Beteendevetenskap på schemat
James Hilton och Elin Jacobi Larsson är överens om att kunskaper i etik, genus och gruppdynamik är viktiga för tandläkare.

Beteendevetenskap på schemat

14 mar 2013
Dela artikeln
Professionell utveckling, PU, har växt fram som något av en profilkurs för tandläkarprogrammet i Umeå. Sedan 2008 finns kursen, som ska ge studenterna en gradvis inskolning i yrkesrollen med ett flertal beteendevetenskapliga ämnen.

– Karriären börjar inte vid examen. Det är bra att få grundkunskaper kring etik, genus och gruppdynamik tidigt i utbildningen, tycker James Hilton, som läser nionde terminen i Umeå.

PU har en central roll i Umeå för att uppfylla utbildningsmålet att utbilda tandläkare med självkännedom och empatisk förmåga.

Tidigare fanns en kurs i Klinisk introduktion som också berörde beteendevetenskapliga ämnen, men med läkarprogrammet som förebild har PU växt fram som en ny kurs på totalt 15 poäng som ges under de sex första terminerna.

Särskild internatvecka

Bland annat har den internatvecka – som blivit något av en »snackis« bland läkar- och tandläkarstudenter – tidigarelagts och dyker nu upp under termin fem.

– Det är klart att det är en lite speciell del av utbildningen med fokus på gruppdynamik. Att åka bort några dagar och blanda ihop grupper där man inte känner varandra – att reflektera kring dynamiken i en grupp och sin egen roll i den, säger Elin Jacobi Larsson, som läser termin nio.

– Allt det är väldigt bra att ha med sig redan när man kommit ut och sommarjobbar som student och förmodligen i ännu högre grad till sommaren när det blir dags att jobba på tillfälligt leg.

Genuskunskap

James Hilton tycker att Professionell utveckling gett en förmåga att reflektera och analysera kring tandläkarrollen på ett sätt som annars skulle vara svårt.

– Det kan gälla frågeställningar som rör etik, genus eller gruppsamverkan. Att man stannar upp och tänker till varför man agerar som man gör eller varför kolleger eller patienter gör det. Det är nyttigt och intressant, säger James Hilton.

Han pekar på genuskunskap med patientperspektiv som ett särskilt spännande område:

– Män och kvinnor kan uttrycka samma besvär helt olika. Här gäller det att vara lyhörd och analytisk för att kunna ge så bra vård som möjligt.

UGL – Utveckling av grupp och ledarskap – heter den upplevelsebaserade kurs som ges under internatveckan, som är gemensam för läkar- och tandläkarstudenter i Umeå.

– Kursen har genomgående fått höga betyg av studenterna och vi är väldigt måna om att ha med den som en delkurs inom PU. Vi prioriterar kursen – trots att den är ganska dyr, säger universitetslektor Eva Levring Jäghagen, pedagogiskt ansvarig för tandläkarprogrammet vid Umeå universitet.

Professor Anders Wänman, som är delkursansvarig, säger att en målsättning med UGL är att studenterna ska få ökad självkännedom och förståelse för sin roll i gruppdynamiska situationer.
Kursen ger också kunskap om hur man som individ kan påverka och bli påverkad av gruppen. En viktig del är att ge studenterna verktyg för att hantera och förstå konflikter samt träning i att kommunicera direkt och tydligt.

– Helst ska man inte känna varandra alls. Varje grupp består av 10–12 deltagare med två handledare. Det är väldigt lärorikt att reflektera kring hur man som individ löser en uppgift samt hur konflikter kan hanteras, säger Anders Wänman.

Professionell utveckling spänner över ganska stora områden, från första terminens inblick i professionen – då studenter får intervjua »folk på stan« om deras syn på tandvård – till avslutande delkursen om ergonomi.

Använder förbundets riktlinjer

Professor Margareta Molin-Thorén – som även är ordförande i Tandläkarförbundets etiska kommitté – använder bland annat förbundets etiska riktlinjer och fiktiva kliniska fall för studenternas reflektioner kring etik.

– Det är intressant att se hur studenterna, med mycket begränsade kliniska kunskaper, ändå är så intresserade och har många kloka synpunkter runt etiska funderingar i den kliniska vardagen.

– Dessutom att studenterna på ett väldigt fint sätt kan använda förbundets etiska riktlinjer som utgångspunkt för att själva formulera relationen till patienter, lärare, sköterskor och studiekamrater.

Områden som brukar vara återkommande är att visa respekt, att vara lyssnande och att ge patienten tid och utrymme.

I delkursen om genusperspektiv – under termin fyra – används delvis studiematerial från läkarprogrammet.

– Vi ser film och läser skönlitteratur som underlag för att diskutera hur manligt och kvinnligt kan påverka olika delar av vården och vilket förhållningssätt man har till både kolleger och patienter utifrån kön, säger delkursansvariga professor Ingegerd Johansson.

 

Ökad tonvikt på mjukare ämnen

Att utvecklas till tandläkare är KI:s motsvarighet till Professionell utveckling vid Umeå universitet. Kursansvarige adjunkt Lars-Erik Lindgren ser en allmän utveckling mot ett ökat inslag av beteendevetenskap.

– Det tror jag gäller för samtliga tandläkarhögskolor i Sverige. Jag kan bara gå till mina egna studieår då det rörde sig om ett enstaka timmar under hela utbildningen. Nu är det ett helt annat fokus på mjukare värden som etik, kommunikation och psykologi, säger Lars-Erik Lindgren.

I snart tio år har Att utvecklas till tandläkare, totalt 20 poäng, funnits med vid KI som en så kallad strimma, som täcker hela utbildningstiden. Ett bärande inslag i kursen är ett mentorsystem där varje student har en lärare som mentor och bollplank för att reflektera kring yrkesrollen.

Även Tandläkarprogrammet i Malmö har ökat sitt inslag av beteendevetenskaplig undervisning.

– Frågor som rör psykologiskt omhändertagande, genus och etnicitet blir allt viktigare. Vårt upplägg med problembaserat lärande gör att vi inte har det som egen kurs men det är numera väl integrerat i våra ämnen under hela utbildningstiden, säger programansvariga universitetslektor Christel Larsson.

Tandläkarprogrammet i Göteborg ger en introducerande kurs i psykologi och kommunikation under första läsåret som sedan återkommer i olika kliniska kurser. En valbar kurs i organisation och ledarskap ges under termin sex.

Dessutom har genuskunskap status som ett särskilt profilområde inom Sahlgrenska akademin, vilket märks även inom odontologisk utbildning.

 

Text: Fredrik Mårtensson

Foton/Illustrationer: Foto: Mikael Lundgren

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch