Nya nationella riktlinjerna för tandvård klara

Socialstyrelsen har nu publicerat slutversionen av de nya nationella riktlinjerna för tandvård som började gälla redan förra året.

Nyheter

Han satsar på gränslös parodontologi

Han är professor i Malmö, men bor i Danmark och ­kommer från Grekland. Möt Andreas Stavropoulos, ordförande i ­European Fede­ration of Periodontology (EFP).

Nyheter

Tobaksvanor kartläggs i ny databas

Finns det ett samband mellan snusning och pankreascancer? Slutar folk röka när de börjar snusa? Vilka faktorer påverkar förändringar i tobaksbruk? Det är frågor som kan få svar med hjälp av en ny, riksomfattande databas om tobaksvanor.

Nyheter

EFP presenterar färska riktlinjer för parodontit stadium IV

Den 15 juni presenterade European Federation of Periodontology (EFP) de första europeiska riktlinjerna för behandling av avancerad parodontit (stadium IV).

Riktlinjer & kvalitet

Så förändras tandvårdsstödet 2023

Nu har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket fattat beslut om förändringar i tandvårdsstödet. I år har man framför allt sett över reglerna för protetik, men också bland annat gjort anpassningar till de nationella riktlinjerna. Även referenspriserna uppdateras.

Nyheter

Nya nationella riktlinjer för vård av obesitas

Nu har Socialstyrelsen för första gången tagit fram riktlinjer för vård av obesitas. I dessa inriktar man sig på att patienterna ska tas om hand på ett strukturerat sätt, och att det krävs samverkan i hela vårdkedjan inklusive tandvården.

Nyheter

Kraftig ökning av klagomål på estetiska behandlingar

Antalet tips till IVO om estetiska behandlingar har ökat med 460 procent sedan den nya lagen om dessa infördes. Myndigheten konstaterar också att många estetiska verksamheter saknar kunskap om vilka regler som gäller.

Nyheter

Läkemedelsverket backar om registreringsavgift

Kritiken mot de nya årsavgifterna, som höjts med 1400 procent jämfört med tidigare år, har varit förödande. Nu backar Läkemedelsverket (LMV) och skjuter fram förfallodatum för avgiftsfakturorna för medicintekniska produkter till den 31 maj 2022.

Nyheter

Nytt förslag till ändringar i tandvårdsstödet

Nu är förslaget på förändringar i det statliga tandvårdsstödet ute på remiss. I år har man framför allt sett över reglerna för protetik, men också bland annat gjort anpassningar till de nationella riktlinjerna.

Nyheter

Många överraskade av ny avgift för estetiska ingrepp

En ny avgift enligt den nya lagstiftningen för estetiska behandlingar har gjort att IVO har blivit överhopade med frågor om den faktura de skickat till vårdgivarna.

Nyheter

Ny myndighet ska motverka välfärdsbrott

Regeringen beslutade nyligen att ge en särskild utredare i uppdrag att bilda en ny myndighet, Utbetalningsmyndigheten.

Nyheter

Chockhöjd avgift rullas ut

Nu i februari 2022 påbörjar Läkemedelsverket utskick av sin nya registreringsavgift för tandtekniska labb, som höjs med nästan 1400 procent jämfört med tidigare.

Nyheter

Ny klassificering av periimplantära sjukdomar

I denna översikt understryks betydelsen av den nya klassificeringen av periimplantära sjukdomar från 2017 World Workshop, och vårdgivare får råd om hur man tillämpar klassificeringen i tandvården och hur man diagnostiserar tillstånden. Förbättrade rutiner för diagnos kommer att bidra till tidig upptäckt av sjukdomarna och därigenom underlätta omhändertagandet.

Vetenskap

Privata vårdgivare ansluts till SKaPa

Allt fler små privata vårdgivare inom tandvården kan gå med i Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (SKaPa).

Kariologi

Den nya klassificeringen av parodontit

Klassificeringen av parodontala sjukdomar har reviderats efter ett omfattande arbete i expert­grupper följt av en internationell workshop. Den nya parodontitklassificeringen innebär, jämfört med tidigare klassificering, en mer exakt beskrivning av vävnadsförändringar i parodontiet, vilket förbättrar förutsättningarna för en framgångsrik behandling.

Vetenskap

Webbkurs om riktlinjerna

En webbutbildning om de nya nationella riktlinjerna för tandvård blir klar i mitten av mars 2022.

Nyheter

Ökat skydd för visselblåsare

Sverige fick i december en ny visselblåsarlag, vilket innebär att arbetsgivare i tandvården med fler än 50 anställda är tvungna att upprätta en särskild visselblåsarfunktion. Den nya lagen ger dessutom ett ökat skydd för tandläkare som visselblåser.

Riktlinjer & kvalitet

Nytt implantatregister kör igång i februari

Kvalitetsregistret SKaPa växer. En ny del, det nya implantatregistret Svenskt kvalitetsregister för implantat (SKRI), börjar testköras i februari 2022 om allt går som planerat.

Nyheter

Nya nationella riktlinjer för tandvård – Så togs rekommendationerna fram

Denna artikel beskriver hur arbetet med att ta fram de nya nationella riktlinjerna för tandvården bedrivits, och hur de kommer att kunna bidra till kunskap och god vård till Sveriges tandvårdsbesökare. Även om de nya riktlinjerna främst riktar sig till beslutsfattare, ger de också varje tandläkare och tandhygienist vägledning i patientmötet.

Riktlinjer & kvalitet

Nytt regelverk för medicintekniska produkter i tandvården

Den 26 maj började det nya direktivet för medicintekniska produkter inom tandvården att gälla fullt ut. Fokus ligger främst på krav på uppdaterad dokumentation och riskanalys samt förbättrad spårbarhet.

Riktlinjer & kvalitet

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Tandläkartidningen bevakar lagar, regler och register som berör tandvården. Till exempel förändringar i riktlinjer och i regler för tandvårdsstöd.