Nordiskt tema: Antibiotika
Foto: Coloubox

Nordiskt tema: Antibiotika

Vetenskapligt tema 10 apr 2019
Dela artikeln
Det är med stor glädje, stolthet och till­­fred­sstäl­lel­se vi kan presentera sam­­­man­lagt nio artiklar till nordiska temanummer om antibiotika.

Ambitionen med nordiska temanummer är att involvera skribenter från våra olika länder, gärna representanter från flera länder i varje artikel. Det är en god ambition. Samtidigt kan det innebära en utmaning när riktlinjer och praxis skiljer sig åt mellan länderna. I avsaknad av evidens kan det ibland råda olika uppfattningar även inom ett och samma land.

Detta har medfört en mer mödosam och långdragen skrivprocess än vad som är vanligt för våra gemensamma temanummer. Men när vi nu presenterar det färdiga resultatet kan vi konstatera att ansträngningarna inte har varit förgäves, tvärtom – det är ett unikt material för våra läsare. Vi hoppas och tror att artiklarna kommer att vara till stor nytta i vardagens kliniska verksamhet.

Antibiotika har självklart en väsentlig plats i dagens odontologiska verksamhet, men antibiotika ska i varje enskilt fall användas med kunskap och klokskap. En restriktiv antibiotikaförskrivning är nödvändig för att begränsa det växande hotet om antibiotikaresistens. Allt detta förklaras ingående i artiklarna.

Så vitt vi vet är det nordiska samarbetet med årliga gemensamma temanummer unikt för oss inom odontologin. Varje år har en redaktion huvudansvar för ett tema. I detta fall är det Sverige som samordnat arbetet. Samtliga redaktioner utser vardera en expert att ingå i en ad hoc-redaktionskommitté. Dessa experter kan gärna bidra som författare, men ska särskilt värna om att engagera kunniga skribenter från det egna landet, så att vi sammantaget speglar nordisk praxis och generell aktuell kunskapsfront.

Vi vill framföra vår uppskattning och ett stort tack till alla som medverkat i de olika artiklarna, och vi önskar läsarna en berikande och nyttig läsning.

I samband med det vetenskapliga temat kring antibiotika har vi också antibiotika och antibiotikaresistens som en röd tråd i det övriga materialet i tidningen. Du hittar även dessa artiklar i webbbtemat.

Dela artikeln

Temat innehåller följande artiklar

Antibiotikaresistens – globalt, lokalt, i dag och i morgon

Vetenskap Antibiotikaresistensen ökar kraftigt, och i dag pågår ett internationellt samarbete för att motverka detta. Antibiotikaförskrivningen i tandvården i de nordiska länderna är ur ett internationellt perspektiv låg. Det finns dock en del indikationer på att denna kan reduceras ytterligare.
9 apr 2019
11

Antibiotikabehandling och dess konsekvenser

Vetenskap Antibiotika bör användas med försiktighet och inkludera en avvägning av den förväntade kliniska effekten relativt riskerna med en oral infektion och det växande problemet med antibiotikaresistenta bakterier. Artikeln behandlar aktuella kunskaper om konsekvenserna av antibiotikabehandling – från omedelbara biverkningar till långsiktiga effekter såsom resistensutveckling.
9 apr 2019

Tandvårdsturism – ökad risk för folkhälsan

Vetenskap Så kallad medicinsk turism, att kombinera elektiv vård utomlands med semester, ökar kraftigt. Patienter som väljer att söka vård utomlands bör vara införstådda med att det kan medföra en ökad risk att bli infekterad av antibiotikaresistenta bakterier.
9 apr 2019

Svår utmaning att hitta nya antibiotika

Antibiotika Snabb resistensutveckling och dålig lönsamhet är två av förklaringarna till att det är svårt att hitta nya antibiotika. Nu ­letar man nya kombinationer och nya substanser. Bland annat på havets botten.
9 apr 2019
Plusmaterial
21

Använde antibiotika fel

Etik En tandläkare i Västra Götaland skrev ut antibiotika på felaktiga grunder. Han får kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
16 apr 2019
Plusmaterial
9

Antibiotika minskar i tandvården

Ny rapport Antibiotikaförskrivningen inom tandvården har minskat med nästan en tredjedel i Sverige mellan 2009 och 2017. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.
10 apr 2019
249

Han ser hot – och möjligheter

Porträtt Ebola, koleratoxin och misstankar om bio­logisk krig­föring är vardagsmat för Ørjan Olsvik, ­professor i medicinsk mikrobiologi vid universitetet i Tromsø. Men det är i antibiotikaresistensen han ser ett av de största framtidshoten.
23 apr 2019
Plusmaterial
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakarforbundet.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch