Annons

Annons

Nya regler för tandvårdsstödet – detta gäller nu

Från och med den 15 januari 2024 gäller några nya regler för tandvårdsstödet. Det handlar bland annat om tandvård på distans, om kirurgiska åtgärder och om enklare konstruktioner för att åtgärda en tandlucka.

Sju nya åtgärder för tandvård på distans ersätts nu i tandvårdsstödet.

Foto: Colourbox

Varje år ser Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, över reglerna för det statliga tandvårdsstödet.  I år föreslogs förenklingar och förtydliganden för flera olika områden. De nya reglerna gäller från den 15 januari.

–  Den mest omfattande förändringen är sju nya åtgärder som handlar om tandvård på distans. Tillsammans med IVO och Socialstyrelsen utredde vi vad man egentligen kan göra på distans, och föreslog digitala varianter av några befintliga åtgärder, sa Achilleas Kitsoulis, odontologisk utredare vid TLV, när förslaget om årets ändringar gick på remiss.

För att de digitala åtgärderna ska ersättas måste patienten först ha gjort ett fysiskt besök där man konstaterat att det är lämpligt för patienten att genomföra fortsatt tandvård på distans.

– Att inom tandvårdsstödet ställa diagnos på distans går inte, men det kan handla om information, rådgivning eller instruktioner. Det kan bli aktuellt till exempel där patienten har långt till tandvården, och man på detta sätt kan spara långa resor.

Selektiv eller stegvis exkavering

En annan nyhet är att förenkla administrationen kring kirurgiska åtgärder genom att utöka åtgärd 409, kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, så att den gäller för alla operationer då man samtidigt behöver göra ytterligare operation i en annan kvadrant som kräver lambå.

I enlighet med de nationella riktlinjerna läggs ett tillstånd till för selektiv eller stegvis exkavering av djupa kariesangrepp nära pulpan.

– Det är enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer ett paradigmskifte att man lämnar viss karies kvar. Patienter som inte går så ofta till tandvården och har stora kariesangrepp kan nu bli klara på ett besök.

I dag är det kö till behandling, och patienterna riskerar att hamna i två ersättningsperioder.

Sammanfattning av ändringarna
 • En ny paragraf § 5 a reglerar vilka åtgärder som respektive specialitet kan använda med specialistreferenspris.
 • Specialister i orofacial medicin får tillämpa åtgärderna 401-406, 409, 410, 429 och 436 med specialistreferenspris.
 • Utbytesåtgärder lyfts ut till en egen bilaga.
 • Regel D.3 ska beskriva vilken omfattning en skada eller tillstånd måste ha för att en krona ska vara ersättningsberättigande.
 • Ordet omfattande tas bort från samtliga tillstånd i 4000-serien för reparativ vård, vilket innebär att tillstånd 4001, 4011, 4071, 4075, 4080 och 4771 utgår.
 • Nytt tillstånd 4022: djup dentinkaries med risk för pulpaexponering som behandlas med selektiv eller stegvis exkavering.
 • Tillstånd 4471 Bristande kontaktpunkt mellan två tänder ändras till att omfatta samtliga tänder som är restaurerade. Endast den restaurerade tanden får behandlas.
 • Åtgärder för rotbehandling tillförs tillstånden 5071 Dysfunktionell ocklusion i samband med protetisk behandling… samt 5072 Dysfunktionell ocklusion som kräver protetisk korrektion.
 • Sju nya åtgärder 250, 251, 252, 350, 351, 352 samt 650 tillförs för distanskontakt via videolänk.
 • Åtgärd 304 utökas för att även inbegripa långtidstemporära klinikframställda hängande led som bondas till granntänder i en- eller tvåtandslucka.
 • Åtgärd 409 blir tilläggsåtgärd till alla operationsåtgärder när ytterligare lambåoperation görs samtidigt i en annan kvadrant.
 • Restriktionen i åtgärder för benaugmentation 427, 428 och 431, tas bort.
 • Nya utbytesåtgärder 923 och 924 för skalfasader när patienten har ett ersättningsberättigande tillstånd.
 • Regel E.8 läggs till att justering inom ett år är ersättningsberättigande också om implantat tagits bort i området för tandstödda proteser eller helproteser.
 • Följdändringar, förtydliganden och språkliga ändringar.

De beslutade förändringarna finns på TLV:s webbplats.

En annan förändring är att åtgärder för benaugmentation även ska få utföras av allmäntandläkare, och inte endast av specialister.

– Vi ser att många tandläkare går kurser och behärskar tekniken, men patienten har tidigare inte fått ersättning från tandvårdsstödet om behandlingen sker i allmäntandvården. Om vi öppnar för dem får vi också möjlighet att följa upp hur ofta det görs. I dag är det kö till behandling, och patienterna riskerar att hamna i två ersättningsperioder om de får vänta länge.

En annan relativt stor förändring är att patienter till specialister i orofacial medicin får specialistreferenspris för kirurgiska ingrepp.

– Det baseras på Socialstyrelsens kunskapskrav. Vi ser att tandkirurgiska åtgärder ingår i specialistutbildningen i orofacial medicin, och att de ofta gör tandborttagning. Att vi lägger till detta gör att patienterna får bättre ersättning när de går till en specialist.

Åtgärda tandlucka

Ytterligare en förbättring för patienter med dålig ekonomi är att man ska kunna få ersättning för enklare konstruktioner för att åtgärda en tandlucka. Det handlar om att en komposittand limmas fast på granntänderna.

– Vi har indikationer på att detta är en behandling som görs ganska mycket, men i dag finns ingen ersättning för detta. Det är ofta patienter med sämre ekonomi, som saknar en framtand. Med denna behandling kan de få en funktionell tand, men inte så stor kostnad.

Upptäck mer