Annons

Annons

Ökat skydd för visselblåsare

Sverige fick i december en ny visselblåsarlag, vilket innebär att arbetsgivare i tandvården med fler än 50 anställda är tvungna att upprätta en särskild visselblåsarfunktion. Den nya lagen ger dessutom ett ökat skydd för tandläkare som visselblåser.

Sverige fick 2017 en visselblåsarlag, men bara två år efter att den trädde i kraft antog Europaparlamentet ett mer omfattande vissel­blåsar­direk­tiv i syfte att ge vissel­blåsare i samtliga medlemsländer ett stärkt skydd. Eftersom EU-direktivet innehåller krav och rättigheter som inte finns i svensk rätt sedan tidigare har Arbetsmarknadsdepartementet genomfört en utredning och tagit fram en ny visselblåsarlag som förhåller sig till den svenska offentlighetsprincipen, yttrandefrihetsgrundlagen och lagen om meddelarskydd.

Naiti del Sante

Naiti del Sante


– Efter att ha varit ute på remiss i olika instanser valde regeringen att lägga fram en proposition till riksdagen, och den 29 september beslutade riksdagen att anta den nya lagen som träder i kraft den 17 december, säger Naiti del Sante, jurist vid Arbetsmarknadsdepartementet som har varit delaktig i framtagandet av den nya lagen.
En viktig skillnad mellan den nya och den gamla visselblåsarlagen är att anmälan, anmäld person och visselblåsaren omfattas av ett skydd för identiteten. Fram till nu har ett visselblåsarärende hanterats som en allmän handling i den offentliga och kommunala sektorn, vilket har gjort att visselblåsarens identitet inte har varit skyddad och att vissa ärenden har uppmärksammats i media innan anmälan har utretts ordentligt.
– Visselblåsaren har dessutom endast varit skyddad mot repressalier vid allvarliga missförhållanden. I den nya lagen skyddas hen i alla missförhållanden om det finns ett allmänintresse att informationen kommer fram.
– Utsätts visselblåsaren för repressalier kan personen inleda en rättslig process mot arbetsgivaren som då riskerar att bli skadeståndsskyldig.

Skydd mot repressalier

I den gamla lagen från 2017 var endast anställda och inhyrd personal skyddade mot repressalier. Nu skyddas även volontärer, praktikanter, aktieägare, personer i ledande befattning och egenföretagare som utför uppdrag åt den berörda arbetsgivaren. Skyddet gäller även om du som tandläkare har slutat din anställning eller om du inte har hunnit tillträda din nya tjänst. Den stora skillnaden för arbetsgivare är att det nu blir ett obligatoriskt krav på att upprätta säkra oberoende vissel­blåsar­kana­ler om verksamheten har över 50 arbetstagare.
– För företag med under 50 arbetstagare finns alltså inga skyldigheter att inrätta en funktion, men som visselblåsare har du fortfarande samma skydd mot repressalier och ansvarsfrihet, förklarar Naiti del Sante.
I visselblåsarlagen finns krav på att endast en särskild oberoende enhet eller person med tystnadsplikt får ta emot en anmälan, och att dokumentation, återkoppling och utredning av ett ärende måste ske inom en viss tid. Följs inte lagen kan Arbetsmiljöverket, som har ansvar för tillsyn, ålägga vitesförläggande.

Inrätta rapporteringskanaler

Även om lagen träder i kraft den 17 december i år har regionerna, som ansvarar för folktandvården, och tandvårdsföretag med fler än 250 anställda fram till den 17 juli 2022 på sig att inrätta rapporteringskanaler. För medelstora företag mellan 50 och 249 medarbetare är deadline 17 juli 2023.
Sveriges 21 regioner har länge vetat om att det kommer en ny visselblåsarlag, men enligt en färsk kartläggning som Tandläkartidningen genomförde i slutet av november saknar fortfarande 11 av 21 regioner en formell visselblåsarfunktion. De flesta regioner som i dag saknar en funktion meddelar dock att de beräknar ha en lösning på plats i början av 2022. Region Skåne tillhör de 10 regioner som redan har en funktion. Tandläkare vid Folktandvården Skåne kan visselblåsa genom regionens externa system WhistleB. Anmälan utreds sedan av Region Skånes chefsjurist, HR-direktör och kanslidirektör.
– Vid vissa ärenden kan även en extern utredare anlitas. I dagsläget har ett ärende rapporterats via visselblåsar­tjänsten som berör Folktandvården Skåne. Ärendet är just nu under utredning vilket gör att vi inte kan ge någon vidare information, säger Karin Hartley, pressansvarig vid Folktandvården Skåne.

Intern orosanmälan

Övriga regioner rapporterar att det genom åren inte har förekommit någon visselblåsning som rör regionernas tandvårdsverksamheter, men den privata tandvårdskedjan Smiles HR-chef Tobias Seger berättar att kedjan tog emot en visselblåsning under 2017.
– Fallet berörde bristande klinisk kvalitet, och för 2,5 år sedan införde vi en funktion för intern orosanmälan där medarbetare kan rapportera brister och missförhållanden anonymt.
Tandvårdskedjan Distriktstandvården meddelar att de alltid har uppmanat sina medarbetare att rapportera avvikelser, och att de sedan en tid tillbaka arbetar med att ta fram en funktion för visselblåsning.

”Det är viktigt för oss att våra medarbetare blir väl informerade om den nya lagstiftningen och vad den innebär i praktiken.”

Aquadental, som har runt 500 medarbetare över hela Sverige, har ännu ingen uttalad visselblåsarfunktion men har i dag ett verktyg där medarbetarna en gång i veckan kan lämna kommentarer och lyfta frågor, anonymt eller med namn, med närmaste chef eller med personalchefen Dajana Houdek.

Dajana Houdek

Dajana Houdek


– I praktiken är det som en visselblåsarfunktion, och när vi nu tittar på lagen och dess krav har vi hjälp av en advokatbyrå som vi samarbetar med. Dessutom har en av våra delägare, Novax, flera bolag med juridiska muskler som vi kan ta hjälp av, förklarar Dajana Houdek.
– Det är viktigt för oss att våra medarbetare blir väl informerade om den nya lagstiftningen och vad den innebär i praktiken, så nu i december lanserar vi en policy där vi lyfter frågan med medarbetarna.

Ansvaret hos arbetsgivaren

Även om visselblåsarlagen innehåller krav på en tydlig ordning i rapporteringsprocessen och att rapportering ska kunna ske muntligt, genom fysiskt möte och telefon, eller skriftligt, genom traditionell post och e-post, så framgår det inte specifikt var i organisationen som visselblåsarfunktionen ska placeras. Det finns möjlighet för arbetsgivare att anlita en tredje part, exempelvis en advokatbyrå, för att hantera visselblåsarärenden.
– Det yttersta ansvaret ligger dock fortfarande hos arbetsgivaren, det kan inte tredje part ta över, berättar Naiti del Sante.

”Vi har ett antal verktyg där vi kan hjälpa enskilda tandläkare att lyfta frågor med arbetsgivaren”

Susanna Magnusson Tjänstetandläkarna

Susanna Magnusson


Sveriges Tandläkarförbund ser positivt på den nya visselblåsarlagen som förstärker svenska tandläkares ställning på arbetsmarknaden. För att sprida kunskap och uppmuntra till ökad rapportering om missförhållanden valde förbundet att belysa civilkurage och visselblåsning under etikdagen på årets riksstämma. Susanna Magnusson, som leder Tjänstetandläkarnas arbete med förhandling och utredning, var på plats för att informera om hur lagen har sett ut och nu kommer att se ut.
– Som facklig organisation är det viktigt för oss att utbilda våra företrädare och medlemmar i den nya lagen. Vi har ett antal verktyg där vi kan hjälpa enskilda tandläkare att lyfta frågor med arbetsgivaren, och i de fall där behovet finns är det väldigt bra att det finns en stark visselblåsarlag, säger Susanna Magnusson.

Upptäck mer