/Vetenskap

I vårt arkiv över vetenskapliga publikationer finns just nu 955 artiklar

Läkemedelsrelaterad osteonekros i käkarna, del 1: Översikt och riktlinjer

Vetenskap Nästan alla tandläkare har patienter som behandlas eller har fått behandling med läkemedel mot benresorption, och kommer att ha eller få en eller flera patienter som löper risk att utveckla osteonekros i käkarna (ONJ). Behandlande tandläkare bör vara uppmärksamma på att få aktuell läkemedelsanamnes av patienterna, då en del patienter inte känner till att det finns en ökad risk att drabbas av ONJ i samband med till exempel tandextraktioner. Artikeln ger vägledning till tandläkare för att minska risken att patienter utvecklar ONJ.
Cecilia Larsson Wexell, et al.

Läkemedelsrelaterad osteonekros i käkarna, del 2: Skandinavisk kohort ska öka kunskapen

Vetenskap Ett skandinaviskt samarbete har etablerats för att möjliggöra identifiering av individer med kliniskt verifierad osteonekros i käkarna (ONJ) kopplat till antiresorptiv behandling. Resultatet av denna kohortstudie förväntas klarlägga riskfaktorer för utveckling av ONJ och öka kunskapen bland tandvårds- och sjukvårdspersonal för att bidra till ett vetenskapligt underbyggt omhändertagande.
Cecilia Larsson Wexell, et al.

Kompositmaterial – basala egenskaper

Vetenskap Kompositmaterialen har utvecklats kontinuerligt, om än bitvis långsamt, sedan introduktionen på sextiotalet. Det har till exempel utvecklats nya monomerer för förbättrad hantering och mindre krympning, fillers av nya slag och i nya storlekar för bättre mekaniska egenskaper och polerbarhet samt alternativa material och sammansättningar för bättre biokompatibilitet. Den senaste forskningen verkar vara koncentrerad till utveckling av självadhererande kompositer och kompositer med terapeutisk effekt.
Hilde Beate Molvig Kopperud, Anne Peutzfeldt

Screening kan minska insjuknande i munhålecancer

Vetenskap Oral cancer har hög morbiditet och mortalitet om den inte upptäcks i tid och antalet sjukdomsfall ökar. Ett nationellt program för screening av munhålan skulle kunna minska antalet cancerfall betydligt, eftersom en stor del av cancerfallen orsakas av miljö- och livsstilsfaktorer. Tobak, alkohol och dålig tandhälsa är några av riskfaktorerna.
Hirsch et al

Dentala keramer – typer och egenskaper

Vetenskap Utvecklingen på området dentala keramer har va­rit snabb under senare år. Vi har nu en rad produk­ter till vårt förfogande. Materialen är tämligen av­ancerade, och det kräver kunskap att hantera dem på korrekt sätt, inte minst för att välja det material som är bäst lämpat i olika situationer. Denna artikel ger en översikt över olika typer av dentala keramer samt en beskrivning av klassificering, mekaniska egenskaper och tillverkningsmetoder. De nya zir­koniamaterialen beskrivs särskilt.
Marit Øilo, Ketil Kvam

Dentala keramer – estetik och klinisk användning

Vetenskap Det finns många olika keramer som lämpar sig väl för tandrestaureringar. Vid korrekt användning kan dessa ge synnerligen goda resultat, både estetiskt och funktionellt, med en bra långtidsprognos. Denna artikel fokuserar på när man ska använda de olika materialen, och vad man bör ta hänsyn till vid val av material.
Marit Øilo, Christian Schriwer

Biologiska reaktioner på dentala material

Vetenskap Tandrestaureringsmaterial innehåller en mängd ämnen med olika biologiska egenskaper. I mun­hålan utsätts de för mekanisk, kemisk, mikrobiell och enzymatisk påverkan, och substanser kan fri­sättas från materialen. Frisatta substanser kan medföra biologiska effekter i munslemhinnan el­ler absorberas och distribueras systemiskt och ge allmänna reaktioner. Patienter med reaktioner som antas vara relaterade till tandmaterial bör ge­nomgå en systematisk utredning.
Lars Björkman et al

Prevention av rotkaries med fluor och probiotika

Vetenskap  
Lars G Petersson, Ulf Hakestam, Jessica Neilands, Gunnel Svensäter, 2009

Skelettet i käkar och annorstädes, del 5

Vetenskap Osteoporos drabbar många individer i hela världen. Från att ha varit en sjukdom utan farmakologisk behandling har ett flertal läkemedel nu utvecklats och fler är på väg. Här beskrivs behandlingsprinciperna för de läkemedel som i dag används vid osteoporos.
Ulf H Lerner, Dan Mellström

Skelettet i käkar och annorstädes, del 1

Vetenskap 1. Benets fysiologiska uppbyggnad och omsättning
Ulf H Lerner, 2004

Skelettet i käkar och annorstädes, del 2

Vetenskap  
Ulf H Lerner, 2005

Fyllningars hållbarhet mest beroende av patient och operatör

Vetenskap På marknaden finns ett brett urval av komposit­ material, och utvecklingen av nya produkter går snabbt. Dagens kompositer är generellt bra, fyll­ningarnas hållbarhet är framför allt beroende av förhållanden som är relaterade till patienten och operatören. Ett antal systematiska översikts­artiklar har sammanfattat och värderat studier om fyllningars överlevnad i den kliniska situatio­nen. Sekundär karies och frakturer är de vanli­gaste orsakerna till byte av kompositfyllningar.
Simen E Kopperud et al

Skelettet i käkar och annorstädes, del 4

Vetenskap Ny forskning visar att skelettet inte bara regleras av hormoner utan också producerar hormoner. Dessa hormoner påverkar fettceller, insulinproducerande celler i bukspottkörteln och njurens fosfatreglering.
Ulf H Lerner

Skelettet i käkar och annorstädes, del 3

Vetenskap  
Ulf H Lerner, 2006

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Vetenskap Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling
Johnsen et al

Bindningssystem och deras användning

Vetenskap Plastmaterialens bindning till tandhårdvävnad har revolutionerat tandläkarens arbete under de senaste 50 åren. Etch & rinse och självetsande bindningssystem har funnits längst på marknaden, och för vissa av dessa system visar kliniska data på god retentionsförmåga. Eftersom de universella bindningssystemen är relativt nya, är kliniska studier med längre uppföljningstid begränsade, men de få studier som finns har visat lovande resultat.
Ana Raquel Benetti, Anne Peutzfeldt

A biological approach to periodontal regeneration

Vetenskap  
1998
Lars Hammarstrom, 1998

Akrylatallergier bland tandvårdspersonal i Värmland

Vetenskap  
1998
Lisbeth Svensson, Monika Hok, Birgitta Mossberg,Hakan Westberg, Carl-Goran Ohlson, 1998

Allmänpraktikerns roll vid odontologiskt omhändertagande av kroniskt sjuka barn

Vetenskap  
1998
Thomas Modéer, Goran Dahllof, Kari Storhaug, Pia Svendsen, 1998

Barn som vägrar tandbehandling

Vetenskap  
1998
Anna-Lena Hallonsten, Gunilla Klingberg, Ulla Schroder, 1998
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch