»Tobaksfritt en självklarhet«
Professor emeritus Jan-Michaél Hirsch har forskat och arbetat med tobaksavvänjning inför operationer under ett stort antal år. En patientsäkerhetsfråga, tycker han.

»Tobaksfritt en självklarhet«

14 mar 2013
Dela artikeln
Att patienter slutar röka eller snusa före och efter operation är en självklarhet, anser professor emeritus Jan-Michaél Hirsch, institutionen för kirurgiska vetenskaper vid medicinska fakulteten Uppsala universitet. Det är en fråga om patientsäkerhet, tycker han.

Då och då under åren har debatten om tobaksfrihet hos patienterna inför operation blossat upp, i huvudsak inom sjukvården. För en tid sedan skrev en grupp läkare en artikel på DN-debatt med rubriken »Rökstopp ska halvera riskerna vid operation«.

För Jan-Michaél Hirsch, som forskat kring tobaksbruk i nära 40 år, borde denna debatt också föras inom tandvården.

– Vi vet att rökning och snusning ökar riskerna för olika komplikationer vid kirurgi, även vid kirurgi i munhålan vid exempelvis käkkirurgiska ingrepp eller implantatoperationer. Förutom påverkan på exempelvis blodcirkulationen, hjärta och lungor påverkas immunförsvaret, vilket i sin tur kan få negativa konsekvenser vid ett oralt ingrepp eftersom infektionsrisken ökar. Vi vet dessutom att risken för parodontit ökar hos tobaksbrukare, att de små spottkörtlarna i munslemhinnan blir inflammerade. Risken för leukoplakier tycks också öka.

De lokala negativa effekterna i munnen av tobaksbruk i samband med kirurgi är dock inte helt klarlagda, och här behövs enligt Jan-Michaél Hirsch mer forskning.

– Men det vi vet om de negativa följderna av tobaksbruk räcker ändå för att vi alla inom tandvården bör arbeta för att våra patienter ska bli tobaksfria. Att försöka gradera om rökning är farligare än snusning är oväsentligt, det är ingen mening med att jämföra farligheten eftersom den finns där i båda fallen, säger han.

Kunskap och trovärdighet

Ett problem är enligt Jan-Michaél Hirsch att alla som arbetar inom tandvården inte har tillräckliga kunskaper om rökningens och snusningens risker.

– Det finns dessutom både tandläkare och annan tandvårdspersonal som själva använder tobak, vilket inte gör det enklare att lyfta frågan, och det blir naturligtvis svårare att övertyga en patient att bli tobaksfri om behandlaren själv röker eller snusar.

Ett stort problem är också att det inte finns en samlad kraft som står bakom arbetet med tobaksfrihet inför och efter operation. Visserligen står Tandläkarförbundet för tobaksfrihet genom att stödja »En rökfri generation« och »En rökfri operation«, men enligt Jan-Michaél Hirsch behövs mer än så:

– Vi kan inte bygga på eldsjälar här och var i landet; detta är en uppgift för alla parter inom vården och tandvården, allt från Socialstyrelsen, SKL, Läkarförbundet och Tandläkarförbundet. Tandläkarförbundet har ju tagit fram en tobakspolicy, som på ett utmärkt sätt sammanfattar problematiken. Man måste gå samman för att ge tyngd åt detta arbete och skapa förutsättningar som behövs för att få in tobaksfrågan på klinikerna.

Metodiskt arbete

Det finns dokument att luta sig mot för den som möter patienter som är tobaksbrukare; Socialstyrelsens nationella riktlinjer påpekar riskerna för komplikationer vid olika slags ingrepp för den som använder tobak.

Riktlinjerna rekommenderar att behandlaren eller annan vårdpersonal ger patienten enkla råd för att först kunna minska och sedan avsluta sitt tobaksbruk, att man om så behövs har rådgivande samtal med patienten, samtal som följs upp.

Olika nikotinläkemedel kan behöva sättas in under en tid.

Dyrt för patienten

Jan-Michaél Hirsch har själv arbetat med ett stort antal patienter för att få dem tobaksfria inför olika operationer. I de flesta fall har det gått mycket bra.

Han har använt både motiverande samtal med uppföljning och där så har behövts nikotinläkemedel för nedtrappning. I vissa fall har patienten remitterats till sjukvården för tobaksavvänjning, eftersom det ofta är där kompetensen finns för detta.

– Visst borde vi inom tandvården kunna sköta detta själva, men dels handlar det om en kostnadsfråga – det blir väldigt dyrt för patienten eftersom han eller hon själv måste betala för detta enligt nuvarande regler – dels handlar det om att kunna avsätta tid och resurser för detta samt ge viss utbildning.

Detta är enligt honom en fråga för beslutsfattarna, inte för dem som gör jobbet på golvet.

– Munnen tillhör kroppen, så patientavgiften måste vara densamma oavsett var patienten får hjälp. Tandvården är en fantastisk resurs med lång tradition av förebyggande insatser. Vi har en stor andel patienter som kommer regelbundet och vi har personalkategorier, sköterskor, hygienister och tandläkare som är lämpade att sköta även tobaksproblematiken.

Fyra till åtta veckor före

Målet är tobaksfrihet fyra till åtta veckor före planerad operation plus sex till åtta veckor efteråt.

Enligt Jan-Michaél Hirsch är de flesta patienterna medvetna om att tobaksbruket är skadligt. De flesta vill också sluta med sitt beroende och har försökt många gånger, men utan att lyckas. Men med stöd går det för de flesta. En del slutar direkt efter ett första samtal, andra behöver mer stöd och tid eller remiss för tobaksavvänjning.

Men vad händer i det fall patienten inte är beredd att sluta använda tobak? Enligt Jan-Michaél Hirsch har han nästan aldrig varit med om det; patienterna förstår riskerna, och inte minst att de pengar de lägger ner på exempelvis implantatoperationen kan vara bortkastade.

– Vid ett akut ingrepp är det självklart att utföra åtgärden, men handlar det om en planerad operation är jag inte i alla fall beredd att utföra den om patienten inte är tobaksfri, säger han med eftertryck. Det blir en individuell riskbedömning. Om tobaksbruket kan bli en avgörande faktor för prognosen så är jag bestämd. Enligt Socialstyrelsen finns det laglig grund att neka ett ingrepp om patientsäkerheten äventyras eller åtgärden kan anses som meningslös.

 

Text: Mats Karlsson

Foton/Illustrationer: Foto: Pernille Tofte

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch