/Vetenskap

I vårt arkiv över vetenskapliga publikationer finns just nu 927 artiklar

Behandling med fast tandställning

Vetenskap Ungdomar med trångställning och displacera­de tänder som behandlas med två olika typer av fastsittande tandställning kommer att un­dersökas i projektet CROWDIT, som är en rando­miserad multicenterstudie. Biologiska effekter, ungdomarnas upplevelser och hälsoekonomi kommer att utvärderas. Extern rotresorption är en av de ogynnsamma effekterna vid behand­ling med fastsittande tandställning. För att ut­värdera kunskapsläget avseende den effekten genomförs en systematisk översikt av tillgäng­lig vetenskaplig litteratur.
2018-01-04
Kristina Johansson

Hälsovägledare

Vetenskap I Stockholms mest utsatta områden har mer än var tionde 3-åring manifest karies och befintliga preventionsinsatser når inte hela vägen fram. I det här projektet undersöks en ny preventions metod med hälsovägledare som extra stöd för föräldrar till förskolebarn med grav karies.
2018-01-04
Ida Brännemo

Regenerativ behandling vid periimplantit

Vetenskap Avhandlingen avser att klarlägga effekten av regenerativ kirurgisk behandling vid periimplantit. Individer med periimplantit som resulterat i intraossösa defekter behandlades kirurgiskt och kommer att följas under fem år, efter behandling med antingen autologt ben (AB) eller med ett bovint bensubstitut (BDX).
2018-01-04
Ahmad Aghazadeh

Van der Woude syndrom

Vetenskap Van der Woude syndrom (VWS) är det vanligaste syndromet där läpp-, käk- och gomspalt (LKG) ingår och karaktäriseras framför allt av ”lip pits” i underläppen. Syftet med studien är att studera skillnaden mellan individer med VWS respektive non-syndrom (NS) LKG gällande kraniofacial utveckling, sårläkning samt gen- och protein-uttryck i oral slemhinna. Detta för att patienter födda med VWS inklusive spalt ska kunna få optimal och evidensbaserad vård.
2018-01-04
Malin Vesterbacka

Objektiv och subjektiv tuggförmåga hos äldre

Vetenskap Hos många äldre patienter finns behov utav väl övervägd protetisk terapi, med avsikt att åter-ställa eller bevara god oral funktion. Syftet med detta forskningsprojekt är att klarlägga vilka faktorer som är betydelsefulla för en äldre individs objektiva och subjektiva tuggförmåga.
2018-01-04
Per Stjernfeldt-Elgestad

CBCT på barn med retinerade hörntänder

Vetenskap Hörntänder är de tänder som oftast är retinerade, bortsett från visdomständer. En tidig diagnostik är av yttersta vikt. Om inte hörntänderna kan palperas vid 10–11 års ålder bör röntgenbilder tas för att säkerställa tändernas läge. Syftet med projektet är att kartlägga huruvida terapiplaneringen ändras när CBCT-bilder finns tillgängliga, och bedöma strålningsdosens nytta i förhållande till risken.
2018-01-04
Randi Lynds

Långtidsuppföljning av tandimplantat

Vetenskap Vad kan vi förvänta oss av tandimplantat som har varit i funktion i mer än tio år? Hur vanligt är det med komplikationer? Om vi tidigt kan identifiera risker för komplikationer, skulle vi då kunna förebygga och förhindra dem? Och hur skattar patienterna själva sin implantatbehandling? Det är frågor som jag vill belysa med mina studier.
2018-01-04
Lottie Adler

Femårsöverlevnad för keramikkronor

Vetenskap Denna retrospektiva studie visar att femårsöverlevnaden för keramiska kronor i sidopartier utförda inom allmäntandvården är god. Den vanligaste komplikationen, oavsett krontyp, är lossnad krona.
2018-01-04
Maria Hedlund, Alf Eliasson

Singelimplantat på unga vuxna

Vetenskap Syftet med denna studie är att undersöka singelimplantat i överkäksfronten hos unga vuxna efter 17 år samt mäta deras förmåga att kontrollera bitkrafter.
2018-01-04
Nicole Winitsky

Ledarskap inom folktandvården

Vetenskap Fokus i detta forskningsprojekt är ledarskapets betydelse för folktandvårdens starka position inom svensk tandvård. En av studierna undersöker hur den högsta tandvårdsledningen inom folktandvården har hanterat visioner, strategier samt lång- och kortsiktiga mål under en tid av förändring.
2018-01-04
Raimo Pälvärinne

Bakteriella biomarkörer vid aggressiv parodontit

Vetenskap I dagsläget är det till stora delar okänt varför vissa drabbas av de mer aggressiva formerna av parodontit. Målsättningen med detta projekt är att utreda prevalensen av aggressiv parodontit i Västerbotten och att hitta biomarkörer i bakterier för prediktion av risk för bäraren att drabbas av aggressiva former av parodontit.
2018-01-04
Mark Lindholm, 2018

Ungdomar som undviker tandvården

Vetenskap Trots kostnadsfri barn- och ungdomstandvård i Sverige är det inte ovanligt att ungdomar uteblir från sina tandvårdsbesök. Syftet med projektet är att kartlägga och få en djupare förståelse för varför ungdomar ibland undviker tandvården.
2018-01-04
Anida Fägerstad, 2018

Mediciners effekt på salivkörtlarna

Vetenskap En omfattande lista över läkemedel som har en dokumenterad påverkan på salivkörtlars funktioner och/eller associerade symtom har sammanställts. Listan kan vara till nytta för kliniker när de utreder patienter som klagar över muntorrhet i förbindelse med medicinsk behandling. Listan kan också användas för att förutse orala biverkningar, vilket i sin tur kan leda kliniker till att överväga alternativ till den påtänkta behandlingen.
2017-12-12
Andy Wolff, Revan Kumar Joshi, Jörgen Ekström, Doron Aframian, Anne Marie Lynge Pedersen, Gordon Proctor, Nagamani Narayana, Alessandro Villa, Ying Wai Sia, Ardita Aliko, Richard McGowan, Ross Kerr, Siri Beier Jensen, Arjan Vissink, Colin Dawes

Små skillnader mellan olika kompositmaterial

Vetenskap NIOM har på uppdrag av norska Helsedirektoratet undersökt fyra kompositmaterial: ett Own Brand Label-material (OBL), två bulkfyllningsmaterial och ett ofta använt universalmaterial. Resultaten visar endast obetydliga skillnader i monomerläckage mellan produkterna. I en cytotoxicitets-screening med extrakt från produkterna noterades en viss skillnad mellan materialen. Ytterligare molekylärbiologiska undersökningar visade emellertid inga tecken på cellskador. Baserat på dessa undersökningar kan ingen av produkterna bedömas som mindre säker än de andra.
2017-11-23
Hilde M Kopperud

Dentala produkter under eget namn ger sämre resultat än traditionella kompositer

Vetenskap På senare tid har man kunnat notera en stadigt ökande försäljning av billigare, och mindre välkända, ”egna varumärkes”-kompositer (Own Brand Label) från dentala depåer. I en studie visade OBL-kompositerna betydligt sämre resultat än en internationell märkesvarukomposit när de testades angående härddjup, hårdhet, böjstyrka, krympning, läckage av restmonomer från materialet och biokompatibilitet.
2017-11-11
Gaute Floer Johnsen, Minh Khai Le Thieu, Badra Hussain, Janne Elin Reseland

Vattnet allt renare i VG-regionens unitar

Vetenskap Bakteriehalten i vattnet från dentala unitar har kontrollerats i en långtidsuppföljning inom Folktandvården Västra Götaland. Resultatet visar att beslutet att införa vattenrening på samtliga unitar i VG-regionen har varit lyckosam – över 90 procent av klinikernas unitar godkändes 2016.
2017-11-18
Gunnar Dahlén, Gunilla Hjort

Fluorlack billigare än  fissurförsegling

Vetenskap Effekterna och kostnaderna för fluorlack respektive  fissurförsegling som förebyggande kariesbehandling för nyerupterade 6-årständer har undersökts i en studie i Wales. Resultatet tyder på att metoderna är likvärdiga, men att  fluorlackning är något mer kostnadseffektivt.
2017-09-27
Svante Twetman och Thomas Davidson

Avtagbara proteser

Vetenskap Det finns fortfarande en hel del patienter som är beroende av avtagbara proteser under kortare eller längre tid. En rad möjliga komplikationer är förbundna med de material som traditionellt används, men det finns flera nya, alternativa material för hel- och delproteser som kan användas för behandling av patienter med särskilda behov. Sådana material diskuteras i denna översikt.
2016-06-01
Anders Berglund, Harald Gjengedal, Marit Øilo

Kostnad och nytta av kariesprofylax hos förskolebarn

Vetenskap Effekterna av ett kariesförebyggande program för 2–3-åringar på Nordirland har undersökts i en studie. Resultatet visar att programmet leder till en ökad kostnad, och väcker tvivel kring effekten av kariesprevention hos förskolebarn med låg kariesrisk.
2017-09-27
Thomas Davidson och Svante Twetman

Oädla legeringar för fast protetik

Vetenskap Kobolt-kromlegeringar används ofta vid tillverkning av kronor och broar. Materialen har goda mekaniska egenskaper; det gäller i synnerhet den höga elasticitetsmodulen (styvhet). Titan eller titanlegeringar kan vara ett annat oädelt alternativ, som dock har lägre elasticitetsmodul.
2016-06-01
Nils Roar Gjerdet
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakarforbundet.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch