Annons

Annons

Vissa sjuka ska få extra tandvårdsbidrag

Ett nytt särskilt tandvårdsbidrag till personer med vissa sjukdomar ska införas från 1 januari 2013, föreslår regeringen.

Ett extra bidrag på 600 kronor per halvår till förebyggande tandvård eller abonnemangstandvård ska betalas ut till vissa grupper med sjukdomar och funktionsnedsättningar som medför risk för försämrad tandhälsa, enligt proposition 2011/12:7. Varje bidrag ska användas inom ett halvår.
Tandvård som betalas med särskilt tandvårdsbidrag ska inte ingå i beräkningen av tandvårdsersättning.
Socialstyrelsen föreslås avgöra vilka grupper som ska få bidraget och hur tandvården ska bedöma rätten till bidraget.
Enligt en departementspromemoria föreslås bidraget gå till personer som:
* är muntorra på grund av långvarig behandling med läkemedel
* har kronisk destruktiv parodontit eller periimplantit, har svårinställd diabetes
* har frätskador på tänderna och anorexi, bulimi eller refluxsjukdom
* har genomgått strålbehandling i öron- näs- mun-, eller halsregionen
* har Sjögrens syndrom
* har kronisk obstruktiv lungsjukdom och har ordinerats syrgas eller näringsdryck
* har cystisk fibros
* har ulcerös colit
* har Crohns sjukdom
* har tarmsvikt
* genomgår dialysbehandling
* är immunosupprimerade på grund av behandling med läkemedel
* har genomgått en organtransplantation.
Regeringen instämmer i huvudsak med promemorian om vilka patientgrupper som ska få det nya stödet men anser grupperna som ska få stödet ska kunna variera över tid.
Vårdgivaren eller patienten kan begära förhandsprövning hos Försäkringskassan. Om det visar sig sedan att bidraget har betalats ut felaktigt, får pengarna då inte krävas tillbaka, enligt förslaget.
Frågan tas upp i riksdagen den 24 november och beslut fattas samma dag. Läs mer på riksdagen hemsida.

Upptäck mer