/Vetenskap

I vårt arkiv över vetenskapliga publikationer finns just nu 985 artiklar

Schwannom – en ovanlig benign tumör i munhålan

Vetenskap I artikeln beskrivs ett fall med ett schwannom, en sällsynt benign tumör, med ovanlig lokalisation på en 19-årig patient, remitterad till käkkirurgiska enheten vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. En genomgång av klinikens tidigare fall av schwannom presenteras också.
2020-08-30
Yousuf Qundos, Sven Lindskog, Andreas Thor

Denture Guided Epithelial Regeneration

Vetenskap Fast keratiniserad mukosa är viktig för god prognos vid rehabilitering med dentala implantat. I samband med resektion av en mandibel på grund av en tumör och efterföljande rekonstruktion med fri fibula-lambå resulterar detta i att benet täcks av ett tjockt lager av hud och subkutant fett som inte fungerar vid implantat. Artikeln presenterar vad som går under benämningen Denture Guided Epithelial Regeneration, en prognosförbättrande kirurgisk teknik som illustreras med ett fall där fixerad keratiniserad slemhinna skapas runt implantat.
2020-08-05
Vinay V Kumar, Jan-Michaél Hirsch, Andreas Thor

Varför uppfattar tandläkare beprövad erfarenhet som de gör?

Vetenskap Tandläkare och tandhygienister graderar beprövad och personlig erfarenhet som bas för sunt beslutsfattande högre än de som jobbar inom hälso- och sjukvården. Varför det är så är inte enkelt att besvara, men det är rimligt att anta att tandläkarnas syn på beprövad och personlig erfarenhet påverkas av rådande kunskapsläge, den organisation inom vilken de verkar samt gällande lagar och förordningar.
2020-07-28
Nils-Eric Sahlin, Lena Wahlberg, Barry Dewitt, Johannes Persson, Annika Wallin

Så påverkas munhälsan av överviktskirurgi

Vetenskap Denna studie visar att patienter som genomgår överviktskirurgi har ett signifikant reducerat ostimulerat salivflöde sex veckor efter operation. De riskerar härmed att utveckla en försämrad munhälsa.
2020-04-23
Freja Freedman, Lena Karlsson, Richard Marsk

Icke-operativ behandling av karies hos förskolebarn

Vetenskap Författarna till en systematisk litteraturöversikt har jämfört användning av silverdiaminfluorid (SDF) med natriumfluoridlack (NaF) vid icke-operativ behandling av karies hos förskolebarn. Rapportens slutsats var att SDF är dubbelt så effektivt som fluoridlack. Resultaten i rapporten är tydliga men den vetenskapliga tillförlitligheten måste betraktas som låg, bedömer HTA-O som här sammanfattar och kommenterar rapporten.
2020-04-02
Svante Twetman, Aron Naimi-Akbar, Mikael Nilsson, Sofia Tranæus, Alfheidur Astvaldsdottir

Oral hälsorelaterad livskvalitet hos individer med tandimplantat

VETENSKAP Författarna till en systematisk litteraturöversikt har granskat vilken betydelse behandling med implantatstödda proteser har i jämförelse med konventionella behandlingsmetoder. De granskade studierna skiljer sig åt i studie upplägg och använder sig av olika slags jämförelsegrupper vilket gör att sammanvägning av resultat är svårt att göra på ett tillförlitligt sätt, bedömer HTA-O som här sammanfattar och kommenterar rapporten.
2020-02-16
Karin Sunnegårdh-Grönberg, Sofia Tranæus, Mikael Nilsson, Katri Ståhlnacke

Så uppfattar tandläkare beprövad erfarenhet

Vetenskap Forskningsprogrammet Vetenskap och Beprövad Erfarenhet, VBE, har undersökt hur man inom tandvården samt hälso- och sjukvården ser på beprövad erfarenhet. Resultatet visar bland annat att tandläkare och tandhygienister graderar personlig erfarenhet, beprövad erfarenhet och vetenskaplig evidens högre än de som jobbar i hälso- och sjukvården.
2020-05-09
Nils-Eric Sahlin, Barry Dewitt, Johannes Persson, Lena Wahlberg, Annika Wallin

Personlig skyddsutrustning i tandvården

Vetenskap Författarna till en systematisk litteraturöversikt har granskat vilken typ av personlig skyddsutrustning som bäst skyddar hälso- och sjukvårdspersonal mot smitta och kontaminering. En kommentar riktad till tandvårdspersonal finns i en kompletterande rapport.
2020-04-29
Björn Klinge, Aron Naimi-Akbar, Sofia Tranæus, Svante Twetman

Hypnos vid somnambula beteenden och bruxism samt effekt på postoperativ smärta

Vetenskap Artikelförfattaren, tidigare ortodontist vid Eastmaninstitutet, använde hypnos före kirurgi vid ortodontisk-kirurgisk behandling. Hypnosen förmedlades som ljudfiler för att lugna och påverka kroppen. Somnambula beteenden som nattlig fingersugning och sömngång kunde också påverkas, och ibland även bruxism.
2019-12-10
Björn Enqvist

Fånga upp barns utsaga – instrument för dokumentation av barns och ungdomars upplevelser i tandvården

Vetenskap Efter avslutad behandling bör varje barn och ungdom ges möjlighet att rapportera om de egna upplevelserna av tandvården. Instrument för att dokumentera detta används av studenter på tandläkar- och tandhygienistprogrammen vid Göteborgs universitet.
2019-11-28
Larisa Krekmanova, Agneta Robertson

Förskrivning av antibiotika – ett kvalitetsprojekt inom Folktandvården Västra Götaland

Vetenskap Folktandvården Västra Götaland har inom ramen för ett kvalitetsprojekt kartlagt förskrivningen av antibiotika inom allmäntandvården vid tre tillfällen; 2012, 2015 och 2018. Sammanfattningsvis har förskrivningen minskat under perioden. Dessutom har kvaliteten på förskrivningarna förbättrats.
2019-11-20
Johan Blomgren, Thomas Jacobsen

Tandhälsan hos medeltida islänningar

Vetenskap Forskning utförd av odontologer avseende tandhälsan hos gångna tiders islänningar är begränsad medan det finns ett flertal studier utförda av antropologer och arkeologer. Syftet med denna översikt är att värdera befintlig litteratur gällande tandhälsan i det medeltida Island genom att involvera historiska, epidemiologiska och etiologiska aspekter på tandsjukdomar och deras karakteristika.
2019-09-18
Svend Richter, Sigfus Thor Eliasson

Resininfiltration – minimalinvasiv estetisk behandling

Vetenskap I denna artikel presenteras tre patientfall där mineraliseringsstörningar på incisiver har behandlats med resininfiltration. Det kan vara en vävnadsbesparande och enkel metod och ge ett bra estetiskt resultat, men eftersom resultatet på lång sikt ännu är okänt bör metoden användas med viss försiktighet.
2019-12-12
Malin Axetorn

Orala mikrobiotans kopplingar till allmänhälsan

Vetenskap Oral hälsa skapas i ett symbiotiskt förhållande mellan den residenta orala mikrobiotan och värden. Lokala bakteriella förändringar som resultat av ekologiska störningar kan leda till en dysbios, vilket anses vara ett avgörande inslag i patogenesen för parodontit och dental karies. Dysbios i den orala mikrobiotan har också kopplats till allmänsjukdomar såsom kardiovaskulära sjukdomar, diabetes och cancer. Det är därför tänkbart att ett symbiotiskt förhållande mellan den orala mikrobiotan och värden kan ha positiva effekter utanför munhålan.
2019-05-13
Daniel Belstrøm

Samband mellan orala infektioner och kardiovaskulära sjukdomar

Vetenskap Sambandet mellan kroniska orala infektioner och kardiovaskulära sjukdomar (CVD) har fastslagits i ett flertal omfattande epidemiologiska studier. Majoriteten av evidensen avser sambandet mellan parodontit och åderförkalkning och parodontit har erkänts som en oberoende riskfaktor för CVD. Därmed är parodontal behandling även gynnsamt för den allmänna hälsan.
2019-05-28
Aino Salminen, Elisa Kopra, Laura Lahdentausta, John Liljestrand, Susanna Paju

Endodontiska infektioner och allmänhälsa

Vetenskap Påvisade samband mellan endodontiska sjukdomstillstånd och allmänsjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdom är svaga och osäkra. Åtgärder för att förebygga karies och tandtrauma samt att, när det är påkallat, utföra rotbehandlingar så att förekomsten av endodontiska infektioner minskar motiveras dock väl utifrån ett odontologiskt perspektiv. Ifall frånvaro från endodontiska infektioner också bidrar till en minskad risk för allmänsjukdomar är i dagsläget osäkert.
2019-06-10
Dan Sebring, Peter Jonasson, Kåre Buhlin, Henrik Lund, Thomas Kvist

Sambandet mellan orala infektioner och andra sjukdomar – idéhistoriska, vetenskapliga, etiska och sociala aspekter

Vetenskap Artikeln diskuterar orala infektioner och relationen till andra sjukdomar utifrån ett idéhistoriskt, vetenskapligt, etiskt och socialt perspektiv. Det aktuella vetenskapliga kunskapsläget inom området refereras kortfattat och frågan om orsak och verkan behandlas. Utifrån etiska principer diskuterar vi också hur tandvården på bästa sätt ska tillhandahållas till dem som bäst behöver den – vilket också är en viktig social fråga.
2019-06-14
Thomas Kvist, Kåre Buhlin, Björn Klinge, Lars Rydén, Gert Helgesson

Kopplingen mellan parodontit och reumatoid artrit

Vetenskap En ökad prevalens av parodontit hos RA-patienter har i flera studier påvisats hos RA-patienter. Men resultaten är motstridiga och något orsakssamband har inte kunnat bekräftas. Det krävs ytterligare forskning för att klarlägga mekanismerna som kopplar samman de två sjukdomarna.
2019-06-03
Anne Isine Bolstad, Anne Havemose Poulsen, PhD, Tülay Yucel-Lindberg, Björn Klinge, Palle Holmstrup

Barns och ungdomars orala hälsa – orosfaktorer för framtiden

Vetenskap God oral hälsa är inte självklart hos friska barn och än mindre hos sjuka barn. Så många som vart femte barn har en kronisk systemisk sjukdom. De mest prevalenta är allergier, astma, diabetes samt autoimmuna sjukdomar. Nästan 10 procent av alla barn lider av psykisk ohälsa. Tidig diagnostik och riktade preventiva åtgärder är nyckelfaktorer när det gäller att kontrollera orala sjukdomar på individnivå.
2019-06-10
Vuokko Anttonen, My Blomqvist, Heikki Alapulli, Mirja Methuen, Sari Koskinen, Helena Yli-Urpo, Päivi Rajavaara, Tarja Tanner, Päivi Lindholm, Eija Könönen

Kopplingen mellan diabetes mellitus typ 2 och parodontal sjukdom

Vetenskap Diabetiker har gravare parodontit än icke-diabetiker, men alla detaljer om parodontitens inverkan på diabetes är inte klarlagda. Det förefaller som om diabetes är vanligare förekommande hos parodontitpatienter än hos individer med god parodontal hälsa.
2019-06-10
Dagmar Fosså Bunæs, Anders Verket, Anne Merete Aass, Anne Isine Bolstad
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch