Fyllningars hållbarhet mest beroende av patient och operatör

Vetenskaplig artikel 6 apr 2017
Dela artikeln
På marknaden finns ett brett urval av komposit­material, och utvecklingen av nya produkter går snabbt. Dagens kompositer är generellt bra, fyll­ningarnas hållbarhet är framför allt beroende av förhållanden som är relaterade till patienten och operatören. Ett antal systematiska översikts­artiklar har sammanfattat och värderat studier om fyllningars överlevnad i den kliniska situatio­nen. Sekundär karies och frakturer är de vanli­gaste orsakerna till byte av kompositfyllningar.
Dela artikeln

Andra artiklar i temat "Dentala material"

NIOM – 45 år för nordisk tandhälsa

Vetenskap Alla tandläkare i Norden kan använda NIOM – Nordiska institutet för odontologiska material – som källa till oberoende information om dentala material. NIOM har i uppdrag att säkerställa att medicintekniska tandvårdsprodukter i Norden uppfyller hälsomässiga och tekniska krav. Institutet är engagerat i internationellt och europeiskt standardiseringsarbete och i projekt inom områdena toxikologi, mikrobiologi och materialegenskaper.
16 mar 2017

Kompositmaterial – basala egenskaper

Vetenskap Kompositmaterialen har utvecklats kontinuerligt, om än bitvis långsamt, sedan introduktionen på sextiotalet. Det har till exempel utvecklats nya monomerer för förbättrad hantering och mindre krympning, fillers av nya slag och i nya storlekar för bättre mekaniska egenskaper och polerbarhet samt alternativa material och sammansättningar för bättre biokompatibilitet. Den senaste forskningen verkar vara koncentrerad till utveckling av självadhererande kompositer och kompositer med terapeutisk effekt.
16 mar 2017

Bindningssystem och deras användning

Vetenskap Plastmaterialens bindning till tandhårdvävnad har revolutionerat tandläkarens arbete under de senaste 50 åren. Etch & rinse och självetsande bindningssystem har funnits längst på marknaden, och för vissa av dessa system visar kliniska data på god retentionsförmåga. Eftersom de universella bindningssystemen är relativt nya, är kliniska studier med längre uppföljningstid begränsade, men de få studier som finns har visat lovande resultat.
24 maj 2017

Endodontiska spolvätskor och rotfyllningsmaterial

Vetenskap Avsikten med rotfyllning är att förhindra inträngning av bakterier i rotkanalen, liksom näringstillförsel och tillväxt av kvarvarande bakterier i kanalen. Artikeln handlar om instrumenteringstekniker, de vanligaste spolvätskorna samt egenskaper hos kärnmaterial och sealers. Det finns flera kärn- och sealermaterial med olika kemiska och biologiska egenskaper. En tät och fullständig rotfyllning med koronal förslutning och adekvat restaurering är av avgörande betydelse för en lyckad behandling
7 sep 2017

Biologiska reaktioner på dentala material

Vetenskap Tandrestaureringsmaterial innehåller en mängd ämnen med olika biologiska egenskaper. I mun­hålan utsätts de för mekanisk, kemisk, mikrobiell och enzymatisk påverkan, och substanser kan fri­sättas från materialen. Frisatta substanser kan medföra biologiska effekter i munslemhinnan el­ler absorberas och distribueras systemiskt och ge allmänna reaktioner. Patienter med reaktioner som antas vara relaterade till tandmaterial bör ge­nomgå en systematisk utredning.
28 sep 2017

Dentala keramer – typer och egenskaper

Vetenskap Utvecklingen på området dentala keramer har va­rit snabb under senare år. Vi har nu en rad produk­ter till vårt förfogande. Materialen är tämligen av­ancerade, och det kräver kunskap att hantera dem på korrekt sätt, inte minst för att välja det material som är bäst lämpat i olika situationer. Denna artikel ger en översikt över olika typer av dentala keramer samt en beskrivning av klassificering, mekaniska egenskaper och tillverkningsmetoder. De nya zir­koniamaterialen beskrivs särskilt.
24 okt 2017

Dentala keramer – estetik och klinisk användning

Vetenskap Det finns många olika keramer som lämpar sig väl för tandrestaureringar. Vid korrekt användning kan dessa ge synnerligen goda resultat, både estetiskt och funktionellt, med en bra långtidsprognos. Denna artikel fokuserar på när man ska använda de olika materialen, och vad man bör ta hänsyn till vid val av material.
24 okt 2017

Oädla legeringar för fast protetik

Vetenskap Kobolt-kromlegeringar används ofta vid tillverkning av kronor och broar. Materialen har goda mekaniska egenskaper; det gäller i synnerhet den höga elasticitetsmodulen (styvhet). Titan eller titanlegeringar kan vara ett annat oädelt alternativ, som dock har lägre elasticitetsmodul.
9 nov 2017

Avtagbara proteser

Vetenskap Det finns fortfarande en hel del patienter som är beroende av avtagbara proteser under kortare eller längre tid. En rad möjliga komplikationer är förbundna med de material som traditionellt används, men det finns flera nya, alternativa material för hel- och delproteser som kan användas för behandling av patienter med särskilda behov. Sådana material diskuteras i denna översikt.
30 nov 2017

Dentala produkter under eget namn ger sämre resultat än traditionella kompositer

Vetenskap På senare tid har man kunnat notera en stadigt ökande försäljning av billigare, och mindre välkända, ”egna varumärkes”-kompositer (Own Brand Label) från dentala depåer. I en studie visade OBL-kompositerna betydligt sämre resultat än en internationell märkesvarukomposit när de testades angående härddjup, hårdhet, böjstyrka, krympning, läckage av restmonomer från materialet och biokompatibilitet.
25 jan 2018

Små skillnader mellan olika kompositmaterial

Vetenskap NIOM har på uppdrag av norska Helsedirektoratet undersökt fyra kompositmaterial: ett Own Brand Label-material (OBL), två bulkfyllningsmaterial och ett ofta använt universalmaterial. Resultaten visar endast obetydliga skillnader i monomerläckage mellan produkterna. I en cytotoxicitets-screening med extrakt från produkterna noterades en viss skillnad mellan materialen. Ytterligare molekylärbiologiska undersökningar visade emellertid inga tecken på cellskador. Baserat på dessa undersökningar kan ingen av produkterna bedömas som mindre säker än de andra.
25 jan 2018

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch