/Vetenskap

I vårt arkiv över vetenskapliga publikationer finns just nu 949 artiklar

Estetisk behandling med minimalinvasiv teknik

Vetenskap Allt fler patienter inom tandvården efterfrågar estetisk behandling. Med utvecklingen av adhesiva material och tekniker kan minimalinvasiva terapiformer användas för att förbättra de anteriora tändernas storlek, färg,form och position. Här presenteras fyra patientfall.
2013
Ali Salehi I

Svavelvätets roll vid parodontala sjukdomar

Vetenskap Svavelväte kan vara av vikt vid parodontal sjukdomsutveckling genom att påverka kroppsegna celler och på så sätt bidra till inflammation, visar denna avhandling. Plackets förmåga att bilda svavelväte kan testas kliniskt med ett vismuttest.
2018-01-06
Amina Basic

Bindningssystem och deras användning

Vetenskap Plastmaterialens bindning till tandhårdvävnad har revolutionerat tandläkarens arbete under de senaste 50 åren. Etch & rinse och självetsande bindningssystem har funnits längst på marknaden, och för vissa av dessa system visar kliniska data på god retentionsförmåga. Eftersom de universella bindningssystemen är relativt nya, är kliniska studier med längre uppföljningstid begränsade, men de få studier som finns har visat lovande resultat.
Ana Raquel Benetti, Anne Peutzfeldt

Adhesiv cementering av dentala keramer

Vetenskap Adhesiv cementering av dentala keramer kräver stor noggrannhet och det är viktigt att tillverkarnas instruktioner följs. Lämplig förbehandling av keramernas ytor såväl som val av passande adhesivt cementsystem är nödvändigt för att erhålla optimal och varaktig bindning. Här presenteras rekommenderade ytbehandlingsmetoder för porslin, glaskeram och zirkonia inför adhesiv cementering till tandsubstans.
2018-05-03
Ana Raquel Benetti, Evaggelia Papia, Jukka Pekka Matinlinna

Fluortandkrämsteknik minskar kariesrisken vid ortodontibehandling

Vetenskap Kariesriskbedömning med hjälp av det pedagogiska dataprogrammet Cariogram och »modifierad fluortandkrämsteknik « kan kraftigt minska kariesrisken vid ortodontibehandling.
2011
Anas Al Mulla

Så fungerar det medicintekniska regelverket

Vetenskap Läkemedelsverkets inspektioner har visat på brister i kunskapen hos tandläkare och tandtekniker om det medicintekniska regelverket. Det är ofta inte känt att tandläkarens anvisning i det som tidigare kallades ordersedel egentligen är att betrakta som en konstruktionsbeskrivning. Här presenteras tre fall där detta fått konsekvenser.
2015
Anders Berglund

Avtagbara proteser

Vetenskap Det finns fortfarande en hel del patienter som är beroende av avtagbara proteser under kortare eller längre tid. En rad möjliga komplikationer är förbundna med de material som traditionellt används, men det finns flera nya, alternativa material för hel- och delproteser som kan användas för behandling av patienter med särskilda behov. Sådana material diskuteras i denna översikt.
2016-06-01
Anders Berglund, Harald Gjengedal, Marit Øilo

Kvicksilver från amalgam – frisättning, öde i organismen och effekter

Vetenskap  
1999
Anders Berglund, Jan A Ekstrand ,Jon E Dahl, 1999

Kvicksilver från amalgam – frisättning, öde i organismen och effekter

Vetenskap  
1999
Anders Berglund, Jan A Ekstrand ,Jon E Dahl, 1999

Antibiotika i käkkirurgisk verksamhet

Vetenskap  
2002
Anders Heimdahl, 2002

Antibiotika i käkkirurgisk verksamhet

Vetenskap  
2002
Anders Heimdahl, 2002

Munhälsan kan indikera hjärt-kärlsjukdom

Vetenskap  
2008
Anders Holmlund, 2008

Effekter av endodontisk akutbehandling

Vetenskap  
2004
Anders Molander, Anne Nilsson, Claes Reit,, 2004

Utvecklingsarbete vid folktandvården i Kumla (ii) Utvärdering av en verksamhetsförändring

Vetenskap  
2003
Anders Nylander, Bertil Lennartsson, Sven-Ake Lundin, 2003

Radiologiska undersökningar av visdomständer granskas

Vetenskap  
2009
Anders Öhman, Ulf Bolmbäck, Lennart Flygare, 2009

Titan med digital teknik

Vetenskap  
2005
Anders Örtorp, 2005

Gott resultat för datorplanerad implantatkirurgi

Vetenskap Denna studie visar att datorplanerad implantatkirurgi med direktbelastning i överkäken kan utföras med gott resultat, men problemet med frakturer av fasadmaterialet akrylat är stort. Större krav bör ställas på materialutveckling och forskning för att få fram bättre bromaterial.
2011
Anders Wangestad, Behnoosh Malekzadeh, Göran Widmark, 2011

Orofacial smärta och käkfunktionsstörningar

Vetenskap Smärta och funktionsstörningar i käksystemet är vanliga symtom och därmed tillstånd som en tandläkare förväntas kunna hantera i sin tandläkarpraktik. I de nationella behandlingsriktlinjerna rekommenderas i första hand rådgivning och beteendeinriktad behandling, i syfte att medvetandegöra patienten och ändra skadliga beteenden. Vetenskapliga studier och kostnadseffektivitetsanalyser ger stöd för behandling med bettskena och rörelseövningar, som under begränsad tid kan kombineras med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID).
2016
Anders Wänman, Malin Ernberg, Tomas List

Känselstörningar i underläpp och haka efter sagittala ramusosteotomier

Vetenskap  
1999
Anders Westermark, 1999

Resorberbar osteosyntes (LactoSorb®) vid sagittal ramusosteotomi

Vetenskap  
1999
Anders Westermark, 1999
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch