Samverkan viktig för framtidens forskning
Anders Nylander, tandvårdschef i Kalmar, är aktiv i ett långsiktigt samverkansprojekt: klinisk odontologisk forskning i Sydsverige (Kof-syd).

Samverkan viktig för framtidens forskning

22 okt 2013
Dela artikeln
Det är ont om pengar och forskare. Samverkan över olika gränser blir allt viktigare för att göra stora och bra studier.

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har identifierat över 350 kunskapsluckor inom tandvården. De listas i en databas på SBU:s webbplats.

I SBU:s rapporter om tandvården framgår det gång på gång att det vetenskapliga underlaget inte är tillräckligt för att dra slutsatser i olika frågor. Antingen saknas det studier, eller är de som finns för små eller för dåliga.

Hur ska man fylla igen luckorna med bra studier?

Samverkan var nyckelordet som framfördes vid Nystart för odontologisk forskning, en nationell workshop som ordnades i Stockholm i mitten av september. Exempel på framgångsrika projekt togs upp.

Långsiktig samverkan

Projektet klinisk odontologisk forskning i Sydsverige (Kof-syd) är en långsiktig samverkan mellan odontologiska fakulteten i Malmö och landstingen i Kalmar, Blekinge, Halland och Kronoberg.

Folktandvårdsorganisationerna får hjälp med forskningsplanering och tillgång till kompetenta handledare medan fakulteten får tillgång till patienter och kan genomföra stora kliniska studier.

Som ett led i Kof-syd har en stor undersökning om munhälsa nyligen gjorts i Kalmar län. En enkät skickades till 7 000 slumpvis utvalda vuxna. 3 800 svarade. Dessutom undersöktes 380 slumpvis utvalda länsinvånare.

Anställer tre doktorander

Vid årsskiftet annonserar Folktandvården i Kalmar ut tre kombinationstjänster. De som får jobben kommer att arbeta kliniskt inom tandvården i Kalmar län på halvtid. Samtidigt får de doktorandtjänster på halvtid och blir knutna till Malmö högskola.

Doktoranderna kommer att jobba med var sitt projekt utifrån undersökningen. Projekten handlar om:

* ojämlikhet vad gäller munhälsa

* samband mellan markörer i saliven och kliniska variabler

* variabler som förklarar hur det kommer sig att en grupp äldre personer håller sig väldigt friska.

Tanken är att projekten ska mynna ut i tre doktorsavhandlingar och att landstinget ska få underlag för hur man kan planera tandvårdsinsatser för bästa vård i länet.

Hur bra stämmer journalerna?

I ett annat projekt samverkar Försäkringskassan med Odontologen i Göteborg. Försäkringskassan finansierar en utvärdering av implantatbehandling och har försett forskarna med data. Projektet handlar om vårdkvalitet, patientupplevd nytta och hälsoekonomi.

4 716 patienter som behandlades med implantat 2003 och 2004 fick en enkät och 3 827 svarade. Behandlare runt om i landet har sedan skickat in 2 782 patientjournaler med röntgenbilder. 800 av patienterna har valts ut slumpmässigt för klinisk undersökning och hittills har runt 600 undersökts.

En central fråga är hur bra dokumentationen i journalen överensstämmer med den kliniska undersökningen.

Tanken är att resultaten från projektet ska leda till riktlinjer för strategier i vårdplanering som kan optimera behandlingsresultat och minska risken för komplikationer.

Framtidens forskare bildar nätverk

Den nya nationella forskarskolan i klinisk odontologi är ett annat exempel på framgångsrik samverkan.

Forskarskolans doktorander är inskrivna vid olika universitet och högskolor och många jobbar kliniskt på olika orter i landet. Ett par gånger om året träffas de och andra forskare för att lära sig av varandra och bilda nätverk.

Olika förutsättningar

Förutsättningarna och resurserna för forskning varierar mycket i landet, bland annat beroende på landstingets storlek och närhet till utbildningsort.

Tillsammans satsar folktandvårdsorganisationerna och landstingen mycket pengar på forskning och utveckling, men resurserna samordnas inte. Pengarna används olika och ofta till små projekt.

Fakulteten och folktandvårdsorganisationerna skulle kunna samverka bättre, var en slutsats som drogs på workshopen. Bättre kommunikation kan leda till att fler frågeställningar bottnar i den kliniska vardagen.

Samordning föreslås

Olika grupper lade fram konkreta förslag. Några exempel:

* Satsa på en kraftsamling av landstingens forskningsresurser.

* Bilda ett nationellt nätverk för forskningsansvariga.

* Tillsätt en nationell samordnare för odontologisk forskning, till exempel på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

* Inrätta gemensamt finansierade doktorandtjänster riktade mot specifika frågor som angår de flesta folktandvårdsorganisationer, till exempel frisktandvård och Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (Skapa).

* Ta fram en långsiktig nationell plan för odontologisk forskning.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch