Annons

Annons

Nyheter 2023-10-05

Långa utredningar: Olämpliga tandläkare kan fortsätta i åratal

Utredningarna hos IVO pågår inte sällan i två år, ibland tar det längre tid innan inspektionen begär att HSAN ska dra in legitimationen för en tandläkare som man bedömer varit grovt oskicklig.

Foto: Colourbox

Långa handläggningstider hos myndigheterna gör att tandläkare som är olämpliga för yrket kan fortsätta behandla patienter. Samtidigt måste tandläkare som utreds leva i ovisshet under flera års tid.

Under 2022 återkallades 20 legitimationer, det är fler än någonsin. Samma utveckling gäller för disciplinpåföljden prövotid där Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, funnit att tolv tandläkare inte arbetat på ett patientsäkert sätt. De senaste åren har även fallen som hamnar hos HSAN blivit allvarligare.

Utvecklingen är delvis ett resultat av en riktad granskning, en så kallad nationell tillsyn, som genomfördes för några år sedan. I samband med denna granskning identifierade IVO ett antal tandläkare som inte bedrev en patientsäker tandvård. Samtidigt har Försäkringskassan utvecklat ett träffsäkrare kontrollsystem som fångar upp ärenden där misstänkt fusk med tandvårdsstödet förekommer. Fusk med tandvårdsstödet och patientosäker tandvård går ofta hand i hand.

Hos IVO pågår en utredning för det mesta i två år innan inspektionen vänder sig till HSAN. I vissa fall har utredningarna pågått ännu längre. Därefter dröjer det ytterligare ofta ett år innan HSAN beslutar om en disciplinär påföljd.

Birgit Rengren Borgesen, enhetschef på IVO, beklagar att inspektionens handläggningstider är långa.

– Utredningsarbetet är komplicerat, det är viktigt att vi bedriver det på ett rättssäkert sätt. Självklart är vi inte nöjda med så långa handläggningstider.

Det här betyder att tandläkare som inte utövar sitt yrke på ett patientsäkert sätt kan fortsätta behandla patienter. Hur kan patientsäkerheten säkerställas när en utredning pågår i flera år?

– Det är inte bra, men om det finns en arbetsgivare brukar de vidta åtgärder mot en tandläkare som blivit anmäld till IVO.

Just nu ser IVO över sitt arbetssätt. Bland annat vill man ge utredarna möjlighet att arbeta kontinuerligt med samma ärendeslag för att skapa effektivare arbetsmetoder. Enligt Birgit Rengren Borgesen har myndigheten sedan tidigare goda erfarenheter av att korta handläggningstider inom andra slags ärenden.

Samtidigt måste tandläkare vars yrkesutövning utreds vänta länge innan IVO anmäler dem till HSAN. Hur ser du på det?

– Det är givetvis olyckligt att personal som utreds måste vänta länge, men arbetet kräver noggrannhet för att vi ska kunna styrka våra påståenden. Det är en viktig balans mellan effektivitet och rättssäkerhet, säger Birgit Rengren Borgesen.

Chaim Zlotnik, ordförande i Tandläkarförbundet.

Chaim Zlotnik, ordförande för Tandläkarförbundet, betonar att det måste få ta tid att utreda ärenden som rör oskicklighet i yrkesutövningen.

– De flesta ärenden i dag tar lång tid att utreda oavsett vad det rör sig om. Tandvården är komplex och det är viktigt att utredningarna är noggranna, säger han.

Det finns flera förklaringar till att fler tandläkare än någonsin utreds av IVO och anmäls till HSAN. Chaim Zlotnik undrar om toleransnivån för brister i yrkesutövningen har förändrats.

– Frågan är när myndigheterna väljer att ingripa numera.

Samtidigt anser Chaim Zlotnik att IVO borde få större resurser. Det skulle gynna individen, tandvården och patientsäkerheten.

– Det är viktigt att myndigheterna hittar behandlare som brister i yrkesutövningen. Fusk med det statliga tandvårdsstödet spiller över på hela tandläkarkollektivet.

Lars Olsson, näringpolitisk chef på Privattandläkarna, tycker att en utredning måste kunna hanteras fort.

– Det gäller framför allt när man är anmäld till HSAN. Det är väldigt pressande att behöva gå och vänta på ett beslut, säger han.

Anna Cestar, ombudsman på fackförbundet Tjänstetandläkarna, säger att förbundet regelbundet får samtal från medlemmar som blivit anmälda till IVO.

Anna Cestar, ombudsman på Tjänstetandläkarna.

– För många är det värsta som hänt under tiden i yrket. Många som ringer har frågor om utredningens gång. Det vi kan hjälpa till med är att förklara hur ett yttrande kan utformas och förklara vad myndigheten vill ha. Vi brukar också hänvisa till IVO:s upplysningstjänst som kan ge bra vägledning vid en anmälan. Ofta fungerar vi som ett moraliskt stöd, många vill prata med någon som är odontologiskt kunnig, men det kan vi tyvärr inte hjälpa till med, säger Anna Cestar.

– Det är väldigt jobbigt att bli anmäld. Väntetiden orsakar lidande, det gäller både den enskilde tandläkaren och patientsäkerheten.

Enligt Eskil Nord, före detta justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen och ordförande i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN), tar det i genomsnitt tio till tolv månader att fatta beslut i ett ärende där en legitimation återkallas eller prövotid beslutas.

IVO utreder och HSAN prövar
  • Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) är en statlig tillsynsmyndighet, som sorterar under Socialdepartementet. Myndigheten granskar verksamheter inom hälso- och sjukvården, ansvarar för tillsyn över legitimerad personal, vilket omfattar anmälningar till HSAN, och utreder enskildas klagomål enligt patientsäkerhetslagen (PSL).
  • Myndigheten har cirka 800 anställda och är indelade i sex tillsynsavdelningar, som är placerade i Umeå (nord), Stockholm (öst), Örebro (mitt), Jönköping (sydväst), Göteborg (väst) och Malmö (syd).
  • HSAN är en domstolsliknande myndighet som prövar ärenden rörande legitimerad personal. Nämnden sorterar under Socialstyrelsen som utfärdar legitimationer. Nämnden består av en ordförande och åtta andra ledamöter. Dessa åtta ha ska särskild förståelse för hälso- och sjukvård. Ledamöterna utses av regeringen för en period på tre år. Nämndens ordförande ska ha varit verksam som ordinarie domare.
  • Ansvarsnämnden prövar anmälningar om prövotid, återkallande av legitimation, begränsning av förskrivningsrätt och ny legitimation eller annan behörighet. De ärenden som prövas anmäls av IVO. Justitieombudsmannen (JO) och Justitiekanslern (JK) har även rätt att göra anmälningar.
  • När IVO anmäler en tandläkare till ansvarsnämnden kan den bara utgå från yrkandet. En begäran om enbart prövotid kan därmed aldrig sluta med att en legitimation dras in. IVO brukar för det mesta välja det säkra framför det osäkra genom att yrka på ett återkallande i första hand och i andra hand på prövotid. I sådana fall kan ansvarsnämnden välja att döma ut prövotid om den inte göra samma bedömning som IVO. I dessa fall kan ansvarsnämnden även göra ändringar i innehållet i prövotidsplanen. Avslag på anmälningar från IVO förekommer väldigt sällan, eftersom anmälningarna i regel är väl underbyggda.

Källor: IVO och Socialstyrelsen

Hur kommer det sig att ärenden som anmäls av IVO tar sådan lång tid att pröva?

– När anmälan från IVO når HSAN ska den kommuniceras med den anmälde, som får tillfälle att lämna synpunkter. Eventuellt kan annan skriftväxling förekomma. Därefter gör våra utredare, en jurist och eventuellt en medicinskt sakkunnig, sin bedömning och lämnar därefter ett förslag till beslut. Vi är inte direkt nöjda med att det inte går fortare, vi vill korta ner tiden, men handläggningen måste få ta den tid som krävs.

HSAN kan heller inte begära att IVO ska jobba snabbare. Arbetet måste som sagt få ta den tid som krävs för att garantera rättssäkerheten.

En tandläkare som riskerar att få sin legitimation återkallad eller genomgå prövotid tvingas vänta i genomsnitt tio till tolv månader. Hur ser ansvarsnämnden på det?

– Det är givetvis påfrestande för en tandläkare att ha en sådan sak hängande över sig. Ett återkallande är ett stort ingrepp och vi får inte hasta igenom ett sådant beslut.

Under utredningens gång kan en tandläkare fortsätta arbeta. Hur ser ni på det ur patientsäkerhetssynpunkt?

– Det är en sak som HSAN inte kan påverka. Däremot kan IVO i vissa fall yrka på att ansvarsnämnden fattar ett beslut om ett återkallande av legitimationen fram tills att prövningen är klar. Det gäller bara om det behövs för att trygga patientsäkerheten eller om det behövs ur allmän synpunkt, (det vill säga det allmännas intresse av en korrekt användning sjukvårdsersättning och andra socialförsäkringsförmåner reds anm.).

Upptäck mer