/Vetenskap

I vårt arkiv över vetenskapliga publikationer finns just nu 933 artiklar

Tandvårdsturism – ökad risk för folkhälsan

Vetenskap Så kallad medicinsk turism, att kombinera elektiv vård utomlands med semester, ökar kraftigt. Patienter som väljer att söka vård utomlands bör vara införstådda med att det kan medföra en ökad risk att bli infekterad av antibiotikaresistenta bakterier.
2018-06-18
Ørjan Olsvik, Bodil Kristina Lund,

Synovial kondromatos i käkleden

Vetenskap Denna fallbeskrivning visar en patient med gapsvårigheter och smärta beroende på synovial kondromatos i käkleden. För att uppnå besvärsfrihet krävdes två operativa ingrepp med en mellanliggande symtombehandling. Vi vill poängtera vikten av att preoperativt överväga öppen ledkirurgi även i tidiga skeden av synovial kondromatos.
2019-06-05
Zoran Ristevski, Peter Abrahamsson, Jonas Anderud

Långsam kariesutveckling bland unga vuxna

Vetenskap  
2006
Zelezny Holmlund, Mejare, 2006

Nordisk Odontologisk Förening firar 100 år

Vetenskap Nordisk Odontologisk Förening (NOF) bildades för 100 år sedan och firar det vid en konferens i Wien i september. Målet för föreningen är att främja utvecklingen av odontologisk vetenskap och tandläkarutbildning.
2017-08
Yrsa Le Bell, Jukka Meurman

Antibiotika inom oralmedicinen

Vetenskap  
2002
Yrjo T Konttinen, Liisa Konttinen,, 2002

Antibiotika inom oralmedicinen

Vetenskap  
2002
Yrjo T Konttinen, Liisa Konttinen,, 2002

Sen upptäckt av cancer bilateralt i munhålan

Vetenskap Undersökning av munhålans slemhinnor ingår i en sedvanlig tandläkarundersökning, och förändringar med avvikande utseende ska utredas. Här beskrivs ett fall med två intraorala maligna tumörer som upptäcktes i ett avancerat stadium på en svårundersökt patient.
2018-08-13
Yousuf Qundos

Avancerade metoder för tidig upptäckt och kvantifiering av karies

Vetenskap  
2001
Xie-Qi Shi, 2001

Avancerade metoder för tidig upptäckt och kvantifiering av karies

Vetenskap  
2001
Xie-Qi Shi, 2001

Fibrös dysplasi – litteraturöversikt med fallillustrationer

Vetenskap  
2001
Westermark et al, 2001

Fibrös dysplasi – litteraturöversikt med fallillustrationer

Vetenskap  
2001
Westermark et al, 2001

Extensivt tandslitage. Klinisk diagnostik och protetisk behandling.

Vetenskap I detta projekt undersöks kliniska aspekter på och diagnostiska metoder för tandslitage. Protetisk behandling av detta tillstånd med helkeramiska material studeras också.
2014
Wedad Hammoudi

Koronal restaurering

Vetenskap I detta projekt studeras rotfyllda tänders överlevnad och om teknikerframställd krona bättre bevarar en rotfylld tand jämfört med kompositfyllning.
2014
Victoria Dawson

Biologiska effekter av dentala fillerpartiklar

Vetenskap I ett samarbetsprojekt studeras interaktioner mellan celler och partiklar i fyllningsmaterial. Preliminära resultat visar att vissa fillerpartiklar kan framkalla biologiska reaktioner in vitro.
2012
Vibeke Ansteinsson, Jan Tore Samuelsen

Bättre oral hälsa i kontraktstandvård

Vetenskap  
2010
Veronica Johansson, 2010

Nedsväljning och inhalation av främmande föremål under behandling Vanligt förekommande inom tandvården visar enkät och lex Mariaanmälningar

Vetenskap  
2004
Veronica Berg, Ulrica Hogbacka, Nils Backman, Maurits Persson,, 2004

Den parodontala infektionens lokala konsekvenser

Vetenskap  
2004
Veli-Jukka Uitto, Anders Gustafsson,, 2004

Ledsjukdomar och käksmärta

Vetenskap  
2004
Ülle Voog, 2004

Fluortanten är tillbaka i ny skepnad

Vetenskap  
2006
Ulla Moberg Sköld, 2006

Endokarditprofylax – LMV rekommenderar nu antibiotikaprofylax i särskilda fall

Vetenskap Läkemedelsverket (LMV) har gjort ett tillägg i sin rekommendation gällande endokarditprofylax. 2012 rekommenderades att sådan inte skulle ges över huvud taget, nu är rådet att antibiotikaprofylax kan övervägas till patienter med mycket hög risk för endokardit.
2016
Ulf Thilén
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch