Annons

Annons

Endodonti – nordiska temat år 2023

Här inleds årets nordiska tema om endodonti. Åtta artiklar ingår i serien, fördelade på årets fyra första nummer.

Illustration: Colourbox

Välkommen till ett nytt år och till våra specialnummer med nordiskt tema, som i år behandlar endodonti. Denna upplaga av det nordiska temat är resultatet av en ad hoc-redaktionskommitté bestående av Sivakami Rethnam Haug (Norge), Maria Pigg (Sverige), Lise-Lotte Kirkevang (Danmark), Päivi Siukosaari (Finland) och Magnus Fridjon Ragnarsson (Island) samt med Jørn A Aas (Norge) som samordnande redaktör.

Den allra första upplagan av nordiska temat publicerades redan 1995 och det första ämnet var endodonti. I förordet till det första numret tillkännagav redaktörerna stolt en historisk upplaga, som blev starten på ett unikt nordiskt samarbete. Tjugosju år senare är det dags för oss att förse er med en uppdatering av teoretiska och kliniska aspekter inom endodonti.

I årets temanummer presenterar vi åtta artiklar på ämnen som noggrant valts ut för att återspegla aktuella åsikter, evidensbaserade behandlingsregimer och annan relevant information för kliniker, forskare och hälsomyndigheterna.

I årets temanummer presenterar vi åtta artiklar på ämnen som noggrant valts ut för att återspegla aktuella åsikter, evidensbaserade behandlingsregimer och annan relevant information för kliniker, forskare och hälsomyndigheterna. Vi har rekryterat framstående författare från vart och ett av de nordiska länderna för att bidra och delta i arbetet med artiklarna. Denna upplaga tjänar som en kalibrering av kunskap och kliniska rutiner hos tandläkarna i de nordiska länderna.

Endodonti (från de grekiska orden endo, som betyder inuti, och odont, som betyder tand) är den gren av tandvården som berör den mänskliga tandpulpans och periradikulära vävnaders morfologi, fysiologi och patologi. Kliniskt omfattar endodonti att bevara en frisk tandpulpa – i sin helhet eller partiellt – samt att bevara eller återställa friska apikala förhållanden.

Den första artikeln handlar om pulpabiologi och behandlar grundläggande vetenskap och de komplexa händelser som leder till inflammation, hypersensibilitet och – inte att förglömma – smärta eller tandvärk.

Den andra artikeln handlar om endodontisk dia­gnostik. Artikeln betonar vikten av att ställa diagnos före endodontisk behandling, och diskuterar kliniska diagnostiska protokoll. Den belyser också de dia­gnostiska termer som används i de nordiska länderna.

Den tredje artikeln, med rubriken Behandlingar av vital pulpa i tänder med djupa karieslesioner, fokuserar på den nuvarande behandlingsmodaliteten och tar upp European Society of Endodontology:s riktlinjer för att bevara tandpulpans vitalitet.

Den fjärde artikeln behandlar det ständigt aktuella ämnet endodontisk akutbehandling, vilket nästan alla allmäntandläkare har stött på kliniskt.

Den femte artikeln, med titeln Bedömning av fallets svårighetsgrad, operatörens förmåga samt när och hur man skriver remiss, introducerar ett nytt formulär för bedömning av ett falls svårighetsgrad. Formuläret kan användas för att utvärdera om man ska behandla eller välja att skriva en remiss. Artikeln tar även upp hur man skriver en remiss som innehåller den relevanta information en remiss bör innehålla.

Den sjätte artikeln handlar om hur man optimerar behandlingsresultatet och ger läsaren massor av tips, tricks och påminnelser för att förbättra sin endodontiska lyckandefrekvens.

Den sjunde artikeln, om osäkerheter och kliniskt beslutsfattande inom endodonti, täcker den komplexa beslutsprocessen när en kliniker ställs inför en skadad pulpa, en nekrotisk pulpa med apikal parodontit eller en rotfylld tand med en kvarstående apikal lesion.

Den sista och avslutande artikeln har passande nog rubriken Framtida riktning för endodonti. Artikeln behandlar innovationer och teknik samt belyser vad kliniker och forskare bör vara uppmärksamma på. Tandläkarutbildningens, forskningens, hälsomyndigheternas och mediernas roll i att forma framtiden diskuteras.

Endodonti är en bred disciplin som kretsar kring ett litet stycke vävnad.

Sammanfattningsvis avslutar vi med ett citat från den framlidna professorn I B Bender, ofta ansedd som endodontins fader: ”This is a big issue about a little tissue.”

Endodonti är en bred disciplin som kretsar kring ett litet stycke vävnad. Tyvärr kan vi inte i denna artikelserie täcka ämnen som rotresorption, trauma, kirurgisk endodonti et cetera. Vår målgrupp är dock allmäntandläkaren och med detta hoppas vi att detta nordiska tema täcker de flestas intressen inom vår profession.

Vi står i stor tacksamhetsskuld till var och en av författarna och till de nationella tandläkartidskrifterna för deras stöd i arbetet med att möjliggöra detta nordiska tema. Vi hoppas att du får lika mycket nöje utav att läsa artiklarna som vi fick av att sammanställa dem.

Läs artikeln som pdf

pdf

Upptäck mer

Inga nya endodontister förra året

76 tandläkare fick specialistbevis från Socialstyrelsen 2022, men inte en enda var endodontist. Här är hela listan.

Personnytt

Endodontisk akutbehandling

En vanlig orsak till att patienter söker för akuta besvär från munhålan är patologi utgående från pulpa eller periradikulär vävnad. Att ha god kännedom om diagnostik och differentialdiagnostik är av avgörande betydelse vid omhändertagandet. I många fall är tandsmärta ett svar på bakteriellt inducerad pulpainflammation eller på en efterföljande infekterad rotkanal associerad med akut periapikal inflammation. Givet bristen på tid kan målet med akutbehandling vara begränsat till att uppnå smärtlindring eller infektionskontroll samt en plan för ett uppföljningsbesök.

Vetenskap

Behandlingar av vital pulpa i tänder med djupa karieslesioner

Vital pulpabehandling utförs för att bevara pulpans försvarsfunktioner och därmed undvika pulp­ektomi och rotfyllning. Det finns svårigheter när det gäller att bedöma pulpans status i tänder med djupa karieslesioner. Så länge karies­lesionen inte har nått pulpan rekommenderas behandlingar där exponering av pulpan undviks, såsom stegvis exkavering. Vital pulpabehandling vidareutvecklas och förändringar i de kliniska rekommendationerna är att vänta.

Vetenskap

Endodontisk diagnostik

Endodontisk diagnostik är främst inriktad på att identifiera infektionsorsakad inflammation i pulpan och det periapikala området. Dock är evidensen för en korrelation mellan specifika anamnestiska eller kliniska fynd och pulpans verkliga tillstånd bristfällig, och tydlig konsensus för diagnostiska kriterier saknas.

Endodonti