/Vetenskap

I vårt arkiv över vetenskapliga publikationer finns just nu 961 artiklar

Långtidsuppföljning av tandimplantat

Vetenskap Vad kan vi förvänta oss av tandimplantat som har varit i funktion i mer än tio år? Hur vanligt är det med komplikationer? Om vi tidigt kan identifiera risker för komplikationer, skulle vi då kunna förebygga och förhindra dem? Och hur skattar patienterna själva sin implantatbehandling? Det är frågor som jag vill belysa med mina studier.
2018-01-04
Lottie Adler

Femårsöverlevnad för keramikkronor

Vetenskap Denna retrospektiva studie visar att femårsöverlevnaden för keramiska kronor i sidopartier utförda inom allmäntandvården är god. Den vanligaste komplikationen, oavsett krontyp, är lossnad krona.
2018-01-04
Maria Hedlund, Alf Eliasson

Singelimplantat på unga vuxna

Vetenskap Syftet med denna studie är att undersöka singelimplantat i överkäksfronten hos unga vuxna efter 17 år samt mäta deras förmåga att kontrollera bitkrafter.
2018-01-04
Nicole Winitsky

Ledarskap inom folktandvården

Vetenskap Fokus i detta forskningsprojekt är ledarskapets betydelse för folktandvårdens starka position inom svensk tandvård. En av studierna undersöker hur den högsta tandvårdsledningen inom folktandvården har hanterat visioner, strategier samt lång- och kortsiktiga mål under en tid av förändring.
2018-01-04
Raimo Pälvärinne

Bakteriella biomarkörer vid aggressiv parodontit

Vetenskap I dagsläget är det till stora delar okänt varför vissa drabbas av de mer aggressiva formerna av parodontit. Målsättningen med detta projekt är att utreda prevalensen av aggressiv parodontit i Västerbotten och att hitta biomarkörer i bakterier för prediktion av risk för bäraren att drabbas av aggressiva former av parodontit.
2018-01-04
Mark Lindholm, 2018

Ungdomar som undviker tandvården

Vetenskap Trots kostnadsfri barn- och ungdomstandvård i Sverige är det inte ovanligt att ungdomar uteblir från sina tandvårdsbesök. Syftet med projektet är att kartlägga och få en djupare förståelse för varför ungdomar ibland undviker tandvården.
2018-01-04
Anida Fägerstad, 2018

Mediciners effekt på salivkörtlarna

Vetenskap En omfattande lista över läkemedel som har en dokumenterad påverkan på salivkörtlars funktioner och/eller associerade symtom har sammanställts. Listan kan vara till nytta för kliniker när de utreder patienter som klagar över muntorrhet i förbindelse med medicinsk behandling. Listan kan också användas för att förutse orala biverkningar, vilket i sin tur kan leda kliniker till att överväga alternativ till den påtänkta behandlingen.
2017-12-12
Andy Wolff, Revan Kumar Joshi, Jörgen Ekström, Doron Aframian, Anne Marie Lynge Pedersen, Gordon Proctor, Nagamani Narayana, Alessandro Villa, Ying Wai Sia, Ardita Aliko, Richard McGowan, Ross Kerr, Siri Beier Jensen, Arjan Vissink, Colin Dawes

Små skillnader mellan olika kompositmaterial

Vetenskap NIOM har på uppdrag av norska Helsedirektoratet undersökt fyra kompositmaterial: ett Own Brand Label-material (OBL), två bulkfyllningsmaterial och ett ofta använt universalmaterial. Resultaten visar endast obetydliga skillnader i monomerläckage mellan produkterna. I en cytotoxicitets-screening med extrakt från produkterna noterades en viss skillnad mellan materialen. Ytterligare molekylärbiologiska undersökningar visade emellertid inga tecken på cellskador. Baserat på dessa undersökningar kan ingen av produkterna bedömas som mindre säker än de andra.
2017-11-23
Hilde M Kopperud

Dentala produkter under eget namn ger sämre resultat än traditionella kompositer

Vetenskap På senare tid har man kunnat notera en stadigt ökande försäljning av billigare, och mindre välkända, ”egna varumärkes”-kompositer (Own Brand Label) från dentala depåer. I en studie visade OBL-kompositerna betydligt sämre resultat än en internationell märkesvarukomposit när de testades angående härddjup, hårdhet, böjstyrka, krympning, läckage av restmonomer från materialet och biokompatibilitet.
2017-11-11
Gaute Floer Johnsen, Minh Khai Le Thieu, Badra Hussain, Janne Elin Reseland

Vattnet allt renare i VG-regionens unitar

Vetenskap Bakteriehalten i vattnet från dentala unitar har kontrollerats i en långtidsuppföljning inom Folktandvården Västra Götaland. Resultatet visar att beslutet att införa vattenrening på samtliga unitar i VG-regionen har varit lyckosam – över 90 procent av klinikernas unitar godkändes 2016.
2017-11-18
Gunnar Dahlén, Gunilla Hjort

Fluorlack billigare än fissurförsegling

Vetenskap Effekterna och kostnaderna för fluorlack respektive fissurförsegling som förebyggande kariesbehandling för nyerupterade 6-årständer har undersökts i en studie i Wales. Resultatet tyder på att metoderna är likvärdiga, men att fluorlackning är något mer kostnadseffektivt.
2017-09-27
Svante Twetman och Thomas Davidson

Avtagbara proteser

Vetenskap Det finns fortfarande en hel del patienter som är beroende av avtagbara proteser under kortare eller längre tid. En rad möjliga komplikationer är förbundna med de material som traditionellt används, men det finns flera nya, alternativa material för hel- och delproteser som kan användas för behandling av patienter med särskilda behov. Sådana material diskuteras i denna översikt.
2016-06-01
Anders Berglund, Harald Gjengedal, Marit Øilo

Kostnad och nytta av kariesprofylax hos förskolebarn

Vetenskap Effekterna av ett kariesförebyggande program för 2–3-åringar på Nordirland har undersökts i en studie. Resultatet visar att programmet leder till en ökad kostnad, och väcker tvivel kring effekten av kariesprevention hos förskolebarn med låg kariesrisk.
2017-09-27
Thomas Davidson och Svante Twetman

Oädla legeringar för fast protetik

Vetenskap Kobolt-kromlegeringar används ofta vid tillverkning av kronor och broar. Materialen har goda mekaniska egenskaper; det gäller i synnerhet den höga elasticitetsmodulen (styvhet). Titan eller titanlegeringar kan vara ett annat oädelt alternativ, som dock har lägre elasticitetsmodul.
2016-06-01
Nils Roar Gjerdet

Dentala keramer – estetik och klinisk användning

Vetenskap Det finns många olika keramer som lämpar sig väl för tandrestaureringar. Vid korrekt användning kan dessa ge synnerligen goda resultat, både estetiskt och funktionellt, med en bra långtidsprognos. Denna artikel fokuserar på när man ska använda de olika materialen, och vad man bör ta hänsyn till vid val av material.
Marit Øilo, Christian Schriwer

Dentala keramer – typer och egenskaper

Vetenskap Utvecklingen på området dentala keramer har va­rit snabb under senare år. Vi har nu en rad produk­ter till vårt förfogande. Materialen är tämligen av­ancerade, och det kräver kunskap att hantera dem på korrekt sätt, inte minst för att välja det material som är bäst lämpat i olika situationer. Denna artikel ger en översikt över olika typer av dentala keramer samt en beskrivning av klassificering, mekaniska egenskaper och tillverkningsmetoder. De nya zir­koniamaterialen beskrivs särskilt.
Marit Øilo, Ketil Kvam

Diagnostik av sekundärkaries – en kostnadseffektivitetsanalys

Vetenskap En rapport om diagnostisk träffsäkerhet samt en rapport om kostnadseffektiviteten hos de vanligaste kliniska metoderna för att upptäcka sekundärkaries publicerades i Journal of Dental Research år 2016. Rapporterna visar att underdiagnostik är vanligare än överdiagnostik och att laserfluorescens verifierat genom röntgen verkar ge bästa resultat till en något ökad kostnad. Dock efterlyser HTA-O, som här sammanfattar och kommenterar rapporterna, fler kliniska studier.
2017-09
HTA-O Kommenterar

Biologiska reaktioner på dentala material

Vetenskap Tandrestaureringsmaterial innehåller en mängd ämnen med olika biologiska egenskaper. I mun­hålan utsätts de för mekanisk, kemisk, mikrobiell och enzymatisk påverkan, och substanser kan fri­sättas från materialen. Frisatta substanser kan medföra biologiska effekter i munslemhinnan el­ler absorberas och distribueras systemiskt och ge allmänna reaktioner. Patienter med reaktioner som antas vara relaterade till tandmaterial bör ge­nomgå en systematisk utredning.
Lars Björkman et al

Inrapporteringen till tandhälsoregistret är bra – men kan bli bättre

Vetenskap Hur utvecklas svenskarnas tandhälsa? Den frågan kan i dag bara delvis besvaras med hjälp av Socialstyrelsens tandhälsoregister. Kvaliteten på registeruppgifterna över tandvård inom det statliga tandvårdsstödet är god, men uppgifterna om tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift håller i dag inte tillräckligt hög kvalitet för att användas till statistik och forskning. Därmed blir det svårare att följa utvecklingen av tandhälsan hos särskilt utsatta grupper.
2017-09
Frida Lundgren

Borttagning av tandanlag på spädbarn

Vetenskap Det behövs bättre kunskap om det traditionella ingreppet borttagning av tandanlag hos spädbarn. Det gäller både de personer i Sverige som kommer från länder där det sker och personal inom tandvård och sjukvård. Det visar Jir Barzangis doktorsavhandling.
2017-09
Jir Barzangi
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch