Ojämlikhetens ansikte
Dålig personlig ekonomi och låg utbildning har ett samband med färre besök hos tandläkaren och sämre tandhälsa. Foto: Colourbox

Ojämlikhetens ansikte

Ojämlik tandhälsa 16 maj 2018
Dela artikeln
Dina tänder visar vem du är. Eller åtminstone kan de skvallra om din inkomst, utbildningsnivå och var du har vuxit upp.

Tandhälsan har förbättrats generellt i samhället, men det finns tydliga ojämlikheter mellan olika grupper. Sämst tandhälsa har lågutbildade, låginkomsttagare, multisjuka äldre och utlandsfödda, vilket är ett uttryck för det vi kallar ”ojämlik ­hälsa”. Det berättar Björn Ax­telius, professor i samhällsodontologi och övertandläkare vid Malmö universitet.

Björn Axtelius

– I vissa grupper sker ­tyvärr en försämring av tand­hälsan, till exempel blir vi väldigt många fler äldre som tar många mediciner. I dag har äldrevården kanske inte resurser för att se de äldres behov av tandvård.

Björn Axtelius tar stöd i Lalondes modell för att förklara hur problemen uppstår. I denna delas riskfaktorer för hälsoproblem in i fyra områden: biologi, individ, vårdorganisation och samhälle.

– De biologiska riskfaktorerna, till exempel åldrande och gener, har vi svårare att påverka. Även de som handlar om individens beteende är svåra att komma åt. Det handlar om influenser från närstående och den miljö man vistas i, och jag skulle tro att den andel personer som har en mer uttalat tveksam egenvård är ganska konstant över generationerna.

”I samma stund som vi förstår varför vi har ojämlik tandhälsa förändras riskfaktorerna.”

I samhället finns strukturer för att förebygga och ge bra hälsa. Men det dyker hela tiden upp nya utmaningar som gör att vård­organisa­tionen behöver vara flexibel.

– Samhället förändras oerhört snabbt, vilket ger förändrade förutsättningar för att få en bra tandhälsa. Vi behöver identi­fi­era riskfaktorerna och vad som behövs för att komma åt dem. Men i samma stund som vi förstår varför vi har ojämlik tandhälsa förändras riskfaktorerna.

Bland dagens utmaningar nämner han inflyttning av nyanlända, områden med stark segregation och att vi får allt fler äldre med många tänder kvar.

Klassiskt folkhälsoarbete

– Jag tror att man måste titta på förutsättningarna lokalt för att komma åt detta. De lokala företrädarna behöver vara på tårna och tala om vilket stöd de behöver i sin verksamhet. Tandvårdssystemet sätter ekonomiska ramar, men det handlar inte bara om att slänga in pengar, de måste användas på ett strukturerat sätt.

Personer med högre inkomst har generellt bättre tandhälsa än personer med lägre inkomst, och sambandet ökar med stigande ålder. Att ha dålig personlig ekonomi och låg utbildning har ett samband med färre besök hos tandläkaren och sämre tandhälsa. Framför allt socioekonomiskt utsatta grupper och utlandsfödda personer avstår av ekonomiska skäl från att söka tandvård.

– Det behövs klassiskt folkhälsoarbete för att komma åt detta: ute på klinikerna och ute i samhället, till exempel inom förskolan, skolan, mödravårdscentralen och sjukhusen.

Svenska tandvårdsreformer sedan 1974

Det är detta som Björn Axte­lius forskningsområde, samhälls­odontologi, handlar om: Att ar­beta med hälsofrågor ute i samhället. Området är tvär­veten­skapligt och innehåller både beteende- och sam­hälls­veten­skap, och även epidemiologi.

Just nu studerar han utvecklingen och konsekvenserna av de svenska tandvårdsreformerna från 1974 och framåt, och är också med i ett projekt som tittar på salutogena faktorer för oral hälsa, alltså varför ­vissa människor behåller en god tandhälsa högt upp i åren.

Han påpekar att det i folk­hälso­arbetet är viktigt att inte bara ge information, utan att också involvera den som ska informeras, till exempel med hjälp av motiverande samtal.

– Det viktiga här är patientens eget engagemang och motivation.

Vad gör tand­vården ojämlik?

Socioekonomiska faktorer:

 • Antalet skadade tänder hos barn och ung­domar har ökat de senaste åren.
 • Barn i mer resurssvaga områden har mer karies­angrepp än barn i resursstarka områden.
 • I områden där de flesta har utländsk bakgrund har barnen mer kariesangrepp än i mer integrerade områden.
 • Karies är 1,5 –2 gånger vanligare bland barn och unga vars föräldrar har dålig tandhälsa.
 • Låg utbildning och dålig personlig ekonomi är de två vanligaste orsakerna till låg besöks­frekvens hos tandläkaren och dålig tandhälsa.
 • Det är vanligare att man avstår tandvård av ekonomiska skäl, än från annan hälso- och ­sjukvård.
 • Låginkomsttagare besöker i regel tandvården mer sällan, men behöver mer omfattande tandvård när de väl kommer, ofta i ett akut läge.
 • Personer med högre inkomst har bättre ­tandhälsa än personer med lägre inkomst,
  och sambandet ökar med stigande ålder.
 • Äldre med låg inkomst tar inte del av tandvårdsstödet i samma utsträckning som äldre med högre inkomst.
 • Dålig tandhälsa är mer än dubbelt så vanlig bland personer med funktionsnedsättning jämfört med övrig befolkning.

Geografiska faktorer:

 • De län som har flest tandläkare per invånare är till exempel Västerbotten, Stockholm och Västra Götaland, som ligger nära universitetsorterna.
 • I Danderyds kommun är både medelinkomst och antalet tandläkare per invånare högst i Sverige.
 • I Norrbottens län gjordes under tvåårsperioden 2014–2015 lägst andel besök till tandläkaren (drygt hälften av alla vuxna), följt av Stockholms, Väster­norrlands, Dalarnas, Östergötlands, Jämtlands och Värmlands län. Högst andel tandläkarbesök gjordes i Halland, där drygt två av tre vuxna gick till tandläkaren under samma period.
 • 19-åringar i Norrbottens län har i snitt en fler skadad tand än sina jämnåriga i Gävleborgs län.

Källor: Skapa, SCB, regeringens kommittédirektiv 2018:16, Socialstyrelsens rapporter: ”Lägesrapport för 2017, Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård”, ”Sociala skillnader i tandhälsa bland barn och unga” och ”Öppna jämförelser 2016, En god vård?

Text: Anna Norberg

Dela artikeln

Andra artiklar i temat "Den ojämlika tandvården"

Tandhälsan ojämlik redan hos små barn

Ny avhandling Förskolebarn i socioekonomiskt svaga familjer har mer än fyra gånger större risk för kariesskador än jämnåriga med bättre levnadsvillkor, visar en ny doktorsavhandling.
15 maj 2018

Halland sätter karies på kartan

Ojämlik tandhälsa I Halland har man bytt tabeller mot kartor. Färgerna signa­lerar var risken för karies är störst bland barnen. För tand­vården i ­regionen är geomapping ett tydligare sätt att nå fram till ­politikerna och rikta resurserna dit de bäst behövs.
21 maj 2018

Ministern vill förändra tandvården

Ojämlik tandhälsa En tandvårdsreform med förändrad prissättning och där tandvården närmar sig sjukvården. Det är vad ­regeringen tänker sig kan bli en del av resultatet av ­utredningen om jämlik tandhälsa.
24 maj 2018

Hälsofrämjaren är bästa lotsen

Ojämlik tandhälsa Invånarna får själva definiera vilka behov de har, och det lägger grunden för det fortsatta förändringsarbetet. Det är filosofin bakom ett hälsofrämjande projekt om tandvård och kost som pågår i Malmöstadsdelen Lindängen, ett socialt utsatt miljonprogramområde.
23 maj 2018
Plusmaterial

Tandvårdsstrateg jobbar för jämlik tandvård

Samhällsodontologi Alla ska ha tillgång till en bra tandvård, anser Ulf Söderström, tandvårdsstrateg och sekreterare i Svensk samhällsodontologisk förening. Men nu är han orolig. Tandvården har tappat lite i arbetet för en jämlik tandvård, tycker han.
18 maj 2018

Tandvård hos placerade barn och unga utvärderas

Vetenskap Cirka 30 000 barn och ungdomar omhändertas och placeras varje år i Sverige. Rapporter visar att hälso- och sjukvården inte når ut till denna utsatta och sårbara grupp. Genom att samköra data från Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (Skapa) med data från andra officiella register kan vi analysera hur tandvård och oral hälsa ser ut i gruppen. Detta ger oss möjlighet att utveckla strategier för att påverka omhändertagande och förbättra tandvården. Målet är jämlik hälsa.
9 maj 2018

Hälsovägledare

Vetenskap I Stockholms mest utsatta områden har mer än var tionde 3-åring manifest karies och befintliga preventionsinsatser når inte hela vägen fram. I det här projektet undersöks en ny preventions metod med hälsovägledare som extra stöd för föräldrar till förskolebarn med grav karies.
9 maj 2018

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch