Differentialdiagnostik av vanliga orala slemhinneförändringar

För att kunna behandla orala slemhinneförändringar behöver en korrekt diagnos ställas. I artikeln presenteras kortfattat kliniska principer för att särskilja olika orala lesioner med liknande klinisk bild.

Vetenskap

Vanliga orala slemhinneförändringar

Alla tandläkare – inom såväl vuxen- som barn- och ungdomstandvården – möter ibland patienter med munslemhinnesjukdomar. I artikeln presenteras de vanligaste tillstånden.

Vetenskap

Orala manifestationer av systemiska sjukdomar, del 2

Behandlings- och läkemedelsrelaterade biverkningar kan påverka munhålans vävnader och uppstå vid godartade och maligna tillstånd.

Vetenskap

Orala manifestationer av systemiska sjukdomar, del 1

Noggrann undersökning av munhålan kan avslöja kliniska fynd som tyder på underliggande sjukdom och möjliggör tidig diagnos och behandling.

Vetenskap

Salivkörtlarna – så påverkas de av olika tillstånd och sjukdomar

Xerostomi och hyposalivation – subjektiv och objektiv muntorrhet – är komplexa tillstånd som kommer att bli allt vanligare, i takt med att befolkningen blir allt äldre. Denna artikel granskar etiopatogenes, kliniska manifestationer, dia­gnos och hantering av tillstånd med xerostomi, hyposalivation, vanliga salivkörtelsjukdomar (oral mucocele och salivkörtelstenar) och saliv­körteltumörer.

Vetenskap

Burning mouth syndrome – ett komplext och besvärande tillstånd

Burning mouth syndrome är ett tillstånd med en intraoral brännande dysestetisk känsla eller smärta som återkommer dagligen. Den vanligaste lokalisationen för den brännande känslan är tungan, men även andra platser i munhålan involveras. Även om flera behandlingsmetoder föreslås finns det fortfarande ingen konsensus, men alla patienter som lider av tillståndet bör alltid få rådgivning.

Vetenskap

Utvecklingen i Norden av ämnesområdet oral medicin

Trenden med en åldrande befolkning och ökande migration till de nordiska länderna kräver specifik kunskap inom oral medicin bland tandvårdspersonal. De sjukdomar som specialister inom ämnesområdet diagnostiserar och behandlar varierar, och de är ofta nära besläktade med andra odontologiska och medicinska specialiteter. Eftersom disciplinen i framtiden tydligare kommer att tangera gränslandet mellan tandvård och sjukvård, bör den integreras i sjukvården.

Vetenskap

Oral medicin på temat när nordiska temat fyller 30

Nu inleds årets nordiska tema om oral medicin. I sju artiklar, som publiceras under våren, behandlas bland annat Burning mouth syndrome, orala manifestationer av systemisk sjukdom och munslemhinneförändringar.

Vetenskap

Osäkerheter vid kliniska beslut i endodonti

Risk, grundläggande osäkerhet, okunskap och obestämdhet är olika typer av osäkerhet som är involverade i processen för kliniska beslut i endodonti. I denna artikel diskuterar vi kortfattat vad dessa osäkerheter medför i de vanligaste endodontiska beslutssituationerna.

Vetenskap

Framtida riktning för endodonti

Ämnesområdet endodonti har utvecklats snabbt de senaste åren men för allmäntandläkaren kan behandlingsproceduren fortfarande upplevas krävande och frustrerande. Det finns ett behov av vetenskapliga data för att stödja valet av material och instrument, men också av kompetenta pedagoger, bättre faciliteter och integration av teknik.

Vetenskap

Varje steg viktigt för optimalt behandlingsresultat

Ett lyckat resultat av en endodontisk behandling är starkt förknippat med väl utförda behandlingsmoment, från att arbeta aseptiskt till den slutliga permanenta restaureringen.

Vetenskap

Endodontisk behandling – utföra själv eller remittera?

Endodontiskt behandlade tänder ska fungera livet ut och därför ska rotkanalbehandlingar utföras korrekt. Med hjälp av ett formulär, Nordic Endodontic Assessment Form, kan behandlaren själv utvärdera fallets svårighetsgrad och de egna färdigheterna för att sedan fatta beslut om hen ska behandla tanden själv eller remittera patienten till en specialist. Remiss bör skrivas tidigt i behandlingsförfarandet.

Vetenskap

Endodontisk akutbehandling

En vanlig orsak till att patienter söker för akuta besvär från munhålan är patologi utgående från pulpa eller periradikulär vävnad. Att ha god kännedom om diagnostik och differentialdiagnostik är av avgörande betydelse vid omhändertagandet. I många fall är tandsmärta ett svar på bakteriellt inducerad pulpainflammation eller på en efterföljande infekterad rotkanal associerad med akut periapikal inflammation. Givet bristen på tid kan målet med akutbehandling vara begränsat till att uppnå smärtlindring eller infektionskontroll samt en plan för ett uppföljningsbesök.

Vetenskap

Behandlingar av vital pulpa i tänder med djupa karieslesioner

Vital pulpabehandling utförs för att bevara pulpans försvarsfunktioner och därmed undvika pulp­ektomi och rotfyllning. Det finns svårigheter när det gäller att bedöma pulpans status i tänder med djupa karieslesioner. Så länge karies­lesionen inte har nått pulpan rekommenderas behandlingar där exponering av pulpan undviks, såsom stegvis exkavering. Vital pulpabehandling vidareutvecklas och förändringar i de kliniska rekommendationerna är att vänta.

Vetenskap

Endodonti – nordiska temat år 2023

Här inleds årets nordiska tema om endodonti. Åtta artiklar ingår i serien, fördelade på årets fyra första nummer.

Endodonti

Endodontisk diagnostik

Endodontisk diagnostik är främst inriktad på att identifiera infektionsorsakad inflammation i pulpan och det periapikala området. Dock är evidensen för en korrelation mellan specifika anamnestiska eller kliniska fynd och pulpans verkliga tillstånd bristfällig, och tydlig konsensus för diagnostiska kriterier saknas.

Endodonti

Pulpabiologi

Denna översiktsartikel beskriver strukturen och fysiologin hos frisk tandpulpa och principerna för initiering och progression av inflammatoriska reaktioner i pulpakammare och rotkanaler. Artikeln diskuterar även mekanismerna för smärta och hypersensibilitet, liksom pulpa–dentinkomplexets olika sätt att reagera vid upprepad eller ihållande smärtproducerande irritation.

Endodonti

Parodontala och periimplantära sjukdomar i Norden

Välkomna till ett tema som handlar om parodontala och periimplantära sjukdomar i de nordiska länderna. Årets tema består av nio artiklar som publicerades under våren 2022.

Vetenskap

Organisation av parodontalvården i Norden

Att jämföra organisationen av parodontalvård i de nordiska länderna kan inspirera arbetet med att utveckla effektiva system för munhälsovård. Bristande evidens för hur effektiv parodontalvården är inom allmäntandvården hindrar dock direkta internationella jämförelser. Indikationer finns på att icke tillgodosedda behov av pa­rodontalvård förekommer i flera av de nordiska länderna. En samordnad uppföljning av de par­odontala vårdresultaten rekommenderas för att bättre kunna utvärdera effektiviteten i de befint­liga vårdsystemen.

Vetenskap

Covid-19-pandemin och munhälsovården – orsak och verkan

Orala epitelceller och salivkörtlar är mottagliga för SARS-CoV-2. Det har föreslagits att sämre munhälsa, särskilt i form av parodontit, förvärrar covid-19, möjligen via ökad aspiration av orala bakterier, vilket orsakar saminfektioner, eller på grund av systemiska inflammatoriska tillstånd associerade med parodontit. Ytterligare studier behövs för att klargöra de möjliga effekterna av SARS-CoV-2-virus på oral och systemisk hälsa.

Vetenskap

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Varje år produceras ett gemensamt vetenskapligt tema av tandläkartidningarna i de nordiska länderna. I Tandläkartidningen kan du läsa alla de vetenskapliga artiklarna översatta till svenska.