Annons

Annons

Pionjärstudie om implantatbehandling

Hur framgångsrika är implantatbehandlingarna? Det studeras i en stor undersökning som genomförs vid Sahlgrenska akademin i Göteborg. Studien är unik eftersom ett mycket stort antal patienter ingår, berättade övertandläkare Jan Derks vid symposiet »Uppföljning av implantatbehandling«.

Bakgrunden till studien är att det saknas data från implantatbehandlingar i stora populationer. De studier som gjorts har ofta utförts på utvalda grupper som behandlats av specialister och det är därför svårt att dra generella slutsatser om lyckandefrekvensen för dessa behandlingar.
Ett annat problem är att vissa studier tar fasta på parametern »survival«, andra på »success«, två begrepp som måste särskiljas vid en utvärdering av en behandling. »Survival« innebär att konstruktionen sitter kvar, med eller utan modifikation, medan »success« betyder att den sitter kvar utan komplikation. I studier där »survival« mäts kan det ha förekommit en mängd komplikationer som inte har presenterats.

Rikstäckande

I denna studie tar man hänsyn till båda begreppen vid utvärderingen. För att fylla igen kunskapsluckorna från tidigare studier har patienterna fått fylla i en enkät för att man ska kunna skatta hur nöjda de är med sin behandling, och utöver detta studerar man vilka tekniska och biologiska komplikationer som inträffat.
Studien är rikstäckande. Både behandlingar som utförts i offentlig och privat tandvård ingår. Patienterna ska ha haft sina implantat i minst sex, sju år.
4 716 patienter ingick initialt och har delats upp i två grupper: 45–55 år och 65–75 år. I medeltal hade patienterna fått fyra implantat inopererade.
3 827 patienter svarade på enkäten. Det visade sig att 94 procent av dem är mycket nöjda eller rätt nöjda med behandlingen. Ett väldigt positivt resultat, enligt Jan Derks.
Just nu pågår nästa steg i studien; 900 patienter undersöks kliniskt över hela landet.
Resultaten från enkäterna och journaldata kommer att publiceras 2013, resultaten från den kliniska studien troligtvis också 2013.
Text: Mats Karlsson

Upptäck mer