Tandläkare positiva till beprövad erfarenhet
Tandläkare anser att beprövad erfarenhet innebär att det man gör inom tandvården är noga prövat i praktiken och har visat sig fungera, säger Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik. Foto: Mikael Risedal

Tandläkare positiva till beprövad erfarenhet

Tema VBE 7 apr 2020
Dela artikeln
Tandläkare ser mycket positivt på beprövad erfarenhet, som de också anser väger tyngre än personlig erfarenhet. Det visar forskning som Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik arbetar med.

En enkät skickades ut förra året till tandläkare för att undersöka kårens inställning till beprövad erfarenhet. Den visar att tandläkare överlag ser beprövad erfarenhet som mer säker, systematisk och effektiv än både läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter.

Termen ”beprövad erfarenhet” kan förstås på olika sätt.

– Tandläkare anser att beprövad erfarenhet innebär att det man gör inom tandvården är noga prövat i praktiken och har visat sig fungera, säger Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik vid Lunds universitet och forskare inom forskningsprogrammet vetenskap och beprövad erfarenhet (VBE).

Beprövad erfarenhet väger tungt
Tandläkare ser också en skillnad mellan beprövad erfarenhet och egna erfarenheter.

”Beprövad erfarenhet är viktigare än den personliga erfarenheten.”

– De verkar väl medvetna om att beprövad erfarenhet är viktigare än den personliga erfarenheten, som de ser som mindre systematisk.

Positiva till krav på VBE
Ett annat fynd som Nils-Eric Sahlin tycker är intressant är att tandläkare känner sig säkra på vad ”vetenskap och beprövad erfarenhet” betyder i den rättsliga regleringen.

Tandläkare har en positiv inställning till att det finns krav på vetenskap och beprövad erfarenhet inom tandvården, men de tycker att professionen, forskare och myndigheter som Socialstyrelsen och SBU ska bedöma om kraven uppfylls – inte jurister och domstolar.

– Det är spännande, för begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet” är ett juridiskt begrepp, som återfinns i olika lagar som reglerar hälso- och sjukvården. Begreppet är viktigt för den rättsliga regleringen, men tandläkare ser inte att det är domstolar och jurister som avgör hur begreppet tolkas i den rättsliga regleringen av tandvården.

VBE finns inte i tandvårdslagen
Begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet finns med i patientsäkerhetslagen, som gäller inom tandvarden, och sedan förra året även i förordningen om statligt tandvårdsstöd, men inte i tandvårdslagen. Det förvånar Nils-Eric Sahlin.

”Jag tror att man kan tolka tandläkarnas enkätsvar på det sättet att de skulle uppskatta om begreppet även kom in i tandvårdslagen.”

– Jag tror att man kan tolka tandläkarnas enkätsvar på det sättet att de skulle uppskatta om begreppet även kom in i tandvårdslagen, på ungefär samma sätt som det finns i patientlagen och reglerar övriga hälso- och sjukvården, säger han.

Fler frågor ska besvaras
Hur stor spridning finns det inom tandläkarkåren vad gäller frågor som rör vetenskap och beprövad erfarenhet? Visar studien på skillnader mellan exempelvis tandläkare anställda inom folktandvården och egenföretagare, mellan tandläkare i olika åldrar eller tandläkare som har studerat på olika orter?

– Sådant kräver djupanalys. Det håller vi på med, men det är för tidigt att säga något om det nu. Vi har tagit fram stapeldiagram och kan se vissa saker i dem, men vi har inte analyserat resultaten ordentligt. Det här är preliminära resultat, betonar han.

Enkäten har även skickats till tandhygienister.

– De verkar vara ungefär lika positiva till beprövad erfarenhet som tandläkare. Båda ligger i topp jämfört med de andra yrkesgrupperna.

Så gjordes studien
En postenkät med 35 frågor skickades ut av Statistiska centralbyrån (SCB) till 700 tandläkare och 700 tandhygienister hösten 2019. Frågorna handlade främst om inställningen till beprövad erfarenhet.

Drygt 49 procent av tandläkarna och knappt 44 procent av tandhygienisterna svarade. En analys visar inte på något särskilt mönster i bortfallet.

Resultaten analyseras fortfarande. Studien kommer att redovisas i en eller flera vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter i höst, om allt går som planerat.
Janet Suslick

FAKTA – VBE-programmet i Lund

* Enkätstudien om tandläkarnas och tandhygienisternas inställning till beprövad erfarenhet har gjorts av forskningsprogrammet vetenskap och beprövad erfarenhet (VBE) vid Lunds universitet.

* VBE är ett internationellt tvärvetenskapligt program som startades 2015 med drygt 34 miljoner kronor från Riksbankens jubileumsfond.

* En liknande enkätstudie har gjorts om inställningen till beprövad erfarenhet bland läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter av VBE-forskarna Barry Dewitt, Johannes Persson, Lena Wahlberg och Annika Wallin.

Läs mer: Skriften ”Vetenskap och beprövad erfarenhet – Tandvård” publicerades hösten 2019 och kan laddas ned gratis på webben.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Andra artiklar i temat "VBE – Vetenskap och beprövad erfarenhet"

Varför uppfattar tandläkare beprövad erfarenhet som de gör?

Vetenskap Tandläkare och tandhygienister graderar beprövad och personlig erfarenhet som bas för sunt beslutsfattande högre än de som jobbar inom hälso- och sjukvården. Varför det är så är inte enkelt att besvara, men det är rimligt att anta att tandläkarnas syn på beprövad och personlig erfarenhet påverkas av rådande kunskapsläge, den organisation inom vilken de verkar samt gällande lagar och förordningar.
17 sep 2020

Så uppfattar tandläkare beprövad erfarenhet

Vetenskap Forskningsprogrammet Vetenskap och Beprövad Erfarenhet, VBE, har undersökt hur man inom tandvården samt hälso- och sjukvården ser på beprövad erfarenhet. Resultatet visar bland annat att tandläkare och tandhygienister graderar personlig erfarenhet, beprövad erfarenhet och vetenskaplig evidens högre än de som jobbar i hälso- och sjukvården.
2 jul 2020

Nya riktlinjer ska lyfta tandvården

SOCIALSTYRELSEN Socialstyrelsen arbetar med nya nationella riktlinjer för tandvården. Det är myndighetens största riktlinjearbete – alla kategorier, någonsin. Hundratals tandläkare medverkar. Målet är att få bästa möjliga tandvård.
6 apr 2020

Allvarligt läge för odontologisk forskning

Tema VBE Kompetensbristen på lärosätena är tätt sammankopplad med det krisartade läget inom odontologisk forskning. Vetenskapsrådets siffror är dystra, både antalet ansökningar och beviljandegraden har sjunkit under de senaste tio åren. En ny satsning på en nationell forskar­skola skulle kunna vara en väg framåt.
14 apr 2020
Plusmaterial

Hon visar vägen in i yrket

Karriär Hur för man över kunskaper från ett långt arbetsliv till nya ­tandläkare? Det är Helena Pipping expert på, som erfaren handledare inom ­Folktandvården Västra Götaland.
27 apr 2020
Plusmaterial

Vad betyder VBE för dig?

Tema VBE Hur ser Sveriges tandläkare på vetenskap och beprövad erfarenhet? Vi frågade sex personer.
17 apr 2020

Frågor på det?

Tema VBE Närmare 300 tandläkarstudenter tar varje år tandläkarexamen från någon av Sveriges tandläkarutbildningar. Men vem avgör vad som ingår i utbildningen, och när förändras innehållet?
20 apr 2020
Plusmaterial

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in, kontakta webbredaktören.redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch