/Vetenskap

I vårt arkiv över vetenskapliga publikationer finns just nu 992 artiklar

Nyttjande av tandvård i Norden

Vetenskap I allmänhet är besöksfrekvensen hos tandvården hög bland befolkningen i Norden, och man uppvisar god förståelse för behovet av regelbunden tandvård. Men vissa, särskilt äldre och socialt missgynnade befolkningsgrupper, drar inte nytta av tandvårdssystemen under den nuvarande organisationen.
2020-06-11
Kasper Rosing, Liisa Suominen, Inga B Árnadóttir, Lars Gahnberg, Anne Nordrehaug Åstrøm

Ojämlikhet i oral hälsa – nordiska erfarenheter

Vetenskap Kariesförekomsten hos barn och ungdomar i de nordiska länderna har minskat under de senaste två decennierna, och antalet tänder hos äldre individer har ökat. Social ojämlikhet i oral hälsa existerar dock fortfarande i alla åldersgrupper. Faktorer som låg inkomst, låg utbildningsnivå och immigrantstatus är förknippade med sämre oral hälsa.
2020-06-03
Lisa Bøge Christensen, Inga B Árnadóttir, Magnus Hakeberg, Kristin S Klock, Anna Liisa Suominen

Ojämlikhet i oral hälsa

Vetenskap Här inleds årets nordiska tema om ojämlikhet i oral hälsa. Tio artiklar ingår i serien, fördelade på årets fyra första nummer.
2021-01-21
Nils­Erik Fiehn, Björn Axtelius, Børge Hede, Kristin Klock, Svend Richter, Jorma Virtanen

Befolkningens utbildningsnivå och tillgänglighet till socialförsäkringsfinansierad tandvård i Norge

Vetenskap En grundbult i de nordiska ländernas välfärdspolitik är att garantera befolkningen en jämlik hälso- och sjukvård. Det är emellertid inte självklart att alla patienter med stort behandlingsbehov uppsöker tandläkare, ens om de ekonomiska barriärerna reduceras.
2020-04-23
Jostein Grytten

Ojämlikhet i oral hälsa – teoretiska angreppsvinklar

Vetenskap Stabiliteten över tid i ojämlikhet i oral hälsa fortsätter att vara uppenbar. Huvudmekanismerna för att ojämlikhet i oral hälsa ska uppkomma hänger ihop med samhällsstrukturen, psykosociala faktorer och politiska drivkrafter.
2020-05-07
Poul Erik Petersen, Magnus Hakeberg

Risken för smitta genom aerosol i tandvårdskliniken

Vetenskap Aerosolutveckling i samband med behandling i munhålan kan innebära risk för smittöverföring mellan patienter och tandvårdspersonal. Denna artikel beskriver vilka situationer och procedurer som orsakar mikrobiella aerosoler i tandvårdskliniken. Smittrisken för infektiös aerosol beskrivs med exempel från några bakteriella och virusöverförbara sjukdomar i tandvårdskliniken.
2020-08-10
Anne M Gussgard, Håkon Valen, Ørjan Olsvik, Asbjørn Jokstad

Generellt fissurförseglingsprogram kan ge fler friska ocklusalytor

Vetenskap Hälsoekonomisk vinst vid generell fissurförsegling av molarens ocklusalyta har ifrågasatts i takt med en minskad kariesförekomst. En jämförande registerstudie avseende status på molarer hos 19-åringar inom tre geografiska områden med olika fissurförseglingsprogram har utförts. I området med generellt fissurförseglingsprogram förelåg lägre förekomst av manifest karies och fyllningar på molarers ocklusalyta.
2020-08-30
Kristian Havsed, Helén Isaksson, Göran Koch

Schwannom – en ovanlig benign tumör i munhålan

Vetenskap I artikeln beskrivs ett fall med ett schwannom, en sällsynt benign tumör, med ovanlig lokalisation på en 19-årig patient, remitterad till käkkirurgiska enheten vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. En genomgång av klinikens tidigare fall av schwannom presenteras också.
2020-08-30
Yousuf Qundos, Sven Lindskog, Andreas Thor

Denture Guided Epithelial Regeneration

Vetenskap Fast keratiniserad mukosa är viktig för god prognos vid rehabilitering med dentala implantat. I samband med resektion av en mandibel på grund av en tumör och efterföljande rekonstruktion med fri fibula-lambå resulterar detta i att benet täcks av ett tjockt lager av hud och subkutant fett som inte fungerar vid implantat. Artikeln presenterar vad som går under benämningen Denture Guided Epithelial Regeneration, en prognosförbättrande kirurgisk teknik som illustreras med ett fall där fixerad keratiniserad slemhinna skapas runt implantat.
2020-08-05
Vinay V Kumar, Jan-Michaél Hirsch, Andreas Thor

Varför uppfattar tandläkare beprövad erfarenhet som de gör?

Vetenskap Tandläkare och tandhygienister graderar beprövad och personlig erfarenhet som bas för sunt beslutsfattande högre än de som jobbar inom hälso- och sjukvården. Varför det är så är inte enkelt att besvara, men det är rimligt att anta att tandläkarnas syn på beprövad och personlig erfarenhet påverkas av rådande kunskapsläge, den organisation inom vilken de verkar samt gällande lagar och förordningar.
2020-07-28
Nils-Eric Sahlin, Lena Wahlberg, Barry Dewitt, Johannes Persson, Annika Wallin

Så påverkas munhälsan av överviktskirurgi

Vetenskap Denna studie visar att patienter som genomgår överviktskirurgi har ett signifikant reducerat ostimulerat salivflöde sex veckor efter operation. De riskerar härmed att utveckla en försämrad munhälsa.
2020-04-23
Freja Freedman, Lena Karlsson, Richard Marsk

Icke-operativ behandling av karies hos förskolebarn

Vetenskap Författarna till en systematisk litteraturöversikt har jämfört användning av silverdiaminfluorid (SDF) med natriumfluoridlack (NaF) vid icke-operativ behandling av karies hos förskolebarn. Rapportens slutsats var att SDF är dubbelt så effektivt som fluoridlack. Resultaten i rapporten är tydliga men den vetenskapliga tillförlitligheten måste betraktas som låg, bedömer HTA-O som här sammanfattar och kommenterar rapporten.
2020-04-02
Svante Twetman, Aron Naimi-Akbar, Mikael Nilsson, Sofia Tranæus, Alfheidur Astvaldsdottir

Oral hälsorelaterad livskvalitet hos individer med tandimplantat

VETENSKAP Författarna till en systematisk litteraturöversikt har granskat vilken betydelse behandling med implantatstödda proteser har i jämförelse med konventionella behandlingsmetoder. De granskade studierna skiljer sig åt i studie upplägg och använder sig av olika slags jämförelsegrupper vilket gör att sammanvägning av resultat är svårt att göra på ett tillförlitligt sätt, bedömer HTA-O som här sammanfattar och kommenterar rapporten.
2020-02-16
Karin Sunnegårdh-Grönberg, Sofia Tranæus, Mikael Nilsson, Katri Ståhlnacke

Så uppfattar tandläkare beprövad erfarenhet

Vetenskap Forskningsprogrammet Vetenskap och Beprövad Erfarenhet, VBE, har undersökt hur man inom tandvården samt hälso- och sjukvården ser på beprövad erfarenhet. Resultatet visar bland annat att tandläkare och tandhygienister graderar personlig erfarenhet, beprövad erfarenhet och vetenskaplig evidens högre än de som jobbar i hälso- och sjukvården.
2020-05-09
Nils-Eric Sahlin, Barry Dewitt, Johannes Persson, Lena Wahlberg, Annika Wallin

Personlig skyddsutrustning i tandvården

Vetenskap Författarna till en systematisk litteraturöversikt har granskat vilken typ av personlig skyddsutrustning som bäst skyddar hälso- och sjukvårdspersonal mot smitta och kontaminering. En kommentar riktad till tandvårdspersonal finns i en kompletterande rapport.
2020-04-29
Björn Klinge, Aron Naimi-Akbar, Sofia Tranæus, Svante Twetman

Hypnos vid somnambula beteenden och bruxism samt effekt på postoperativ smärta

Vetenskap Artikelförfattaren, tidigare ortodontist vid Eastmaninstitutet, använde hypnos före kirurgi vid ortodontisk-kirurgisk behandling. Hypnosen förmedlades som ljudfiler för att lugna och påverka kroppen. Somnambula beteenden som nattlig fingersugning och sömngång kunde också påverkas, och ibland även bruxism.
2019-12-10
Björn Enqvist

Fånga upp barns utsaga – instrument för dokumentation av barns och ungdomars upplevelser i tandvården

Vetenskap Efter avslutad behandling bör varje barn och ungdom ges möjlighet att rapportera om de egna upplevelserna av tandvården. Instrument för att dokumentera detta används av studenter på tandläkar- och tandhygienistprogrammen vid Göteborgs universitet.
2019-11-28
Larisa Krekmanova, Agneta Robertson

Förskrivning av antibiotika – ett kvalitetsprojekt inom Folktandvården Västra Götaland

Vetenskap Folktandvården Västra Götaland har inom ramen för ett kvalitetsprojekt kartlagt förskrivningen av antibiotika inom allmäntandvården vid tre tillfällen; 2012, 2015 och 2018. Sammanfattningsvis har förskrivningen minskat under perioden. Dessutom har kvaliteten på förskrivningarna förbättrats.
2019-11-20
Johan Blomgren, Thomas Jacobsen

Tandhälsan hos medeltida islänningar

Vetenskap Forskning utförd av odontologer avseende tandhälsan hos gångna tiders islänningar är begränsad medan det finns ett flertal studier utförda av antropologer och arkeologer. Syftet med denna översikt är att värdera befintlig litteratur gällande tandhälsan i det medeltida Island genom att involvera historiska, epidemiologiska och etiologiska aspekter på tandsjukdomar och deras karakteristika.
2019-09-18
Svend Richter, Sigfus Thor Eliasson

Resininfiltration – minimalinvasiv estetisk behandling

Vetenskap I denna artikel presenteras tre patientfall där mineraliseringsstörningar på incisiver har behandlats med resininfiltration. Det kan vara en vävnadsbesparande och enkel metod och ge ett bra estetiskt resultat, men eftersom resultatet på lång sikt ännu är okänt bör metoden användas med viss försiktighet.
2019-12-12
Malin Axetorn
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch