Miljonrullning hos Privattandläkarna
Generalsekreterarens lön på 195 000 kronor i månaden är något av det revisorerna kritiserar i sin rapport. Bildmontage: Lasse Mellquist

Miljonrullning hos Privattandläkarna

2 maj 2012
Dela artikeln
De förtroendevalda revisorerna i Sveriges Privattandläkarförening, SPF, riktar mycket hård kritik mot hur föreningens verksamhet och ekonomi har hanterats. Bland annat har höga ersättningar betalats ut till generalsekreteraren och vice vd:n. Revisorerna rekommenderar att årsmötet den 25:e maj inte beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2011. Styrelsen tillbakavisar kritiken.

Tandläkartidningen har läst revisionsrapporten. Där finns en rad anmärkningar:
Generalsekreteraren beviljades en ”omotiverat hög” lön på 195 000 kronor i månaden av styrelsen. Enligt uppgifter som revisorerna fått från Charity Ratings, som bland annat gör undersökningar av lönenivåerna för generalsekreterare och styrelseordförande i ideella organisationer, hade generalsekreteraren för Cancerfonden den högsta månadslönen 2009. Den var 97 750 kronor.
Utöver lönen fick SPF:s generalsekreterare ett ”vidlyftigt och omotiverat högt” avgångsvederlag på 5,7 miljoner kronor. Totalt betalade SPF ut cirka tio miljoner kronor till generalsekreteraren under 2011. Som skäl för det höga avgångsvederlaget har styrelsen angett att generalsekreteraren dödshotades, men enligt revisorerna finns ingen polisanmälan om detta. De skriver: ”…varken äktheten eller omfattningen av hotbilden har kontrollerats på ett vederhäftigt sätt”.

Ej följt praxis

Av rapporten framgår det vidare att representationskostnaderna inom SPF har varit ”vidlyftiga och avviker från SPF:s policy. Styrelsen för SPF, generalsekreteraren och vice vd:n har därmed ”gravt missbrukat medlemmarnas medel”.
Generalsekreteraren och vice vd:n har inte följt praxis för uttag av flextid. Eftersom det funnits ett mönster att plocka från sitt flexsaldo har generalsekreteraren och vice vd:n sparat semesterdagar och senare tagit ut dem i kontanter. För generalsekreteraren betalade SPF ut en semesterersättning på cirka 400 000 kronor under 2010-2011. Vice vd:n tog under 2011 ut 72 360 kronor i outtagna semesterdagar genom att i stället använda timmar från sitt flexsaldo som semester.
Svensk Privattandvård AB:s ordförande har godkänt en utbetalning av ”omotiverade extra gratifikationer” på totalt 160 000 kronor till bolagets vice vd som kompensation för att denne under två kortare perioder trätt in som tillförordnad vd för bolaget, trots att arbetsuppgifterna ingick i hans arbetsbeskrivning.
Enligt revisorerna har ”omotiverade arvoden” på över tre miljoner kronor gått till externa konsulter. Det gäller både SPF och Svensk Privattandvård AB. SPF:s styrelse har valt att anlita en av Stockholms mest välrenommerade advokatfirmor, som debiterat 5 250 kronor inklusive moms i timmen. Ersättning för mer än 500 timmar har betalats ut under 2011 trots att det fanns en heltidsanställd jurist på kansliet.

Kostsamma resor

Enligt revisorerna har det kostat föreningen 250 000 kronor att få hjälp av den anlitade advokatfirman med att svara på de frågor revisorerna ställt under revisionen.
Revisorerna tar också upp att generalsekreteraren och vice vd:n under 2009-2011 på styrelsens uppdrag gjort upprepade och ”mycket kostsamma” resor till Pankey Institute i Florida, detta utan att på ett tydligt sätt redogöra för medlemsnyttan med dessa resor. Revisorerna anser att kostnaderna för resorna inte är försvarbara. Delegationen har bland annat bott på lyxhotell för 4 200 kronor natten per person. Under en av resorna var representationskostnaden 18 444 kronor, samtidigt har traktamente tagits ut. Flygbiljetterna var omotiverat dyra och föreningen har för en av resorna debiterats ombokningsavgifter på 48 000 kronor. Dessutom har samtliga USA-resor gjorts i businessclass, vilket strider mot föreningens resepolicy. Man har dessutom debiterat 19 000 kronor för hyrbilar och taxi, vilket inte heller överensstämmer med policyn för resor och representation. USA-resorna till Pankey Institute har under perioden 2009-2011 kostat föreningen 1 150 000 kronor.

Vidlyftig representation

Representationskostnaderna inom SPF har varit ”vidlyftiga” och avviker från föreningens policy. ”De förtroendevalda inom SPF samt generalsekreteraren och vice vd:n har därmed gravt missbrukat medlemmarnas medel”. Som ett exempel på detta tar revisorerna kansliets kick-off 2011; 14 personer deltog, och den hölls på ett hotell i Stockholm och till en kostnad av 80 000 kronor, trots att samtliga deltagare bodde i Stockholm med omnejd.
Avtackningen av generalsekreteraren tas också upp som ett exempel på oansvarighet med medlemmarnas pengar; Kostnaden för festen på Fotografiska muséet uppgick till 193 000 kronor ”för ett par timmars mingel”. 73 inbjudna kom plus 45 ”vänner”.
De förtroendevalda revisorernas rapport kommer att läggas fram vid Sveriges Privattandläkarförenings årsmöte den 25:e maj.

Styrelsen tillbakavisar kritiken

I sitt svar på revisorernas rapport skriver styrelsen för Sveriges Privattandläkarförening att rapporten är en del i en kampanj mot den sittande styrelsen och tidigare medarbetare utifrån den stora och kontroversiella förändringsresa som föreningen genomfört i demokratisk ordning.
Styrelsen påpekar att samtliga beslut har fattats i föreningens och medlemmarnas bästa intresse. Verksamheten har bedrivits inom ramen för stadgar, policys och övriga riktlinjer, vilka samtliga har beslutats i demokratisk ordning. Verksamheten har också bedrivits inom ramen för fastställd och godkänd budget, och löner och andra avtal med ledande befattningshavare har varit marknadsmässiga utifrån uppdrag och utförda prestationer.
Däremot anser styrelsen att lekmannarevisorernas agerande har varit utanför vad som är normalt i en revision och i stället blivit en del i den kampanj som bedrivits av en minoritet mot utvecklingsarbetet.

Fel jämförelse

När det gäller lönenivåer och ersättningar har styrelsen fastställt dessa utifrån uppdrag och prestationer. Styrelsen har också jämfört löner och ersättningar med andra befattningshavare i jämförbara branschorganisationer. Det är fel att jämföra månadslönen med generalsekreteraren i Cancerfonden, som är en välgörenhetsorganisation; mer relevant hade varit att jämföra med ledande befattningshavare i andra branschorganisationer, exempelvis för generalssekreteraren i Sveriges Advokatsamfund.
Lönen för generalsekreteraren hängde också enligt styrelsen ihop med att hon ville lämna organisationen; löneavtalet var ett sätt att få generalsekreteraren att stanna kvar under den kritiska tid när förändringsarbetet var inne i slutskedet.
Nivån på avgångsavtalet var enligt styrelsen rimlig.
Styrelsen anser att tidrapporter har upprättats och godkänts i behörig ordning. Regelverket har tillämpats. Tidrapportering och rutiner kring detta har granskats utan anmärkning av revisorerna tidigare år.
Resorna till USA och Pankey Institute var enligt styrelsen befogade. USA är ett föregångsland inom tandvården och Sverige har mycket att lära. Resorna har varit mycket värdefulla för Privattandläkarna.
När det gäller kritiken från revisorerna om höga representationskostnader anser styrelsen att kritiken är obefogad, styrelsen har kontroll över representationskostnaderna och står helt bakom den representation som bedrivits.
Konsultkostnaderna för juridisk hjälp har baserats på styrelsens krav på högkvalitativa juridiska tjänster.

 

Text: Mats Karlsson

Dela artikeln
 1. Kommentar från Leif Hagne 2 maj 2012:

  Skrämmande.. Hur kan man missbruka sitt förtroende på det viset?

 2. Kommentar från Helena Östlund 2 maj 2012:

  Tråkigt att vissa människor på höga poster inte kan hantera sin position på ett professionellt sätt. Man skall ha respekt för de pengar medlemmarna betalat in. Hade hellre sett att medlemsavgifterna sänktes. Onödigt och respektlöst att slösa på detta vis med dyra hotell, fester etc på medlemmarnas pengar. Vulgärt.
  Det går an att göra på detta vis om man själv tjänat ihop pengarna är min åsikt. Fy skäms! Tack och hej Privattandläkarna!

 3. Kommentar från Lars Åke Öhman 2 maj 2012:

  När man själv gnetar ihop pengar genom högkvalitativt arbete och ständigt ifrågasätts av dagspressen för att ta för mycket betalt, så stiger blodtrycket kraftigt när man läser om allt omotiverat svinn av våra pengar! Hoppas PTJ drar ut kraftigt på att ev bli medlem i denna organisation. Hoppas den krymper rejält nu utan pengar!!!

 4. Kommentar från mikael larsson 2 maj 2012:

  kallelse och revisionsrapport kom med posten förra veckan . jag uppmanades att läsa det hela av en kollega . slutsatsen är att detta inte är korrekt . de ansvariga för detta är givetvis styrelsen . att så flagrant spendera föreningens tillgångar har aldrig varit intentionerna för pt-vård . oegentligheterna escalerade uppenbarligen under 2011, då generalsekreteraren lyckades tillförskansa sig en lönekostnad på bortemot 10 miljoner kronor . uppsåtet bakom detta kan inte beskrivas på annat sätt än som oärligt . styrelsen kan därför ej beviljas ansvarfsfrihet . följdaktligen föreligger ett ekonomiskt ansvar i detta innebärande återbetalniingsskyldighet gällande både styrelse och generalsekreterare .

 5. Kommentar från Per Göransson 2 maj 2012:

  Väldigt tråkig situation för Privattandläkarna.
  Man har lagt ned ett stort arbete på sin förändring till branschorganisation.
  Uppenbarligen finns det element som drabbats av känslostyrning och ekonomisk fartblindhet.
  Styrelsen talar om lekmannarevisorer.
  Kanske är också delar av styrelsen lekmannamässig.

 6. Kommentar från Anders Mohlin 2 maj 2012:

  Jag beklagar djupt att Tandläkartidningen satt vinklade sensationsrubriker som inte alls tagit hänsyn till vad vi i styrelsen på punkt efter punkt har svarat den förtroendevalda revisionen. Styrelsens svar på revisionsrapporten har i sin helhet skickats till alla medlemmar och förtroendevalda. Privattandläkarna har sedan 2006 utvecklats till en framgångsrik branschorganisation som arbetar professionellt med professionella företrädare.
  Denna typ av vinklad rapportering misskrediterar våra företrädare och skadar vår organisation. Här har inte missbrukats några förtroenden eller slösats bort medlemspengar. Vad vi har är företrädare som levererat vad styrelsen och i förlängningen medlemmarna har bestämt i de verksamhetsplaner som antagits på våra årsmöten. Detta har gjorts inom budget och utan anmärkningar från yrkesrevisionen.
  Medlemsavgiften till Privattandläkarna är en billig ”livförsäkring”. Tänk på att vi är den enda organisation som arbetar för fri prissättning, etableringsfrihet och patientens fria val. Ingen annan organisation kan arbeta för branschens bästa på ett oberoende vis och vi är framgångsrika.
  Vi i styrelsen för Privattandläkarna är stolta över våra tidigare och nuvarande medarbetare och över det arbete de gjort på vårt och medlemmarnas uppdrag.
  Jag uppmanar alla medlemmar att komma på vårt årsmöte den 25 maj. Kom och bilda er egen uppfattning.

  • Kommentar från Dan 2 maj 2012:

   Bäste Anders!

   Anser du inte att förtroende har missbrukats eller att medlemspengar inte slösats bort så har du/ni verkligen främjat er från era medlemmar och vad jag tror att en majoritet av vad vi medlemmarna av PTL TRODDE att ni stod för!

   Att säga att yrkesrevisionen inte har några anmärkningar är att försköna sanningen, yrkesrevisionen väljer faktiskt att varken fria eller fälla vilket är ytterst anmärkningsvärt och jag tycker du borde veta bättre än att se det som att de går på er linje.

   Avslutningsvis kan jag bara konstatera att det är du Anders med styrelse som skadar vår, PTL, organisation och inte någon annan!

   Ta ert ansvar och ställ era platser till förfogande!

  • Kommentar från Leif Hagne 3 maj 2012:

   Det skulle vara intressant om Uppdrag Granskning tog en lite närmare titt på det här. En tredje utomstående part borde ju kunna göra en rättvis bedömning?

  • Kommentar från Göran Ganters 8 maj 2012:

   Tror inte att någon låter sig luras längre (alternativt duperas) av några som helst argument. Det som står skrivet svart på vitt är så uppenbart hårresande att ingen normalt tänkande människa skulle ens i sinnevärlden få för sig att försöka försvara styrelse, vVD eller f.d. GS och deras agerande. Outrageous!
   Det finns bara två saker ni i styrelsen kan göra. Avgå samtliga omgående eller sitt till årsmötet där ni bli avsatta!

 7. Kommentar från Laszlo Nagy 2 maj 2012:

  Tandläkartidningen har tagit med styrelsens försvar, därom har den inget att klaga. Vad som är beklagligt är att styrelsen försvarar de vidlyftiga representationskostnaderna med att ”den har kontroll”. Att den tycker att en avgående GS åker på kurs ( på vilket sätt var det till medlemmarnas bästa?) är minst sagt märkligt, och då har vi inte ens nämnt under vilka förhållanden hon reste. Sorglig är sedan jämförelsen mellan Advokatsamfundet med dess omsättning på 103,9 Mkr och SPF med en omsättning på 29.3 Mkr.GS i Advokatsamfundet tjänade 2010 225 000 i månaden – i ett samfund med mer än tre ggr så hög omsättning som SPF. Är det bara jag som ser äpplen och päron? Är det rimligt att ge en GS en femtedel av omsättningen i avgångsvederlag? Ja, enligt styrelsen, eftersom man vet hur mycket man betalade ut. Man hade kontroll.
  Då styrelsen vill ställa sig bakom GS, så tycker jag att den skall göra det. När den avgått kommer säkert flera tilnt sig av de lokala nämnderna till att basunera ut centralt fattade beslut.lbaka till SPF. Och då kanske den kan byggas upp nerifrån, med medlemmar som har inflytande över beslut, och vi kan lämna den SPF som i många år bara använt sig av de lokala föreningarna som megafoner som basunerat ut centralt fattade beslut.

 8. Kommentar från mikael larsson 3 maj 2012:

  pankeyinstitutet anförs som en förmildrande omständighet i kallelsen till årsmötet 25 maj . inget ont kan sägas om den vetenskapliga odontologiska metodiken som tillämpas därstädes . dock finns tillkommande moment av väckelsemöteskaraktär som svårligen kan sägas vara av intresse i skandinavien . konklusionen av detta är att allt som pankeyinstitutet representerar näppeligen är en god förebild för svensk tandvård . den som så önskar bör rimligtvis sköta kontakt med pankeyinstitutet på enskild hand utan pt-vård ska finnas med i bilden som inkastare

  • Kommentar från Karl 8 maj 2012:

   Pankey institutet är bra. Jag har själv varit där 4 gånger och varje gång bodde jag i en ”studentlägenhet” som ställs till förfogande till alla kursdeltagare, lärare såväl som studenter. Man är uppmuntrad att bo i dessa lägenheter eftersom lektioner och praktik pågår från 08:00 till runt 21:00. Lyxhotellet ligger ca. 800 m längre bort. Jag vet inte om institutets modell passar Sverige, eller inte. De bör skämmas, men förmodlingen ”are they laughing all the way to the bank”.

 9. Kommentar från Bengt Franzon 3 maj 2012:

  Det finns alltid två sidor av ett mynt.
  Påverkansarbete kräver långsiktighet och resurser samt att man prövar nya vägar för att nå dit.
  Verksamhetsrevisionen har valt att enbart fokusera på vad det kostat och inte ställt det mot vad som uppnåtts. Eller vad som i en framtid kan uppnås.
  Att bibehålla fri prissätting och de friheter som tandvården uppnått kostar pengar men är en bra långsiktig investering för alla.
  Internt bråk, misskrediteringar, skvaller och hot kostar mycket mer sett över tiden. Många utanför privattandvården ser med glädje på det som sker och är beredda på att ta chansen att flytta fram sina positioner.

  Jag tycker att man inte skall nöja sig med vad Tandläkartidningen valt att publicera utan läsa hela årsmöteshandlingen och betrakta helheten. Sen tycker jag att alla skall ta chansen att gå på årsmötet den 25 maj för att där bilda sig en uppfattning samt fatta de beslut som är bäst för Privattandläkarna och tandvården.
  Alla medlemmar stora som små har yttrade- och rösträtt.
  Vidare tycker jag att man skall vara försiktig vad man skriver i denna typ av forum både för egen del och för ansvarig utgivares del eftersom det är lätt att i stridens hetta skriva saker som är både kränkande och som man själv skall leva med i cyberrymdens all framtid.

  • Kommentar från Leif Hagne 3 maj 2012:

   Två sidor av ett mynt? Generalsekreteraren och vice vd:n verkar dock INTE ha vänt på pengarna?

   En i högsta grad berättigad fråga är därför om SPF är till för sveriges privattandläkare eller tvärtom.

   195 000 kronor i månadslön är väl mer än vad Fredrik Reinfeldt har i månaden t.ex.

   Och vad i hela fridens namn har MEDLEMMARNA för nytta av generalsekreteraren och vice vd:ns upprepade och ”mycket kostsamma” resor till Pankey Institute i Florida?

   ”Delegationen har bland annat bott på lyxhotell för 4 200 kronor natten per person. Under en av resorna var representationskostnaden 18 444 kronor, samtidigt har traktamente tagits ut. Flygbiljetterna var omotiverat dyra och föreningen har för en av resorna debiterats ombokningsavgifter på 48 000 kronor. Dessutom har samtliga USA-resor gjorts i businessclass, vilket strider mot föreningens resepolicy. Man har dessutom debiterat 19 000 kronor för hyrbilar och taxi, vilket inte heller överensstämmer med policyn för resor och representation.”

   Detta har INGET SOM HELST med ”påverkansarbete” för MEDLEMMARNAS bästa att göra.

   Varför – förresten – ska man vara försiktig med att ställa kritiska frågor i denna typ av forum?

  • Kommentar från Laszlo Nagy 3 maj 2012:

   Ingenting som har skrivits ovan har varit av kränkande natur, det jag skrev har jag ingenting emot att leva med i ”cyberrymdens all framtid”. Men jag förstår att folk är irriterade, samt tar chansen att uttrycka sig – hade det interna diskussionsforat inte stängts av så hade kanske de senaste styrelserna haft lite mer kontakt med vad medlemmarna hade för åsikter. Och vad beträffar yttrande- och rösträtten, hur är det egentligen med den saken? Har alla tandläkare verkligen lika stor rösträtt?

   • Kommentar från Göran 4 maj 2012:

    Alla medlemmar (även ingående företag) har rösträtt. Man har ett system av graderad rösträtt beroende på företagets omsättning med uppgradering av var femte miljon i omsättning. Man kan jämföra det med den röstemetod som tidigare kallades fyrktal och som avskaffades vid den allmänna rösträttens införande 1918.

    • Kommentar från Laszlo Nagy 4 maj 2012:

     Och var ligger demokratin i ett sådant röstförfarande?

     • Kommentar från Göran 8 maj 2012:

      Alla får rösta, fast inte lika mycket

  • Kommentar från Per Lagergren 4 maj 2012:

   Vilka är då välkommna på mötet Bengt? Vi som gick ur för några år sedan för att vi redan då misstänkte vart det barkade? Alla PTJ-tandläkarna som Ni så gärna vill ha med-är de välkommna att se vad som egentligen sker ?

 10. Kommentar från Ted Eel 3 maj 2012:

  När trojkan var i Göteborg brukade de alltid bo på Elite Plaza. Det är det dyraste hotellet i Göteborg. Det hade sett mycket bättre ut om de bott på något annat hotell i stan. Det kanske inte hade spelat så stor roll ekonomiskt men det hade verkligen sett bättre ut.

 11. Kommentar från Lena Sjögren-Höe 3 maj 2012:

  Hur i herrans namn tänker du Bengt Franzon ?
  Varför ens andas ”påverkansarbete och rimlighet
  betr kostnader i detta spektakel, som nu framstår
  som mångmiljonsvindleri med medlemmars
  pengar.

 12. Kommentar från Kaj Lernfelt 4 maj 2012:

  Trist, man känner inte igen sig längre i tandläkarnas föreningssverige. Samhörighet och trivselkänsla har undan för undan försvunnit. När undertecknad började
  med lokalföreningsarbete fanns mer av familje-känsla
  över det hela.
  Dock blir man inte förvånad längre över att man sätter
  den egna ekonomin i främsta rummet. Utvecklingen har ju gått därhän under lång tid.

 13. Kommentar från Erik Tullsten 4 maj 2012:

  Våra förtroendevalda revisorer har lagt ner mycket arbete på att för medlemmarnas räkning revidera i första hand föreningens ekonomi och hur den hanterats av ledning och styrelse. Jag kan bara rekommendera alla att läsa deras rapport och jämföra den med styrelsens bemötande. Lägg då också märke till hur man valt att presentera materialet, styrelsen lägger sina egna kommentarer innan vi får möjlighet att i sin helhet läsa revisorernas rapport. Med ett sådant förfaringssätt från styrelsens sida klingar det illa när man nu uttrycker sig på ett sätt som om man skulle vara utsatt för någon form av förtalskampanj. Jag hoppas att alla som har möjlighet anmäler sig till årsmötet före 11:e maj och då ser till att rösta efter eget huvud. Den som inte kan komma har möjlighet att lämna fullmakt men missa då inte att man också då måste vara anmäld i tid!

 14. Kommentar från Staffan Lindholm 4 maj 2012:

  Ok. För påverkansarbete Bengt F. Vänligen förklara avvikelserna i policyn avseende hotel, resor mm.

 15. Kommentar från Laszlo Nagy 4 maj 2012:

  Hur det kunde hända? Hur kunde man avveckla SPF? Vi hade en bra fungerande organisation, åtminstone för den enskilde tandläkaren. Nu kommer vi att ha fyra regionala nämnder, likaså förtroendenämnder, enbart företagsröster – allt för den enskilde medlemmens bästa. Jag skrev 2008,bland mycket annat, att systemet då var fel, att de lokala styrelserna var megafoner för den centrala, och att vi som enskilda medlemmar skulle påverka våra lokala fötroendevalda så att de skulle föra fram VÅR talan, VÅR röst centralt – inte tvärtom. Nu har vi inte ens det.
  Min åsikt är att alla de som verkade för avvecklingen av SPF från dess demokratiska skick, skall även de lämna sina platser till förfogande, liksom den centrala styrelsen.

 16. Kommentar från Per Lagergren 4 maj 2012:

  Det torde vara uppenbart för alla att detta inte gått rätt till och att det finns de som både agerat bedrägligt och skott sig. Sedan finns säkert de som inte förstod bättre. Kanske känner de ett behov av att försvara sig då det knappast är en merit att bli lurad. Inblandande i denna soppa får förhoppningsvis räkna med att deras anseende bland kollegorna framgent blir något begränsat…. Det är synd att ett fåtal kan förstöra för så många. Heder däremot åt de kollegor som i sin revision inte i sedvanlig ordning rättat sig i ledet eller tvingats till tystnad.

 17. Kommentar från Ray Andersson 4 maj 2012:

  De förtroendevalda revisorerna , som av styrelsen benämns ”lekmannarevisorer” i det utskick vi fått inför årsmötet , tycks ha gjort ett fantastiskt arbete.Det som framkommer i deras rapport är en ren och skär skandal. Jag är övertygad att det skedda kommer ge eko utanför tandläkarskrået.
  Det känns väl tyvärr som att våra förtroendevalda kollegor i styrelsen kan ha blivit manipulerade. Tror faktiskt inte att deras sunda förnuft skulle kunna tillåta att bränna 10 000 000 kr på en anställd på ett år.Förhoppningsvis drar dom sig tillbaka och jag önskar faktiskt , trots denna misskötsel , att de personligen slipper ta ekonomiskt ansvar av en så omfattande storleksordning.

 18. Kommentar från Anna 5 maj 2012:

  Maktmissbruk!! Betala tillbaka, -NU!!!

 19. Kommentar från Brita 7 maj 2012:

  M Y C K E T V I K T I G T !!!!

  DU SOM ÄR MEDLEM I SPF: ANMÄL DIG TILL ÅRSMÖTET
  DEN 25 MAJ PÅ E-POST TILL ingela.andree@ptl.se SENAST
  NU PÅ FREDAG DEN 11 MAJ.
  GÖR DET ÄVEN OM DU INTE KAM/KOMMER ATT GÅ.
  DU HAR RÄTT ATT LÄMNA FULLMAKT TILL NÅGON ANNAN SOM FÖRETRÄDER DIG. MAX 5 FULLMAKTER PER
  PERSON.
  STYRELSEN SKA INTE FÅ ANSVARSFRIHET!!!!!

  • Kommentar från Marianne Wallén 8 maj 2012:

   Jag vill gärna gå med hjälp av fullmakt. Var medlem 2005-2009 . Jag är ptj-tandläkare. epost marianne.wallen@ptj.se

 20. Kommentar från Gunilla 7 maj 2012:

  Var finns revisorernas rapport att läsa?

  • Kommentar från Christina Mörk, chefredaktör 8 maj 2012:

   De förtroendevalda revisorernas rapport och styrelsens svar finns i handlingarna till årsmötet som hålls den 25 maj. Alla medlemmar i Privattandläkarna ska ha fått hela materialet per post.

 21. Kommentar från Göran Ganters 8 maj 2012:

  PTJ skulle aldrig gå med i den nuvarande org. PT förrän den rensas ända ner till apex. Styrelsen måste avgå med omedelbar verkan eller vid årsmötet avsättas !!! Valberedningen har en oerhört viktig men svår uppgift framför sig. SPF styrelse och PT måste, såsom Jerusalem en gång i tiden, rivas ner till grunden och byggas upp igen. För att möjligen återfå mitt förtroende i alla fall.

  Jag kanske tillhör en liten, alltmer oansenlig skara som tror gott om mina medmänniskor, tror att ärlighet, respekt och ansvarsfullhet finns hos de allra flesta människor (det finns ju tyvärr ett och annat ”sjukt” undantag ). Framför allt hos dem som valts med FÖRTROENDE av ett kollektiv. Det må vara riksdag, kommunfullmäktige, PTJ:s styrelse och ledning eller som i detta fall SPF:s styrelse. Att så till den milda grad ha mist vett och sans, blivit fartblind, duperats, så att man tillstår sig och nänns försöka försvara styrelsens agerande (som Anders Mohlin gjort ovan) är ju ett bevis så gott som något på att man mist relevans och relation till normal moral och tillskansats sig pengar för egen snödd vinning och ekonomisk standard långt utöver vad man borde ha i förhållande till uppgift, ansvar och skicklighet. Bara som ETT exempel: Hur kan man som förtroendevald tro ett endaste ögonblick att någon inom PT är värd mer i månadslön än Sveriges statsminister???

 22. Kommentar från Pia 8 maj 2012:

  Horribel läsning av den tjocka bibban till årsmötet!

  Verkar inte vara någon hejd på GIRIGHETEN! Löner, semesterersättningar, dribblande med flextider och övertider, avgångsvederlag… Internat, ”kick-off” samt ”avtackningsfest” för 100-tusentals kronor, FEM (!) resor till Miami á 10 dagar (!!!) för 2-3 personer inkluderat lyxhotell, businessclass, hyrbilar, representation, taxi… INGEN ÄNDE på den eländiga läsningen!

  ”Konsultarvoden”, ”Arvoden för verksamhetsutveckling”, gratifikationer, -påhittigheten är uppenbarligen stor när det gäller att sko sig!

  Heder åt de förtroendevalda revisorerna som har gjort ett fantastiskt ”detektivarbete”! Tack för att ni fört fram detta i ljuset!

 23. Kommentar från Christina Mörk, chefredaktör 9 maj 2012:

  Bästa läsare! Jag välkomnar en livlig debatt på Tandäkartidningens webb. Inlägg som innehåller anklagelser om brott eller hån mot namngivna personer kommer dock att raderas.

 24. Kommentar från Gunilla 9 maj 2012:

  Dåligt av PT att idag skicka ut ett mail där man försöker lägga munkavle på sina medlemmar.

  Man skriver att denna debatt skadar privattandläkarna och ger omvärlden en negativ bild av tandvården.

  Frågan är väl vad som skadat privattandläkarna och tanvården mest i det här sammanhanget???

  Dessutom kan ”arbetet med att få fri prissättning, fri etableringsrätt, fritt val och ett statligt skydd mot höga kostnader” inte vara ”förmildrande” för det missbruk som skett med medlemmarnas pengar.

  Det är väl ett arbete som borde ha skett ändå utan dessa vidlyftiga utsvävningar!

  • Kommentar från Leif Hagne 9 maj 2012:

   Har dom verkligen haft TILLRÄCKLIGT med tid med “arbetet med att få fri prissättning, fri etableringsrätt, fritt val och ett statligt skydd mot höga kostnader” när dom varit på Internat, haft “kick-off” samt “avtackningsfest” för 100-tusentals kronor, FEM (!) resor till Miami á 10 dagar (!!!) för 2-3 personer inkluderat lyxhotell.

   Var det ngn KVAR som jobbade med det de EGENTLIGEN skulle ha arbetat med?? SPF skall vara till för privattandläkarna och INTE tvärtom!

 25. Kommentar från Johanna Frithiof 9 maj 2012:

  Jag valde att lämna PT efter förra årets årsmöte men hoppas nu att alla ni som fortfarande är medlemmar röstar för att styrelsen inte beviljas ansvarsfrihet så kanske uppbyggnaden av PT kan sätta igång (om det finns några pengar kvar…)

 26. Kommentar från Bodil Bæcklund 9 maj 2012:

  Jag är mycket ledsen men kanske inte helt förvånad. Det är svårt att hantera makt och det är lätt att bli fartblind. Det är absolut ingen ursäkt för det skedda, mer ett konstaterande.
  Samtidigt som jag känner mig ledsen och bestört, funderar jag på vad som kommer hända sedan. Framförallt hur ”ett nytt PT” och STF skall kunna locka till sig medlemmar. Många har flytt från organisationerna och det ligger inte i tiden att vara organiserad. Ensam är stark, eller???
  Men kom ihåg allt arbete som ett antal förtroendevalda PT-kolleger lade ner tid och kraft på för att vi idag skall slippa etableringsrätten, skall kunna arbeta med fri prissättning och slippa premietandvården.
  Så länge vi inte arbetar helt privat, dvs utan statlig/landstingskommunal subvensionering, kommer vi att behöva hjälpas åt.

 27. Kommentar från Anders Mohlin 9 maj 2012:

  Under de senaste dagarna har vi kunnat läsa inlägg här på Tandläkartidningen. Inläggen har tyvärr varit formulerade på ett sätt som kränkt enskilda personer och som skadar tandvården som helhet. Tonläget har varit högt, emellanåt mycket osakligt och flera inlägg har varit skrivna för att skada, inte för att diskutera. Ofta är de också gjorda av personer som inte längre omfattas av något medlemskap i Privattandläkarna. Dessutom lämnade flera av dessa personer föreningen för flera år sedan av helt andra skäl än vad de nu anger, att kritisera föreningen och enskilda personer verkar ha blivit ett självändamål. En god diskussion med bra sakargument angående föreningens uppnådda resultat är däremot önskvärd.
  En del av inläggen har tagits bort av Tandläkartidningen och anklagelser om brott eller hån mot namngivna personer kommer att raderas vilket är en åtgärd som jag välkomnar även om det är ytterst beklagligt att det behövs. Jag tycker det är jätteviktigt att diskussionen kring verksamheten är saklig och att den i första hand sker i föreningen mellan medlemmar och styrelsen.
  ,

  • Kommentar från Dan 10 maj 2012:

   Anders, det vore högst intressant att få veta vad du tycker ”skadar tandvården som helhet” genom att kritisera något som många här verkar vara både moraliskt förkastligt och juridiskt förkastligt.

   Vad som har skett är allmänt känt i och med publicering här på Tandläkartidningen och även en artikel i DN. Vet också att bland andra SR är på gång med ett reportage om detta.

   Personligen ser jag det mer ett sätt att försöka tysta ner kritiken på ett mycket märkligt sätt i en förening som skall vara byggd på demokratiska grunder.

   Jag tror helt enkelt att din uppmaning får motsatt syfte.

 28. Kommentar från Leif Kullman 10 maj 2012:

  Anders Mohlin menar att bara existerande privattandläkarmedlemmar skall uttrycka sig i denna sak och han skriver dessutom
  “En god diskussion med bra sakargument angående föreningens uppnådda resultat är däremot önskvärd”!

  Jag håller inte med om dessa två saker. Vem som helst bör få uttrycka sin åsikt om det som skett i Privattandläkarföreningen, givetvis skall det ske på ett normalt icke aggressivt sätt.
  Det råder ju åsiktsfrihet lyckligtvis i Sverige och inte minst pressen brukar och skall givetvis stödja detta.
  Sedan har vi som bara är medlemmar i Tandläkarförbundet inte något inflytande förstås, naturligtvis ingen rösträtt, vi accepterar helt att vi inte kan påverka så.
  Inte heller skall någon styra det till att man enbart är tillåten att diskutera uppnådda resultat med sakargument! Sätten på hur man uppnått resultat bör också kunna nagelfaras sakligt.

 29. Kommentar från Christina Mörk, chefredaktör 10 maj 2012:

  Härmed avlsutar vi debatten om revisionsrapporten till Privattandläkarnas årsmöte.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch