Nu utreds hela tandvårds­systemet
Veronica Palm ansvarar för utredningen av tandvårdssystemet, som beräknas pågå fram till 2020. Foto: Mattias Vepsä

Nu utreds hela tandvårds­systemet

Ojämlik tandhälsa 17 maj 2018
Dela artikeln
Prissättning, kostnader och styrning är tre delar som kommer att vara under lupp de närmaste åren. Syftet är att få en mer jämlik tandvård där fler går till tandläkaren för förebyggande undersökningar.

Veronica Palm har fått uppdraget att utreda hur tandvårdssystemet kan bli mer resurs­effek­tivt och jämlikt. I början av maj ska sekretariatet vara fullt bemannat och arbetet kan sätta igång på riktigt.

– Min spontana tanke när jag fick frågan var att det är dyrt att gå till tandläkaren. Det är ett problem att vårdtagaren bär så stor del av kostnaden själv. Ju mer jag har läst in mig på området har jag förstått att det också finns andra problem, till exempel med organisationen, säger hon.

”Vi vill möta så många människor som möjligt på många olika nivåer.”

Utredningen har två år på sig, och planen är att ägna mycket tid åt dialogsamtal för att möta till exempel olika professioner inom tandvården, företrädare för folktandvården och för privata tandläkare, sjukvården, fackförbund och pensio­närs­organisa­tioner.

– Vi vill möta så många människor som möjligt på många olika nivåer, både geografiskt och organisatoriskt.

I utredningen finns också expertis från flera departement, SKL, myndigheter som Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.

Prissättning och besöksmönster

– Vårt fokus är att titta på ojämlikhet och olikhet. Till exem­pel hur prissättningen ser ut, varför besöksmönstret skiljer sig åt för olika grupper, och bristen på huvudmannaskap. I dag är det komplext med ett diversifierat ansvar med många aktörer som gör det svårstyrt.

Hon poängterar dock att de privata aktörerna behövs för att klara av tandvården.

– Vi har inte i uppdrag att titta på ett nytt system, men det befintliga behöver bli mer resurseffektivt, förutsägbart och jämlikt. Varje enskild sak i dag är logisk, men vi behöver tydliggöra för beslutsfattarna vad det innebär att ge direktiv till olika myndigheter.

Fri prissättning och etablering

Hon tar också upp att dagens fria prissättning och etablering gör det svårt för individen att veta vad det borde stå på fakturan, och att det behöver bli tydligare vilka rättigheter man har och vad man kan förvänta sig.

– Det är oklart för patienterna vad ett tandläkarbesök kommer att kosta. Nu finns ju en möjlighet för tandvårdsmottagningarna att ansluta sig till en prisjämförelsetjänst. Får vi en hög anslutningsgrad till denna minskar behovet av styrning. Jag tror att det bästa är själv­kontroll.

”Vi vet ju att man får en ökad ohälsa om man inte tar hand om tandhälsan.”

Hon tillägger att även kostnaden för patienterna behöver ses över, men då handlar det om vad staten skjuter till. Hon nämner äldre med mindre pengar och sämre tandstatus som en särskild grupp där man behöver göra något åt priset.

– Det innebär ökade tandvårdskostnader för staten, men vi vet ju också att man får en ökad ohälsa om man inte tar hand om tandhälsan.

Vad kan tandläkarna för­vänta sig?

– Vi vill prioritera förebyggande tandvård, så de kan förvänta sig fler patienter som kommer tidigare för mer långsiktig och förebyggande tandhälsa, snarare än akutbesök. Och patienter som är lugnare och tryggare över kostnaden för besöket.

När kommer man att märka av förändringarna?

– Vår ambition är att ta en hel del steg framåt för att ingen ska behöva avstå tandvård. För att göra detta behöver vi se över finansiering, organisation och huvudmannaskap. Jag hoppas att vi kan lämna förslag där man kan göra en del förändringar direkt, medan andra, som kostar pengar, tar längre tid. Det långsiktigt logiska vore ju till exempel att få in tandvårdskostnaderna i högkostnadsskyddet.

Bra munhälsa från början

Hans Göransson, ordförande i Sveriges tandläkarförbund, instämmer i att det viktigaste är att prioritera en tidig diagnostik, och tycker att man behöver tydliggöra att en tandläkar­under­sök­ning inte är så dyr.

– Man behöver bygga en bra munhälsa från början. Om man etablerar bra vanor för munhygien tidigt så klarar man sig ganska bra. Därför behövs informations- och undervisningsinsatser på många ställen.

”Vi måste sätta pris efter vad vi gör och få kostnadstäckning för arbetstid och material”

Han tycker sig ha fått gehör hos politikerna om att det behövs bättre samspel och kunskapsutbyte mellan tandvård och hälso- och sjukvård, men att tandvården skulle drunkna som en del i en stor hälso- och sjukvårdsorganisation.

När det gäller prissättningen säger han att erfarenheterna från 1990-talets statliga prisreglering gör att han tycker att det vore förödande att hamna i en sådan situation igen.

– Vi måste sätta pris efter vad vi gör och få kostnadstäckning för arbetstid och material. Man behöver titta på helheten så att man inte får en kostnad för ökade omgörningar på grund av billiga och mindre bra material.

Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa

Utredningen startar våren 2018 och ska lämna sitt ­slut­betänkande senast den 1 mars 2020. Uppdraget beskrivs i kommittédirektiv 2018:16, som beslutades av regeringen den 8 mars 2018. Veronica Palm är utsedd till särskild utredare.

Utredaren ska

  • Analysera skillnader i tandhälsa.
  • Identifiera faktorer och incitament för en mer jämlik tandvård och tandhälsa.
  • Analysera och överväga åtgärder för att tandvårdssystemet ska uppfattas som mer förutsägbart.
  • Pröva vilken betydelse prissättningen har för jämlik tandvård och tandhälsa.

Text: Anna Norberg

Dela artikeln

Andra artiklar i temat "Utredningen om jämlik tandhälsa"

Prisregleringar kritiseras i remissvar

Tandvårdsutredning De flesta som har skrivit remissvar till utredningen om jämlik tandhälsa som presenterades i våras är positiva till det mesta i den, men Försäkringskassan tror att reformer kan införas först år 2027, och flera instanser vill inte ha någon prisreglering.
6 okt 2021
Plusmaterial

Budgetproposition utan nya tandvårdssatsningar

Budget Utredningen om jämlik tandhälsa sätter inga spår i förslaget till statens budget för 2022, som regeringen lämnade till riksdagen i dag.
20 sep 2021

Sveriges Tandläkarförbund svarar på tandvårdsutredningen

Tandvårdsutredning En förenklad problembild och ett förslag som inte leder till målet om en jämlik tandhälsa. Det är några av Sveriges Tandläkarförbunds synpunkter på tandvårdsutredningen. Man anser också att tandläkarprofessionen borde ha fått komma till tals i större utsträckning.
2 sep 2021
Plusmaterial

Mannen bakom utredningen

Mötet Efter tre års arbete har den statliga utredningen om jämlik tandhälsa levererat sitt slutbetänkande. Utredningens huvud­sekreterare Martin Färnsten har uppskattat att få lära sig ett system så grundligt, och kan nu äntligen prata om förslagen.
3 maj 2021
Plusmaterial

Nytt stödförslag för vuxna med särskilda behov

Tandvårdsutredning Utredningen om jämlik tandvård föreslår ett nytt statligt, selektivt tandvårdsstöd för vuxna med särskilda behov. Om riksdagen säger ja kommer runt 5 procent av alla vuxna patienter ha rätt till det.
27 apr 2021
Plusmaterial

Debatt: Tillvarata tandvårdens resurser bättre

Debatt Vi, folktandvårdens tandvårdschefer, välkomnar den nya tandvårdsutredningen som tydligt lyfter behovs- och solidaritetsprincipen och är ett steg på vägen mot en mer tillgänglig tandvård. Vi är dock oroliga för att utredningens förslag inte räcker till för att lösa de regionala problem som påverkar tillgången till tandvård för stora delar av befolkningen.
3 maj 2021

