En öppning i muren

Krönika 9 maj 2017
Dela artikeln

”Sesam, öppna dig!” Genom att använda sig av den trollformeln fick den fattiga vedhuggaren Ali Baba tillträde till de 40 rövarnas grotta och de rikedomar den innehöll. Så berättade Sherazade i den klassiska sagosamlingen Tusen och en natt.

Det som får mig att reflektera över Ali Baba och hur han öppnade porten är en förhoppning jag får när jag läser regeringens proposition 2016/17:153 Det statliga tandvårdsstödet – förbättrad information, kontroll och uppföljning som regeringen lämnat till riksdagen. Där växlar man också in på ett spår som inte handlar om själva stödet utan om hur samverkan fungerar mellan hälso- och sjukvården och tandvården.

Det är här jag lyfter på ögonbrynen och ler belåtet. Regeringen instämmer nämligen i det vi länge hävdat, att brister i samverkan leder till att patienter kommer i kläm.

Regeringen konstaterar i propositionen: ”Sjukdomar i munnen kan påverka övriga delar av kroppen och vice versa. För patienter i behov av både tandvård och sjukvård krävs således att samverkan mellan de två systemen fungerar väl.”

Detta är ett stort steg framåt. Det är en tydlig signal från landets högsta politiska ledning om att man måste öppna portar i de murar som i dag finns mellan tandvårds- och hälso- och sjukvårdssystemen. Det finns mycket att vinna, både för patienter och behandlare, genom ett utvecklat samarbete.

Vi har gott stöd för påståendet att munhälsan påverkar sjukdomsförloppet hos många diabetiker. En god munhygien är en livsförlängande faktor vid hjärtklaffsfel. Detta vet vi och detta vet sjukvården.

Det finns tydliga rekommendationer om samarbete i sjukvårdens nationella vårdriktlinjer, ändå är det svårt att få igång det. De olika ersättningssystemen gör det ekonomiskt nästan omöjligt för tandvården att till exempel erbjuda systematisk rökavvänjning. Fast vi och politikerna vet att patienterna efterfrågar det.

Jag ser också stora möjligheter att vidareutveckla det arbete som redan startat kring äldres munhälsa. Genom att föra in till exempel riskbedömning och information för gruppen äldre i ett sådant arbete skulle vi kunna få till stånd det tvärprofessionella samarbete vi ser som nödvändigt.

Jag är tacksam för den politiska signalen att samverkan mellan tandvård och hälso- och sjukvård är en viktig fråga som behöver hanteras.

Regeringen skriver också: ”Ett arbete bör därför initieras med syfte att kartlägga och analysera hinder för en ändamålsenlig samverkan mellan tandvård och hälso- och sjukvård. Regeringen bedömer att Socialstyrelsen bör ges i uppdrag att leda detta arbete och att samla berörda aktörer att medverka i arbetet.”

Jag delar regeringens inställning, det är dags att ta tag i frågan och vårdens olika professioner är självklara aktörer i detta arbete. Vi på Sveriges Tandläkarförbund ser fram emot en inbjudan.

Text: Hans Göransson

Dela artikeln
Hans Göransson
Hans Göransson
Hans Göransson är ordförande för Sveriges Tandläkarförbund sedan 2014 och tandläkare/rådgivare på Folktandvården Sörmland.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch