Neuropatisk orofacial smärta – diagnostik och hantering

Vetenskaplig artikel 12 mar 2015
Dela artikeln
Nordiskt tema: Diagnostik och terapiplanering. Ofta är det tandläkaren som först träff ar patienten med svårtolkad smärta i det orofaciala området. För att kunna bedöma om patienten kan behandlas framgångsrikt hos tandläkaren eller bör remitteras till annan vårdgivare krävs kännedom och aktuella kunskaper om en rad mer sällsynta tillstånd, däribland neuropatisk smärta. Målet med denna artikel är att öka tandläkarens möjligheter att känna igen – och därmed att diagnostisera – neuropatiskt betingad smärta och verkställa korrekt hantering av patienten.
Pigg et al Läs artikeln som pdf här
Dela artikeln

Andra artiklar i temat "Nordiskt tema: Diagnostik och terapiplanering"

Nordiskt tema: Diagnostik och terapiplanering – introduktion

Vetenskap Efter inspiration från en undersökning som TV2 i Norge utförde bland tandläkare i Oslo är det med stor glädje vi här kan presentera årets nordiska samarbetsprojekt: ”Diagnostik och terapiplanering”.
22 jan 2015

Vad är en diagnos?

Vetenskap Nordiskt tema: Diagnostik och terapiplanering. Diagnosen är resultatet av en bedömning av ett hälsotillstånd och används för att bedöma prognosen och välja behandling. Diagnosen bygger på det medicinska naturvetenskapliga systemet och de definitioner som används av tandläkare och läkare. Även om det är självklart att diagnosen är relaterad till patientens personliga och sociala förhållanden ingår dessa sällan i själva definitionen av diagnosen.
22 jan 2015

Diagnostiska metoders styrkor och svagheter

Vetenskap Nordiskt tema: Diagnostik och terapiplanering. Diagnostik i tandläkarpraxis bygger i allt väsentligt på subjektiva bedömningar och variationer mellan olika tandläkare är därför ofrånkomliga. Kunskap om hur diagnostiska metoder fungerar kan bidra till en större förståelse till varför variationer äger rum och minska skillnaderna mellan diagnostiska ytterligheter. Oberoende av vad diagnostiken gäller kan ROC-kurvan vara värdefull som en tankemodell för diagnostiska ställningstaganden.
22 jan 2015

Vilken diagnos, sa du? Bakgrunden till diagnostiska variationer

Vetenskap Nordiskt tema: Diagnostik och terapiplanering. Diagnostiska variationer uppstår lätt i samband med urval och registrering av symtom och när man är osäker på hur den insamlade informationen ska bedömas. En helt avgörande faktor är att tandläkare har olika erfarenhet och att alla inte är eniga om vad som är sjukt respektive friskt. Detta leder oundvikligen till diagnostisk variation.
22 jan 2015

Bedömning av behandlingsbehov

Vetenskap Nordiskt tema: Diagnostik och terapiplanering. Diagnostik inom tandvården gäller sjukdomstillstånd och funktionsnedsättning inklusive estetik. Därutöver har behandlingskultur, patientkrav, psykosociala frågor och ekonomi, tillsammans med krav från vårdstyrande myndigheter, en stark påverkan på den behandling som väljs. En sammanvägning av allt detta i det individuella fallet är komplicerad, och en ständig diskussion är nödvändig. Här ges ett övergripande perspektiv på behandlingsbehov och behandlingsinriktning med koppling till kliniska fall.
22 jan 2015

Placebo- och noceboeffekt

Vetenskap Nordiskt tema: Diagnostik och terapiplanering. Inom odontologin har man observerat placeboeffekter i samband med behandling av käkledsbesvär och myofasciellt smärtsyndrom, medan noceboeffekter kan vara en bidragande faktor hos personer som anser sig vara kvicksilverförgiftade av amalgam eller har tandvårdsrädsla på grund av tidigare traumatiska upplevelser hos tandläkaren. Det är allmänt accepterat att patientkommunikation, rutiner och omgivning kan ha betydelse för placebo- och noceboreaktioner.
12 feb 2015

Psykologiska observationer och diagnoser

Vetenskap Nordiskt tema: Diagnostik och terapiplanering. Tandläkaryrket innefattar många psykologiska aspekter, bland annat att registrera och observera patienters rädsla, smärta och orala välbefinnande. Härtill kommer tandläkarens ansvar för arbetsmiljön och för att förebygga och hantera stress i tandvårdsteamet. För detta syfte har en rad frågeformulär tagits fram som är avsedda att användas vid den diagnostiska intervjun, som utgör en kombination av kvalitativa och kvantitativa observationer och i dag betraktas som den registrering av psykologiska data som har högst validitet.
12 feb 2015

Saliv som diagnostiskt redskap – möjligheter och begränsningar

Vetenskap Nordiskt tema: Diagnostik och terapiplanering. Det finns många fördelar med att kunna använda saliv i stället för blod vid diagnostik, upptäckt av sjukdomar och övervakning av sjukdomsprogression och behandlingseffekt. Det är enkelt, billigt, säkert och icke-invasivt att samla in saliv, och med den snabba utvecklingen inom OMIK-teknikerna, som kan öka validiteten hos salivbiomarkörerna, kommer saliv utan tvekan att i framtiden användas som diagnostiskt redskap i betydligt större omfattning i kliniken.
12 feb 2015

Oral slemhinnediagnostik

Vetenskap Nordiskt tema: Diagnostik och terapiplanering. Det är viktigt att man som tandläkare inser betydelsen av regelbundna undersökningar av munslemhinnan, eftersom slemhinnelesioner är vanligt förekommande och ibland kan orsakas av systemiska sjukdomar. Många sjukdomar i munslemhinnan har likartade kliniska och demografiska egenskaper, varför det ofta behövs diagnostiska tester såsom vävnadsbiopsi, blodprov och mikrobiologiska prover för en korrekt diagnos. Tidig upptäckt kan förbättra prognosen betydligt vid orala potentiellt maligna sjukdomar och vid maligniteter.
12 feb 2015

Diagnostik av käksmärta

Vetenskap Nordiskt tema: Diagnostik och terapiplanering. Ungefär 10–15 procent av populationen besväras av temporomandibulär dysfunktion (TMD) och ansiktssmärta. Här presenteras aktuell kunskap i diagnostik av dessa tillstånd, inklusive förenklade diagnostiska kriterier för TMD (DC/TMD). Eftersom DC/TMD inte bara omfattar kliniska kriterier utan också en bedömning av den psykosociala hälsan kommer behandlingsplanering och prognosbedömning att förbättras.
12 mar 2015

Snarkning och obstruktiv sömnapné – diagnostik och behandling i samverkan

Vetenskap Nordiskt tema: Diagnostik och terapiplanering. Obstruktiv sömnapné och snarkningsproblematik har under de senaste decennierna blivit mer uppmärksammade. Kring det medicinska problemet med andningsstörningar har olika behandlingsmetoder utvecklats. Tandläkarens behandlingsmetod med oral apparatur som för fram mandibeln har visat sig vara framgångsrik i kliniska studier och är nu en etablerad behandlingsmetod.
12 mar 2015

Hur får man en bra start på en framgångsrik behandling?

Vetenskap Nordiskt tema: Diagnostik och terapiplanering. En framgångsrik behandlingsplanering förutsätter tillräckliga kunskaper, god kommunikation, kliniska färdigheter, etiska värderingar – och sunt förnuft. Kliniskt omdöme kräver praktisk erfarenhet, bland annat möjligheten att studera sina egna behandlingar över tid. Ett misslyckat kliniskt resultat kan ibland vara orsakat av bristande samarbete och kommunikation med patienten.
12 mar 2015

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga in.redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch