En rapport i rättan tid

Krönika 11 jun 2015
Dela artikeln

Flitigt läsa gör dig klok. Därför läs varenda bok. Så skrev Falstaff Fakir i ”En hvar sin egen professor”.

Jag ska väl medge att jag inte hinner läsa allt och om jag alltid blir klokare av något jag läst får väl vara osagt, men för några dagar sedan fick jag en rapport framför mig som jag kände att jag och kanske även andra blir lite klokare av.

Det handlar om den utvärdering som Myndigheten för vårdanalys gjort av hur tandvårdsstödet fungerar för äldre.

Det som gladde mig speciellt var att man inte fastnade i att bara resonera om hur man ska arbeta med att utveckla de ekonomiska stödsystem som finns och göra dem mer tillgängliga och förståeliga för patient och behandlare. Man undvek även att reducera äldres munhälsa till en ren plånboks- och bidragsfråga.

Frågan innehåller så mycket mer, och det är bra att man lyfter tvärprofessionell samverkan och behov av ökad kunskap i alla led. Förbättrad samverkan mellan vårdens olika aktörer och ökad kunskap är nyckelinslag i den utveckling vårdanalysmyndigheten efterlyser.

I rapporten talar man tydligt om sambanden mellan munhälsa och allmän hälsa och att detta blir ännu tydligare när man blir äldre.

Det finns ett värde i att man ser frågorna ur patientens perspektiv och efterlyser initiativ för att stärka tandvården inom såväl hälso- och sjukvård som äldreomsorg.

Sveriges Tandläkarförbund har påtalat de stora problem som finns med bristande förståelse för munhälsans betydelse för en god hälsa. Vi har även lyft hur viktigt det är att också andra professioner inom hälso- och sjukvård samt omsorg ser till munhälsan. Ju äldre en person blir, desto fler yrkesgrupper är den beroende av för att bevara sin munhälsa.

Under årets Almedalsvecka kommer Tandläkarförbundet att anordna ett seminarium med fokus på hur vi ska göra för att bevara munhälsan hos äldre under den känsliga tid när man börjar få svårt att klara vardagen själv, men inte uppfyller kraven för nödvändig tandvård och uppsökande verksamhet.

Den här rapporten kom i rätt tid och gav oss bra stöd för vårt arbete. I rapporten konstaterar man att kunskaperna om äldres munhälsa och behov av tandvård generellt sett är begränsade. Det behövs bättre insikt på alla nivåer.

Myndigheten för vårdanalys föreslår i sin rapport regeringen att låta utreda tandvårdssystemet ur ett patient- och medborgarperspektiv. Det är ett bra första steg för att se över hur mun- och tandvård kan förstärkas inom äldreomsorgen och hur man ska få en bättre integrering mellan tandvård och hälso- och sjukvården.

Glädjande är också att man breddar perspektivet och talar om utmaningarna som generella frågor – de handlar inte bara om vård för äldre. Bättre integration mellan tandvård och hälso- och sjukvård behövs för alla åldrar.

Som ordförande i Sveriges Tandläkarförbund tycker jag att det är glädjande att den här rapporten tagits fram och hoppas nu att regeringen tar till sig förslagen.

Som professionsorganisation ställer vi gärna upp med kompetens och resurser i arbetet till gagn för våra patienter.

Text: Hans Göransson

Dela artikeln
Hans Göransson
Hans Göransson
Hans Göransson är ordförande för Sveriges Tandläkarförbund sedan 2014 och tandläkare/rådgivare på Folktandvården Sörmland.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch