Annons

Annons

”Förbundet är till för hela kåren”

Styrelsemedlemmarna i Praktikertjänsts Tandläkarförening skriver i sin motion. ”I dag tvingas tandläkare som inte känner sig hemma i PT eller TT att även lämna STF trots att de uttrycker en vilja att tillhöra förbundet.” I sin motion yrkar de att förbundsmötet beslutar om att ett medlemskap i STF ska vara oberoende av ett eventuellt medlemskap...

Styrelsemedlemmarna i Praktikertjänsts Tandläkarförening skriver i sin motion. ”I dag tvingas tandläkare som inte känner sig hemma i PT eller TT att även lämna STF trots att de uttrycker en vilja att tillhöra förbundet.”
I sin motion yrkar de att förbundsmötet beslutar om att ett medlemskap i STF ska vara oberoende av ett eventuellt medlemskap i PT eller TT.
Förbundsstyrelsen, FS, har i sitt svar på motionen som utgångspunkt att förbundet ska förbli en professionell organisation för hela tandläkarkåren. FS påpekar att efter den 1 januari 2012 finns det ingen möjlighet för tandläkare att tillhöra PT om organisationens beslutar att lämna förbundet och det bildas en branschorganisation för företagsmedlemmar.
FS anser att det är omöjligt att redan före årsskiftet ändra på hela STF:s organisation för att det är ont om tid att göra om organisationen till medlemskap för enskilda tandläkare. Konsekvenserna av motionen måste analyseras noggrant innan ett beslut kan fattas, anser FS och yrkar att förbundsmötet ger FS i uppdrag att ”förutsättningslöst och skyndsamt analysera konsekvenserna av motionärernas förslag.” FS anser i och med detta att motionen är besvarad.

Individuellt medlemskap

Inför ett individuellt medlemskap i Tandläkarförbundet, skriver privattandläkarna Mikael Jansson och Anders Mohlin i sin motion. De påpekar att det inte finns en reell intressegemenskap mellan företrädare för en fackförening och företrädare för företagare. Man kan inte representera både fack och företagare i samma styrelse. Ett frivilligt individuellt medlemskap i förbundet ska utgå från en gemensam aspekt: att man är tandläkare. Övrigt kan lämnas över till självständiga fack- eller branschorganisationer.
Motionärerna yrkar att förbundsstyrelsen lägger en proposition till förbundsmötet om ett individuellt medlemskap i Tandläkarförbundet.
Motionärerna yrkar också att stadgarna ändras så att endast tandläkare som har en i Sverige gällande legitimation, tandläkarstudenter vid de odontologiska lärosätena i Sverige samt svenska tandläkarstudenter som studerar utomlands, ska kunna vara medlemmar i förbundet, och att förbundet görs fristående från riksföreningarna.
FS konstaterar, som i svaret på den första motionen, att utgångspunkten är att STF förblir en professionsorganisation för hela tandläkarkåren. Det finns ingen möjlighet för tandläkare att tillhöra PT om organisationen driver igenom beslutet att bli en branschorganisation med företagsmedlemmar.
När det gäller motionärernas yrkande att inte bara tandläkarstudenter i Sverige utan också i utlandet ska kunna bli medlemmar i förbundet, påpekar FS att detta är olämpligt eftersom STF inte kan ge studenterna stöd i deras relation till de utländska lärosätena. I dag finns ett nätverk med möjlighet för dessa studenter att få tillgång till Tandläkartidningen på nätet och till förbundets omvärldsbevakning, vilket gör att de kan följa utvecklingen inom tandvården i Sverige.
FS yrkar att förbundsmötet avslår motionen.

Agera för ett starkt förbund

I den tredje motionen skriver tjänstetandläkare Niklas Öberg att tidigare gräl inom tandläkarkåren ledde till överenskommelsen att förbundet driver vissa frågor, respektive riksförening andra. Det har fungerat bra. Den oenighet som finns riskerar att låsa samarbetet.
Han yrkar att förbundsmötet ger styrelsen för STF i uppdrag att agera för ett fortsatt fungerande förbund, utvecklar verksamhetsplan och visionsdokument och tar till sig synpunkterna i medlemsenkäten 2010.
Liksom i svaren på de andra motionerna framhåller FS att utgångspunkten måste vara att STF förblir en professionsorganisation för hela tandläkarkåren, och man bifaller motionärens yrkanden.

Upptäck mer