/Vetenskap

I vårt arkiv över vetenskapliga publikationer finns just nu 987 artiklar

Nya nationella riktlinjer för tandvård – Så togs rekommendationerna fram

Vetenskap Denna artikel beskriver hur arbetet med att ta fram de nya nationella riktlinjerna för tandvården bedrivits, och hur de kommer att kunna bidra till kunskap och god vård till Sveriges tandvårdsbesökare. Även om de nya riktlinjerna främst riktar sig till beslutsfattare, ger de också varje tandläkare och tandhygienist vägledning i patientmötet.
2021-09-02
Sofia Orrskog, Helena Domeij, Hans Östholm, Andreas Cederlund, Björn Klinge

Nytt regelverk för medicintekniska produkter i tandvården

Vetenskap Den 26 maj började det nya direktivet för medicintekniska produkter inom tandvården att gälla fullt ut. Fokus ligger främst på krav på uppdaterad dokumentation och riskanalys samt förbättrad spårbarhet.
2021-07-14
Ulf Örtengren, Arne Hensten

Icke-invasiv kontroll av cellförändringar i munslemhinnan

Vetenskap I dag finns flera icke-invasiva metoder för kontroll av potentiellt maligna förändringar i munslemhinnan, som alternativ till vävnadsbiopsier. Borstbiopsier för cytologisk analys med automatiserad diagnostik är en säker och kostnadseffektiv metod som skulle kunna användas i allmänpraxis och bidra till att minska prevalensen av oral cancer.
2021-06-17
Jan-Michaél Hirsch, Neda Haj-Hosseini, Carina Krüger Weiner, Bengt Hasséus, Joakim Lindblad

Bettfysiologisk behandling vid tinnitus

Vetenskap Vilken vetenskapligt sammanställd forskning finns för att besvara om bettfysiologisk behandling hjälper mot tinnitus? HTA-O fick frågan från Tandvårdsenheten Region Stockholm, och efter litteratursökning och relevansgranskning är deras bedömning att det saknas sammanställd forskning som med tillförlitlighet kan besvara frågan.
2021-04-15
Birgitta Häggman-Henrikson, Aron Naimi-Akbar, Sofia Tranæus, Helena Domeij, Irene Edebert, Martina Vall, Erik Lindfors

Diabetes och karies – Så kan tandvården minska sjukdomsutveckling

Vetenskap Hos individer med diabetes föreligger en ökad kariesrisk, det gäller såväl typ 1- som typ 2-diabetes. Om tandvården kan uppmärksamma och identifiera dessa patienter kan en riktad kariesbehandling minska sjukdomsutvecklingen.
2021-04-05
Svante Twetman, Göran Friman, Stefan Jansson, Dowen Birkhed,

Reumatoid artrit och Sjögrens syndrom – Så kan patienterna minska risken för karies

Vetenskap De autoimmuna sjukdomarna reumatoid artrit (RA) och Sjögrens syndrom (SS) medför en ökad kariesrisk på grund av muntorrhet, immunosuppression och nedsatt handfunktion. Det är angeläget att reumatologläkare tidigt i diagnosen remitterar patienten till tandvården för kariesriskbedömning och individuell kariesprevention.
2021-01-18
Ulla Moberg Sköld, Jukka H Meurman, Roland Jonsson, Dowen Birkhed

Hur ska rotbehandlingar utföras och dokumenteras?

Vetenskap Under 2019 utredde IVO 130 klagomål på tandvården. I deras rapport framgår att endodonti/rotbehandling är det tredje vanligaste området bland de 50 ärenden där kritik lämnats från IVO. Artikelförfattarna diskuterar här ett antal områden där IVO riktar upprepad kritik och presenterar en basal guide för hur en rotbehandling kan utföras och dokumenteras enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.
2020-12-14
Fredrik Frisk, Thomas Kvist

Förskolebarnet i akuttandvården – sedering och fysisk restriktion för barnets bästa

Vetenskap Fysisk restriktion i form av minimalt fasthållande kan behövas vid akuta tandvårdsbehandlingar av barn så att invasiva procedurer kan utföras. Vid dessa tillfällen läggs vikt på tandläkarens preoperativa information till vårdnadshavaren samt inhämtning av samtycke om sedering och fysisk restriktion. Därutöver rekommenderas att vårdnadshavaren tar ställning till sin roll i behandlingsrummet.
2020-11-22
Larisa Krekmanova, Agneta Robertson

Multidisciplinär munslemhinnerond

Vetenskap Vid Akademiska sjukhuset finns en remissmottagning för patienter som utreds för svårdiagnostiserade och svårbehandlade munslemhinneförändringar. Teamet på mottagningen består av specialister i orofacial medicin, käkkirurgi, öron-, näs- och halssjukdomar samt hud- och könssjukdomar. Patienterna kan här bli bedömda av hela gruppen vid ett tillfälle, och ett stort antal patienter har fått lindring och bot för sina tillstånd.
2020-12-09
Lena Blomstrand, Ebba Kjellström, Anders Köling, Ansam Al-Bayatti, Carin Vahlquist, Jan-Michaél Hirsch

Odontologisk folkhälsovetenskap – så är utbildningen utformad i Norden

Vetenskap En tvärsnittsundersökning av de nordiska odontologiska utbildningsinstitutionerna genomfördes under våren 2020. Syftet var att undersöka utbildning och läroplaner i odontologisk folkhälsovetenskap/samhällsodontologi vid institutionerna samt jämföra dessa med europeisk standard. Studien fann att utbildningen i allmänhet är på europeisk nivå, dock inte inom alla ämnesområden. Det finns stora variationer mellan länder och mellan institutioner.
2020-05-13
Jorma Virtanen, Maryam Salehi, Kristin S Klock

Tandvårdssystemen i Norden – stora skillnader för socioekonomiskt utsatta grupper

Vetenskap Sverige, Danmark, Norge och Finland erbjuder alla en avgiftsfri tandvård till barn och ungdomar, men tandvårdssystemen skiljer sig åt mellan länderna när det gäller vuxna, och för socioekonomiskt utsatta grupper finns det stora skillna­der i systemen. I samtliga länder har dessa tand­vårdssystem under årens lopp utvecklats till ett lapptäcke av olika subventioner. Systemen hål­ler nu på att revideras, eller har reviderats, med större eller mindre förändringar.
2020-06-04
Gunhild Vesterhus Strand, Eeva Widström, Lisa Bøge Christensen, Katharina Wretlind

Tandförluster och käkledssmärta – sociala och samhälleliga konsekvenser samt rehabilitering

Vetenskap Dålig oral hälsa, som tandförluster och smärtor relaterade till temporomandibulär dysfunktion (TMD), kan ha stor inverkan på en persons livskvalitet och sociala relationer. Socialt utsatta individer uppvisar ofta ett icke-fungerande bett och, i synnerhet kvinnor, kronisk orofacial smärta. Enkel protetisk rehabilitering kan då vara ett bra behandlingsalternativ och bidra till den sociala rehabiliteringen. Icke-invasiv behandling såsom patientutbildning, egenvård, kognitiv beteendeförändring, tänjning (stretchning) och ocklusala skenor rekommenderas vid TMD-relaterade smärtor.
2020-03-25
Esben Boeskov Øzhayat, EwaCarin Ekberg

Oral hälsa i samhällets utkant

Vetenskap Trots en markant förbättrad munhälsa i Norden dokumenteras försämrad munhälsa hos utsatta och socialt marginaliserade grupper såsom hemlösa, drogberoende, intagna på fängelser samt individer med allvarliga och kroniska psykiatriska störningar. Man kan också notera en minskad användning av den konventionella tandvården hos dessa personer. Detta kräver särskilt riktade program för främjande av munhälsa hos dessa patientgrupper och understryker dessutom behovet av ytterligare forskning inom området tandhälsovård och oral epidemiologi.
2020-04-06
Børge Hede, Patricia De Palma, Karin Persson, Satu Lahti

Ökad etnisk mångfald i Norden – tandhälsoeffekter

Vetenskap Befolkningen i de nordiska länderna är numera etniskt blandad. Utifrån sin etniska och kulturella bakgrund kan patienten ha specifika önskemål avseende färg och form på tänderna liksom andra attityder till munhälsa och kost jämfört med vad vi inom tandvården är vana vid. Tandvården av i dag får alltså inte per automatik förutsätta vilken vård eller vilka önskemål som är mest lämpliga, utan måste även förhålla sig till kulturella aspekter vid terapiplaneringen.
2020-05-29
Kåre Buhlin, Dorte Haubek, Aron Naimi-Akbar

Oral hälsa hos barn i socialt utsatta områden – en utmaning

Vetenskap Barn i social utsatthet har sämre munhälsa jämfört med andra barn. I kliniken är det viktigt att identifiera dessa barn utifrån kännedom om sociala för­hållanden och genom kunskap om vilka barn som lever i hemlöshet eller som placerats i dygnsvård av samhället (familjehem med mera). Tyvärr sak­nas vetenskapliga utvärderingar av metoder för att utjämna hälsoskillnaderna. Populationsbase­rade promotiva (hälsofrämjande) och preventiva strategier i tillägg till individualiserade åtgärder är i dag viktiga insatser som behöver utvärderas i forskning.
2020-05-18
Gunilla Klingberg, Karin Ridell, Marit Slåttelid Skeie

Nyttjande av tandvård i Norden

Vetenskap I allmänhet är besöksfrekvensen hos tandvården hög bland befolkningen i Norden, och man uppvisar god förståelse för behovet av regelbunden tandvård. Men vissa, särskilt äldre och socialt missgynnade befolkningsgrupper, drar inte nytta av tandvårdssystemen under den nuvarande organisationen.
2020-06-11
Kasper Rosing, Liisa Suominen, Inga B Árnadóttir, Lars Gahnberg, Anne Nordrehaug Åstrøm

Ojämlikhet i oral hälsa – nordiska erfarenheter

Vetenskap Kariesförekomsten hos barn och ungdomar i de nordiska länderna har minskat under de senaste två decennierna, och antalet tänder hos äldre individer har ökat. Social ojämlikhet i oral hälsa existerar dock fortfarande i alla åldersgrupper. Faktorer som låg inkomst, låg utbildningsnivå och immigrantstatus är förknippade med sämre oral hälsa.
2020-06-03
Lisa Bøge Christensen, Inga B Árnadóttir, Magnus Hakeberg, Kristin S Klock, Anna Liisa Suominen

Ojämlikhet i oral hälsa

Vetenskap Här inleds årets nordiska tema om ojämlikhet i oral hälsa. Tio artiklar ingår i serien, fördelade på årets fyra första nummer.
2021-01-21
Nils­Erik Fiehn, Björn Axtelius, Børge Hede, Kristin Klock, Svend Richter, Jorma Virtanen

Befolkningens utbildningsnivå och tillgänglighet till socialförsäkringsfinansierad tandvård i Norge

Vetenskap En grundbult i de nordiska ländernas välfärdspolitik är att garantera befolkningen en jämlik hälso- och sjukvård. Det är emellertid inte självklart att alla patienter med stort behandlingsbehov uppsöker tandläkare, ens om de ekonomiska barriärerna reduceras.
2020-04-23
Jostein Grytten

Ojämlikhet i oral hälsa – teoretiska angreppsvinklar

Vetenskap Stabiliteten över tid i ojämlikhet i oral hälsa fortsätter att vara uppenbar. Huvudmekanismerna för att ojämlikhet i oral hälsa ska uppkomma hänger ihop med samhällsstrukturen, psykosociala faktorer och politiska drivkrafter.
2020-05-07
Poul Erik Petersen, Magnus Hakeberg
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch