Differentialdiagnostik av vanliga orala slemhinneförändringar

För att kunna behandla orala slemhinneförändringar behöver en korrekt diagnos ställas. I artikeln presenteras kortfattat kliniska principer för att särskilja olika orala lesioner med liknande klinisk bild.

Vetenskap

Vanliga orala slemhinneförändringar

Alla tandläkare – inom såväl vuxen- som barn- och ungdomstandvården – möter ibland patienter med munslemhinnesjukdomar. I artikeln presenteras de vanligaste tillstånden.

Vetenskap

Orala manifestationer av systemiska sjukdomar, del 2

Behandlings- och läkemedelsrelaterade biverkningar kan påverka munhålans vävnader och uppstå vid godartade och maligna tillstånd.

Vetenskap

Orala manifestationer av systemiska sjukdomar, del 1

Noggrann undersökning av munhålan kan avslöja kliniska fynd som tyder på underliggande sjukdom och möjliggör tidig diagnos och behandling.

Vetenskap

Salivkörtlarna – så påverkas de av olika tillstånd och sjukdomar

Xerostomi och hyposalivation – subjektiv och objektiv muntorrhet – är komplexa tillstånd som kommer att bli allt vanligare, i takt med att befolkningen blir allt äldre. Denna artikel granskar etiopatogenes, kliniska manifestationer, dia­gnos och hantering av tillstånd med xerostomi, hyposalivation, vanliga salivkörtelsjukdomar (oral mucocele och salivkörtelstenar) och saliv­körteltumörer.

Vetenskap

Burning mouth syndrome – ett komplext och besvärande tillstånd

Burning mouth syndrome är ett tillstånd med en intraoral brännande dysestetisk känsla eller smärta som återkommer dagligen. Den vanligaste lokalisationen för den brännande känslan är tungan, men även andra platser i munhålan involveras. Även om flera behandlingsmetoder föreslås finns det fortfarande ingen konsensus, men alla patienter som lider av tillståndet bör alltid få rådgivning.

Vetenskap

Utvecklingen i Norden av ämnesområdet oral medicin

Trenden med en åldrande befolkning och ökande migration till de nordiska länderna kräver specifik kunskap inom oral medicin bland tandvårdspersonal. De sjukdomar som specialister inom ämnesområdet diagnostiserar och behandlar varierar, och de är ofta nära besläktade med andra odontologiska och medicinska specialiteter. Eftersom disciplinen i framtiden tydligare kommer att tangera gränslandet mellan tandvård och sjukvård, bör den integreras i sjukvården.

Vetenskap

Oral medicin på temat när nordiska temat fyller 30

Nu inleds årets nordiska tema om oral medicin. I sju artiklar, som publiceras under våren, behandlas bland annat Burning mouth syndrome, orala manifestationer av systemisk sjukdom och munslemhinneförändringar.

Vetenskap

Restnoterade antibiotika – varför, vad görs och hur ska tandläkare agera?

Tillgången till antibiotika är i dag begränsad. Alla förskrivare behöver hålla sig uppdaterade om läget och i denna artikel beskrivs var man kan få information och hur man ska agera.

Vetenskap

När käkbenet inte räcker till – nya möjligheter för dentala implantat

Extrem atrofi av tandlösa käkar eller större käkdefekter skapar en svår estetisk och funktionell oral situation om dentala implantat inte kan installeras på grund av saknat ben.

Vetenskap

Brister i kariologiska undersökningar och behandlingar – en analys av IVO:s kritik i anmälningsfall

Författarna till denna artikel har granskat kritiken av kariologiska undersökningar och behandlingar i 30 anmälningsfall som gått från IVO till HSAN.

Vetenskap

Interceptiv ortodonti – stor effekt av liten insats vid rätt tidpunkt

Köerna till ortodontivården växer samtidigt som antalet ortodontister har minskat. Artikeln belyser hur ortodontivården kan arbeta evidensbaserat och med så effektiva vårdinsatser som möjligt.

Vetenskap

Äldre tenderar att överskatta tuggfunktionen – posteriora tandkontakter viktiga att bevara

Äldre individer med försämrad tugg­funktion tenderar att överskatta sin verkliga förmåga att tugga fast föda, visar en ny avhandling.

Vetenskap

AI, biomarkörer och precisionsmedicin banar väg för paradigmskifte inom tandvården

Med ett paradigmskifte till en alltigenom faktabaserad djupanalys av individuella patientdata ökar bland annat möjligheterna att tidigt hitta de individer som löper hög risk för att drabbas av karies, parodontit och oral cancer.

Vetenskap

Insändare: Vetenskapligt stöd saknas för påstående om anestesimedel

I Tandläkartidningen nummer 7/2023 publicerades ett referat av en systematisk översikt, som påstods visa nya vetenskapliga rön som stöd inför val av anestesimedel. Vi har nu granskat originalartikeln, och vår slutsats är att den har sådana brister att den inte ger ett underlag för att uttala att effekten av artikain är bättre än den av lidokain. Den ger heller inte något underlag för att artikain är ett säkert anestesimedel för barn över fyra år.

Vetenskap

Fetmaoperation kan försämra munhälsan – stort behov av kostrådgivning

Fetmaoperation vid svår övervikt leder ofta till bestående viktminskning och minskad samsjuklighet. En ny studie visar dock att munhälsan hos fetmaopererade försämrades markant, jämfört med friska kontrollpersoner.

Vetenskap

Juvenil idiopatisk artrit – odontologiska implikationer

Käkledsengagemang, liksom självrapporterad käksmärta, är vanligt hos barn med juvenil idiopatisk artrit (JIA). Det tyder resultaten i en nyligen framlagd avhandling på. Att diagnostisera käkledsengagemang enbart baserat på kliniska fynd är svårt, och det krävs regelbundna upprepade kliniska undersökningar och observationer över tid.

Vetenskap

Fluorkriget 1950–1971 – en strid mellan folkhälsa och personlig integritet

Det fanns ett kraftigt motstånd mot vatten­fluoridering av det svenska dricksvattnet 1950–1971. Demokrati och individuell suveränitet ansågs vara hotade av vetenskaplig expertis och statligt tvång. Debatten är i dag i det närmaste bortglömd, men frågorna är fortfarande aktuella – inte minst i ljuset av de senaste årens antivaccinationsrörelse.

Vetenskap

Artikain i tandvården – nya rön visar på överlägsen bedövningspotential

I en artikel i British Dental Journal har nya evidensbaserade data rapporterats om artikains överlägsenhet i förhållande till lidokain. I detta referat av originalartikeln* introduceras de nya rönen som kan tjäna som stöd inför val av anestesimedel vid tandvårdsprocedurer för patienter som är över fyra år gamla.

Vetenskap

Möte med patienter som utsatts för sexuella övergrepp

För en person som varit utsatt för sexuella övergrepp är det inte ovanligt att situationen hos tandläkaren eller tandhygienisten uppfattas som ett eko av övergreppssituationen.

Vetenskap

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Tandläkartidningen publicerar odontologisk vetenskap på svenska. Här hittar du alla våra referentgranskade vetenskapliga artiklar.