Nordiskt tema: Antibiotika
Foto: Coloubox

Nordiskt tema: Antibiotika

Vetenskapligt tema 10 apr 2019
Dela artikeln
Det är med stor glädje, stolthet och till­­fred­sstäl­lel­se vi kan presentera sam­­­man­lagt nio artiklar till nordiska temanummer om antibiotika.

Ambitionen med nordiska temanummer är att involvera skribenter från våra olika länder, gärna representanter från flera länder i varje artikel. Det är en god ambition. Samtidigt kan det innebära en utmaning när riktlinjer och praxis skiljer sig åt mellan länderna. I avsaknad av evidens kan det ibland råda olika uppfattningar även inom ett och samma land.

Detta har medfört en mer mödosam och långdragen skrivprocess än vad som är vanligt för våra gemensamma temanummer. Men när vi nu presenterar det färdiga resultatet kan vi konstatera att ansträngningarna inte har varit förgäves, tvärtom – det är ett unikt material för våra läsare. Vi hoppas och tror att artiklarna kommer att vara till stor nytta i vardagens kliniska verksamhet.

Antibiotika har självklart en väsentlig plats i dagens odontologiska verksamhet, men antibiotika ska i varje enskilt fall användas med kunskap och klokskap. En restriktiv antibiotikaförskrivning är nödvändig för att begränsa det växande hotet om antibiotikaresistens. Allt detta förklaras ingående i artiklarna.

Så vitt vi vet är det nordiska samarbetet med årliga gemensamma temanummer unikt för oss inom odontologin. Varje år har en redaktion huvudansvar för ett tema. I detta fall är det Sverige som samordnat arbetet. Samtliga redaktioner utser vardera en expert att ingå i en ad hoc-redaktionskommitté. Dessa experter kan gärna bidra som författare, men ska särskilt värna om att engagera kunniga skribenter från det egna landet, så att vi sammantaget speglar nordisk praxis och generell aktuell kunskapsfront.

Vi vill framföra vår uppskattning och ett stort tack till alla som medverkat i de olika artiklarna, och vi önskar läsarna en berikande och nyttig läsning.

I samband med det vetenskapliga temat kring antibiotika har vi också antibiotika och antibiotikaresistens som en röd tråd i det övriga materialet i tidningen. Du hittar även dessa artiklar i webbbtemat.

Dela artikeln

Temat innehåller följande artiklar

Infektionshygienens roll i kampen mot antibiotikaresistens

Vetenskap Spridningen av resistenta bakterier på tandkliniker förebyggs mest effektivt genom upprätthållandet av en hög hygiennivå vid all tandbehandling. De generella infektionshygieniska åtgärderna omfattar handhygien, användning av personlig skyddsutrustning samt rengöring, desinfektion och sterilisering av utrustning och inventarier.
5 jun 2019

Lokal behandling med antibiotika

Vetenskap Indikationer för lokal antibiotikabehandling inom tandvården är mycket sällsynta. I de flesta fall, framför allt vid infektioner i tandköttsfickor, runt implantat och i rotkanaler, är kemomekanisk behandling effektivare än lokal behandling med antibiotika.
5 jun 2019

Antibiotika vid behandling av parodontala och periimplantära infektioner

Vetenskap Systemisk antibiotika kan övervägas att användas vid behandling av aggressiv parodontit eller svårbehandlade fall av avancerad parodontit. Den vetenskapliga evidensen gällande användandet av systemisk antibiotika som kompletterande behandling vid periimplantit är knapphändig och det finns inget behandlingsprotokoll som bevisats vara effektivt.
5 jun 2019

Antibiotikaresistens – globalt, lokalt, i dag och i morgon

Vetenskap Antibiotikaresistensen ökar kraftigt, och i dag pågår ett internationellt samarbete för att motverka detta. Antibiotikaförskrivningen i tandvården i de nordiska länderna är ur ett internationellt perspektiv låg. Det finns dock en del indikationer på att denna kan reduceras ytterligare.
9 apr 2019

Antibiotikabehandling och dess konsekvenser

Vetenskap Antibiotika bör användas med försiktighet och inkludera en avvägning av den förväntade kliniska effekten relativt riskerna med en oral infektion och det växande problemet med antibiotikaresistenta bakterier. Artikeln behandlar aktuella kunskaper om konsekvenserna av antibiotikabehandling – från omedelbara biverkningar till långsiktiga effekter såsom resistensutveckling.
9 apr 2019

Tandvårdsturism – ökad risk för folkhälsan

Vetenskap Så kallad medicinsk turism, att kombinera elektiv vård utomlands med semester, ökar kraftigt. Patienter som väljer att söka vård utomlands bör vara införstådda med att det kan medföra en ökad risk att bli infekterad av antibiotikaresistenta bakterier.
9 apr 2019

Oral mikrobiologi i mikrobiom-eran

Vetenskap Den orala mikrobiotan är betydligt mer diversifierad än vi tidigare trodde. Detta har djupgående konsekvenser för behandlingar av orala infektioner, speciellt när det gäller bruket av antimikrobiella medel.
10 maj 2019

Antibiotikaprofylax – förskrivning som kräver kunskap och eftertanke

Vetenskap Antibiotikaprofylax kan ibland vara indicerat inför en invasiv behandling hos tandläkaren. Med den utveckling av antibiotikaresistens som vi ser i dag måste all förskrivning av antibiotika vara välgrundad.
10 maj 2019

Behandling av akuta dentala infektioner

Vetenskap Lokala dentala infektioner behandlas primärt med dränage och eliminering av infektionsfokus. I tillägg behövs antibiotika vid infektioner som är systemiska eller som sprider sig. Eftersom dentala infektioner i sällsynta fall kan utvecklas till systemiska livshotande infektioner är det viktigt att tandläkare kan identifiera dessa patienter.
10 maj 2019

Med blick för resistens

Porträtt Att det blev just antibiotikaresistens var mest en slump, men efter över fyrtio års arbete har Gunnar Kahl­meter byggt upp en systematisk övervakning av resistens­utvecklingen i Sverige, ett globalt nätverk och analys­metoder som används över hela världen.
17 jun 2019
Plusmaterial

Bodil Lund ny ordförande i Tandvårds-Strama

Antibiotikaresistens Vid årsskiftet blir Bodil Lund ny ordförande i Tandvårds-Strama. Hon är käkkirurg som forskar om antibiotikaresistens.
13 jun 2019

Antibiotika i två veckor inte bättre än i en vecka

Forskning Antibiotikabehandling med amoxicillin och metronidazol efter icke-kirurgiska parodontala ingrepp bör inte pågå längre än en vecka, visar en ny metaanalys.
28 maj 2019

Norden samarbetar kring antibiotika

Forskaren Margareta Hultin samarbetar med andra forskare i Norden i Tandläkartidningens tema om antibiotika inom tandvården. Länderna arbetar mot samma mål, men har hunnit olika långt, berättar hon.
22 maj 2019
Plusmaterial

Stora regionala skillnader i antibiotikaförskrivning

Antibiotika Antalet recept på antibiotika är mindre än någonsin. Men den som bor i Stockholm får antibiotika hos tandläkaren mer än dubbelt så ofta som den som bor i Västerbotten.
13 maj 2019
Plusmaterial

Han vill hitta minsta möjliga dos

Forskaren Att bidra till ny kunskap och att minska antibiotika­användningen. Det är två av Jack Hilons drivkrafter. Nu är ­studien han arbetat med publicerad i en ansedd tidskrift.
6 maj 2019
Plusmaterial

Svår utmaning att hitta nya antibiotika

Antibiotika Snabb resistensutveckling och dålig lönsamhet är två av förklaringarna till att det är svårt att hitta nya antibiotika. Nu ­letar man nya kombinationer och nya substanser. Bland annat på havets botten.
9 apr 2019
Plusmaterial

Använde antibiotika fel

Etik En tandläkare i Västra Götaland skrev ut antibiotika på felaktiga grunder. Han får kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
16 apr 2019
Plusmaterial

Antibiotika minskar i tandvården

Ny rapport Antibiotikaförskrivningen inom tandvården har minskat med nästan en tredjedel i Sverige mellan 2009 och 2017. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.
10 apr 2019
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch