Annons

Annons

Parodontala och periimplantära sjukdomar i Norden

Välkomna till ett tema som handlar om parodontala och periimplantära sjukdomar i de nordiska länderna. Årets tema består av nio artiklar som publicerades under våren 2022.

Välkomna till ett nytt tema som handlar om parodontala och periimplantära sjukdomar i de nordiska länderna. Årets tema består av nio artiklar som kommer att publiceras under våren 2022.

Introduktion nordiska temat 2022

  1. Ny klassificering av parodontit
  2. Icke-kirurgisk behandling av parodontit – Rekommendationer från Europeiska Federationen för Parodontologi och riktlinjer i Norden
  3. Kirurgisk behandling av parodontit – Rekommendationer från Europeiska Federationen för Parodontologi och riktlinjer i Norden
  4. Ny klassificering av periimplantära sjukdomar
  5. Behandling av periimplantit
  6. Nya perspektiv vid diagnos och behandling av parodontit
  7. Betydelsen av cigaretter, e-cigaretter och snus för parodontit och behandling av parodontit
  8. Covid-19-pandemin och oral hälsa – orsak och verkan
  9. Vårdorganisationen för parodontala och periimplantära sjukdomar i de nordiska länderna

Sammanlagt har 28 skribenter från de nordiska länderna deltagit i detta arbete, varav många medverkat i flera artiklar. Från redaktionskommittén vill vi framföra ett innerligt tack för denna mycket omfattande och uppskattade ideella insats. Det är vår förhoppning att läsekretsen ska finna dessa artiklar värdefulla för kunskapsaktualisering och som ett stöd i det dagliga kliniska arbetet.

Läs artikeln som pdf

pdf

Upptäck mer

Guidad infektionskontroll effektivare än traditionell

Ett nytt protokoll för en ”guidad approach för parodontal infektionskontroll” ger samma kliniska resultat och lika nöjda patienter som traditionell behandling, men är mer tidseffektiv.

Forskning

EndoReCo banar väg för ökad kunskap och akademisk meritering

För att minska kunskapsluckorna inom odontologin krävs samarbete mellan lärosätena. Det ger även möjlighet till akademisk meritering, vilket är angeläget då antalet seniora forskare med behörighet för forskningshandledning i Sverige är färre än någonsin. EndoReCo (Endodontic Research Collaboration) är ett skandinaviskt forskningsnätverk i endodonti som kan ta del av just dessa fördelar.

Vetenskap

aMMP-8 möjlig biomarkör för tidig diagnostik av parodontit och periimplantit

Det finns vissa begränsningar med de nuvarande diagnostiska metoderna för parodontit och periimplantit och ett behov av tilläggsmetoder för att ge ytterligare stöd för tidig diagnostik och prognosbedömning. Forskningsrön under senare tid har visat att biomarkören aktiv matrix metalloproteinas 8 (aMMP-8) med fördel kan användas som en del av dessa metoder för att tidigt upptäcka parodontala och periimplantära sjukdomar.

Vetenskap

Jacob Holmer vann pris för bästa forskningsrapport

Med en rapport om kopplingen mellan tandförlust och demens tog Jacob Holmer, ST-tandläkare vid Karolinska institutet, hem priset för bästa forskningsrapport vid årets odontologiska riksstämma.

Nyheter