Debatt: Hög tid för konstruktiv dialog

Debatt: Representanter för Sveriges tandläkarutbildningar svarar gemensamt på Raimo Pälvärinnes efterlysning av en programförklaring för den framtida utbildningen.

Debatt

Debatt: Nu måste lärosätena visa musklerna

De fyra lärosätena bör möta berörda parter för konstruktiva samtal om tandläkares kompetens i framtiden. Det skriver tandläkaren och före detta tandvårdsdirektören Raimo Pälvärinne i en debattartikel.

Debatt

Debatt: Folktandvården har förlorat sin idé

"Folktandvården kommer att gå under, och i skrämmande stor omfattning har så redan skett." Det skriver tandläkare Börje Vickberg som svar på Raimo Pälvärinnes och Gunilla Swanholms tidigare debattinlägg om Folktandvården.

Debatt

Debatt: Är folktandvården på väg mot sin undergång?

"Folktandvården är på väg mot sin undergång om inget görs inom folktandvården nationellt, och på den politiska arenan, i denna fråga". Det skriver tandläkaren och före detta tandvårdsdirektören Raimo Päivärinne i en debattartikel.

Debatt

Debatt: ”Bättre samverkan skulle lösa problemen”

"Tandvårdens samlade kapacitet måste utnyttjas på ett effektivare sätt, för att över hela landet kunna erbjuda tandvård till samtliga patientgrupper oavsett ålder och bostadsort." Det skriver Gunilla Swanholm, ordförande Sveriges Folktandvårdsförening, som replik på en debattartikel.

Debatt

Rökridå över nikotinets risker

Politiker, hälsovårdsarbetare, medier, bloggare, influerare och organisationer lägger en rökridå över snusningens hälsorisker. Nu vilar ett tungt ansvar på regering och riksdag att fatta de nödvändiga besluten för att stoppa marknadsföring av nikotinprodukter framställda ur tobak. Det skriver Jan-Michaél Hirsch, käkkirurg och professor emeritus vid Uppsala universitet, på Tandläkartidningens debattsida.

Debatt

Tandläkare i diktaturer – mer forskning om svensk-tyska kontakter 1933–1945 är nödvändig

Vi lever i ett oroligt Europa med en pågående brutal krigföring. Diktatur står återigen mot demokrati. Med denna artikel vill vi stimulera till ett nytt forskningsprojekt om kontakter med tandläkare och tandläkarorganisationer i diktaturer. I en första översikt fokuserar vi på kontakter mellan svenska och tyska tandläkare under nazitiden. Det skriver Nils Hansson och Göran Bergkvist, forskare i medicinhistoria, på Tandläkartidningens debattsida.

Debatt

Sitter vettet i bettet?

"Lägger man ihop dessa observationer tonar en bild fram av att en väl fungerande käkledsfunktion kan vara den eftersökta kopplingen mellan bett och kognition." Det skriver tandläkaren Jonas Johnson på Tandläkartidningens debattsida.

Debatt

Rättelse: N2 och AH Plus kan inte likställas med varandra

Produkten N2 och AH Plus innehåller helt olika kemiska sammanställningar och kan därmed inte likställas med varandra, så som görs i Bengt Nordströms debattartikel. N2 innehåller substansen paraformaldehyde (CAS 30525-89-4) som är klassificerad som cancerogen och dessutom avger en signifikant mängd formaldehyd [1, 2]. AH Plus är baserad på en epoxy-amin komposition som innehåller epoxy...

Debatt

”AH Plus är ett säkert material”

Som representant för svenska endodontispecialister är mina reflektioner kring Bengt Nordströms debattinlägg följande: Material och kemtekniska produkter som används på människor, särskilt då produkterna avses placeras permanent i kroppen, måste genomgå grundläggande test som visar att de inte utgör någon risk för patienten, det vill säga är oskadliga. Produktens innehållsförteckning är därmed inte det som...

Debatt

Nej till N2 med fritt fram för AH Plus?

"Enligt min uppfattning måste debatten upp på bordet igen. AH Plus är antagligen en utmärkt sealer, men man kan inte ta in den i värmen och samtidigt rata N2, som så många trots motstånd använder med stor framgång." Det skriver Bengt Nordström, ordförande i Svenska endodotiska sällskapet.

Debatt

Specialistbehörighet – en patientsäkerhetsfråga

"Det är viktigt att patienterna kan känna förtroende och tillit till att den behandlare som de möter verkligen innehar de kompetenser som anges och förespeglas." Det skriver Monica Palmö, ordförande för Nationella specialistchefsnätverket inom folktandvården i Sveriges regioner, apropå att tandläkare som saknar specialistbehörighet marknadsför sig som om de har detta.

Debatt

Bruxare behöver bättre hjälp

"Bruxism kan verkligen vara förödande för våra tänder. Varför har botoxbehandling fått så låg prioritering i våra nationella riktlinjer? Varför vill inte specialister i bettfysiologi se det som så många av oss behandlande tandläkare ser?" Det skriver tandläkaren Bodil Frankander på Tandläkartidningens debattsida.

Bettfysiologi

Debatt: Klokt att slopa läsk på äldreboende

"Ingen ska behöva sluta sina dagar med smärtor i munnen och havererade bett i behov av omöjliga behandlingar, när det kunnat undvikas. Jag är övertygad om att det finns attraktiva, nyttiga, angenäma dryckesalternativ vid de måltider som kanske är enda njutningstillfället i den gamla människans liv." Tandläkaren Börje Vickberg debatterar läsk på äldreboenden.

Debatt

Hälsoaspekten saknas i tandvårdsutredningen

Fortfarande ligger ekonomin för patienten och samhällsorganisationerna i centrum i utredningen. Hälsoaspekten har inte prioriterats. Man får inte en mer jämlik tandvård genom att bara införa en patientavgift på 200 kronor för undersökningar och behandlingsplan. Det skriver tandläkaren Per Toss på Tandläkartidningens debattsida.

Debatt

Fortsätt utveckla frivillig efterutbildning

Efterutbildning är viktigt för en hög patientsäkerhet och därmed vår trovärdighet. Men ger ett obligatorium detta per automatik? Vi kan inte vänta på ett eventuellt framtida beslut om obligatorium. Sedan 2015 pågår i Fortbildningsrådet inom Sveriges Tandläkarförbund överläggningar och ett utvecklingsarbete kring en strukturerad och dokumenterad fortbildning.

Debatt

Obligatorisk efterutbildning en förutsättning för förtroendet

Frågan om det ska finnas krav på obligatorisk efterutbildning för tandläkare i Sverige bör diskuteras mer. Patientsäkerheten och kvaliteten i tandläkarens bemötande och behandlingar måste vara hög. Människor måste kunna lita på att de får en god och säker tandvård.

Debatt

Låt privattandläkarna hjälpa till att lösa tandläkarbristen

"Vissa regioner har fullständigt misslyckats med att bemanna ett stort antal kliniker. Det saknas cirka 100 tandläkare norr om Dalälven. Skälet till att man misslyckats är att man gör som man alltid gjort. Att göra samma sak om och om igen och hoppas på ett nytt resultat lönar sig sällan." Tandläkare Erik Ahlbom svarar på debatten om tandläkarbristen i Norrlands inland.

Debatt

Vi vill samverka för att kompetensen säkerställs

Gunilla Klingberg, Peter Lingström, Mats Trulsson och Anders Wänman uppmanade i en debattartikel i Tandläkartidningen nummer 12/2020 till samverkan för att säkra examinationsrätten på Sveriges tandläkarutbildningar. Här replikerar förbundsstyrelsen för Sveriges Tandläkarförbund.

Debatt

Konsulter ingen lösning på glesbygdens problem

Lena Turdell, Britt Falck och Bengt-Olov Sundström skrev i en debattartikel i Tandläkartidningen nummer 11/2020 om hur privattandläkare skulle kunna bidra med erfarenhet för att underlätta rekrytering av nyutbildade tandläkare i norra Sverige. Här replikerar Anna-Maria Stenlund Berggren och Jonas Thörnqvist.

Debatt

Nu krävs samverkan för att upprätthålla kompetensen

För ett år sedan larmade vi om att antalet behöriga lärare vid våra fyra odontologiska lärosäten närmade sig ett akut läge. Vi kunde då se att behöriga lärare till våra tandläkarutbildningar började bli en bristvara, vilket riskerar att hota examinationsrätten. Nu behöver hela tandvården göra gemensam sak, annars kommer det att bli svårt att utbilda tandläkare i Sverige.

Debatt

Rädda tandvården i Norrlands inland  !

Vi privatpraktiserande tandläkare noterar tyvärr att folktandvården i norra Sverige har många vakanser. Unga tandläkare är inte intresserade av att arbeta på kliniker där kolleger saknas. Vi är många privattandläkare, sådana som nyss gått i pension eller som står i begrepp att göra det, som med glädje skulle vilja bidra med vår erfarenhet för att attrahera nyutbildade tandläkare.

Debatt

Ny tandläkarutbildning en pseudolösning

Maria Frisk och Rachel De Basso argumenterade i en debattartikel i Tandläkartidningen nummer 7/2020 för planerna att starta en tandläkarutbildning i Jönköping. Här replikerar Raimo Pälvärinne och Bengt Franzon.

Debatt

Kommentar: ”Personalförsörjningen på utbildningarna behöver lösas”

Sverige behöver en internationellt konkurrenskraftig tandläkarutbildning av högsta kvalitet som motsvarar dagens och morgondagens vårdbehov. Det är bra att diskussionen om den regionala bristen på tandläkare lyfts. För Sveriges Tandläkarförbund är en rättvis och jämlik tandvård över hela landet en självklarhet.

Debatt

Debatt: Ny tandläkarutbildning gör tandvården mer jämlik

Med en ny tandläkarutbildning som utgår från Jönköping kommer tillgängligheten att bli bättre och tandvården kommer att bli mer jämlik i hela Sverige. Det skriver företrädare för Region Jönköpings län i en debattartikel.

Debatt

Debatt: Glöm inte 70-plussarna i krisen

Den isolering och risk för försämrad munhälsa som covid-19-pandemin innebär för seniorer 70+ ska hanteras med ett framtidsperspektiv. Tillsammans måste vi arbeta för att säkerställa att de individer som har störst behov också får prioriterad tillgång till tandvård när Folkhälsomyndigheten kommer med nya direktiv.

Debatt

Debatt: Dålig tajming med nytt lärosäte

Med stor förvåning tar jag del av detta utspel (Jönköping University, JU, vill starta en tandläkarutbildning våren 2023, red:s anm).

Debatt

Debatt: Munnen behövs i framtidens läkarutbildning

Sedan flera år har det återkommande publicerats vetenskapliga artiklar som påpekar behov av ökad kunskap inom sjukvården om munhälsa och dess samband med allmän hälsa. Kan patienterna vänta längre?

Debatt

Debatt: Utan kompetenta lärare ingen examinationsrätt

Vi närmar oss ett läge där det är för få behöriga universitetslärare som kan undervisa framtidens tandvårdspersonal. Det behövs åtgärder nu om vi ska kunna fortsätta att utbilda tandläkare, tandhygienister och tandtekniker vid våra svenska lärosäten.

Debatt

Debatt: Kunskapsprovens resultat – alarmerande läsning

Hur kunde det gå så snett? Är det verkligen någon som tror, att tandläkare utbildade utanför EU/EES till 96 procent är odugliga tandläkare?

Debatt

Debatt: Visst kan chefen vara tandsköterska

Vision Klubb Tandvård Sörmland reagerar med förvåning och bestörtning över påståendet att det är ett problem att så många klinikchefer i Folktandvården Sörmland är tandsköterskor (totalt är det 6 av 21 chefer). Urban Alsenmyr, ordförande i Tjänstetandläkarna i Sörmland, menar i Tandläkartidningens första nummer 2019 att klinikchefer som är grundutbildade till tandsköterskor inte har förståelse...

Debatt

Kapitationssystemet är ett framgångskoncept

Debattsvar: I Tandläkartidningen nummer 9/2018 skrev Cecilia Franzén och Thomas Davidson en debattartikel om ersättningssystemet i vuxentandvården. Här kommenterar Birgitta Haglund och Gunilla Swanholm några av punkterna i artikeln.

Debatt

Oron för fluor – en semantisk fråga?

Det är språkligt felaktigt att använda ordet fluor när vi menar fluorid, skriver debattören och tandläkaren Peter Stade. Han vill starta ett paradigmskifte som kanske kan lugna oron för fluor.

Debatt

Replik: Vi kan inte överpröva andras granskning

De artiklar vi refererar i Tandläkartidningen har genomgått granskning och vi har inte resurser att generellt överpröva den, skriver de vetenskapliga redaktörerna Thomas Jacobsen och Björn Klinge i ett svar till Svante Twetman.

Debatt

Stora vetenskapliga brister i studie om tandkräm med fosfat

Ett tidigare nummer av Tandläkartidningen innehöll ett referat av en publicerad studie om tandkräm med låg halt fluor som kompletterats med fosfat. Artikeln som refererades innehöll stora vetenskapliga brister, menar Svante Twetman.

Debatt

“Dubbla examina bör inte ses som särskild merit”

Kursinnehåll bör spela större roll än om studenten får med sig ett eller två examensbevis från grundutbildningen, skriver åtta studenter.

Debatt

Replik: Beprövad erfarenhet talar för frisktandvård

Vår beprövade erfarenhet pekar på att frisktandvården kan förändra hälsovanor och förbättra tandhälsa. Det skriver representanter för folktandvårdens styrgrupp för frisktandvård i en replik till den uppmärksammade debattartikeln om betalningssystemet.

Debatt

Replik: Vetenskapligt stöd finns för frisktandvård

En avhandling som lades fram i november visar att frisktandvård minskar risken för karies. Det skriver Magnus Hakeberg och Charlotte Andrén Andås i en av två repliker.

Debatt

Tveksam patientnytta med frisktandvård

Det finns inget vetenskapligt stöd för att frisktandvård skulle leda till bättre tandhälsa, skriver professorerna Lars Rasmussen och Lars Sennerby vid Göteborgs universitet.

Debatt

Tveksamt underlag bakom slutsatser om tandvårdsstödet

Utredningen om ett förbättrat tandvårdsstöd drar en rad slutsatser som bygger på tveksamma underlag, menar tre tunga tandvårdsdebattörer.

Debatt

Belöna prestation – inte debitering

Tandläkarna borde i högre grad belönas för sin yrkesmässiga prestation än för sin förmåga att debitera för utförd vård. Det skriver Tjänstetandläkarnas ordförande Chaim Zlotnik i en replik till Karin Fälldins debattinlägg.

Debatt

Dags att skärpa upp tandvården

Tydlig information till patienten, utförliga journalskrivningar och utbildning i tandvårdsstödet. Det är tre åtgärder att ta till mot okunskaper och slarv i tandvården, skriver Karin Fälldin (C), ordförande för tandvårdsberedningen i Stockholms läns landsting i ett debattinlägg.

Debatt

Var med och påverka stadgarna

Vi vill nu berätta att processen är i full gång med stadgearbetet. Hör gärna av dig med dina tankar och idéer till oss, skriver Tandläkarförbundets stadgegrupp i en debattartikel.

Debatt

Professorer: Det är dags att prioritera barntandvården

De flesta åtgärder som utförs i barn- och ungdomstandvården saknar evidens, enligt en SBU-rapport. Detta är otillfredsställande för professionen och borde oroa också beslutsfattare. Det skriver fyra professorer i en debattartikel.

Debatt

Hemtandvård behöver ett tydligare regelverk

Vi vill ta ansvar och hjälpa landstingen. Landstingen i sin tur måste ta ansvar och praktisera en tillåtande inställning till hemtandvård. Det skriver Petteri Sjögren och Niclas Palmstierna på Oral Care AB.

Debatt

Så stärker vi Tandläkarförbundet

Vi tar nu ett krafttag för att ändra och modernisera stadgarna för Sveriges Tandläkarförbund. Det skriver förbundsstyrelsens stadgegrupp i en debattartikel.

Debatt

Replik: SKL saknar odontologisk kompetens

Det saknas odontologiskt sakkunniga på SKL och därmed odontologisk kompetens. Det håller Raimo Päivärinne fast vid i sin replik till SKL:s direktör Hans Karlsson.

Debatt

Visst är SKL engagerat i tandvårdsfrågor

SKL arbetar med stort engagemang i tandvårdsfrågor, skriver Hans Karlsson, direktör på SKL, som svar på en intervju med Raimo Pälvärinne i Tandläkartidningen.

Debatt

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Tandläkartidningen publicerar debattartiklar om aktuella frågor inom tandvården. Åsikterna i dessa är textförfattarnas, inte Tandläkartidningens. Vill du debattera? Skriv till: hilda.zollitsch@tandlakartidningen.se