Tre hygienistutbildningar underkänns

26 feb 2014
Dela artikeln
Tandhygienistutbildningarna i Göteborg, Karlstad och Stockholm har bristande kvalitet och måste förbättras.

Tandhygienistutbildningarna har i dag fått ”betyg” efter en utvärdering som har gjorts på uppdrag av regeringen. Utbildningen finns på sju orter i landet. De får följande betyg:

Göteborg: bristande kvalitet

Jönköping: hög kvalitet

Kristianstad: hög kvalitet

Karlstad: bristande kvalitet

Stockholm (KI): bristande kvalitet

Malmö: hög kvalitet

Umeå: hög kvalitet

Flera brister
Sju examensmål har utvärderats för tandhygienistutbildningarna.

Studenterna i Göteborg bedöms få för lite kunskap om och förståelse för munhålans betydelse för det allmänna välbefinnandet och allmäntillståndets inverkan på munhälsan.

I Karlstad studenternas förmåga att självständigt utföra undersökningar av karies och parodontit bristande. Dessutom visar de bristande förmåga att ”med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna.”

På Karolinska institutet brister studenternas kunskap om och förståelse för munhålans betydelse för det allmänna välbefinnandet och allmäntillståndets inverkan på munhälsan. De har också bristande förmåga att ”med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna.”

I övrigt bedöms samtliga utbildningar att ha hög eller mycket hög kvalitet på examensmålen som har utvärderats.

Det är Universitetskanslersämbetet (UKÄ) som har utvärderat utbildningarna.

Granskar resultat
Enligt UKÄ speglar utvärderingen utbildningarnas resultat. ”I utvärderingarna granskas i vilken utsträckning studenternas faktiska studieresultat motsvarar de förväntade studieresultaten”, står det i UKÄ:s beslut.

Bedömargruppen har tittat på studenternas examensarbeten och skolornas självvärderingar samt tagit reda på studenternas uppfattning om hur väl utbildningen har skapat förutsättningar för att de ska nå målen i examensbeskrivningarna.

Utbildningar med bristande kvalitet uppfyller inte kvalitetskraven för högre utbildning. UKÄ ifrågasätter tillståndet att utfärda examen. Inom ett år måste skolorna åtgärda bristerna och informera UKÄ om vilka förbättringar som har gjorts.

Läs mer om utvärderingen av tandläkarutbildningarna här.

Läs mer om utvärderingen av tandteknikerutbildningarna här.

Läs mer om hur bedömningsprocessen har gått till här.

Läs UKÄ:s beslut här.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch