Annons

Annons

3D-röntgen ovärderligt hjälpmedel

Val av röntgenteknik kan underlätta såväl det preoperativa som det operativa och postoperativa arbetet. Det framkom vid symposiet ”Ta bort visdomständer – ett nödvändigt ont”.

Vid symposiet Ta bort visdomständer – ett nödvändigt ont, framkom det att svårighetsgraden på ingreppet ska avgöra val av röntgenmetod. Inför enklare operationer med exempelvis okomplicerad rotanatomi, är oftast panoramaröntgen tillräcklig. Vid normalsvåra operationer kan panoramaröntgen och intraorala bilder komplettera varandra. I komplicerade fall är det nödvändigt att använda medicinsk datortomografi eller volymtomografi.
Olika röntgentekniker genererar olika mängd strålning. CBCT, volymtomograf, ger 30 millisievert, datortomografi 130 millisievert, och intraorala bilder 15 millisievert. Detta kan jämföras med datortomografi av buk, som ger 10 000 millisievert.
– CBCT ger låg stråldos i förhållande till den information man får fram. Däremot kan det vara tillräckligt att ta intraorala bilder vid den inledande undersökningen, sade Anders Öhman, övertandläkare och specialist i odontologisk radiologi, Luleå.
Vad vill kirurgen då veta inför ett ingrepp i visdomstanden? Jo, tandens position, rotanatomi, relationen tand – mandibularkanal. Utöver detta kan det finnas andra komplicerande faktorer att ta hänsyn till.
– Är morfologin komplicerad gäller dock alltid CBCT, förklarade han.
 

Patienterna är pålästa

Patienternas krav och förväntningar på operation av visdomständer har stigit under senare år, berättade Ulf Blombäck, övertandläkare och specialist i käkkirurgi, Luleå. Anledningen till detta är att alltmer information finns på internet.
– Patienterna säger inte längre bara »ja, tack«, och accepterar tandläkarens förslag. Därför är det viktigt att diskutera behandlingen noga med patienten och utgå från att ett ingrepp ska ge större nytta än skada.
Rolf Liedholm, specialist i käkkirurgi vid Malmö högskola, tog upp konsekvenser med att operera re-spektive inte operera visdomständer. Om man inte opererar finns risk för pericoronit; från några procent upp till 20 procent. Karies är en annan risk, från några procent upp till 10 procent. Kariesrisk finns också distalt på andra molaren, några procent. Det finns även en risk för resorption distalt på andra molaren, från några till 9 procent.
– Många har också fört fram risken för trångställning i underkäksfronten, men detta finns det inga vetenskapliga bevis för, sade han.
Om man däremot opererar är det naturligtvis också förenat med risker. För att underlätta operation är det viktigt att arbeta med stora lambåer. Risken för alveolit är 1– 5 procent, temporär nervskada är mindre än 5 procent, och risken för nervus lingualis mindre än 1 procent.
Vid varje operation är det naturligtvis viktigt att minimera patientens smärta, påpekade Annika Rosén, övertandläkare och specialist i käkkirurgi vid ki, Huddinge.
– Genom att patienten får ordentlig information kring operationen minskar oftast hans eller hennes stress och det blir lättare att genomföra operationen. Finns en rädsla för smärta finns en stor risk för att patienten utvecklar en långvarig postoperativ smärta.

Upptäck mer