Patientskadeförsäkringen – så fungerar den
Inom tandvården handlar de vanligaste anmälningarna till försäkringen om bland annat perforationer, brännskador och fel på den medicintekniska produkten.

Patientskadeförsäkringen – så fungerar den

20 dec 2012
Dela artikeln
Den som drabbas av en skada inom sjukvården eller tandvården kan ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Det är patienten och inte vårdgivaren som ska anmäla skadan.

Antalet anmälningar till patientskadeförsäkringen LÖF, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, har ökat under senare år. Förra året fick bolaget in omkring 12 500 anmälningar varav cirka 1 600 gällde skador inom tandvården. Förra året betalades försäkringsbolaget ut 470 miljoner kronor i ersättning. 45 procent av de patienter som har ansökt om ersättning fick det.

Försäkringen täcker skador som inträffat inom offentlig vård, men också i fall där en privat vårdgivare tecknat ett vårdavtal med landstinget eller regionen. Patientförsäkringen ska inte förväxlas med vårdgivarnas garantiförsäkringar. LÖF har ingen möjlighet att kritisera vården såsom Socialstyrelsen kan.

För att få ersättning måste skadan ha orsakats av vården och inte bero på sjukdomens naturliga utveckling, berättar Maria Hallberg, som är tandsköterska i grunden och arbetar med skadereglering på LÖF.

Ingen automatik

All behandling innebär en risk för komplikationer. Att behandlingen inte leder till ett önskat resultat eller att det uppstår en komplikation innebär inte per automatik att patienten är berättigad till ersättning. Om en erfaren specialist inte heller skulle ha kunnat undvika att skadan uppstod lämnas ingen ersättning.

Inom tandvården handlar de vanligaste anmälningarna till försäkringen om perforationer, brännskador, fel på den medicintekniska produkten, fördröjd diagnos, infektion, exempelvis på grund av ett överfört smittämne, medicineringsskador, exempelvis överdosering.

– Patienten kan inte få ersättning bara för att vederbörande inte är nöjd med behandlingen. Sådana anmälningar är ganska vanliga, berättar Maria Hallberg.

Patienten anmäler

Det är patienten som ska anmäla, inte vårdgivaren. Däremot kan vårdgivaren upplysa om att försäkringen finns och hänvisa till försäkringsbolagets hemsida.

Ersättningen beräknas enligt reglerna i skadeståndslagen.

– Betalas ersättning ut handlar det om att återställa patienten i det skick han eller hon var innan skadan inträffade. Det handlar alltså inte om en odontologisk totalreglering, förklarar Maria Hallberg, och jämför med andra försäkringsskador:
– Skador på en bil som är några år gammal innebär ju inte att man får ett splitter nytt fordon.

Fristående experter

När LÖF fått in en anmälan startas en utredning. Nödvändiga medicinska eller odontologiska dokument, exempelvis journaler, begärs in från vårdgivaren. LÖF anlitar medicinsk och odontologisk expertis vid utredningarna. Dessa experter är fristående och har ingen koppling till den klinik där patienten behandlats.

Målet är att det inte ska ta mer än sex månader från det att anmälan har kommit in till dess beslut fattas om ersättning eller avslag, men mer komplicerade fall kan ta längre tid att utreda. Blir det ersättning avräknas en självrisk.

Den patient som inte är nöjd med beslutet kan överklaga detta till Patientskadenämnden, PSN, som är tillsatt av regeringen. Det är ganska ovanligt att ett beslut ändras i nämnden. Om patienten inte är nöjd med utslaget där finns en möjlighet att driva ärendet i domstol, vilket sker ytterst sällan.

Anmälan om behandlingsskada

Anmälan ska göras av patienten, inte vårdgivaren. Skadeanmälningsblankett och informationsmaterial finns på LÖF:s hemsida: www.patientforsakring.se
Huvudregeln är att försäkringen ersätter personskada:

  • Om den varit möjlig att undvika.
  • Om den beror på fel eller felaktig hantering av utrustning eller medicinteknisk produkt.
  • Om den orsakats av felaktig diagnos, beror på att smittämne tillförts vid behandlingen.
  • Om den orsakats av felaktig ordination av läkemedel.

Detta ersätts inte:

  • Om anmälan görs för sent, det vill säga mer än tre år efter att den blev känd.
  • Om skadan bedöms ligga under självriskgränsen – 2 200 kronor år 2012.
  • Om skadan eller komplikationen inte hade kunnat undvikas.
  • Om skadan beror på biverkning av läkemedel som ordinerats på ett korrekt sätt.
  • Skador vid utlandsvård ersätts inte.

I huvudsak kan endast skador som skett inom offentlig vård anmälas till LÖF; undantag är privata vårdgivare som har vårdavtal med landsting eller regioner.
Beslut om ersättning eller avslag i regel inom sex månader. Beslutet kan överklagas till Patientskadenämnden, PSN.

Sista överklagningsmöjlighet är till domstol.

 

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch