Tandvården glöms igen

Krönika 28 apr 2016
Dela artikeln

Vissa uttryck är väldigt allmängiltiga och det kan ju vara det som gjorde att både Moderaterna och Socialdemokraterna använde detta i valrörelsen 2014: ”Alla behövs!”

På samma sätt tänker jag när jag reflekterar över patientsäkerhetsfrågorna i dag. Vi måste lära av varandras misstag, ingen lever länge nog för att hinna göra alla själv.

Det betyder i praktiken att vi måste dela med oss av det som gått snett i vården så att våra kolleger kan undvika att göra samma misstag. Läs: så att inte fler patienter råkar illa ut i onödan.

En viktig del i detta är att det finns fungerande strukturer och att klagomål som kommer in till våra myndigheter och patientnämnder verkligen återkopplas så att alla kan ta del av dem.

I dagarna remissbehandlas slutrapporten från den så kallade Klagomålsutredningen, där en tydligare struktur för vart man som patient ska rikta sina klagomål föreslås. Vårdgivarens ansvar blir tydligt, det är vårdgivaren som är första instans för att ta emot, utreda och besvara klagomålen.

För patienten blir systemet enklare att hitta i. Dagens blandning av olika vägar att välja försvinner.

Klagomålshantering har dessutom ett vidare syfte än att enbart hantera de enskilda klagomålen. Det är ett av de viktigaste verktyg vi har för att hitta svagheter i verksamheterna och att utveckla kvalitet och säkerhet.

Som logisk följd på Klagomålsutredningens förslag tas systemet nu ett steg längre genom att IVO lämnat ett förslag på klagomålsrapporteringssystem för att kunna leverera samlade sammanställningar av klagomål på nationell nivå. Även detta är ute på remiss just nu.

I grunden upplever jag förslagen som positiva, men som alltför ofta – tyvärr – saknas tandvårdsperspektivet. Båda förslagen fokuserar på hälso- och sjukvårdsverksamhet i traditionell mening och man förbiser tandvården.

En stor del av tandvårdens patienter behandlas inom den privata sektorn, som förbises i utredningens förslag.

Det är mycket olyckligt, dels blir inte strukturen särskilt mycket klarare, i synnerhet inte för de patienter vilkas tandläkare inte är kopplade till någon form av patientnämnd eller förtroendenämnd, dels blir underlaget för att dra slutsatser och lära sig av andras misstag begränsat om privattandvården marginaliseras. Alldeles för mycket saknas.

Från Tandläkarförbundets sida har vi lyft detta i remissvaren och väntar oss att myndigheterna gör nödvändiga kompletteringar och förbättringar innan de slutliga besluten tas.

Om man menar allvar med att använda klagomålen för att utveckla vården behöver vi ha bästa möjliga underlag, och då vill jag nog säga att alla behövs.

Text: Hans Göransson

Dela artikeln
Hans Göransson
Hans Göransson
Hans Göransson är ordförande för Sveriges Tandläkarförbund sedan 2014 och tandläkare/rådgivare på Folktandvården Sörmland.

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch