Annons

Annons

Bruxism i sömnen kan bero på generna

Ny forskning visar att bruxism under sömnen var mer än dubbelt så vanligt hos bärare av en mutation i genen för en serotoninreceptor.

Det är sedan tidigare visat att medicinering med selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI, kan utlösa episoder av bruxism hos vissa individer. Det finns även en studie som visar ett samband mellan en mutation i genen för en serotoninreceptor och sömnbruxism hos japaner. Men ingen har studerat frågan om genetiska orsaker bakom bruxism generellt.
Chilenska forskare har nu undersökt frågan, och då jämfört 130 patienter som behandlades för bruxism med 61 friska kontrollpersoner.
Av de 130 bruxismpatienterna hade 26 sömnbruxism, 61 bruxism i vaket tillstånd och 43 både i vaket och sovande tillstånd.
Forskarna undersökte patienternas och kontrollernas DNA, där ett antal serotoninrelaterade gener studerades, och fann en signifikant skillnad när det gäller genen som kodar för den serotonerga 5-HT2A-receptorn.
Men sambandet gällde bara för patienter som led av sömnbruxism. De hade den speciella mutationen mer än dubbelt så ofta som kontrollpersonerna hade. Inga andra genetiska samband hittades.
Den rådande hypotesen är att bruxism har många orsaker, och denna mutation kan vara en av flera genetiska eller epigenetiska (hur gener läses av och uttrycks) mekanismer involverade i utvecklingen av de olika formerna av bruxism, menar forskarna.
De lägger fram hypotesen att bärare av den aktuella mutationen skulle ha färre 5-HT2A-receptorer, vilket skulle vara förklaringen till deras nattliga bruxism. De framhåller samtidigt behovet av mer forskning för att klargöra sambanden ytterligare.

Upptäck mer