Författar- och referentanvisningar vetenskap

Från författaren till publicering

Publiceringsprocessen från författaren till tryckeriet:

 1. Författaren sänder in det färdiga manuskriptet och Tandläkartidningens vetenskapsredaktion gör en första bedömning om materialet kan publiceras.
 2. Manuskript som klarar den första bedömningen sänds till två referenter för bedömning. I vissa fall kan vetenskapsredaktionen engagera referenter utöver de nationella bedömarna.
 3. Baserat på referenternas svar gör den ansvarige vetenskaps-redaktören en ny bedömning om manuset ska behandlas vidare eller refuseras.
 4. Det godkända manuset sänds vanligen tillbaka till författarna för revidering i enlighet med de vetenskapliga granskarnas bedöming. Efter revision bedöms manuset på nytt av redaktör och granskare.
 5. När manuset är godkänt tar redaktionen vid för textredigering och layout. Texten språkgranskas och kan genomgå ändringar. Rubrik sätts, sammanfattningen får sin slutliga formulering, bilder, illustrationer, tabeller och diagram formges och kommer på plats. Slutligen ses artikeln över av ansvarig vetenskapsredaktör innan korrektur skickas till författarna.
 6. När artikeln kommit tillbaka från författarna sker eventuella justeringar innan den går vidare till korrekturläsning.
 7. Artikeln skickas till tryckeriet.

Tandläkartidningens författaranvisningar

De vetenskapliga sidorna i Tandläkartidningen riktar sig i första hand till allmäntandläkaren och bör utformas så att artikelns slutsatser kan bli vägledande för klinikern.
Tandläkartidningen publicerar endast artiklar på svenska. Artiklar på andra nordiska språk eller på engelska översätts till svenska.

Författaranvisningarna finns beskrivna nedan, och kan även laddas ned som pdf.

Är du referent? Här hittar du en interaktiv pdf med Tandläkartidningens riktlinjer för referenter (pdf).

Vancouvergruppens riktlinjer

Tandläkartidningen följer i princip Vancouvergruppens riktlinjer: International Committee of Medical Journal Editors. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals: Writing and editing for biomedical publication. Ann Intern Med 1997; 126: 36–47 (Updated April 2010, http://www.icmje.org).

Manuskript till redaktionen

Manuskript sänds till redaktionen via e-post på manus@tandlakartidningen.se. Manuskript ska skrivas i Wordformat eller som ren textfil (RTF).

Manuskript ska följas av ett följebrev där samtliga författare bekräftar att manus är utformat i enlighet med Tandläkartidningens författaranvisningar. Är det flera författare anges till vem korrespondens, korrektur et cetera ska ställas.

Om granskning i forskningsetisk kommitté är aktuell ska detta framgå av följebrevet (ange nämnd och diarienummer).

I följebrevet ska författare redovisa personliga och/eller professionella omständigheter eller kommersiella relationer med företag eller organisationer som på något sätt kan antas påverka författarens syn på ämnet. Exempel på sådana omständigheter är finansiellt stöd eller arvoderade uppdrag för företag/organisationer som kan ha ett kommersiellt intresse av hur arbetet tolkas eller presenteras.

Hantering av personuppgifter

När en vetenskaplig artikel skickats till oss sparar vi alla författares kontaktuppgifter (namn, titel, post-adress, telefonnummer, e-postadress) tillsammans med det insända manuset. Om manuset inte publiceras raderas alla uppgifter. Här hittar du mer information om hur Tandläkartidningen och Sveriges Tandläkarförbund hanterar personuppgifter.

Så undviks osäkerhet och tolkningstvister

För att undvika osäkerhet eller tolkningstvister uppmanas författare att så fullständigt som möjligt redovisa förhållanden som kan påverka trovärdigheten. Även omständigheter eller relationer som rör den egna forskargruppen eller närstående personer privat eller yrkesmässigt bör beaktas.

Redovisningen kommer endast att finnas tillgänglig på redaktionen. Undantag kan förekomma, som när redaktionen bedömer att det föreligger risk för intressemotsättningar. I sådana fall kan hela eller valda delar av intressedeklarationen komma att publiceras i anslutning till artikeln. Om författare inte anser att sådana omständigheter eller relationer finns ska detta intygas i följebrevet.

Elektronisk publicering

Alla artiklar lagras elektroniskt av Tandläkartidningen och arkiveras samt publiceras på tidningens webbplats. Om inte ett förbehåll anges förutsätter redaktionen att författarna gett tillstånd till nätpublicering. I princip publiceras inte artiklar med förbehåll.

Artikelns längd

En standardartikel i Tandläkartidningen bör vara högst 12 000 tecken lång, inklusive mellanslag.

En översiktsartikel bör innehålla högst 15 000 tecken inklusive mellanslag.

En kort rapport bör innehålla högst 4 500 tecken inklusive mellanslag, högst fem referenser samt en tabell eller ett diagram. Till artikeln ska en bild på huvudförfattaren bifogas.

Ett autoreferat i Tandläkartidningen bör innehålla högst 9 000 tecken inklusive mellanslag. Autoreferat åtföljs av en bild på författaren samt »Opponentens rader«, en kort, högst 2 500 tecken inklusive mellanslag, kommentar från arbetets opponent. Även opponentens rader åtföljs av en bild på opponenten.

Bilden på författaren/opponenten är ett litet porträtt som dock måste vara tagen med högsta upplösning på en digitalkamera.

En insändare (letter to the editor) bör innehålla max 2 000 tecken inklusive mellanslag. Eventuellt svar på insändaren bör även det bestå av max 2 000 tecken inklusive mellanslag.

Artikelns utformning

Odontologiska artiklar ska inledas med ett förslag till en kort sammanfattning av huvudbudskapen som vägledning till redaktionen.

I författarpresentationen anges författarnas namn, tilltalsnamn, titel, tjänstefunktion och ak-tuellt tjänsteställe (exempel: Ulla Schröder, odont dr, övertandläkare, specialistcentrum, Soppero).

Vid flera författare presenteras namnen i den ordning författarna kommit överens om. Fullständig adress inklusive e-postadress ska anges för samtliga författare. Det ska också klart framgå vem som är korresponderande författare.

Högst sex personer får stå som författare till en artikel. Varje författare ska ha deltagit så mycket i hela arbetet att hon/han ensam kan svara för artikelns innehåll, till exempel i en offentlig debatt. Om särskilda skäl föreligger (som accepterats av redaktionen) kan i undantagsfall fler än sex personer anges som författare.

Manuskriptet utformas så här:

 • Rubrikförslag
 • Huvudförfattarens namn, titel, adress, telefon samt e-postadress
 • Övriga författares namn, titel, adress samt e- postadress
 • Förslag till kort sammanfattning på fyra–fem meningar
 • Inledning
 • Material och metoder
 • Resultat
 • Diskussion
 • Konklusion i form av fem–åtta punkter
 • Slutsats om klinisk relevans
 • Referenser

Vid översiktsarbeten ges förslag till alternativa huvudrubriker och mellanrubriker som underlättar för läsaren genom att skapa hållpunkter och stimulera till fortsatt läsning.

Omnämnande (acknowledgement) görs sist i texten. De personer som omnämns ska ha gett väsentliga bidrag till arbetet. De ska skriftligen ge tillstånd till att deras insatser nämns i artikeln. (Skälet till att acknowledgement ska godkännas är att ett omnämnande kan uppfattas som stöd för artikeln, vilket inte ska ske utan vetskap om publicering.) Formen för insatsen ska tydliggöras, till exempel datainsamling, vetenskaplig eller statistisk rådgivning. Arbete av rutinkaraktär som ingår i personens normala uppgifter motiverar inte ett omnämnande.

Sammanfattning på engelska

En sammanfattning på engelska (english summary) kan ingå. Den får gärna vara fyllig (200–300 ord). Redaktionen svarar för språkgranskning. Samtliga författarnamn ska anges i översättningen.

Begränsning och utformning av referenslista

Tandläkartidningen publicerar inte fler än 20 litteraturreferenser. Författare som måste överskrida denna gräns ska sända in dels en komplett förteckning avsedd för vetenskapsredaktör/referent, dels en förkortad version avsedd för publicering. Vid publicering anges att fullständig lista finns tillgänglig hos huvudförfattaren.

Uppställningen av referenser i såväl artikeltexten som i referenslistan ska följa Vancouversystemets anvisningar.

Referenserna i löpande text sätts med siffror inom hakparentes [ ]. Författaren ansvarar för att referenser är korrekta.

Referenser anges enligt följande ordning: Författares efternamn följt av förnamnsinitialer. Artikelns rubrik. Tidskriftens namn, förkortat. Årtal; Volym: första–sista sida. Se exempel 1:

Exempel 1

1. Willford SK, Salisbury PL, Peacock JE et al. The safety of dental extractions in patients with hematologic malignancies. J Clin Oncol 1989; 7: 798–802.

Om inte löpande sidnumrering tillämpas, an ges dessutom utgåva inom parentes. Se exempel 2:

Exempel 2

1. Berglund A, Ekstrand JA, Dahl JE. Kvicksilver från amalgam – frisättning, öde i organismen och effekter. Tandläkartidningen 1999; 91 (2): 43–9.

När man refererar till ett bokkapitel ska även redaktörernas namn anges. Författarnamn, artikel/kapitelrubrik. I (i verk på svenska) eller In (i verk på engelska): Titel (eventuellt edition eller upplaga), redaktörens namn, redaktör (editor). Förlagsort: förlag, tryckår: eventuella sidangivelser. Observera ordningsföljd, skiljetecken och mellanslag. Se exempel 3:

Exempel 3

1. Munksgaard EC, Knudsen BB. Allergiske ogirritative reaktioner på plastmaterialer. I: Odontologi -98. Hjørting-Hansen E, redaktör. København: Munksgaard, 1998.

Publikationer i vissa serier, till exempel ”Socialstyrelsen redovisar”, SOU och departementsrapporter, anges inom parentes i slutet av referensen. Se exempel 4:

Exempel 4

1. Rannek J, Wahren H, Rigner Å. Kväveföreningar i grundvattnet. Stockholm: Socialstyrelsen, 1981 (SoS, 1981:9).

Om du väljer att hänvisa till en webbplats, ska adressen efterföljas av datumet då du inhämtade informationen (access). Se exempel 5:

Exempel 5

1. www.sbu.se

Illustrationer välkomnas och diagram ska åtföljas av data

Fotografier, diagram, teckningar et cetera benämns figur och numreras med arabiska siffror i den ordning de nämns i texten.

Författaren ansvarar för att illustrationerna är fria för publicering i Tandläkartidningen. Ange upphovsman.

Text i figurer och diagram ska vara på svenska. Samtliga diagram samt även vissa illustrationer tecknas om på redaktionen. Diagram måste därför åtföljas av sitt sifferunderlag (alternativt skickas i xls-format där alla data inkluderats).

Bedömning av manuskript

Vid bedömningen av insända manuskript förfogar Tandläkartidningens vetenskapsredaktion över en fast grupp av åtta referenter, som alla ingår i tidningens vetenskapliga råd. Dessutom får redaktionen hjälp av en grupp övriga referenter.

Tandläkartidningens vetenskapsredaktion gör en första bedömning om materialet är lämpligt för publicering. Varje manuskript sänds till två referenter för bedömning; förutom en ur vetenskapsrådet ytterligare en referent med särskilda erfarenheter från det område som arbetet handlar om. Efter referentbedömningen gör vetenskapsredaktören en ny bedömning om fortsatt behandling av manus ska ske eller om publicering ska avböjas. Vanligen återsänds manuskript till författarna för revidering i enlighet med de vetenskapliga granskarnas bedömning.

Ett manuskript som återsänts till författaren för revision ska bearbetas och returneras till redaktionen inom tre veckor. Efter revision bedöms manus på nytt av redaktör och granskare.

Redaktionell bearbetning, korrektur

När manus accepterats är det dags för det redaktionella arbetet. Artikeln får sin layout, men här sker även ytterligare redaktionell bearbetning av texten. Det innebär att texten kan komma att kortas eller på annat sätt förändras. Faktarutor kan läggas till, diagram, tabeller och figurer tecknas om, artikeln rubriksätts och den inledande sammanfattningen får sin slutliga formulering. Accepterade artiklar kan komma att översättas till annat språk för publicering.

När textredigering och layout är klar ses artikeln över av den ansvarige vetenskapsredaktören innan ett korrektur skickas ut.

Korrektur ska återsändas till redaktionen med vändande e-post, senast inom en vecka. Huvudförfattaren är ansvarig för att hela författargruppen har sett och godkänt korrekturet.

Temanummer

I vissa fall kan vetenskapsredaktionen engagera referenter utöver de nationella bedömarna. Detta sker alltid vid publicering av temanummer, då särskilt utsedda redaktionskommittéer engageras.

Vid nationella temanummer samarbetar vetenskapsredaktionen med respektive ämnesförening-ars särskilt utsedda företrädare.

Vid nordiska temanummer utses en representant från vart och ett av de nordiska länderna Sverige, Norge, Danmark och Finland. De samarbetar med en för varje nummer särskilt utsedd koordinator bland tidningarnas redaktörer.

Originalmanuskript

Manuskript som sänds till Tandläkartidningen får inte ha publicerats eller vara under bedömning hos någon annan tidskrift utgiven på svenska eller annat nordiskt språk.

Kopia av manus ska bifogas om materialet har publicerats i en engelskspråkig eller annan utomnordisk tidskrift eller om materialet har publicerats elektroniskt.

En artikel som antagits av Tandläkartidningen får inte utan särskild skriftlig överenskommelse med redaktionen publiceras i annan tryckt eller elektronisk form. En accepterad artikel får inte heller refereras i massmedier innan den varit införd i Tandläkartidningen. Tandläkartidningen ansvarar inte för insänt, icke beställt material.

Tekniska frågor
 1. Figurer, diagram, teckningar och foton ska lämnas som separata filer (det vill säga: inte infogade i Powerpoint- eller Word-filer) med hög upplösning (minst 7 cm bred med upplösningen 300 dpi).
 2. Filformat för foton: tif eller jpeg. Teckningar: eps, tif eller jpeg. Diagram: xls.
 3. För råd och anvisningar som gäller tekniska frågor rekommenderar vi kontakt direkt med redaktionen:

 

Carina Lööf Frohm, Layout, kan kontaktas vid tekniska frågor.
tel 08-666 15 16
e-post: carina.frohm@tandlakartidningen.se.

 

Bodil Lund

 

 

Vetenskapsredaktör
Bodil Lund, professor
E-post: bodil.lund@tandlakartidningen.se

 

 

Vetenskapsredaktör
Andreas Cederlund, odont dr.
E-post: andreas.cederlund@tandlakartidningen.se