Annons

Annons

Hyperparatyroidism ökar risken att förlora tänder

Patienter med primär hyperparatyroidism löper ökad risk att tvingas extrahera tänder, både innan sjukdomen diagnostiserats och behandlats och under de första åren efter behandlingen. Det visar registerstudier vid Karolinska institutet.

De sjukaste patienterna hade 1,85 gånger förhöjd risk för att behöva extrahera en tand, visar undersökning.

Foto: Colourbox

Primär hyperparatyroidism orsakas av en överproduktion av parathormon från bisköldkörteln, vanligen på grund av en godartad tumör. Detta rubbar kroppens kalciumjämvikt, och kan bland annat leda till osteoporos, njurpåverkan och psykiska symtom.

– Vi blev kontaktade av en endokrinkirurg som undrade om det också kunde finnas ett samband med tandhälsa, berättar professor Gunilla Sandborgh Englund vid institutionen för odontologi på Karolinska institutet.
Gunilla Sandborgh Englund har länge använt registerstudier för att undersöka samband mellan oral hälsa och annan hälsa.

– Det fanns inte mycket forskning om saken, men i en klinisk studie hade man bland annat sett att sjukdomen påverkar parodontiet.

Tillsammans med sina medarbetare började Gunilla Sandborgh Englund undersöka ett eventuellt samband och publicerade för några år sedan en registerstudie om vad som hänt med patienternas orala hälsa fram till dess att de dia­gnostiserats och fått behandling (opererat bort den godartade tumören).

Det visade sig att patienter som diagnostiserats med primär hyperparatyroidism oftare än andra blivit tvungna att extrahera tänder. Ju allvarligare sjukdomen var (ju högre kalciumhalter de hade i serum), desto större risk. De med högst kalciumnivåer hade 1,85 gånger förhöjd risk för att behöva extrahera en tand.

Nu har forskarna publicerat en studie om vad som hänt efter diagnos och behandling. Under de första två åren fortsatte patienterna att ha förhöjd risk att få tänder extraherade – för patientgruppen som helhet var risken15 procent högre. Men risken avtog med tiden och var efter två år densamma som kontrollgruppens. Även i denna studie såg man att effekten var större ju allvarligare sjukdomen varit.

– Det är därför viktigt att patienter som diagnostiseras med primär hyperparatyroidism får veta att sjukdomen kan leda till problem med tandhälsan. Det vore bra om de sjukaste patienterna får speciellt omhändertagande odontologiskt.

Det vore bra om de sjukaste patienterna får speciellt om­händer­tagande odontologiskt.

– Studiens styrka är att den är gjord på ett stort material, trots att sjukdomen är sällsynt. Det finns goda förutsättningar för registerforskning i Sverige, och studien fångar upp i princip alla patienter. Dess svaghet är att den endast bygger på den information som finns i tandhälsoregistret, vilket gör att klinisk information saknas.

– Det skulle vara roligt att göra en prospektiv klinisk studie i samarbete med endo­krino­loger, där man kallar patienterna till undersökningar. Men en sådan skulle kräva mycket arbete och dra stora kostnader, säger Gunilla Sandborgh Englund.

Upptäck mer