Annons

Annons

PT:s beslut påverkar förbundet

 2008 klubbade Privattandläkarna igenom sitt visionsdokument ”Medlemsnytta för framtiden”. Privattandläkarna tog det första steget mot att bli en branschorganisation. Det exekutiva ansvaret i föreningen flyttades från styrelsen till generalsekreteraren. Det förde i sin tur med sig att de förtroendevalda PT-representanterna inte längre ansåg sig kunna delta i förbundsstyrelsens, FS:s, arbete på samma sätt som övriga...

 2008 klubbade Privattandläkarna igenom sitt visionsdokument ”Medlemsnytta för framtiden”. Privattandläkarna tog det första steget mot att bli en branschorganisation. Det exekutiva ansvaret i föreningen flyttades från styrelsen till generalsekreteraren. Det förde i sin tur med sig att de förtroendevalda PT-representanterna inte längre ansåg sig kunna delta i förbundsstyrelsens, FS:s, arbete på samma sätt som övriga ledamöter; de arbetade inte längre operativt på samma sätt som övriga.
För att lösa problemet föreslog PT att generalsekreteraren skulle adjungeras till FS. Detta avvisades av den övriga styrelsen på grund av att förbundets stadgar endast tillåter en adjungering, den av Studerandeföreningens ordförande, och att PT:s ledamöter har förbundsmötets uppdrag att representera privattandläkarna i FS. Det har också funnits invändningar mot att adjungera en icke-tandläkare i FS.
Konsekvensen av dessa motsättningar blev att privattandläkarnas valda ledamöter inte har deltagit i FS arbete mer än två gånger sedan april 2010.

Medling

För att lösa upp knutarna begärde Privattandläkarna att Saco skulle gå in och medla. Så blev det också, men ordet medling byttes ut till samråd. Samrådet inleddes i våras och avslutades den 17 maj.
Då hölls det avslutande mötet mellan parterna, och man enades om ett diskussionsunderlag att arbeta vidare utifrån. I diskussionsunderlaget står tydligt beskrivet tre förutsättningar för att komma vidare och nå en slutlig överenskommelse: Endast tandläkare ska vara medlemmar i förbundet och valbara till de olika förbundsorganen, PT:s styrelseledamöter ska återgå till FS-arbetet, och att alla parter är ense om att det är värdefullt att diskussionerna fortsätter och fördjupas.
PT:s ledamöter valde dock att utebli från FS möten i både juni och augusti, och bröt därmed överenskommelsen. 

Överraskande besked

Den 3 oktober kom så beskedet som överraskade FS; PT meddelade att man blir en branschorganisation, detta om medlemsmötet den 25 november går på den linjen. Inför mötet har Privattandläkarna aviserat att det nya namnet blir Sveriges Tandläkarförening, eller mer vardagligt Tandläkarna. Generalsekreteraren ska ha det operativa uppdraget. I  verksamhetsplanen står det att medlemskapet i förbundet upphör vid ingången av 2012.
Medlemmar i föreningen blir företag som bedriver tandvårdsverksamhet, det vill säga enbart juridiska personer, det vill säga inte enskilda tandläkare. Nuvarande lokalavdelningar försvinner, i stället bildas sex regioner. Men traditionen med representativ demokrati försvinner och ersätts med direktdemokrati där varje enskild medlem får rösträtt på föreningsmöten.
Föreningsmötena ska vara öppna för alla medlemmar.
Antalet röster per medlem ska grundas på medlemsföretagets omsättning, en röst för var femte uppnådd miljon kronor, dock med en begränsningsregel som slår fast att medlemmen maximalt kan ha 40 procent av det totala antalet röster i röstlängden.
Samtidigt med att Sveriges Tandläkarförening bildas vill organisationen öppna för ett individuellt medlemskap i Tandläkarförbundet för alla riksföreningarna. Ett förslag om detta läggs i en motion till förbundsmötet i december. FS har besvarat motionen med ”att förbundsmötet ger FS i uppdrag att förutsättningslöst och skyndsamt analysera konsekvenserna av motionärernas förslag i syfte att få en fungerande yrkesorganisation för alla tandläkare”.

 Sent besked

PT:s beslut har lett till oro bland de övriga riksföreningarna. Kenth Nilsson, ordförande i Tjänstetandläkarna, berättar att PT:s beslut kom plötsligt, dessutom olyckligt sent eftersom nyordningen ska träda i kraft vid årsskiftet
– Under den samrådsprocess som pågått har inte PT varit tydliga i vad de ämnat göra. Slutdokumentet från medlarna kom den 17 maj. Därefter var tid avsatt för ett nytt möte mellan PT, STF och TT, men de ledamöter som PT har nominerat till styrelsen återgick inte till förbundsstyrelsearbetet och vi kunde därför inte fortsätta diskussionerna utifrån medlarnas dokument och förbundets verksamhetsplan.
Från PT:s sida vill man införa ett frivilligt och individuellt medlemskap i förbundet för alla tandläkare – vad kommer detta att innebära för Tjänstetandläkarna?
– Om detta går igenom måste vi diskutera om vi själva ska ta hand om de frågor som förbundet driver i dag, fusionera helt med förbundet eller om vi kan fortsätta att samarbeta med övriga riksföreningar, vilket vi önskar, säger han.
Ett frivilligt och enskilt medlemskap får konsekvenser för medlemsdemokratin.
– Vi måste finna en lösning som fungerar lokalt och centralt och där medlemmarnas demokratiska intressen tas till vara. Att finna en bra lösning på hur en sådan organisation ska se ut tar tid, och det är väldigt olyckligt att PT:s beslut kom med så kort varsel, säger han.

 Demokratibasen i fara

Enligt Gunilla Klingberg, ordförande i Tandläkarförbundet, kom beskedet om att PT inte längre blir kvar som en riksförening inom förbundet efter årsskiftet som en överraskning.
– FS fick ingen indikation om detta förrän vid mötet i början av oktober, vilket är mycket olyckligt, säger hon och tillägger att det inte bara handlar om det enskilda medlemskapet utan också om medlemsdemokratin:
– I och med att PT:s nuvarande lokalavdelningar tas bort försvinner den bas som utgör grunden för medlemsdemokratin inom förbundet. Detta måste vi lösa på något sätt.
PT:s beslut får även konsekvenser för förbundet ekonomi. Vid tre FS-möten har budgeten för 2012 diskuterats. PT:s ledamöter har inte närvarat och det har inte kommit några synpunkter på budgeten utifrån det faktum att man blir en branschorganisation och inte längre kommer att vara en riksförening inom förbundet.
– Läget är bekymmersamt. PT har hittills stått för en stor del av förbundets budget, närmare 5,3 av 12 miljoner kronor. Jag utgår ändå från att PT är beredda att ta ansvar för förbundets ekonomi och inte lämna oss i sticket, det vill säga att de skjuter till medel för det kommande övergångsåret så att vi får arbetsro och kan skapa en fungerande organisation, säger Gunilla Klingberg.
En ytterligare konsekvens av PT:s beslut är hur förbundets efterutbildningsverksamhet ska hanteras.
– Efterutbildningen organiseras av våra regionföreningar, som i sin tur bygger sin verksamhet på lokalavdelningarna. Nu försvinner ju PT:s lokalavdelningar. Hur vi ska lösa detta och få en fortsatt fungerande och effektiv efterutbildning återstår att se.
PT har avböjt att kommentera med hänvisning till sitt verksamhetsplaneringsmöte den 25 november.

Upptäck mer