Socialstyrelsen: Informera mera!
Bara drygt en av tre patienter anser att de vid senaste besöket fick tillräcklig information om vad behandlingen skulle komma att kosta.

Socialstyrelsen: Informera mera!

5 apr 2013
Dela artikeln
Tandläkare bör ge sina patienter mer och bättre information om behandlingsalternativ och kostnader, anser Socialstyrelsen.

Det är en av rekommendationerna som finns med i Socialstyrelsens nationella utvärdering av tandvård som presenteras i dag.

Det är första gången som Socialstyrelsen gör en nationell utvärdering av tandvården utifrån indikatorerna i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vuxentandvård samt myndighetens övergripande indikatorer för god tandvård.

”Nationell utvärdering 2013 – Tandvård” omfattar två delar. Den ena rapporten har underrubriken ”indikatorer och underlag för bedömningar” och innehåller resultaten för de 31 indikatorerna som Socialstyrelsen har tittat på, bland annat. Den andra rapporten har underrubriken ”rekommendationer, bedömningar och sammanfattning”.

Utvärderingen presenterar en mängd information. På vissa punkter lägger Socialstyrelsen fram konkreta förslag på förbättringar.

Bättre information till patienter

Tandläkare bör informera mer och bättre om behandlingsalternativ och kostnader i samband med omfattande behandlingar, anser Socialstyrelsen.

Rekommendationen baseras på Socialstyrelsens befolkningsenkät bland vuxna som gjordes förra året.

Av alla som hade fått omfattande behandlingar ansåg bara en av tre att de hade fått tillräcklig information om behandlingsalternativ. ”Vårdgivarna har inte lyckats särskilt väl med sitt informationsansvar”, står det i Socialstyrelsens rapport.

Drygt en av tre patienter uppgav att de vid besöket före behandlingen hade fått information om vad den skulle kosta. ”Det är negativt att endast 36 procent fick besked om vad behandlingen skulle komma att kosta”, skriver Socialstyrelsen.

Visa alla respekt

Socialstyrelsen uppmanar också tandvården att arbeta för att alla ska känna sig respektfullt bemötta. Arbetssökande, låginkomsttagare, lågutbildade och personer födda utanför EU känner sig respektfullt bemötta i lägre utsträckning än övriga, liksom personer som är 80 år och äldre.

I stort sett anser Socialstyrelsen ändå att det är positivt att så många som 95 procent anser sig bli respektfullt bemötta av tandvården. Av alla som svarade på enkätfrågan uppgav 80 procent att de hade blivit ”helt och fullt” bemötta med respekt och 15 procent att de ”delvis” hade blivit det.

Behandla kariessjukdom

Behandlingen av karies domineras av restaurativa åtgärder. Bara 6,6 procent av patienterna som fick fyllningar eller kronor inom det statliga tandvårdsstödet på grund av karies 2011 fick också behandling mot kariessjukdomen. Andelen varierade mellan 10,5 procent i Uppsala och 4,3 procent i Blekinge.

En förklaring kan vara att patienterna får en kort information om hur de kan förebygga karies i samband med att fyllningen görs utan att det rapporteras in till Försäkringskassan.

Socialstyrelsen anser ändå att ”tandvården bör sträva efter att fler patienter med karies behandlas med kariesförebyggande och sjukdomsbehandlade metoder utifrån de rekommendationer som ges i de nationella riktlinjerna”.

Minska karies hos barn

Andelen kariesfria ungdomar varierar stort mellan landstingen. I Jönköping är 73 procent av tolvåringar kariesfria, jämfört med 59 procent i Västernorrland. Förutom i Västernorrland har förhållandevis många tolvåringar karies i Jämtland, Sörmland och Stockholm (även om Stockholms statistik gäller 13-åringar istället för tolvåringar).

Landstingen bör analysera vad skillnaderna beror på och arbeta för att fler unga ska förbli kariesfria, anser Socialstyrelsen.

Skriv ut mindre antibiotika

Förskrivningen av antibiotika inom tandvården varierar mycket mellan landstingen. I Stockholm och Skåne skrevs 2011/2012 ut mer än dubbelt så mycket antibiotika per tusen invånare som i Västerbotten.

Socialstyrelsen rekommenderar tandläkare att anpassa sina rutiner till behandlingsrekommendationerna som Smittskyddsinstitutet och Läkemedelsverket har tagit fram.

Läs Tandläkartidningens artikelserie om antibiotikaprofylax i tandvården i nummer 13 till 15 2012, eller en sammanfattning i Tandläkartidningen nummer 15 2012.

Vill ändra koderna

Socialstyrelsen lägger också fram förslag för att kunna följa upp tandvården på ett bättre sätt.

* Socialstyrelsen vill att kodverket i tandhälsoregistret anpassas efter de nationella riktlinjerna för vuxentandvården.

* Ett annat förslag är att tandhälsoregistret även ska omfatta barn och ungdomar, och inte bara vuxna som i dag.

* Socialstyrelsen uppmanar fler privata vårdgivare att ansluta sig till Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (Skapa) och dentalimplantatregistret (NQRDI). Eftersom de flesta vuxna behandlas inom privattandvården, blir annars informationen i registren inte representativ för hela befolkningen.

Läs mer om Socialstyrelsens nationella utvärdering av tandvård i Tandläkartidningen nummer 6 2013, ute runt den 2 maj.

Rapporterna finns på Socialstyrelsens webbplats:

Nationell utvärdering 2013 – Tandvård – Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning

Nationell utvärdering 2013 – Tandvård – Indikatorer och underlag för bedömningar

Text: Janet Suslick

Foton/Illustrationer: Foto: Colourbox

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch