik i bland annat FN-sammanhang för bristande kunskaper om dess urfolk samernas hälsa.
  • Haldis inledande fokusgruppsarbete har finansierats av Social­departe­mentet, och med finansiellt stöd från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond kan studien med enkät samt kliniska undersökningar i Jokkmokk genomföras.

Text: Fredrik Mårtensson

Dela artikeln

Andra artiklar i temat "Porträttet"

Hon håller uppsikt över munhälsan

Porträttet Elisabeth Wärnberg Gerdin är medicinalråd i tandvård och munhälsa på Socialstyrelsen. Hennes mål: Alla ska få jämlik och kunskaps­baserad vård till en rimlig kostnad.
14 jun 2022
Plusmaterial

En uppfinnare är i farten

Porträttet Mats Norman vill lösa problem han stöter på i arbetet som tandläkare. Tillsammans med hans teknik­intresse har detta lett till flera uppfinningar som används på många tandläkarmottagningar. Den senaste är en skärm som stoppar aerosoler nära patientens mun.
21 feb 2022
Plusmaterial

Hon vill förnya riksstämman

Porträttet Engagemanget för tandvården i glesbygden har följt med sedan hennes första jobb efter tandläkarexamen. Maria von Beetzen är ny ordförande för Riksstämmenämnden och vill att riksstämman ska vara ett stöd för tandvården i hela landet.
31 jan 2022
Plusmaterial

Etik behöver tränas

Att man ska hjälpa andra människor finns i Gunnar ­Hennings dna. Som färdig tandläkare väcktes intresset för samhälls­odontologi och för etiska frågor. Nu är han ord­förande för ­Sveriges Tandläkarförbunds etikkommitté, som vid riksstämman levererar 375 kg etik till medlemmarna.
15 nov 2021
Plusmaterial

Full fart och framgång på börsen

Ekonomi Tandläkare på heltid, egen klinik med tio anställda, småbarnsförälder och samtidigt aktiv aktiesparare. Tandläkare Lars Holm, som gjorde succé i Aftonbladets tävling Aktie Manager, berättar om sina strategier för att nå framgång på börsen.
25 okt 2021
Plusmaterial

Hon har valt att satsa stort

Porträttet I osäkerheten under pandemin valde Kristina ­Malmström ett nytt karriärspår – trots ett tryggt chefsjobb. Med två Gävlekliniker, en som byggts upp från grunden och en förvärvad, har hon fått en flygande start som privattandläkare.
6 sep 2021
Plusmaterial

Med engagemang för framtidens tandläkare

Porträttet Engagemang går som en röd tråd genom Gunilla ­Klingbergs yrkeskarriär. Redan under studietiden var hon engagerad i Sveriges Tandläkarförbund. Nu arbetar hon som dekan vid Malmö universitet.
2 aug 2021
Plusmaterial

Unga behöver verktyg mot stress

Porträttet Per Alstergren anser att tandvården bör ge tonåringar verktyg för att hantera stress och smärta. Han ansvarar för orofaciala smärtenheten i Malmö, där han träffar många med stressrelaterad orofacial smärta.
22 mar 2021
Plusmaterial

Hon ser ytligt på implantat

Porträttet Ann ­Wennerbergs intresse för implantat­ytor har vuxit ju mer hon har lärt sig. Under 30 år som ­forskare på tand­implantat har hon sett hur området har mognat och hur fler patienter fått tillgång till implantat­behandlingar.
22 feb 2021
Plusmaterial

Han satsar på virtuell undervisning

Porträttet Aleksandar Milosavljevic är ST-tandläkare inom ­parodontologi och lärare vid tandläkarutbildningen vid Malmö universitet. För att nå ut med kunskap tar han till vara den digitala teknikens möjligheter.
8 feb 2021
Plusmaterial

Först i Sverige på ny professur

Porträttet Från en avhandling om kromosomavvikelser till ­forskning om tandvårdsrädsla och en ­professur i ­odonto­logisk ­psykologi. Steget kan tyckas långt men för ­psykologen Ulla Wide har karriärvalen styrts av möjlig­heten att ­kombinera forskning med klinisk verksamhet.
21 dec 2020
Plusmaterial

Leendets mästare

Porträttet Efter ett långt arbetsliv har Clas Oscarsson fortfarande ett smittande engagemang och driv att lära sig mer. Estetisk tandvård ligger närmast hjärtat, att göra snyggt och ­patienten glad. Nästa år blir han president för ­Swedish Academy of Cosmetic Dentistry (SACD).
20 okt 2020

Hon månar om de utsatta

Porträttet Patricia De Palma har ett driv som tagit henne ­genom en tuff universitetsutbildning, till ett nytt land, ett nytt språk och en drygt tjugoårig karriär vid ­Karolinska ­Institutet. Sedan den 1 juli är hon tandvårdschef vid läro­sätets universitetstandvård.
5 aug 2020
Plusmaterial

Han vill inspirera till att starta eget

Porträttet Han vill vara med där det händer, och har ett långt ­engagemang för tandläkaryrket. Patrik Andrén, ny ordförande för Tandläkare – Egen Verksamhet (TEV), ser utmaningar för privattandvården både i coronakrisen och politiskt.
17 jun 2020
Plusmaterial

Han sätter laget före jaget

Porträtt Chaim Zlotnik, ordförande för Sveriges Tandläkar­förbund, ser kraften i att göra saker tillsammans och styrkan i förbundets varumärke när tandvården behöver tackla en verklighet som ingen har upplevt tidigare.
5 maj 2020
Plusmaterial

Tandläkaren i skogen

Porträttet Anders Sundh startade nytt för att trappa ner. I Storrödningsberg driver han mottagning för att möta vårdbehovet lokalt och som vidareutveckling av en unik nischning tillsammans med hustrun ­Marita, specialistläkare i psykiatri.
30 mar 2020
Plusmaterial

Kariolog med brett perspektiv

Porträtt En ständig nyfikenhet, och ett intresse för karies­sjukdomen, ledde Álfheiður Ástvaldsdóttir från ­norra Island till Sverige. Sedan ett år tillbaka är hon odontologisk sakkunnig vid Socialstyrelsen.
5 feb 2020
Plusmaterial

Med hjärtat i Gällivare

Porträtt Efter många år på folktandvården tänkte Clivia Erdel-Kickeritz sadla om och bli truckförare i gruvan. Men så kom möjligheten att starta eget i det expansiva Gällivare.
21 okt 2019
Plusmaterial

Han satsar på Seskarö

Porträttet På Seskarö i Haparanda skärgård har den tyske tand­läkaren ­Daniel Look inrättat sin klinik. Här tar han emot ­patienter från en stor del av Norr­botten, och siktar på att även bygga upp ett patient­boende. Men det var lugnet som fick honom att flytta hit.
30 sep 2019
Plusmaterial

Hon vill se smarta flöden

Porträtt Brist på personal och en växande andel friska patienter är två faktorer som förändrat villkoren för svensk tandvård. Om folktandvården ska klara sitt befolkningsuppdrag så behövs helt nya arbetssätt, menar ­Gunilla Swanholm, tandvårdsdirektör i Region Uppsala och ­ordförande i ­Sveriges ­Folktandvårdsförening.
22 jul 2019
Plusmaterial

Hon styr i Stockholm

Porträttet Efter bland annat flera chefsjobb inom folktandvården och uppdrag som landstingsdirektör, har Eva Ljung det jobb hon vill ha: vd för Folktandvården Stockholm. För det är inom tandvården hon trivs bäst och känner att hon kan göra skillnad.
20 maj 2019
Plusmaterial

Han ser hot – och möjligheter

Porträtt Ebola, koleratoxin och misstankar om bio­logisk krig­föring är vardagsmat för Ørjan Olsvik, ­professor i medicinsk mikrobiologi vid universitetet i Tromsø. Men det är i antibiotikaresistensen han ser ett av de största framtidshoten.
23 apr 2019
Plusmaterial

Studenten i toppen

Porträtt Ett års jobb som tandvårdsbiträde var en bra ­språngbräda in i tandläkaryrket tycker Aylin Marinova, nybliven ­ordförande i Tandläkarförbundets studerandeförening. I dag går hon åttonde terminen på Karolinska institutets tandläkarutbildning.
27 mar 2019
Plusmaterial

Prefekten som lägger kariespusslet

Porträttet I somras blev Peter Lingström ny prefekt i Göteborg. ­Samtidigt fortsätter han att forska och utbilda kring ­karies, en komplex sjukdom där det alltid finns mer att upptäcka.
29 jan 2019
Plusmaterial

Hon vill att du vågar fråga

Porträtt För Pernilla Juréus är det självklart att tandvården ska ställa frågor vid misstankar om våld i nära relationer. Det är en del av uppdraget, anser hon.
27 dec 2018
Plusmaterial

På väg till Karesuando

Porträttet Livet har bjudit på omvägar, men målet för Evelina ­Marainen har alltid varit att komma hem till nejden kring Karesuando, där Sveriges nordligaste tandvårdsklinik finns.
26 nov 2018

Musiken får vänta

Porträttet För småstadstjejen Lovisa Cehlin har musik alltid varit en viktig del av livet. Hon har spelat fiol i stora orkestrar och sjungit i musikaler. Under en kombinerad musik- och volontär­resa fann hon både kärleken och sitt kall i livet. ”Jag kan hjälpa fler som tandläkare än som artist.”
23 okt 2018
Plusmaterial

Mer tid för framtiden

Porträttet I höst kliver Bent Petersen av posten som ordförande för Sveriges Folktandvårdsförening. Men engagemanget för framtiden är fortfarande starkt, både när det gäller folkhälso­frågor och den digitala utvecklingen.
2 okt 2018
Plusmaterial

Han lyssnar och vill lära

Porträtt Det får gärna vara komplext: en flerdagarskurs, ett nytt it-system, eller att samla ihop och förmedla olika ­åsikter. Stefan Adregårds drivkraft är att förstå och lära sig ­saker. Han har många uppdrag, det senaste som ledamot i Tandläkarförbundets fortbildningsråd.
5 sep 2018
Plusmaterial

Med hjärtat i glesbygden

Porträttet Han var inte bland de första att hoppa på det digitala tåget, men gjorde så med besked sedan beslutet tagits. Staffan Söderströms digitala resa sker för och med ­patienterna i Västerbottens inland.
13 aug 2018
Plusmaterial

Hygienisternas hängivna härförare

Porträttet Hon har alltid varit engagerad och haft en vilja att försöka ­påverka. Efter tio år som ordförande för Sveriges Tandhygienist­förening ser det ut som om Yvonne Nyblom får se en segdragen kamp ge resultat: en treårig utbildning för tandhygienister.
27 mar 2018
Plusmaterial

”Jag har alltid längtat tillbaka till tandvården”

Porträttet 2008 blev Angeles Bermudez-Svankvist generaldirektör på Arbetsförmedlingen efter ett antal år på olika chefsjobb inom tandvården. I dag, tio år senare, har hon återvänt till tand­vården och ett jobb som allmäntandläkare i Uppsala.
22 feb 2018

Hon fick fyra minuter

Porträttet Hon kan göra sin forskning begriplig på fyra minuter. Det gav tävlingsmänniskan Birgitta Häggman Henrikson en bronsmedalj i Forskar Grand Prix 2017.
30 jan 2018
Plusmaterial

Yvig mångsysslare

Porträttet Många känner Bengt Franzon från hans tid som stridbar ordförande för privattandläkarna inom Tandläkarförbundet. Nu har han slutat arbeta som tandläkare och forskar om hur det svenska tandvårdssystemet växt fram och fungerat.
10 jan 2018
Plusmaterial

Doldisen bakom tandvårdsstödet

Porträttet Lars Sjödin, Försäkringskassans högsta expert på tandvård, var med och utformade tandvårdsstödet redan från början. Med ett enkelt direktiv – ”gör ett högkostnadsskydd som är helt nytt och går att förändra” – deltog han i utformningen. I dag är han mycket nöjd med resultatet.
13 nov 2017

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch