Ny avhandling: Vårdhygien vid rotbehandlingar

Tandläkaren Leona Malmberg har disputerat vid Malmö universitet med en avhandling om infektionskontroll vid endodontiska behandlingar.

Nyheter

Få endodontiska problem efter rotfyllning

Hur ofta leder problem med en rotfyllning till att denna behöver göras om eller till att den fyllda tanden behöver tas bort? Det har Fernando Mota de Almeida, Malin Brundin och deras medarbetare undersökt i en långtidsuppföljning av patienter i folktandvården i Norrbotten.

Forskning

Patientfaktorer kan avgöra rotfyllningars överlevnad

Det är inte vilken teknik som används utan faktorer hos patienten som har störst betydelse för om rotfyllningar är lyckosamma i längden. Det visar en undersökning där patienter följts i upp till 25 år.

Forskning

Osäkerheter vid kliniska beslut i endodonti

Risk, grundläggande osäkerhet, okunskap och obestämdhet är olika typer av osäkerhet som är involverade i processen för kliniska beslut i endodonti. I denna artikel diskuterar vi kortfattat vad dessa osäkerheter medför i de vanligaste endodontiska beslutssituationerna.

Vetenskap

Framtida riktning för endodonti

Ämnesområdet endodonti har utvecklats snabbt de senaste åren men för allmäntandläkaren kan behandlingsproceduren fortfarande upplevas krävande och frustrerande. Det finns ett behov av vetenskapliga data för att stödja valet av material och instrument, men också av kompetenta pedagoger, bättre faciliteter och integration av teknik.

Vetenskap

Partiell och full pulpotomi var lika effektiva

I en randomiserad kontrollerad studie gav partiell pulpotomi efter ett år lika goda resultat som full pulpotomi, och orsakade inte mer smärta för patienterna.

Forskning

Varje steg viktigt för optimalt behandlingsresultat

Ett lyckat resultat av en endodontisk behandling är starkt förknippat med väl utförda behandlingsmoment, från att arbeta aseptiskt till den slutliga permanenta restaureringen.

Vetenskap

Endodontisk behandling – utföra själv eller remittera?

Endodontiskt behandlade tänder ska fungera livet ut och därför ska rotkanalbehandlingar utföras korrekt. Med hjälp av ett formulär, Nordic Endodontic Assessment Form, kan behandlaren själv utvärdera fallets svårighetsgrad och de egna färdigheterna för att sedan fatta beslut om hen ska behandla tanden själv eller remittera patienten till en specialist. Remiss bör skrivas tidigt i behandlingsförfarandet.

Vetenskap

Första nya endodontisten på länge

Javier Vidana Törjék är den första tandläkaren på över ett år att få svenskt specialistbevis i endodonti. Han tog examen 9 februari i år.

Personnytt

Endodontisk akutbehandling

En vanlig orsak till att patienter söker för akuta besvär från munhålan är patologi utgående från pulpa eller periradikulär vävnad. Att ha god kännedom om diagnostik och differentialdiagnostik är av avgörande betydelse vid omhändertagandet. I många fall är tandsmärta ett svar på bakteriellt inducerad pulpainflammation eller på en efterföljande infekterad rotkanal associerad med akut periapikal inflammation. Givet bristen på tid kan målet med akutbehandling vara begränsat till att uppnå smärtlindring eller infektionskontroll samt en plan för ett uppföljningsbesök.

Vetenskap

Behandlingar av vital pulpa i tänder med djupa karieslesioner

Vital pulpabehandling utförs för att bevara pulpans försvarsfunktioner och därmed undvika pulp­ektomi och rotfyllning. Det finns svårigheter när det gäller att bedöma pulpans status i tänder med djupa karieslesioner. Så länge karies­lesionen inte har nått pulpan rekommenderas behandlingar där exponering av pulpan undviks, såsom stegvis exkavering. Vital pulpabehandling vidareutvecklas och förändringar i de kliniska rekommendationerna är att vänta.

Vetenskap

Endodonti – nordiska temat år 2023

Här inleds årets nordiska tema om endodonti. Åtta artiklar ingår i serien, fördelade på årets fyra första nummer.

Endodonti

Endodontisk diagnostik

Endodontisk diagnostik är främst inriktad på att identifiera infektionsorsakad inflammation i pulpan och det periapikala området. Dock är evidensen för en korrelation mellan specifika anamnestiska eller kliniska fynd och pulpans verkliga tillstånd bristfällig, och tydlig konsensus för diagnostiska kriterier saknas.

Endodonti

Pulpabiologi

Denna översiktsartikel beskriver strukturen och fysiologin hos frisk tandpulpa och principerna för initiering och progression av inflammatoriska reaktioner i pulpakammare och rotkanaler. Artikeln diskuterar även mekanismerna för smärta och hypersensibilitet, liksom pulpa–dentinkomplexets olika sätt att reagera vid upprepad eller ihållande smärtproducerande irritation.

Endodonti

EndoReCo banar väg för ökad kunskap och akademisk meritering

För att minska kunskapsluckorna inom odontologin krävs samarbete mellan lärosätena. Det ger även möjlighet till akademisk meritering, vilket är angeläget då antalet seniora forskare med behörighet för forskningshandledning i Sverige är färre än någonsin. EndoReCo (Endodontic Research Collaboration) är ett skandinaviskt forskningsnätverk i endodonti som kan ta del av just dessa fördelar.

Vetenskap

Kortare överlevnad för tänder som rotfyllts vid icke-akademiska kliniker

Rotkanalbehandlingar gjorda vid icke-akademiska kliniker tenderar att ha kortare livslängd än endodontibehandlingar gjorda vid akademiska forskningskliniker. Det framgår i en undersökning av över 46 000 patienter i USA.

Forskning

Minirobotar behandlar apikal biofilm

Amerikanska forskare har utvecklat två slags magnetdrivna minirobotar, en som ska kunna rensa och ta prover från biofilm i tandroten och en som ska kunna propellera sig fram till bestämda ställen i tandroten och där avge bioaktiva molekyler.

Forskning

­Universitetslektorn är både pedagog och forskare

Att arbeta som universitetslektor ger möjligheter att både forska och lära ut till andra. Det berättar Helena Fransson som har under­visat i olika roller i över 20 år och hela tiden mött nya utmaningar och lärt sig nya saker.

Karriär & porträtt

Glasfiberstift skyddar mot frakturer

Glasfiberstift ökar motståndskraften mot frakturer hos endodontibehandlade incisiver, visar studie. Detta gäller även vid preparation av tandfasader och vid lagning av hål i cervikalzonen.

Forskning

Oklar effekt av EDTA vid regenerativ endodonti

Det är möjligt att EDTA bidrar till bättre resultat vid regenerativa behandlingar av nekros i pulpan hos omogna permanenta tänder.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Endodonti är en av tandläkarnas specialiteter. Här samlar vi alla Tandläkartidningens artiklar inom området, till exempel intervjuer med specialisttandläkare, forskningsrön och vetenskapliga artiklar.