Debatt: Hälsoaspekten saknas i tandvårdsutredningen

Debatt Fortfarande ligger ekonomin för patienten och samhällsorganisationerna i centrum i utredningen. Hälsoaspekten har inte prioriterats. Man får inte en mer jämlik tandvård genom att bara införa en patientavgift på 200 kronor för undersökningar och behandlingsplan. Det skriver tandläkaren Per Toss på Tandläkartidningens debattsida.
10 maj 2021

TEV oroliga för sämre kostnadstäckning

Tandvårdsutredning Patrik Andrén, ordförande för Tandläkare – Egen verksamhet, TEV, tycker att utredningen för jämlik tandhälsa har gjort en bra genomlysning av svensk tandvård, men ser flera oroande förslag.
28 apr 2021

Hur var arbetet i referensgrupperna?

Tandvårdsutredning I en av den nya tandvårdsutredningens referensgrupper fanns flera representanter från riksföreningarna inom Sveriges Tandläkarförbund. Här berättar några av dem hur de upplevde arbetet.
29 apr 2021

Förbundet underkänner utredningens analys

Tandvårdsutredning Utredningen ger ett bra underlag, men förslaget löser inte problem med tillgänglighet och förutsägbarhet. Det säger Chaim Zlotnik, ordförande för Sveriges Tandläkarförbund. Han ser också risker för en underfinansierad tandvård och en ökad administration för vårdgivarna.
6 apr 2021

Privattandläkarna ogillar förslag om prisreglering

Tandvårdsutredning Branschorganisationen Privattandläkarna har haft en expert med i utredningen om jämlik tandhälsa, och ser positivt på delar av de förslag som läggs. De invänder dock mot de förslag som innebär en prisreglering av delar av tandvården.
6 apr 2021

Utredaren har lämnat över

Intervju Veronica Palm har lång erfarenhet som riksdags­ledamot, och har ett stort intresse för rättvisefrågor. I tre år har hon arbetat med utredningen om jämlik ­tandhälsa, nu är det upp till regeringen att lägga fram en proposition.
31 mar 2021
Plusmaterial

Utredningen om jämlik tandhälsa ute på remiss

REMISS Regeringen vill ha synpunkter på utredningen ”När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa”. Därför har den skickats på remiss till tandvårdsorganisationer, föreningar och andra intressenter.
29 mar 2021

Veronica Palm: tandundersökning ska kosta 200 kronor

TANDVÅRDSUTREDNING Alla vuxna ska erbjudas undersökning och viss förebyggande tandvård till en fast patientavgift på 200 kronor per besök, föreslår Veronica Palm, särskild utredare, i en debattartikel i Dagens Nyheter i dag.
1 mar 2021

Tandläkarna vill ha kvar fri prissättning

Högkostnadsskyddet Tandvårdens högkostnadsskydd ska utredas. Regeringen vill att det ska bli mer likt hälso- och sjukvårdens system. Tandläkarnas representanter är oroliga för att det kan hota fri prissättning och fri etableringsrätt och att patienterna kan bli förlorarna.
7 dec 2020

Förslag att tandvård ska bekostas mer kollektivt

JÄMLIK HÄLSA Det statliga högkostnadsskyddet ska bli mer likt hälso- och sjukvårdens system, anser regeringen.
6 nov 2020

Tandvårdsutredning försenas

JÄMLIK TANDHÄLSA Utredning om jämlik tandhälsa försenas. Utredningstiden förlängs med ett år och arbetet ska nu redovisas till socialdepartementet senast 1 mars 2021.
13 jan 2020

Viss tandvård kanske kan bli sjukvård

Ojämlik tandhälsa Tandvård som är ett led i en sjukvårdsbehandling kan komma att ingå i hälso- och sjukvårdens finansieringssystem. Det säger Veronica Palm, som leder utredningen ”Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa”.
27 maj 2019

Många förslag till Veronica Palm

Jämlik tandhälsa Regeringens tandvårdsutredare Veronica Palm mötte en engagerad publik när hon på årets odontologiska riksstämma i Göteborg berättade om det pågående utredningsarbetet.
12 dec 2018

Utredning ska göra tandvården mer jämlik

Ojämlik tandhälsa För allra första gången presenterade i dag Veronica Palm utredningen ”Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa” inför tandläkarprofessionen.
18 apr 2018

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch