Annons

Annons

Journaluppgifter granskas

 Brister i journalerna kan leda till ekonomiska konsekvenser för vårdgivare och patient. Det finns också en risk för att patientsäkerheten äventyras om det efter behandling uppstår komplikationer. För att identifiera eventuella brister och komma med förslag på förbättringar har Socialstyrelsen, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket samt Försäkringskassan gemensamt beslutat att genomföra ett projekt för att kartlägga om...

 Brister i journalerna kan leda till ekonomiska konsekvenser för vårdgivare och patient. Det finns också en risk för att patientsäkerheten äventyras om det efter behandling uppstår komplikationer.
För att identifiera eventuella brister och komma med förslag på förbättringar har Socialstyrelsen, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket samt Försäkringskassan gemensamt beslutat att genomföra ett projekt för att kartlägga om journaldokumentationen uppfyller de krav som ställs.
Underlaget för kartläggningen kommer att vara ett slumpvis urval av inskickade patientjournaler i samband med efterhandskontroller. De insamlade uppgifterna kommer att sammanställas, men ska inte i vare sig specifika fall eller i den totala sammanställningen att kunna kopplas till enskild patient eller till en enskild vårdgivare.
Totalt kommer 390 ärenden i samband med efterhandskontroller att ligga till grund för kartläggningen. Vårdgivare kommer bli kontaktade av Försäkringskassan via brev.

Upptäck mer