Annons

Annons

Ny kartläggning: Få placerade barn får tandvård

Endast 15 procent av placerade barn och unga får tänderna undersökta, visar en ny kartläggning från Socialstyrelsen. ”En mycket liten andel”, skriver myndigheten.

Socialstyrelsen har i en nationell kartläggning undersökt i hur stor uträckning placerade barn och unga får hälso- och tandundersökningar. Alltför sällan, visar kartläggningen, som omfattar 2 293 barn och unga som placerades för första gången under andra halvåret 2022.

Endast 15 procent av barnen hade genomgått en hälsoundersökning av den orala hälsan, av vilka en dryg tredjedel därefter bedömdes vara i behov av vidare vård. ”… en mycket liten del som får sin munhälsa undersökt och eventuella vårdbehov tillgodosedda”, skriver Socialstyrelsen i kartläggningen.

Det är kommunerna som har ansvar för att placerade barn och unga får den tandvård de har rätt till. Endast för 23 procent av de placerade barnen skickade kommunerna så kallade underrättelser till regionerna om att tandvårdsundersökning skulle erbjudas. För resten, 77 procent, bedömde Socialtjänsten att en oral hälsoundersökning var ”obehövlig”.

I kartläggningen konstaterar Socialstyrelsen att det ”antagligen finns betydligt fler barn och unga vars munhälsa behöver uppmärksammas” än vad kartläggningen visar.

Varför så få barn erbjuds orala hälsoundersökningar har myndigheten inget entydigt svar på, men att det sannolikt beror på kommunernas arbetssätt och brist på rutiner.

Vissa kommuner känner, enligt kartläggningen, inte till att man behöver skicka en särskild underrättelse till tandvården om behov av oral hälsoundersökning. Det kan också finnas en föreställning om att barn och unga automatiskt blir kallade till tandvården genom regionerna.

Kommunerna bör därför se över sina rutiner för bedömningar av behov av hälsoundersökningar av den orala hälsan, uppmanar myndigheten.

”Om barn och unga inte genomgår hälsoundersökningar finns risk att de heller inte får den hälso- och sjukvård och tandvård som de har behov av och rätt till”, skriver Socialstyrelsen

Upptäck mer